Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 6, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

. ¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ £À¬ÄªÀiï ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï, 21 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CfêÀiï ¥Á±Á E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÀåAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-37/ºÉZï-6058 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É V¯Éè¸ÀÆUÀÆjUÉ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄAd½î E£ÀÆß 1 Q.«Äà EgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA. J¦-21/n.AiÀÄÄ-0263 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï C° vÀAzÉ ¨ÁµÁ, 22 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, £À¬ÄªÀiï ¥Á±Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À¬ÄªÀiï ¥Á±Á£À ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgïPÉÆlÖ DmÉÆÃzÀ°è CwÃ£ï ¥Á±Á JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀºÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £À¬ÄªÀiï ¥Á±Á gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.01.12 gÀªÀÄzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA;62 «¹ÛÃtð 7 JPÀgÉ 4 UÀÄAmÉ §Æ«ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ AiÀÄAPÉÆç £ÁAiÀÄPï, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀUÉãÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10-12 d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ''J¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉgÉ'' ¤ªÀÄä ºÉÆ® J°èzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ®QëöäAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ ºÀjzÀÄ, vÁ½ QwÛ J¸ÉzÀÄ ¤ªÀÄä UÀAqÀA¢gÀÄ J°èzÁÝgÉ D ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÀªÀÄä »AzÉ §AzÀªÀjUÉ F E§âgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀ°è M§âgÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ ©rj CAvÁ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ®QëöäAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/12 PÀ®A : 143.147.341.323.504.354.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ 1955 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ;

¢£ÁAPÀ 05/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ:40 eÁ: ¨sÀdAwæ G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: §¤ßUÉÆî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä D ¤ÃgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁdÄ EzÀÝAvÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÀÄ ºÉÆzÀªÀÅ. PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆVzÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ªÀÄAdªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà£À ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ DUÀ gÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ eÉÆÃgÁV M¢ÝzÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV £ÉÆêÁVgÀÄvÀÛzÉ.C®èzÉà ªÀĪÀiÁðAUÀªÀÅ ¨ÁvÀÄ PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A.323,354,324, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄ J.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹,CªÀvÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁgÁªÀÄ gÁAiÀiï ¸Á: ªÉÃgÁªÀÇ£ï vÁ: ¸ÉîA¥ÀÆgÀ, f: zÉêÀjAiÀiÁ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæ¹zÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃr ¥Àj²Ã°¹ F §UÉÎ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/11 PÀ®A. 279, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:05-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ®wÃ¥sÁ ©Ã UÀAqÀ ZÁAzï ¥ÁµÀ FPÉAiÀÄÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ vÀ£Àß E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ vÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï vÀÄgÁ¨ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÁµÁ @ C§Äݯï gɺɪÀiÁ£ï FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 3.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀPÀÆÌ ¸ÀºÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÃUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀlÖªÁV ºÉÆUÉ §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÉÃj UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä DUÀ°¯Áè PÀÆqÀ¯Éà CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ºÁUÀÄ NtÂAiÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÀwÛzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ ¨ÉAQ DjzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀgÉAmï ¨ÉÆÃqïð£À°è ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV J®èªÀÇ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀÄPÀ¯ÁVzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C:Q: gÀÆ 52.000=00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 30.000=00 3) MlÄÖ 66 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C:Q: gÀÆ 26.400=00 4) ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè MlÄÖ C:Q: gÀÆ 28.300=00 5) zÀªÀ¸À zsÁ£Àå §mÉÖ §gÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä, PÀgÉAmï ªÉÊjAUï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃqïðUÀ¼ÀÄ C:Q: gÀÆ 35.300=00 »ÃUÉ MlÄÖ 1.72.000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À «zsÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ®wÃ¥sÁ ©Ã UÀAqÀ ZÁAzï ¥ÁµÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉAiÀÄ°è J¥sï.J.¸ÀASÉåB 01/2012 PÀ®A: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-31-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢Ã«UÉ ºÀZÀÑ®Ä ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀĪÁUÀ JuÉÚ PɼÀUÉ ZÉ°èzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆqÀzÉà ¢Ã«UÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁfUÁV f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀÄlÖ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ:-05-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 1/2012 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


²æêÀÄw. ¥ÀĵÁà®vÁ ¸Á: J¯É©ZÁÑ° ºÁ:ªÀ: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸À£ï 2001 £Éà ¸Á°£À°è ªÀĺÁAvÉñÀ£ÉÆA¢UÉ dgÀÄVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ gÀÆ. 50,000-00 UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ £ÁªÀÅ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ G¥Àà¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, UÀAqÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆÃn¸ï PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¹mÁÖV ¢£ÁAPÀ 24-12-2011 ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥Àà¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ DPÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÁªÀÅ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ, vÀgÀzÉà £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃnøï PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A. 498(J),323,504,355,506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀĪÀiÁj, ¥ÀĵÁà vÀAzÉ a£ÀßgÀAUÀ¥Àà, 07 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀÄ°èUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ZÀ½ PÁ¸ÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÁ£ÀÄ ºÀÄlÄÖPÉÆAqÀ ¥Á°¸ÀÖgï ®AUÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ 1-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 02/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2012 gÀAzÀÄ 15 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Gulbarga Dist Reported Crime


ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರಗಳಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸನ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಇಂದು ನಗರದ ಸಿ.ಟಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಶರಣು ಭೂಸಾ ಈತನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಿಲೆಂಡರಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ವಿ ಸಾವಳಗಿ ಪಿ.ಐ ಎ.ಡಿ.ಎಸ್/ಆರ್.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಚ್.ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲೇಂಡರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ ತೂಕದ ಮಷೀನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಂಪ ಮಷೀನ, ಟೇಬಲ ಫ್ಯಾನ, ಒಂದು ಬ್ಲೂಮ ಮೊಬೈಲ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರಗಳು : ಕೆಎ 32 ಎ 4079, ಮತ್ತು ಕೆಎ 32 9787 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,59,300/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/2012 ಕಲಂ: 3 LPG (REGULATION OF SUPPLY & DISTRUBUTION) ORDER 2000 & 3 & 7 EC ACT ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಮೊಜಮ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮಜರ ಅಲಿ ಸಾ:ಮ.ನಂ. ಎಲ್.ಐ.ಜಿ 11 ಶಾಂತಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಎಸ್-3892 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22/08/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:50 ಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಎಸ್-3892 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ:07ಸಿ16ಎಫ್39669 ಇಂಜಿನ ನಂ:07ಸಿ15ಇ46081 ಅ.ಕಿ 40,000 ರೂ.ಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:23/08/2011 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:00 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಹನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ದ್ವಿ ಚಕ್ರವಾಹನ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:02/2012 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಸುತಾರ ಸಾ: ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ತಾ & ಜಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಟಂ ಟಂ ನಂ ಕೆಎ-32-ಬಿ-4257 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ 608 ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-37-1 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಜೈಭೀಮ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ವಾಹನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಂಟಂ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು @ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಎಕಲೂರ ವಯ ; 18 ವರ್ಷ , ಸಿದ್ದ @ ಸಿದ್ದಾರೋಡ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ವಯ ;18 ವರ್ಷ , ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕಿಣಗಿ ವ;24 ವರ್ಷ ಸಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿಗಾಯಾಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:: 279.337.338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.