Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 11, 2014

Raichur District Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ @ ದೀಪಾ ಗಂಡ ದಾಮೋದರ್ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಉ: ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಳೇ ಬಜಾರ ಲಿಂಗಸೂಗೂರ. ಹಾವ: ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸಿಂಧನೂರು .FPÉAiÀÄÄ  ಸುಮಾರು 01 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ 01 ದಾಮೋದರ್ ತಂದೆ ಭಗವಾನ್ ಸೇಠ್ , 38 ವರ್ಷ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ  ನೇದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ , ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ , ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಾ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತವರೂ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 01-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತವರೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಯೆನಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಅಂತಾ ಬೈದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ , ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104/2014 ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.97/2014, ಕಲಂ.498() , 504 , 323, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 10.04.2014  ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ   ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥À®ªÀ®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸೂಪರ ಎಕ್ಸಲ್ ಲೂನಾ ನಂ ಕೆ. 36/9598   ರಾಯಚೂರು ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಗ್ಗನ್ನುತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ  ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಡ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಕಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು   ಮೈ ಕೈಗೆ   ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgÀ     G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¥À®ªÀ®zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2014 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                        ದಿನಾಂಕ : 10/04/14 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ DzÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ-25 ªÀµÀð eÁ-¨ÉÆë G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä PÀ«vÁ¼À vÁ-ªÀiÁ£À« , FvÀನು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಮಾನವಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ರಮೇಶ ಈತನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಡಿ.ಡಿಲೆಕ್ಸ್‌ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಸಿ-1025 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕವಿತಾಳದಿಂದ ಬಾಗಲವಾಡ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾನವಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಬೂಬು ಖಾನ್ ಇವರ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ರಮೇಶನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಮೇಶನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಆಪೀಸ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಮಹಿಬೂಬು ಖಾನ್ ಇವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬಾಜು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬಾಜು ಕೊನೆಯ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ  ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಡಬ್ಲು-8412 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಈರೇಶ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ಈರೇಶ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಭೀಮಯ್ಯ ಸಾ-ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ನೇಕಲ್ ಈತನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು, ಅತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.108/14 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಣ್ಣ ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಜಾರಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ಜಾ-ಮಾದಿಗ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ/ಗುಂಜಳ್ಳಿ FvÀ ಅಣ್ಣನಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೀಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾದ ಹನುಮಂತನ ಮಗನಾದ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು  ಕೂಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.-35-ಎಲ್-1802 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಲಿಗೆಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ದಿನಾಂಕಃ10-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಹುಲಿಗೆಪ್ಪನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಭೀಮಯ್ಯನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಡೆಸಾಬ್ ದರ್ಗಾ ದಾಟಿ ಸಾದಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್  ನಂಬರ್ KA-36-TA-8576 ಮತ್ತು TRAILER ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು   ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014 PÀ®A 279, 304(ಎ)  ಐ.ಪಿ.ಸಿ & 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಆಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.   
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÁgï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ 14 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À°èzÀÝ ªÀiÁAmɸÀìj ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À D¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ : 10-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04:30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀ:60 eÁ:F½UÉÃgÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß UÀÄr¸À° ªÀÄÄaÑ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ°è EzÁÝUÀ «¥ÀjÃvÀ ©¹®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑUÉ DV ©¹°£À PÁ«¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÁUÀ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV Nr §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, d£ÀgÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ CVß ±ÀªÀÄPÀzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹zÀÄÝ, F ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛzÀÄÝ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 1]MAzÀÄ UÀÄr¸À®Ä C.Q. 10,000/-¹Öïï 2]C®ªÀiÁgÀ C.Q. 5000/-3]¹ÖÃ¯ï ªÀÄAZÀ C.Q. 15,000/-4]CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q. 5000/-5]§mÉÖ §gÉ C.Q. 5000/-6]£ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/-7]§AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 30 UÁæA C.Q. 30000/-8]¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CAzÁdÄ 50 UÁæA C.Q. 1500/- ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 73000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ J¥sï.J. £ÀA. 02/2014 PÀ®A: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¤ªÉâ¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 55ªÀµÀð, ªÉʱÀå, PÀÆ° ¸ÁB UÉÆÃgɨÁ¼À  2) CA§tÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 40ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBUÉÆÃgÉèÁ¼À   3) ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå 35ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ ¸ÁB DzsÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   4) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 38ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB     UÉÆÃgɨÁ¼ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆgÉèÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£À UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1900/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2013 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
               DgÉÆævÀ£ÁzÀ  «ÃgÉñÀ vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: F½UÉÃgï  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥Á£ï±Á¥ïzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr C,Q 2826/-gÀÆ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ «ÃgÉñÀ£ÀÄ  Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ DzÁgÀ ªÉÄÃ¯É vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2014 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
           ದಿನಾಂಕ 10-04-2014 ರಂದು 7-10 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳಕ್ಯಾಂಪಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ. ಉಪಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå 36ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ®Ä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À  FvÀ£ÀÄ   ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  1) 90 JA.J¯ï £À 48 N.n. ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ.2060/-2) 180 JA.J¯ï. £À 10 N.n. ¥ËZïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 650/-J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ .C.Q 2,710/-ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2014 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿನಾಂಕ 10-04-2014 ರಂದು 9-20 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರಗಿನಮರಕ್ಯಾಂಪಿ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ¨Á®gÀrØ vÀAzÉ £ÀqÀ«Ä PÉÆAqÁgÀrØ 58ªÀµÀð, gÀrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸ÁB CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥À   FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಜೋಪಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ) 90 JA.J¯ï £À 26 PÀè§ì ZÁ¬ÄøÀ «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ.780/-2)180 JA.J¯ï. £À 11 N.n. ¥ËZïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 660/-3) 180 JA.J¯ï.£À 05, 8 ¦.JA. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ.300/-4) 180 JA.J¯ï.£À. 6 JA.¹. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 690/-  5) 180 JA.J¯ï.£À. 6 gÁAiÀÄ® ¸ÁÖöåUÀ «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 900/- J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ .C.Q 3,330/- ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2014 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

        ದಿನಾಂಕ;-11/04/2014 ರಂದು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಬಾಳ ಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಮಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ºÁUÀÆ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಜಿ-211.ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಉದ್ಬಾಳ ಯು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾನ್ ಶಾಫ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸದರಿ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ »rAiÀÄ®Ä  ಯಮನೂರು ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ದಿನೆದ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ,ಉ:-ಪಾನ್ ಶಾಫ್ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ್,ಸಾ;-ಉದ್ಬಾಳ ಯು. ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1).180 ಎಂಎಲ್.ದ 22 ಮದ್ಯದ ಯುಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಂ.ಕಿ.1062/-2).90 ಎಂಎಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟಾವರಿನ ಉಳ್ಳ 3-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಂ.ಕಿ.102/- ಮುದ್ದೆಮಾಲUÀ¼Àನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 88/2014.ಕಲಂ.32,34 ಕೆ.ಈ.ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2014 gÀAzÀÄ  119 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.