Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 10, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-09-2017

ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 04/2017, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ)  ರವರ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇವರಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೆಳಿದರು ಕುಡಿಯುವ ಚಟ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಈ ವರ್ಷ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇವರು ಬೆಳಕುಣಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡೆರಾವ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದರಾವ ಹಾಲೆವಾಲೆ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೌಕರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇತ್ತಿಚೆಗೆ 3-4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮದ್ಯ ಜಗಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 09-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇವರು ಔರಾದ ಕಮಲನಗರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಲಿಕರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬೆವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಫಾಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲು ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ದುಶ್ಚಟ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ್ಧಿವಾದ ಹೆಳಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಬೆಡ ಅಂತಾ ಬುಧ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 363/2017, PÀ®A. 498 (J), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ gÁd¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£À (¥À¥ÀÄà) vÀAzÉ eÁÕ¤ eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÁVzÀÄÝ, C£ÉÆå£ÀªÁV EgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À ¥Àw ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CPÀ̼ÁzÀ a£ÀߪÀiÁä ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¦.¹ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï PÁélgïì£À°ègÀÄvÁÛ¼É, vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀ®Ä DgÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀºÀzÀgÀ°è ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ ¸ÀzÀj a£ÀߪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¥Àw ªÉÆúÀ£À ¸ÉÃj ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EµÁÖzÀgÀÄ CªÀgÀ QgÀPÀļÀ ¤®è¸ÀzÉà ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ F ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ a£ÀߪÀÄä ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÛµÀÄÖ gÉÆaÑUÉzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, EµÁÖzÀgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä ¥ÀwAiÀÄÄ DUÁUÀ vÀ£Àß CPÀ̽UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä C¥ÉÃQëvÀ EgÀÄvÁÛ£É, DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ d¤¹gÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÀÆ a£ÀߪÀÄä¼À QgÀPÀļÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, F J®è QgÀPÀļÀUÀ¼ÀÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä vÀ£Àß ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ EgÀ®Ä §AiÀĹ ¢£ÁAPÀ 03-09-2017 gÀAzÀÄ ±ÁAvÀªÀiÁä EPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÆúÀ£À (¥À¥ÀÄà) vÀAzÉ eÁÕ¤, eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀÆ, 2) a£ÀߪÀiÁä ªÀÄ»¼Á ¦¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀj§âgÀÄ EgÀĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¥Éưøï PÁélgïì (¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè) ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ±ÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 09-09-2017 gÀAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2017, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ vÀAf®ÄgÀ gÀºÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįɪÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥Àæ¨sÁj ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀi˯Á£À DeÁzÀ ªÀiÁzÀj DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ gÀlPÀ®¥ÀÆgÀ ±Á¯É ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÁoÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉUÀ½UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09-09-2017 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀıÁ, 2) UÀįÁªÀÄ RÄzÀĸÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ±Á¯É ªÀÄÄRå PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ ±Á¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ±Á¯ÉUÉ ¢£ÁAPÀ 01-09-2017 gÀAzÀÄ ºÉƸÀzÁV §AzÀ QæqÉ ºÁUÀÄ ©¹ HlzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) 1 ªÁ°¨Á¯ï C.Q 595/- gÀÆ., 2) 8 ¨ÁånäAl£ï C.Q 1760/- gÀÆ., 3) 1 ¨ÁPÀì ±ÉÃl® PÁPï C.Q 165/- gÀÆ., 4) 1 ZÉ¸ï ¨ÉÆqÀð C.Q 275/- gÀÆ., 5) 1 mɤìPÁljAUÀ C.Q 75/- gÀÆ., 6) 4 QæPÉl ¨Áål, 6 «PÉl, 3 ¨Á® C.Q 1950/- gÀÆ., 7) C£ÀßzÀ ¥ÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀѼÀ 10 PÉ.f ªÀÄvÀÄÛ 5 PÉ.fAiÀÄ 2 ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ C.Q 4500/- gÀÆ., 8) 1 ¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀѼÀ C.Q 1500/- gÀÆ., 9) 1 ¥ÀgÁvÀ C.Q 800/- gÀÆ., 10) 2 E½UÉ C.Q 800/- gÀÆ., 11) 2 ¹ÖÃ¯ï §PÉÃl C.Q 1000/- gÀÆ., 12) 1 ¨ÁArè C.Q 1200/-gÀÆ., 13) 1 ¨Áå®gÀ C.Q 400/- gÀÆ., 14) 1 C£Àß ¥ÁvÉæ ¨ÉAiÀĸÀĪÀ C.Q 1500/- gÀÆ. »UÉ MlÄÖ 16,520/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà vÀgÀºÀ MAzÉ PÀA¥ËqÀ£À°èzÀÝ ¥ÀPÀÌzÀ ±Á¯É ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð UÀ®ìð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀÄÄRå ²PÀëQAiÀiÁzÀ RÄgÁvÀªÀǯÁ D¬Ä£ï EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð UÀ®ìð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CAvÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ±Á¯É PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆV ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©¹ HlzÀ ¥ÁvÉæ 1) 4 V¯Ál ¨ÉÆÃUÀt C.Q 2000/- gÀÆ., 2) 20 ¹Öïï V¯Á¸À C.Q 200/- gÀÆ., 3) 1 PÀ¥ÀVgÀ C.Q 100/- gÀÆ., 4) 2 ¹°AUÀ ¥sÁå£À C.Q 1000/- gÀÆ., 5) 6 ¹Öïï ZÀªÀÄZÀ C.Q 50/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 3450/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ MlÄÖ 19,870/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 137/2017, ಕಲಂ. 283, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 08-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಿತೇಶ ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ ಭೋಸಲೆ ವಯ 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, ಸಾ: ಚಳಕಾಪೂರ ವಾಡಿ, ಸದ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರವರು ರವರ ತಮ್ಮ ಲೊಕೇಶ ತಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-6403 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಸತಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದಯಾನಂದ ಸೇರಿಕಾರ ಇತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬೀದರದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಬಸವಂತರಾವ ಮುತ್ತಣ್ಣಾ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಶ ಇವನು ತನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಾನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಶಿವಪ್ಪಾ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಯಾವುದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣದೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಕಯಾದ ನಂತರ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕತ್ತಲು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಲೊಕೆಶ ಇತನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಪ್ರಯಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09-09-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 09-09-2017 ರಂದು ನಾನು ಸುಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಸಾ: ಸುಂಕನಾಳ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಇತನ ಪಾನಡಬ್ಬಾದ ಮುಂದೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಚಿಂತಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 90 ಎಮ್.ಎಲ್ ವುಳ್ಳ 58 ಓರಿಜನಲ ಚಾಯ್ಸ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2017, PÀ®A. 32, 34, 38(J) PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2017 gÀAzÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà J.J¸ï.L §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ 20 ¦üÃl CAvÀgÀzÀ°è PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ PÉʯÁ±À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ PÉƼÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-2808 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®UÀ½gÀĪÀ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ zsÁ¨ÁzÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ »rzÀÄ, zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÀ ªÀåQÛUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì EzÉ K£ÉÆ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è  ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅ J®èªÀÅ 90 JA.J¯ï.£À 191 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 5,372=83 ¥ÉÊ¸É DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 155/2017, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :- 
ದಿನಾಂಕ 09-09-2017 ರಂದು ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ರವಿಕುಮಾರ ಪಿಎಸ್ಐ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ನಿಡವಂಚಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಬಂಬಳಗಿ ಇತನು ಒಂದು ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಕೈಚೀಲವನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 104 ಯುವರ್ ಚಾಯಿಸ್ ಸುಪರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸಾರಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಗಳು ಅ.ಕಿ 2483=52 ಪೈಸೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಸರಾಯಿವುಳ್ಳ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೋಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ವಗೆರಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾವೆಂದು ನುಡಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಸದರಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 361/2017, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-  
¢£ÁAPÀ 09-09-2017 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É »AzÀUÀqÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÁÝ£ÉAzÀÄ f.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É SÁ£Á¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É¬ÄAzÀÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 Cr CAvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ UÉÆ¥Á®gÁªÀ ¨sÉƸÀ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÉÆÃr J®ègÀÆ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠAiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯Áw EzÀÝ°è ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ w½¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1) 90 JªÀiï.J¯ï ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî 48 MjÃd£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï r®PÀì «Ã¹Ì ¥sÀÄlzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1344/- gÀÆ., 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 100/- gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 362/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2017 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É »AzÀUÀqÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÁÝ£ÉAzÀÄ f.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É¬ÄAzÀÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 Cr CAvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆÃPÀjPÉƽ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr J®ègÀÆ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉΠAiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯Áw EzÀÝ°è ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ w½¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1) 90 JªÀiï.J¯ï ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî 26 AiÀÄĪÀgÀ ZÁ¬Ä¸ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ «Ã¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 602/- gÀÆ., 2) 180 JªÀiï.J¯ï ¸ÀgÁ¬ÄªÀżÀî 21 N®Ø lªÀj£À «Ã¹Ì ¥sÀÄlzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1435/- gÀÆ., 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 150/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 2187/-  gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 08.09.2017 ರಂದು ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ  ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪೂಜಾಳಿಗೆ  ಸಾ:ದೇವಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಜೆತೆ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ತಾರಾಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಧ್ಯ  ಗರ್ಬಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು . ತಾರಾಸಿಂಗನು ವಿಪರಿತ ಕುಡಿತದ ಚಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು. ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:06.09.2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತಾರಾಸಿಂಗನು ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಗೋಮಲಾಬಾಯಿ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂಜಾಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು. ಪೂಜಾಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ತಾರಾಸಿಂಗನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ನಿವೇನಾದರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆನ ಪೂಜಾಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾಳ  ಅತ್ತೆ ಗೋಮಲಾಬಾಯಿ ಬಂದು ನನ್ನ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನೀನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗತಾರಾಸಿಂಗ ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರೊ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸಲೇಟ ತುಂಬಿದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಣ್ಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಗಿಚಿ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ತ್ರಾಸ ತಾಳಲಾರದೆ ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಇದ್ದ ನನ್ನ ನೇಗೆಣಿಯರಾದ ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶೇಶಿಬಾಯಿ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾಗೂ ಬಳಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿ ನಂತರ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಪೂಜಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸಲೇಟ ಎಣ್ಣಿ ಸುರುವಿ ಕಡ್ಡಿ ಗಿಚಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಕೋಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 09-09-2017 ರಂದು ಡಿ.ವೈ.ಎಸ.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಸಿ( ಕೆ )ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೆವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಹಾರವೆಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಾದ  1 ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮು ರಾಠೋಡ , 2. ಏಮನಾಥ ತಂದೆ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಠೋಡ , 3. ರೂಪ್ಲಾ ತಂದೆ ಗೋಪು ಚವ್ಹಾಣ , 4. ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸ ರಾಠೋಡ ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ದಿನಸಿ(ಕೆ) ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ , ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕಿಶನ ಜಾಧವ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 715 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.