Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 4, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 


 

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ vÁ®ÆPÀ ªÉÄAnUÉÃjUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÁ¤ºÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ UÀȺÀtÂUÉ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ AiÀÄ®èªÀÄä, ªÀiÁªÀ UÁå£À¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÁ¤ºÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt UÀAUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ lªÀiïlªÀiïDmÉÆà ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J.481 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀnÖ-¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ lªÀiïlªÀiï DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ D°AiÀiÁ vÀAzÉ gÀeÁPï¸Á§ 8 ªÀµÀð, ¸Á:PÀqÉÆØÃtÂ, ¨Á¨Á vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ CUÀ¹PÁ¬Ä 9 ªÀµÀð, ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á¨ï 23 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ 18 ªÀµÀð EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ D°AiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á EªÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D°AiÀiÁ 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄd£ÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸Á:C£ÀéjUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:02.06.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.51,ºÉZï.6071 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjªÁgÀ qÁ¨Á ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§, JPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ¸Á: ¹jUÉÃj vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà, f¯Áè:§¼Áîj ºÁ:ªÀ: ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÁzÀZÁjUÀ½§âjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀ ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:CqÀ«¨Á«vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ¦PÀ¥ïªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.26,7292 £ÉÃzÀÝgÀ°è «zsÁåyð¤AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹÌ-ªÀiÁgÀ®¢¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢UÀΣÁAiÀÄPÀ£À ¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è «zsÁåyð¤AiÀÄgÀ£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÀÄjvÀĪÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÁUÀ «zsÁåyð¤AiÀÄgÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆãÀªÀÄä vÀAzÉ ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 «zsÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ¸À§â¯ï¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤£Àß PÀÄlÄA§¸À»vÀ J®ègÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, vÀ£ÀUÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è. EzÀjAzÁV ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À°è aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è EzÀjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á:F½UÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:UÀAUÁªÀw f¯Áè:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

    ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ°ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÀå¸Áé«Ä 44 ªÀµÀð ¸Á:eÁ°ºÁ¼ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn, £ÀUÀzÀĺÀt:1585/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà UËqÀ£À¨Á« EªÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ïzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ 30 ªÀµÀð ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2060/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ ²æà ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ VqÀØ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀÄ®èmï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2158/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä: 14300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 04-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-06-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «ÄãÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zsÀ£À¹j ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, EPÉAiÀÄÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß CdÓ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ Hl PÉÆqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß CdÓ£À eÉÆvÉ PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ «ÄãÁ EªÀ¼À JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzsÀ ºÁQ¹ ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zsÀ£À¹j ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ £À®§® ¸Á: ªÀÄĸÀÛjªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀÄta£À ªÀÄgÀzÀ ¥sÀAn DgÉÆæ VÃgÁgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÀrØ EªÀ£ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ VqÀzÀ ¥sÀAn KPÉ PÀrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉaiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£ÀgÀrØUÉ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî gÀrØ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ VÃgÁgÀrØ §¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ªÀÄĸÀÛjªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ£À §ArAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ £À®§® ¸Á: ªÀÄĸÀÛjªÁr EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀÄta£À ªÀÄgÀzÀ ¥sÀAn ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JwÛ£À §ArUÉ vÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ VÃgÁgÀrØ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄta£À ªÀÄgÀzÀ ¥sÀAn PÀrzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CgÀ«AzÀgÀrØ ªÀÄwÛ ²æÃPÁAvÀgÀrØ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÄZÉÒðUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ªÀÄ»¥ÀvÉ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀzÉà »UÉÃPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ £À£ÀUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ PÀaÑ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/2011 ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ¸ÀÜ (¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ), eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á; «ÄeÁð¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/JZï-653 C.Q. 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 13.00 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr 14.00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT PRESS NOTE

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಗುರುಟೀಕ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ (ಮೈಸೂರು) ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುರುಟೀಕ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಠೇವಣಿ ಹೂಡಬಾರದು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದು ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:

1. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ ಸಂ: 08472-263602

2. ಮೋಬೈಲ್ ಸಂ: 9480803501

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಬಲತ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ;
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ ;
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಾ| ಶಹಾಬಾದ ಹಾವ|| ದಿಗ್ಗಾಂವ ರವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಜಗದೇವಿ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ ನಂಜುಂಡಿ ಈತನು ಜಗದೇವಿ ಇವಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 02-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ರಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಶಿವಕುಮಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಶಿವಕುಮಾರನ ಕಾಕಾ ಶಿವರಾಯ ನಂಜುಂಡಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಮಗ ಗಂಡಸು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೆಕು ಅಂತ ಬೆದರಿಸಿ ಶಿವಕುಮಾರನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ;
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ ;
ಮಲಂಗ್‌ ತಂದೆ ಕರೀಂಸಾಬ ಮಕಂದಾರ ಸಾ: ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಇವರಿಗು ಮತ್ತು ಹುಸೇನ ತಾಂಬೋಳಿ, ದಸ್ತಗೀರ ಮುಸ್ತಾಕ ಅಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 03-06-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬದಿಕರಾದ ಹುಸೇನ ತಾಂಬಳೋ ಇವರ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನರಸು ವಡಗೇರಿ ಇತನು ರಾಕೆಶ ವಡಗೇರಿ ಕರೆರಯುತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲು ಜಮದಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಶ ವಡಗೆರಿ, ದತ್ತು ಹೇರ್‌, ಹಸನ ಚೌದರಿ, ದಸ್ತಗಿರ ಮುಸ್ತಾಕ ಅಲಿ, ಅಭಿ ಇಂಡಿ, ನರಸು ವಡಗೆರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ, ಹುಡುಗ ದಸ್ತಗೀರ ಮುಸ್ತಾಕ ಅಲಿಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಬೆಲ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ , ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಸಾ|| ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಹೇಮಾವತಿ ಇವಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಇಂದಿರಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಹೇಮಾವತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅವಳ ಮಗಳಾದ ಸ್ವಪ್ನಾ ಇವಳು ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಳಿಯನ ತಮ್ಮನಾದ ಗೌತಮ ಇತನು ಬಂದವನೆ ಎ ರಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೇನು ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಢಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅನಧೀಕೃತ ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲೇಂಡರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ ಬಂಧನ ;

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ:03-06-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಚಾಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ತಫಾ ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಗೈರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬೆಶನರಿ ಐಪಿಎಸ್ ರವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗಳು 15 ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 35 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸುಲುಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ;
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ ;
ಶ್ರೀ. ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಲ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಸಿತನೂರ ಹಾ.ವ: ಮನೆ ನಂ. ಇಎಸ್‌ಡಬ್ಲು-99 2ನೇ ಹಂತ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ದಿನಾಂಕ 02-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:45 ಗಂಟೆ ಸುಮರಿಗೆ ಸಿತನೂರದಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಭಜಿ ತಿನ್ನಲು ಹೊದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದಿದಕ್ಕೆ 4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯ 4-5 ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಿವಿ ಕತ್ತಿರಿಸಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 5000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಕಿಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಅಂತ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸುರ್ಯವಂಶಿ ಸಾ|| ಅವರಾದ(ಬಿ) ಹಾ.ವ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನದಿಂದ ಆಟೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 6132 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಖಾನಾವಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಮರಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಕ್ಕೆ ಅದೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಚಾಲಕನು ಆಟೋಗೆ ಪೇಟ್ರೊಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೊಣಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದಿಪಾಶಾ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ 1 ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ್ ನಗದು ಹಣ 6,000/-ರೂ, ಒಂದು ಚೈನಾ ಸೆಟ್ ಮೋಬೈಲ್ ದೊಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ;
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 11-356 ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 14-07-2010 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಸ್ ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸದ ಎಡುರುಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸದ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೋರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಂಡರ ಪ್ಲಸ ಗಾಡಿ ನಂ ಕೆಎ-32 ಕ್ಯೂ 6555 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ;

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ; ಕ್ಯತನಾಳ ತಾ; ಶಾಹಾಪುರ ಜಿ; ಯಾದಗೀರ ಮತ್ತು ಗಂಡನಾದ ಹಣಮಂತ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಲಿಕ ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ದೇವಿಂದ್ರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗ ನಾಗರಾಜ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುಲು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂಎಚ್-12 ಎಫ್ ಝಡ್ 8759 ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 04-06-2011 ರಂದು 12-30 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುಟಕುಲೆ ಸಾ; ಪಡಸಾಳಿ ಜಿ:ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಇವನು ಸಾವಳೆಶ್ವರ ಕ್ರಸ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನುಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿಮೇಂಟ ಚೀಲಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ಮಗ ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರೆವೂರ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ 03-06-2011 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಆತನೂರ ಸಾ; ಸ್ಟೇಷನ ಗಾಣಗಾಪೂರ
ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಸೀಮಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಕರ್ಪುರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದು 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡೂರ ತಾಂಡಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಅಂಜನಾದೇವಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಒಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡಿತಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೇವುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè qÁªÀtUÉÃgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄîä£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉVzÀÝ °AUÀgÁd gÀªÀjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢: 02-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢: 03-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀgÁdgÀÄ ªÉÄð£À ªÀģɬÄAzÀ PɼÀV½zÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä £ÉÆÃqÀ®Ä, ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßvïgÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ qÁªÀtUÉÃgɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ C¯ÁäjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA:Q: 84,000=00 gÀÆ/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/11 PÀ®A 309 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚA¢gÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆà ¤£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¹nÖ¤AzÀ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/11 PÀ®A 78 (3) Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 03-06-2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¸Á gÀAUÉæÃd ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt¸Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.235/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¨Á¯ï¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.