Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-10-2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-10-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/12 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ SÁeÁ ªÉƬģÉƢݣÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ 60 G// PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/10/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä Qð ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24/10/12 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄzÀÄÝ ¨ÁV® vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jAiÀiÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÆ¸É gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À 2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ CA.Qà 60,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 2 ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 25 vÉÆ¯É CA.Qà 7,500/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆlPÉøÀ£À°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 71,500/- gÀÆ. AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ 
       £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ ¨sÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ±À¦ü CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ ¤eÁªÀÄĢݣÀ ºÁUÀÆ dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀÄ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ EzÀÝ PÁgÀt vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä QðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ E¸Áä¬Ä¯ï «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ gÀeÁPÀ «ÄAiÀiÁ, E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±À¦ü ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ¸ÀÖgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¯Áè ¦°è ªÀiÁr C¯ÁäjAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸ÀºÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CªÀgÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À §UÉÎ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ¸ÀÖgÀ, ±À¦ü ªÀiÁ¸ÀÖgÀ  EªÀgÀÄ Hj¤AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 11/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
       ¢£ÁAPÀ 23/10/2012 gÀAzÀÄ 4 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¨É¼Éî ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á, SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ AiÉÆúÁ£À FvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CAzÁdÆ 5 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀÄ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÁ°UÉ MAzÀÄ ¥ÀnÖ  PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ AiÀiÁPÉ CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè PÀwÛ¸ÀĪÁUÀ vÉÆUÀj ¸Á°£À°è EzÀÝ ºÁªÀÅ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ HgÀ°è SÁ¸ÀV OµÀzÀ PÉÆr¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24/10/2012 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 3.50 J.JAUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A 279, 337,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ:24/10/2012 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ªÀ:21 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CµÀÆÖgÀ£À C®A ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÁÌV vÀªÀÄä §eÁd r¸À̪Àj PÉ.J-38, J¯ï 1735 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ ªÀÄfÃzï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ CµÀÆÖgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ CµÀÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â  mÁmÁ J¹ £ÀA PÉ.J-25 n.¹ 13 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ qÀQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ «£ÁAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ  DgÉÆæ E¸Àä¬Ä® EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ±Àj¥sÁ©Ã UÀAqÀ SÁ¹A¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G,ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/UÉÆ⻥ÀàUÁð EPÉAiÀÄÄ  vÀ£Àß J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆî ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉÆî ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¤°è¹zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀzÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§,  ªÀ¹ªÀÄ, ªÁfzÀgÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ±Àâ¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆlÖAiÀÄ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÉïÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2012 PÀ®A 279. 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 185 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2012 gÀAzÀÄ 14:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ CA§uÁÚ 28 ªÀµÀð ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï6719 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ wgÀÄ«£À°è MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ¹èÃ¥ï DV vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ , JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22-23/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. gÀ¦üÃAiÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® R¬ÄªÀÄ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn£À Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CªÀgÀ ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ Q° EzÀÝ PÉÆãÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 5 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2500 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt »UÉ MlÄÖ 15500 gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A 398 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ  ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°èzÁUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, C°è “ PÀ¼Àî PÀ¼Àî ” JA§ ±À§Ý PÉý C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â D¸Á«Ä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀªÀAvÉ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr vÀPÀët ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ºÉøÀgÀÄ 1) ¯ÉÆÃPÉñÀ @ ®ªÀÅ vÀAzÉ D£ÀAzÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ  ¸Á: C¼ÀA¢ UÁæªÀÄ  CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ  ZÁPÀĪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÉêÀÅ.
              ¸ÀzÀj PÀÈvÀåPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ±ÉÃPÀ ªÉƺÀ¹£À vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃ¥Á¼À UÀ°è  ¨sÁ°Ì JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ C®èzÉ  ¸ÀzÀj D¸Á«Ä ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ  ¯ÉÆÃPÉñÀ @ ®ªÀÅ vÀAzÉ D£ÀAzÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ  ¸Á: C¼ÀA¢ UÁæªÀÄ  FvÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012 PÀ®A 504, 307, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/10/2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2230  UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀrAiÀÄÄwÛzÀÝ ®Qëöä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è NqÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀEµÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24/10/2012 gÀAzÀÄ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥Àæ¨sÀÄ UÉÆÃAqÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§ G-NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- £ÀAzÀUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áàà ¥Àæ¨sÀÄ UÉÆÃAqÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À  ¸Á- £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PɼÀ ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2012 PÀ®A 341, 504, 506, 324, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À [Dgï]   ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆîzÀ ªÀÄzÀå ºÉÆÃV§gÀĪÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ©üêÀıÁ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥ÀAZÁ¼À 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ,3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ , 4) £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ, 5) PÀȵÀÚ, 6) §½gÁªÀÄ, 7) G¯Áè¸À, 8) ZÀªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ J®ègÀÄ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À [Dgï] EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀ®Äè, PÉÆqÀ°, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ‘KPÉÆÃzÉÆéµÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CPÀæªÀÄvÀqÉ ªÀiÁr “K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ zÁj¬ÄAzÀ ¤ªÀÄä ºÉÆîPÉÌ KPÉà ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ ©üªÀıÁ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ. DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÝ£ÀÄ. dUÀ¼À §«r¸À®Ä §AzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆèsÁ EªÀjUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄß DgÉÆæ ©üªÀıÁ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÝ£ÀÄ. DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À JqÀvÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÁÚ, §½gÁªÀÄ, G¯Áè¸À ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀiÁ¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄäUÉ J¯Áè C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಲಕ್ಕಣಗಾಂವ ಸಾ:ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಿಜಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅರವಿಂದ ಸೊಸೆಯಾದ ಕಾಂಚನಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಅನುಪ, ಅಂಕಿತ ಐದು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ ಟಿಆರ್ ನಂ, ಕೆಎ-29-ಟಿಸಿಆರ್-06 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಬಿಜಾಫೂರದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಾರಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಮೀಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಮಗ ಅರವಿಂದನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಓವರ ಟೆಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದುದಕ್ಕೆ ಕಾರ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರವಿಂದ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಹಾಗು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 159/2012 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
     
UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-                                                                   
         ¢: 24-10-2012 ¨É½UÉÎ 9-45 UÉ ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¦üÃgÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ZÁ®PÀ £ÀA- 1058 °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J£ï.F.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA_ PÉ.J-36/J¥sï-608 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁUÀgÁ¼À¢AzÁ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄ£ÀÄPÀÄA¢ªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÉÊqï AiÀiÁPÉ PÀÆnÖ¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ZÉ¥Àà°¬ÄAzÁ ºÀÆqÉzÀÄ,PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀÄgÀÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ £ÀªÉÆäÃgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀgÉ §¸ï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ©qÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2012 PÀ®A 341, 355, 353, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  ¢£ÁAPÀ: 21.10.2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¯Á®¥Àà ¸Á. AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁ, FPÉAiÀÄÄ HlPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 2 ºÀÄ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA. 3  gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EmÁÖUÀ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ Qð PÉýzÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÀiÁ®PÀjUÉ £Á£ÀÄ KPÉ ©ÃUÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀÆQ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2012 PÀ®A. 323,341,504 gÉ/« 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀt :-
 ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥Àz°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄvÀÛ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃ¥Àr AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/2012 PÀ®A. 436 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-
  ¢£ÁAPÀB24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ®èl FvÀ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæv£ÁzÀ §AzÉøÁ¨ï ªÀÄĹèA GBºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸ÁBªÀÄ®èl FvÀ£À ºÉÆmÉïïUÉ £ÁµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÉUÀzÀÄ PÉÆAqÀÄ £ÁµÀÖ ªÀiÁqÀÄ C°è UÁè¸À EqÀ¯ÁVzÉ ¤ÃgÀÄ JwÛ ºÁPÀÄvÉÛ£É PÀÄr E®èªÁzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉÆmÉîzÀ°è ºÉüÀzÉ-PÉüÀzÉ  M¼ÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁۣɠ CAvÁ PÉÆnÖgÀĪÀ °TÃvÀ¦üAiÀiÁðzsÀ  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A: 4(2)¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ & 3(1)(X)J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ & 506,504,L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt :-
       ¢£ÁAPÀ: 20-10-2012 gÀ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 21-10-2012 gÀ 0530 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹ G:¤ÃgÁªÀw E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-53/4 ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ , gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1)§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 93 UÁæA. CQgÀÆ.78000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, 2) ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 127 UÁæA. CQgÀÆ. 65000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CQgÀÆ.143000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ£À°è UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2012 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀiÁvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-
    ¢£ÁAPÀ: 25-10-12 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, JA.J¯ï.¹. DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ/¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á°, G:SÁ¸ÀV ²PÀëQ, ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¤ß PÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄä CPÀÌ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, vÀ£Àß zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ ¸ÀĤïï FvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä ¢: 25.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤ÃªÉ ºÉÆÃVj £À£Àß PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤AzÀ ¢£À EzÉà UÉÆüÉÊw®è CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 °Ã ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀĪÀÅzÁV ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ 97/2012 PÀ®A. 309 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-
   ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ.60 ªÀµÀð eÁw.dAUÀªÀÄ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 6-7 wAUÀ¼À »AzÉ C¥ÀWÁvÀªÁV JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀÈ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀPÀÌgÉ SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝzÀjAzÀ WÁAiÀÄ ªÁ¹AiÀiÁVgÀ°¯Áè. WÁAiÀÄzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀ¼É ¹ÃgɬÄAzÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð eÁw.dAUÀªÀÄ G.mÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 27/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ  79  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:VtÂUÉÃgÀ vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ DAd£À¥Àà EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ DAd£À¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħ⽠QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ vÁdÄ¢ÝãÀ PÀªÀÄÄr ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.zÀÄUÁðPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.29/J-4134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á.aPÀÌ£Á¼À FvÀ£ÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ MAzÀÄ JwÛUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zË®ªÀÄä FPÉUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, »AzɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¨Á¼À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ, PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, µÀtÄäPÀªÀé, ºÀÄ°UɪÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà DªÀÄzÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¦£À ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄwÛ£Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj UËArPÉ®¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/J¸ï-8102 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ L.©. ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÀĽvÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄuÉÃzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C°èAiÉÄà EzÀÝ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ¤UÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À §®¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïC£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÁºÀ£À«zÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. J.¦. 02/J.eÉ.-3478 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ±ÉnÖ PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨É¼ÀvÀÆgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ EzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ gÁdAiÀÄå ¸Á: PÉÆ¥ÀÄà®Ä UÁæªÀÄ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÁ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà J.J¸ï.L., vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À 30 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÁðzÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è UÀ¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨sÁ¦gÀrØ PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À gÀrØAiÀĪÀjUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ºÉý §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì gÉÆÃrUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ²æäªÁ¸ÀgÉrØAiÀĪÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ £À£ÀߣÀß £ÉÆÃqÀzÉà lPÀÌgÀÄ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ CzÉ. £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-37/n.J-5721 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕಿರಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಚಕಟ್ಟಿ, ವ|| 17 ವರ್ಷ, ಸಾ|| ದೇವಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ:24-10-2012 ರಂದು ದೇವಿ ನಗರ  ಬಡಾವಣೆಯ ದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಅನಿಲ ಈತನು ಬಂದವನೇ ಭೋಸಡಿ ಮಗನ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯದಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿದನು. ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:76/2012 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಕುಂಬಾರ ಸಾ|| ಕಿಣ್ಣಿ ಸಡಕ, ಹಾ|| ವ|| ರಾಮತೀರ್ಥ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಈತನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:20-10-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು, ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು  ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 24-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಳು ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂತ ಜನರು ಮಾತಾಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಭಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶವವು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತನ ಶವ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 17/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.