Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 26, 2012

Raichur District Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                            ¢£ÁAPÀ: 25/9/12gÀAzÀÄ 09-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà, ¥ÀÆeÁj, eÁ:G¥ÁàgÀ, ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÉJ-33,2508gÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÀ«vÁ¼À-73PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆøïÖ gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ, eÁ:¨sÉÆë,11ªÀµÀð, 5£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ   wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà , eÁ:ªÀqÀØgÀ, 45ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: : 93/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ:25.09.2012 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉÉUÉ 1 £Éà Pɦ¹ ªÉÄãï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀÀæ gÀ¸ÉÛ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  C¤Ã¯ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¸ÀĨsÀ£ÁxÀ ¥ÁmÉïï, G: ¯Áj qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¥ÀAZÀPÀgÀÄ f: ¹¢ gÁdå: ªÀÄzÉå ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: ¹.f.N-7 JA.©-3775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ   ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/AiÀÄÄ-7691 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÄÝ C®èzÉà CzÉà jÃw E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-7287 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  73/2012 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

                                                       
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         FgÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 30 ªÀµÀð eÁB §rUÉÃgÀ GB PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ [UÀAqÀ] ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ 25 ªÀµÀð eÁB §rUÉÃgÀ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ  FPÉUÉ  CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®AB 498[A], 323,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ; 25.09.2012 gÀAzÀÄ 11.45¬ÄAzÀ  12.45 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è                                                                  ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ zÀ°è    ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°,     ¸Á: ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è MlÄÖ 30 °Ã. ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆj£À ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁÀ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ: 300/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 273,284 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ ¸ÀAUÀ£Á¼À ªÀ: 23, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀqÉ zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ:35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ: 34, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÄ ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DvÀ¤UÉ  ¤£Àß vÀAzÉ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁjzÁÝ£ÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ºÉUÀ® ªÉÄð£À ¨ÁgÀPÉÆî£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 124/2012 PÀ®A 341, 323, 324, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


                 CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ 1]¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 53 2) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 423) ²ªÀ§¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 4) ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀjUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÉà «µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ M§âjUÉƧâgÀÄ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 32 gÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36 n.J 9629 £ÉÃzÀÝjAzÀ ©vÀÛ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ £ÁåAiÀÄzÀ ºÉÆ® £ÁåAiÀÄ §UÉ ºÀjAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ ©vÀÛ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj  ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ PÉÆqÀ°  gÁqÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ, JqÀQUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À vÀªÀÄä CªÀÄgÉÃUËqÀ¤UÉ  CªÀgÀÄ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ® ©vÀÛ¨ÉÃqÀj CAvÁ mÁæPÀÖgïUÉ CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ  mÁæPÀÖgï¢AzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ E§âjUÉ ºÁ¬Ä¸À®Ä §AzÁUÀ C°èUÉ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ¤UÉÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌrUÉ ºÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2012 PÀ®A 504. 323. 324. 326. gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                                                                                                                                             ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2012 gÀAzÀÄ 161  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   24,700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-09-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 134/2012 PÀ®A: 87, PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/09/2012 gÀAzÀÄ 21,00 UÀAmÉUÉ ²æà J£ï.r. ¸À£À¢ü §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvïÛ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ UÉÆøÁ¬Ä UÀ°èAiÀÄ gÀªÀÄ£ÀVgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÉÆìģï¥Á±Á vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÉÊAiÀÄzïUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 20 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,150/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 72/2012 UÀÄ£Éß ¸ÀA: 142 143 147 302 304[©] ¸ÀºÀªÁZÀ£À 149 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಕಲ್ಲುಬಾಯಿ ವಯ 22 ವರ್ಷ ಇವಳ ಮದುವೆಯು ಕಾಳಾ ಕಾಶಿರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಆಪಾದಿತ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ವಸಂತ ಚೌವಣ ಅನ್ನುವವನೊಂದಿಗೆ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು. ಅವರ ನೆಂಟಸ್ಥನ ಕಾಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದು ನಿರ್ಧಾರ ವಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳಿದ ಹಣ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು .ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಳಿಯ ಗಣೇಶನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಕಲ್ಲುಬಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬದಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೂ ಸಹ ಪದೇ ಪದೇ ಕಲ್ಲುಬಾಯಿಗೆ ತವರಿನಿಂದ ಹಣ ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾದಿತರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಐದು ಗ್ರಾಂ. ಮೊತ್ತೊಂದು ಸಲ 10 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಖರಿದಿಸುವುದು ಇದೆ ತವರಿನಿಂದ ರೂ 50 ಸಾವಿರ ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ 25/09/2012 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 0900ಗಂಟೆಯಿಂದ 0915 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಪಾಧಿತರು ಕೂಡಿ ಕಲ್ಲುಬಾಯಿಗೆ ತವರಿನಿಂದ ಹಣ ತರುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಶವವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಗೈರೆ ಅಂತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zsÀ£ÀÆßgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 149/2012 PÀ®A: 379 L¦¹ :-
¢:25/09/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ZÀzÀÄgÀAUÉ, 45 ªÀµÀð, ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ, ¢:24,25/09/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è EnÖzÀ MAzÀÄ TVS XL ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 39 ºÉZï 2067 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ C.Q. 15000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ  ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಕ್ಯಾರ, ವಯ|| 27 ವರ್ಷ, ಉ|| ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ, ಶರಣು ನರೋಣಿ, ಚಿದಾನಂದ ಢೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:25-09-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಡಗಂಚಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲೇಔಟನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ ಇವರ ಕಟ್ಟಡ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಡಗಂಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೇಶ ಹೊಸಕುರುಬರ, ಬೀರಣ್ಣ ವಗ್ಗಿ, ಭೀಮರಾಯ ಹೊಸಕುರುಬರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ, ಸೋಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಲ್ದಿ, ಜಗಪ್ಪ ಹೊಸಕುರುಬರ ವಿಠಲ ಹೊಸಕುರುಬರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ ಈತನು ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ ಇವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಿಸ್ತೂಲದಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು. ಯೋಗೇಶ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮತ್ತು ವಿಠಲ ಇವರು ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಭೀಮರಾಯ ಈತನು ತಾನು ತಂದ ತಲವಾರದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ ಈತನಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವನು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಓಡಿ ಹೋದನು. ನಾನು, ಚಿದಾನಂದ ಡೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶರಣು ನರೋಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಬೀರಣ್ಣ ವಗ್ಗಿ, ಮತ್ತು ಸೋಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಬಿಡಬೇಡರಿ ಇವನಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಜಗಪ್ಪ ಇವನು ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ ಇವರ ಟೊಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲೈಸನ್ಸ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶರಣು ಇವನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಚೀರಾಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ಜನರು ಬರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋದರು.     ಕಾರಣ ಅರವಿಂದ ನರೋಣಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಶರಣು ಇವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟವರ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 69/2012 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 325, 307, 302 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 25 ಮತ್ತು 27 ಆಯುಧ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁr, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ. vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UÀ¢Ý EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï ¯ÁAiÀÄzÀÄt¹-ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀ¢Ý FvÀ£À mÁ.mÁ.J¹AiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁ.mÁ. J¹EAiÀÄ £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀUÁÎ ºÉZï¹-46 PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁw:PÉÆ¥Àà® ªÉ®é G:gÁ.ºÉ-50 gÀ mÉÆïïUÉÃmï£À°è ¸ÉPÀÆåjn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï ¸Á:¨ÁUÉêÀÄ¥ÉÃmï vÁ:gÁdA f:²æà PÁPÀÄ®A gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ.ªÀ¹Û:ªÀiÁgÀÄw qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÉÆA¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÉÊ ªÉÆtUÉÊPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® «ÄãÀRAqÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÉ¹ì £ÀA: MBLHA10ACA9M02742
CAvÁ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀUÁæªÀÄzÀ ²æà PÁ¼ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èE¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 2) £ÁUÀgÁd vÀA¢ ªÀÄÈqÀ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà RAræ ªÀAiÀiÁ : 57 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà ºÀwß ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 6) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ ¨Á®¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸ÀgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 7) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ »gÉêÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 8) UÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ²Ã®ªÀAvÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 9) «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd eÁ®ªÁqÀV ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wªÀiÁä¥sÀÄgÀ 10) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ §¸À¥Àà §gÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ vÁ:UÀAUÁªÀw ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, §ÆzÁUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3050=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼À CA.Q 1200=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2012 PÀ®A. 363, 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÉÄt¸ÀV ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÉÆÃa G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:Q£Áß¼À vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzsÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ gÀ¦ü vÀÄ¥ÀàzÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹AUÀzÀ, ¨sÀgÀvï ZÉAqÀgï EªÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzsÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃnÖ£À ¸Á. ºÉƸÀ½î(ºÀÄ®V) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀi®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¥É§ÄæªÀj 2012 gÀ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ 3-4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVUÉ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ¹zÀÝjAzÀ F §UÉÎ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉà §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrgÀ°®è «ÃgÁ¥ÀÆgÀzÀÝ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé½UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ PÉüÀzÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß eÁ¹Û ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà ªÀÄvÉÛà vÀ£Àß vÀAVUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁÝgÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AiÉÄà ºÉÆÃV EgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀ¢®è ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CxÀªÁ K°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À PÁlPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À »A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À vÉƯÉUÉ GqÀĪÀ ¥ÀvÀÛ®£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀÛ®¢AzÀ vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ¸ÀzÀj E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DzÉ¥Àà ºÉZï.¹.- 75 PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.