Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 26, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-25-11-2014 gÀAzÀÄ ºÀA¥À£Á¼À. UÁæªÀÄzÀ «,J¸ï,J¸ï,J£ï,¸ÀAWÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)§¸Àì¥Àà vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà dªÀ½ ªÀ-49 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvï G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀA¥À£Á¼À,£ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ¦,J¸ï,L vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ &  ¹§âA¢ÝAiÀĪÀgÀÄ   ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1300/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA,2 CªÀÄgÉñÀ ªÀÄÄzÉÆüÀ,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ-¸Á-ºÀA¥À£Á¼ÀEªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆr ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 3 )¥ÀgÉrØ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀ-35 eÁw-°AUÁAiÀÄvï ¸Á-ºÀA¥À£Á¼À (§ÄQÌ)) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝÝ DgÉÆæ 2 £ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ & DgÉÆæ -1 £ÉÃAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ï oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ  37 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                   


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-11-2014

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
£ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨ÉÊAqÀ¯Á ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ (vÉ®AUÁuÁ) EvÀ¤UÉ C¸ÀÛªÀiÁ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ ¹A¢, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-11-2014 gÀAzÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÁUÉñÀ EvÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀ £ÁUÉñÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ PÀ«ÃvÁ ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À, EªÀgÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀ£ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ¨ÉÊAqÀ¯Á ªÀAiÀÄ: 69 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ (vÉ®AUÁuÁ) gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-11-2014 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸದಾನಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪುಕ್ಕಾಳೆ ವಯ: 54 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರೀಯ, ಸಾ: ರೋಜಾಬಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ನ ವಯಕ್ತಿ ಕ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಅಬ್ದುಲ ಸುಕೂರ ಈತನಿಗೆ ಔರಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 25-11-2014 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹುಮನಾಬಾದನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಔರಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-192 ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಬೀದರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಔರಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಔರಾದನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬೀದರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಶಿವಾರ ಸೀಮಿ ನಾಗಣ್ಣಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಬ್ದುಲ ಸುಕೂರ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಮ್ಮ ಸೈಡಿನಿಂದ ತಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ ಸುಕೂರ ಈತನ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟಾದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ ಸುಕೂರ ಈತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ ಸುಕೂರ ಈತನು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 347/2014, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁzsÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ gÉÃUÉÆÃqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼É, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-1-214 ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä, ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è CªÀgÀ »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½£À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 1) ®Qëöä ZÉÊ£ï 2.5 vÉÆ¯É C.Q 67,500/- gÀÆ., 2) UÀAl£À 2 vÉÆ¯É C.Q 54,000/- gÀÆ. »UÉ MlÄÖ 1,21,500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2014 gÀAzÀÄ EAVèõÀ£À°è §gÉzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÉưøÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉüÀPÉÆqÀ, vÁ: & f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/AiÀÄÄ-3168 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjAzÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ gÀrØ zsÁ§zÀ°è Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - alUÀÄ¥Áà gÉÆÃqÀ E¸Áä¬Ä® RÄgÉʶ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä, PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄzsÀåzÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪಡಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ: ಮಾನಕರ ಲೇಔಟ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ  09/11/2014 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ 10/11/2014 ರಂದು ಎದ್ದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ-32 ಕ್ಯೂ- 3330  ಇಂಜನ್ ನಂ. 04C08M16637 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. 04CO9C16457 ರ ಮಾಡಲ್ ನಂ. 2004 ,ಸೀಲ್ವರ  ಬಣ್ಣದ್ದು  ಅ.ಕಿ. 25,000/- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವುದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  25-11-2014 ರಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ರಮೇಶ ಪಿಸಿ-596, ಆನಂದ ಪಿಸಿ 1258, ಚಂದ್ರಶಾ ಪಿಸಿ-903, ಚಿದಾನಂದ ಪಿಸಿ-1225 ರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ 03 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ  ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ 1. ಕಿರಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ 2. ಜಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ 3. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಅಳ್ಳಗಿ ಸಾ|| ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಶದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 740/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.