Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 7, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 14.01.2012 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ªÀÄgÀlzÀªÀgÀ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä, 17 ªÀµÀð, ¸Á. ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁd vÁ¬Ä £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ºÁUÀÄ EvÀgÉà 2 d£ÀgÀÄ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ gÁd£À eÉÆvÉUÉ ®QëöäUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ AiÀÄAPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 366[J] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¸ÁéUÀvï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀ°è FgÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ«£À¨Á« ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ & AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÁPÀj ¸Á: «ÄAZÉÃj EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3530/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:06/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1145 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ¸À£ï ±ÉÊ£ï ºÀ§ð¯ï §Æån ¥Á®ðgÀ ºÀwÛgÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï ZËPÀ-gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃr£À°è ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/6832 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥ÁµÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦-22/eÉ-897 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ M¼À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj PÁæ¸ÀzÀ°è E§âgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ºÁ£Àð ªÀiÁqÀzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgÀªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥ÁµÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À »AzÉ »ªÀÄäqÀUÀ½UÉ ZÀªÀÄð QwÛ gÀPÀÛUÁªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉà jÃwAiÀÄ°è ZÁAzÀ¥ÁµÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV JqÀUÁ°UÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A 279, 337.L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁ/ªÀ: ºÀA¥À£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆêÀÄgÉrØ ªÀ: 36, °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½ºÁ¼À EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjzÀÄÝ, vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 234 gÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ®PÀëöäªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ PÀȶ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà & 4 4 d£ÀgÀÄ d«ÄãÀ£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀȶ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß FgÀªÀÄä EªÀjAzÀ vÁªÀÅ Rjâ¹gÀĪÀÅzÁV d«ÄãÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀ®Ä ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ CªÀ£ÀÄß J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä EªÀ½UÉ £É®PÉÌ £ÀÆQ ºÉÆ® ©qÀ¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A 323, 324, 341, 342, 347, 447, 506, gÉ/« 151 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 06/02/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 16-30 UÀAmÉUÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀmÉÖÃ¥Àà PÁ¹è 50 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄrªÁ¼À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À°èzÁÝUÀ UÀÄr¸À°£À »A¢£À UÉÆqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄlÖ ªÁ¸À£É §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀÄr¸À°£À »AzÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ agÁqÀ¯ÁV NuÉAiÀÄ°è£À d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛzÀÄÝ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀPÉÌ w½¹zÀÄÝ CzÀÄ PÀÆqÁ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀgÀÄ DUÀ¯Éà £À£Àß 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ eÉÆÃ¥Àr 15 aî ¸ÀeÉÓ 15.000/-, 2 aî eÉÆüÀ 5,000/-, §mÉÖ§gÉ 8,000/-, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 5,000/-, 25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 30.000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt. £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÀvÀÛ£É vÀgÀUÀwAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀgÀ ªÀÄA¢AiÉÄ®ègÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn,. gÉõÀ£À PÁqÀð. ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.08.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆPÀgÀÄ ©Ãr ¸É¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¸ÁQzÀÝjAzÀ UÁ½UÉ ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄÄ £À£Àß UÀÄqÀ¸À°UÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.02/12 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁºÀįï vÀAzÉ ªÉÆ»¢Ýãï eÁ ªÀÄĹèÃA G QgÁt CAUÀr ¸Á MAzÀ£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ 60 °Ãlgï M¼ÉîuÉÚAiÀÄļÀî ¨ÁågÀ¯ï EgÀ°®è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¤ªÁ¹ E¸Á仯ï PÀÆr MAzÀ£Éà PÁæ¸ï £À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀ gÁwæ 00-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 60 °Ãlgï M¼ÉîuÉÚAiÀÄļÀî MAzÀÄ ¨ÁågÀ¯ï C Q 6800/ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁºÀįï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ-07/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 42 ªÀµÀð G-PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-CUÀ¸ÀgÀÄ ¸Á-ªÀÄzÀgÀPÀ¯ïè FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀUÁ gÁwæ 0800 ¸ÀĪÀiÁj JA,¹, CA§tÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀiÁ° ¥Ánïï¸Á- ªÀÄzÀgÀPÀ¯ïè «£ÁPÁgÀtªÁV §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼À ¸ÉgÉUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÀrzÀ£ÀÄ PÉAiÀÄÀ UÀAqÀ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CA§tÚ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÀÛ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛ£É CAvÁ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A-354,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2012 gÀAzÀÄ -96-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,200/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-02-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ : 07-02-2012

ಬೀದರ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 23/12 ಕಲಂ 23/2012 ಕಲಂ: 279, 304(ಎ) ಜೊತೆ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ 05, 06.02.2012 ರಂದು ದೇವ ದೇವ ವನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀವ್ರ ಗಾಯಹೊಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾಾದಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೋಕ್ರಾಣೆ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ 06/02/2012 ರಂದು 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ್ ನಾಗುರೆ ವಯ 60 ವರ್ಷ ಉ; ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ; ಗಾಜಿಪುರಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗು ಇನ್ನು 6, ಜನರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ನಗದು 3000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗು 52, ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/2012 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ : 06-02-2012 ರಂದು 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ಕತ್ತೆ ರವರ ಸೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆವಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಪ್ರಜಾರಿ ವಯ|| 40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಮ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ವಾಗಶೆಟ್ಟಿ ವಯ|| 26 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ|| ಮಂಠಾಳ ರವರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ನಸೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರ ವಶದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 1120/-, 3 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/12 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 31-01-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆಯ ಆಧಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್ಸಾರ ಕಂಪೆನಿಯ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅ.ಕಿ. 22000/- ರೂ/. ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಭಾ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 26/12 ಕಲಂ 279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಜೋತೆ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಎಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 06/02/2012 ರಂದು 18:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಕುಡತೇನೋರ 45 ವರ್ಷ ಸಾ/ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ ಕಾಲೂನಿ ನೌಬಾದ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೇಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಮೀನಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಂತೋಷ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಸ ನಂ ಎಮ,ಹೆಚ,04ಬಿ,ಎಸ,5591 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗೂರುಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಡುತೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಹೆಬ್ಬರುಳು, ಭುಜಕ್ಕೆ,ಬಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ತೊಡೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜೀಪ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು,ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 24/12 ಕಲಂ 323, 324, 427, 307, 504, 506 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 06-02-2012 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಬಸೀರಖಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ನಜಿರಖಾನ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಸಾ; ಮನೆ.ನಂ.8-2-39/3 ಅಫಜಲಪೊರಾ ಹೊರ ಶಾಹಗಂಜ ಬೀದರ. ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಟ್ಟಿದು ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 06-02-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ 1530 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗ ಮಹ್ಮದ ಆಶ್ರಫ ಖಾನ ಮತ್ತು ಹೊಟಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹ್ಮದ ಅಶಿಫ, ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಮುಲ್ತಾನಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಮುಲ್ತಾನಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಹ್ಮದ ಸುಲೇಮಾನ @ ಸಲ್ಮಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಇತನು ಹೋಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡದಿಂದ ಫಿಯರ್ಾದಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಫೀಯರ್ಾದಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಕ್ಕೆ ಟೆಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಗ್ಲಾಸಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಮಗ ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿಅದ್ದು, ನಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಟಲದಲ್ಲಿಯ ಗ್ಲಾಸಗಳು ಒಡೆದು ಅಂದಾಜು 2000=00 ರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 8/12 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 05/02/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕೆ. ರಾಮಕುಮಾರ ರವರು ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ ಲೋಡಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂನಾಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 06/02/2011 ರಂದು ರಾರಿ 0030 ಗಂಟೆಗೆ ರಾ. ಹೆ ನಂ 9 ರ ಮೇಲೆ ನಿಣರ್ಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತಿದ್ದಾದ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಹುಮನಾಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಂಕು ಡೋಂಕಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಎಲಬು ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ ಕೀನರ ಮಹೆಬೂಬ ಇವನಿಗೆ ಸಾದಾ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫೀರ್ಯದಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 05-02-2012 gÀAzÀÄ §qÁªÀuÉ ¥Éưøï oÁuÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ²æÃ¥Àw D¸ÀàvÉægÀªÀgÀ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ¥Àw D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï vÀAzÉ eÁ¥sÀgï¸Á¨ï UÉÆ®Ìgï ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀ£ÀÄPÀÄAn UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-37/8406 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ£ÀÄPÀÄAn UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ wUÀj UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀÄAlªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀVΣÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ UÁrAiÀÄ DAUÀ®gï ¥ÀnÖ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ §rzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁrAiÀÄ DAUÀ®gï ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÉÆtPÁ® a¦àUÉ §rzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಮನೋಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮಾನಿನೂರ ಸಾ|| ಹದನೂರ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸಧ್ಯ ಜಯ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ನಾಗರಾಜ ಕಡಬೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಟಲ & ಬಾರನಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥ ವೈನಶಾಪ ಹತ್ತಿರುವ ಗೆಳೆಯರ ಭೇಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ವೈನಶಾಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು ವೈನ ಶಾಪ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ವೈನಶಾಪ ಹತ್ತಿರ ಪಾನ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಚಯದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಬೆಡಪಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ವೈನಶಾಪ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ ಹೇಳು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ , ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ತನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾನ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದು ಶೋ ಗ್ಲಾಸ ಒಡೆದೆನು. ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಬೆಡಪಲ್ಲಿ ಈತನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನಗೆ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದು ರೌಡಿಜಂ ಮಾಡುತ್ತೀ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಮಚ್ಚ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತೀ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಲು ನಾಗರಾಜ ಬೆಡಪಲ್ಲಿ ಇತನು ನನ್ನ ತೆಕ್ಕಿ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 39/2012 ಕಲಂ 504,307,324 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1), (10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ.ಎಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.