Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 17, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

ºÀqÀUÀ° vÁAqÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ aAvÁªÀÄt FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀð »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄzÀ §gÀ®Ä vÀqÀªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¨ÉÃgÀ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ UÀ¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ®Ä MvÁ۬ĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æà £ÁUÀ¥Àà ¸Á: D¯ÁݼÀ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ J£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÀjzÀæzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖºÉÆÃUÀÄ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ QæëģÁ±À OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀA¸ÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ²gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ DgÉÆæ PÀ£ÀߥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀÄ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÀÄÈ°AzÀ ²gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:16.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 08.00 UÀAmÉUÉ Qj¸ÉÆÃV vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀ gÁzÀ gÁeÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CzÉ vÁAqÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÆzÉ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §ÆzÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¢£ÁAPÀ:16.07.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀqÉzÀĤ°è¹, zÁjAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.05.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¹AUï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA. ±ÁAvÀ PÀĪÀiÁgï ¸Á: ¨ÉøÀÛªÁgï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 47/1 £ÉÃzÀÝgÀ §UÉÎ ¸ÀļÀÄî zÀ¸ÁÛªÉÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ªÉÆøÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj¯É ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 15.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁ£À« ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è DgÉÆæ vÉƹåsï ºÀĸÉÃ£ï ¢zÀÝV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©zÀÝ JªÉÄäUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ M¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JA. eÁQÃgï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:16.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥ï£À J.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¸Á:§ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »A¢¤AzÀ mÁæPÀÖgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæPÀÖgïzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà ¸Á:¨Á¼ÉVqÀ PÁåA¥ï ºÁUÀÆ ¨Á®, £ÁUÀgÁeï, ¥À½AiÀÄ¥Àà, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà, E.«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ, ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 06.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ 35 ªÀµÀð ºÀjd£À 9£Éà vÀgÀUÀw ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ßPÁæ¸ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀzÉ §¼ÀUÁ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

¢£ÁAPÀ: 16.07.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁgÉÆà ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¸ÀzÀgÀ §eÁgï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ FgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ F½UÉÃgÀ FPÉAiÀÄÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CPɬÄAzÀ 20 °Ãlgï ¸ÉA¢ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt 50/- »ÃUÉ MlÄÖ 250/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16.07.2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ZÀAzÁæ§AqÁÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄgÀætÚ 65 ªÀµÀð ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ºÁUÀÆ UÀÄAqÀ¥Àà 25 ªÀµÀð r.gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ MlÄÖ 30 °Ãlgï ¸ÉA¢C. Q. 300/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16.07.2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃRgÀ¥Àà 60 ªÀµÀð ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr ºÁUÀÆ FgÀ¥Àà ªÀqÀèzÉÆrØ EªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ MlÄÖ 45 °Ãlgï ¸ÉA¢ C.Q.gÀÆ:450/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16.07.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÉÆrØ ºÀħâ½î PÁåA¥ïzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼Àî¨sÀnÖ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À DgÉÆævÀgÁzÀ PÉÆÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ºÉÆ£ÀߪÀÄä ®ªÀiÁt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ 30 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.gÀÆ:600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.07.2011 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ

ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಂಜಯ್ಯ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಲು ಸಾಃ ಶಾಹದ ನಗರ ಮೊಹಲ್ಲಾಗಿಡ್ಡಾ ಜಿಃ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ (ಎ.ಪಿ) ರವರು ನಾನು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಾದುರಾವ ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ: 04, ಟಿ:1337 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರೋಡಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಇಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ

ಠಾಣೆ :
ಹಜರತ ಪಿ.ಸಿ. ರೇವೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ನಾನು ಚೌಡಾಪುರ ಕ್ರಾಸ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದರುಗಡೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕ್‌ಲ್‌ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೀಪ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32.ಎಮ್‌.ಎ.1000 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಜಾಗರೂ ಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

bi

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ 28 ªÀµÀð CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ, ªÀÄĹèA ¸Á: PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ QgÁt CAUÀrUÉÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38eÉ5621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ PÉÊ¥sÀ CºÀäzÀ EªÀ£À vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À »ªÀÄärUÀ½UÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2011, PÀ®A 143,147,302,304(©),201,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩. PÉ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd ¸Á|| ¨ÉvÉèúÀªÀiï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ Då¤ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA¥ÀvÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁ±Áé¸ÀA¢Ã¥À EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ. £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ°è 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀ®Ä M¦àzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ¨ÉÊPï ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 09-05-2011 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÊPï PÉÆÃr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ E£ÀÆß 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ PÀĸÀĪÀiÁ, ¸ÀƸÁ£ï, PÉƪÀįÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV ¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3:30 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E¯Áè JAzÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ w½¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ, £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ w½¹zÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀ Q«AiÀÄÄ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀwÛ£À PɼÀUÀqÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ±Áé¸À £Á¼ÀzÀ ªÀÄÆ¼É vÀUÀÄÎ ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÉ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£À £ÁzÀ¤AiÀÄgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆý ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß E®èzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2011, PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: ºÉqÀUÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) FvÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè. 2) GªÀÄgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁf¸Á§ ªÀÄįÁè E§âgÀÆ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 16/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß 3:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀtf vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J39 ºÉZï.6082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä CªÀÄgÀ£ÁvÀ E§âgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀÄvÉÛªÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 39 ºÉZï. 6082 EgÀÄvÀÛzÉ. C°èAiÉÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj CªÀÄgÀ£ÁxÀ w½¹zÉ£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄÆägÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ¤UÉ ©lÄÖ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 ºÉZï. 6082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E£ÀvÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ PÀtf ²ªÁgÀzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå PÁ¯É¨ÉÊgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2011, PÀ®A 323,504,427,448,506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 16/07/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï 21 ªÀµÀð QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ¢Ã¥À vÀAzÉ gÀtfÃvÀ J¸ï.¹. zÀ°vÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ UÉÆêÁ UÀÄlPÁ vÉÃUÀzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆArzÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄlPÁzÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£ÀßUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ CwPÀæªÉÄÃt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 17/07/11 ರಂದು ಚಿತ್ತಾಫೂರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥೃಳದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅವಲಂಬಿತ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ
ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕಲ್ಲಕ, ಶಾಮ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಸುದೆ, ಬಾಲರಾಜ ತಂದೆ ಸುರೆಶ ಗುತ್ತೆದಾರ, ಶ್ರೀಧರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಚೌಧರಿ, ಜಗನ್ನಾತ ತಂದೆ ಚಂದಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಕಲ್ಲಕ, ವಿಜಯ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕಲ್ಲಕ, ಕಿರಣ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಈಳಗೇರ, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ರಾಮತೀರ್ಥ, ಶರಣು ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ಸುರೆಶ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ನರಿಬೋಳಿ, ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ಮಲಕಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ. ಸಾ| ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ತಾಫೂರ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 4250/-ರೂ, 6 ಮೊಬೈಲುಗಳು ಅಕಿ: 1800/-ರೂ, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಅಕಿ: 00, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚಾಪೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ .

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ಆನಂದ ಮೋರೆ ಸಾಃ ಜೀವಣಗಿ ರವರು ನಾನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸದನ ಇತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೇಖಾ, ಇವಳ ಮಗನಾದ ಶೇಖರ ಮತ್ತು ಇತನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬಯದು ನೀನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವಳುನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋಗಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ರೇಖಾ ಸೊಸೆ ಸಂಗೀತಾ ಇವರು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಪವನ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಮ್ಮಳಗಿ ಸಾಃ ಮರ್ಜಾಪೂರ ತಾಃಜಿಃ ಬೀದರ ಹಾಃವಃ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ರೋಡ ಮೋಹನ ಮಾರ್ಕೇಟ ಬೀದರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಪ್ರದೀಪ, ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್:03, ಎಸ್:4762 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರದೀಪ ಇತನ ಬಿಇ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 218 ನೇದ್ದರ ರೋಡಿನ ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಒಣಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ: 32, ಟಿಎ:1185-86 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ವೀರಭದ್ರೇಶ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಸಾಃ ಮರಗುತ್ತಿ ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ರೋಡಿನ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಾತಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಪ್ರದೀಪ, ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಸೇರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ;

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಿ ತಂದೆ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ರವರು ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನುಸುಯಾ ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪಾ ಬೆಣ್ಣುರ ಇವಳು ನನ್ನಗೆ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪೈಪುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 4 ಜನರ ಬಂದನ

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ನಾನು ಪಿ..ಎಸ.ಐ ಆಳಂದ ದಿನಾಂಕ 15/07/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚಕಿಂಗ ಮತ್ತು ರೋಡ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಚಕ್ ಪೊಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಆಳಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪೈಪಗಳು ಅ.ಕಿ.5000/-ರೂ ನೆದ್ದವುಗಳನ್ನು ಟಂ.ಟಂ.ನಂ.ಕೆಎ-39 3166 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ತಂದೆ ದಶರಥ ಕಸಬೆ ಸಂಗಡ 3 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಆಳಂದ ರವರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರ ಪೈಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.