Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 31, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è (1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ (2) §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB20 (3) AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 45 ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:121/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÆ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 26 (2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 23 (3) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 22 J®ègÀÆ ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:120/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ §mÉÖ MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ªÉÄãï PÉãÁ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Æ eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃjUÉ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 66 £Éà vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ FPÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÉãÁ®zÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀªÀ®PÀ¯ï vÁ : ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 13/2013 PÀ®ªÀÄ: 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.08.2013 gÀAzÀÄ 268 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2013

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2013, PÀ®A 498(J), 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAræ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁgÀ¨sÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄgÀ PÉ®¸À, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ 2 ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, C½AiÀÄ EvÀ¤UÉ F ªÀÄÆzÀ®Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆzÀ®£É ºÉAqÀw ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EPÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¤Ã® PÁgÀ¨sÁj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ±ÀªÀ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁQ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ C¤Ã® PÁgÀ¨sÁj EvÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ªÉÄúÀPÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÁZÀÑ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 40 PÉÌ ªÀiÁAeÁæ £À¢ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉƼÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²ªÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è 1 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ Rj¢ ªÀiÁr £À¢ wÃgÀzÀ°è MAzÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ ºÁQzÀ C®Ä«Ä¤AiÀÄA PÉç® ªÉÊgÀ 180 ¦üÃl ªÉÊgÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆîzÀ°è £À¢ zÀqÀzÀ°è PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ 180 ¦üÃl C®Ä«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgÀ C.Q 8500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÊgÀ AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÊgÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÊgÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÉç® ªÉÊgÀ ºÉÆîUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ C¤Ã® vÀAzÉ gÁeÉñÀégÀ ªÀÄAUÁ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ w¦àAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ PÉç® ªÉÊgÀ w¥ÉàAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄaÑ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r SÁ°PÀ vÀAzÉ JA.r. ¥Á±Á«ÄaiÀiÁå  d£ÀªÁqÀPÀgÀ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C«ÄÃgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® n«Ã±À£À ªÀÄÄV¹PÉƪÀÄqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C«ÄÃgÀ EªÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ Q«UÉ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.