Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 25, 2012

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¤¸ÁgïSÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ:28ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:SÁ£ï D¦ÖPÀ¯ïì ,¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä £ÀÆgÁ¤ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CAzÁUÀ UÀÄA¦£À°è M§âªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÁåPÉ ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ C°èAzÀ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¸ÁgïSÁ£ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ZÀ±Áä CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄUÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ¨É¯ïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤¸Ágï SÁ£ï gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆqÉ¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ , ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÀ±Áä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ zsÀéA¸ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,506,427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ jAiÀiÁeïC° vÀAzÉ C¸ÀªÀÄvï C° , ªÀAiÀÄ:23ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA , G: ¥sÉÊ£Á£ïì , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉÆñÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ZÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,341.307¸À»vÀ149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀvÀßA ªÉÆÃlgïì »AzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï JPÁâ¯ï , ªÀAiÀÄ:24ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA , G:UÁå¸ï ªÉ°ØAUï PÉ®¸À, ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À UÁågÉÃf£À°è 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯ïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA ¤UÉ ¤£Éß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁågÉÃeïzÀ°èzÀÝ EArPÁ PÁgï£À UÁè¸ï£ÀÄß MqÉzÀÄ ®PÁ£ï¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,506,427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

24-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 25-03-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀjªÁgÀ PÁèxï ¸ÉÆÖÃgï£À°è gÁWÀªÉÃAzÀæ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjªÁgÀ PÁèxÀð ¸ÉÆÖÃgï£À°è «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï DV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ºÉƸÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ C:Q: 17,56,250/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀĺÀäzï zÀgÀªÉò vÀAzÉ ¨ÁªÀ¸Á¨ï ¸ÀÄvÁj ªÀAiÀiÁ: 31, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥ÀjªÁgÀ §mÉÖ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 03/12 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄ¥Àà PɼÀV£À ªÀÄ£É, 40ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ PÀȶ E¯ÁSÉ ¸Á: ºÉÃgÀÄAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä DUÁUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀÄUÀÄwð ºÉÆ£ÀßAiÀÄå vÁvÀ£À eÁvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀÄAw UÀAqÀ: ¢.ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ºÉÆ£ÀߥÀà zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð.ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÉÆ£ÀߥÀà zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð CzÀgÀ°è ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ eÁvÉæUÉ JAzÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀîzÉ, E°è ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝÃ£É¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ ºÉÆ£ÀߥÀà£À ºÉAqÀw gÀAUÀªÀÄä PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A- 504,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¦¤AzÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ JPïë.J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA JA.r.621 ©r 17¹1¹77971 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ gÁdUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ, 32 ªÀµÀð, ±Á£ÀªÁ¸À¥ÀÄgÀ vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁ:ªÀ: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ¹gÀÄUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA.PÉJ 04 JA.J¥sï.-3270 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2012

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 447 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀgÁªÀ §Ä¼Áî ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À a¢æ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 15-¹, ½ gÀ° AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EnÖUÉ ºÁQ MAzÀÄ n£ï ±ÉqÀØ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: eÁAw EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£É PÉüÀUÉ EgÀĪÀ zÀAlPÉÌ ¥Áè¹ÖÃPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà qÁªÀgÀUÁAªÉ, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: gÀÆzsÀ£ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ²æÃgÀAUï qÉÆAUÀgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ £ÀA¨ï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂÃPÀ J.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ºÀt 720/- gÀÆ, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå (ºÀÄqÀÄUÀ) PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, G: 10 £Éà vÀgÀUÀw gÀ«ÃAzÀæ ±Á¯É «zÁåyð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ EªÀj§âgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÉÆÃqÀÄPÁrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 05-03-2012 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ²PÀëPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ NzÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ NzÀzÉà ºÁUÉ ±Á¯ÉUÉ §A¢zÀjAzÀ CªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±Á®¤ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ N¢PÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉzÀj¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É UÉÆvÁÛVgÀÄzÀÄ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CRÛgÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¹PÀAzÀgÀSÁ£À, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: d¨ÁâgÀ PÁ¯ÉÆä £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹PÀAzÀgÀSÁ£À vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£ÀSÁ£À EªÀgÀÄ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ JªÀÄ.r. ¸À¯ÁªÀŢݣÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-1256 lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹PÀAzÀgÀSÁ£À vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£ÀSÁ£À EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ §¸À¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ QgÁ¬Ä ¸À®ÄªÁV PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ PÀÆqÀ «ZÁj¹zÁUÀ EªÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÉÛ £ÀqÉ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄjAiÀĪÀiÁä zÉëAiÀÄ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¸ÀtÚ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃmï zÉÆÃqÀØ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ CAzÁdÄ 2.1/2 PÉ.f vÀÆPÀzÀµÀÄÖ ¨É½î C.Q 1,10,000=00 gÀÆ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀ¼Àî£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀÄÝ CªÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀj¸ÀªÀ¼À §tÚ ªÉÄʪÉÄ¯É PÀj ¥ÁåAl PÀj §tÚzÀ CAV PÀļÀî£ÁVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 40-45 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ®ZÀÄÑ eÁzsÀªÀ ¸Á; zÉëvÁAqÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Áà ªÀÄqÀQ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: J¸À.¹.Dgï.© EAf¤ÃAiÀÄgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 9-13-5 ¥Àæ¨sÀÄ ¤®AiÀÄ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ©.«.© PÁ¯ÉÃd gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ ªÉÆà 9448572283 EªÀgÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 23,100=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23,24-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕಃ 16/03/2012 ರಂದು ದಸ್ತಾಪೂರದ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಿನಾಂಕಃ 17/03/2012 ರಂದು ನಾನು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತೀರ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ @ ಅಪ್ಪು ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಡೋಣಿ ಸಾಃ ದಸ್ತಾಪೂರ ಇತನು ನನಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರೌಂಡ ಹತ್ತೀರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕಃ 18/03/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪರಮೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಸುಲೇಪೇಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಲೇಪೇಟ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆವೆ. ನಾವು ಏನು ಬಂದರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಡೋಣಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾವತಿ @ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಡೋಣಿ ಸಾಃ ದಸ್ತಾಪೂರ ಇವರು ನನ್ನ ಮಗ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೊಂದ ಯುವತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 31/2012 ಕಲಂ. 506, 504, 376, 109 ಸಂ. 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 24-03-12 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವೈಭವ ಟ್ರಾನ್ಸಪೋರ್ಟ ಎದುರುಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕೋರವಾರ ವ:34 ಸಾ: ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಕಮಲಾಕರ ವೀರಶಟ್ಟಿ ವ:32 ವರ್ಷ ಸಾ: ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ತೇಲಿ ವ:24 ವರ್ಷ ಸಾ: ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ, ವಿರೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ವ:30 ವರ್ಷ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ,ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಾಮಣ್ಣಾ ಕೊರವಿ ವ:31ವರ್ಷ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಟೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 8190/- ರೂ. ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 92/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಯೂರ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪುಕಾಳೇ ಸಾ|| ಪುಣಾಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಸ್ರೀನ ಇವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಸ್ರೀನ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ದಿನಾಂಕ 22-01-2012 ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ದಿನಾಂಕ 31-01-2012 ರಂದು ಯಾದಗೀರ ಕೋರ್ಟ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆವೆ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 3-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾರ ಅತ್ತಾರ, ಪರವೀನ ತಂದೆ ಮುಕ್ತಾರ ಅತ್ತಾರ ಸಾ: ಇಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟ್ ಕೋಂಟಮ್ ಚೌಕ ಸೋಲಾಪೂರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ನಸ್ರೀನ ಇವಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವದಿದೆ ಮತ್ತು ಭೇಟ್ಟಿಯಾಗುವದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮಸಾಪ್ತಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲಾವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಸ್ರೀನ ಇವಳನ್ನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಸುಮೊದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:93/2012 ಕಲಂ 365 366 368 504 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ.ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಚಾಣಕರ್, ಸಾ|| ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಾ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದು, 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶ ಈತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ ಈತನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, 7-8 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದನು, ಈ ಹಿಂದೆಯು ಕೂಡ 2006 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ , ದಿನಾಂಕ: 24/03/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಮತ್ತು ಪ್ರೀಯಾ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೆಲಗಡೆ ಮಹಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವ್ಹಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವು. ಕೆಳಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ ಈತನು ಕೊರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ:5/2012 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ .ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ