Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 12, 2010

Bidar District Daily Crime Update 12/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12/02/2010.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 39/2010 PÀ®A; ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀÆUÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ CqÉÃ¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ¸Á: §®ÆègÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 07/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CqÉÃ¥Àà vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà ±ÀlPÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ E£ÀÆß PÀÆqÁ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 41/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 10/02/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ: ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G/ ªÉÄÃPÁ¤Pï ¸Á/ §ÄzÉÃgÁ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ d»gÀ vÀAzÉ: bÀÆvÀÄ«ÄAiÀiÁå dmÉÖªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA. PÉ.J-38/4576 £ÉÃzÀgÀÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §ÄzÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ[JA] UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 53/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: ªÉƺÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÁgÀzÀ 1)£ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÁgÀ¸À ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj eÁ-gÀd¥ÀÄvÀ 2)§dgÀAUÀ vÀAzÉ ¥ÁgÀ¸À ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj eÁ-gÀd¥ÀÄvÀ 3) vÉeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁgÀ¸À ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj eÁ-gÀd¥ÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸Á-ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ªÀÄ£É eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄ£É ªÀÄAdÄgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ¼É UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀĪÀwÛgÀĪÁUÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤A¢ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 11/02/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤ® vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 26 ¸Á/ JqÀ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-29 ¦-3587 £ÉzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä C¤Ã® E§âgÀÆ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃlzÀ°è ºÉÆV ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¢£ÁAPÀ 11/02/2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:11.02.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï -vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, AiÀÄÄ.ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.37, ºÉZïf.3956 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 23 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï, vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÁªÀgÀUÉÃgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.02.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: ºÉÆPÁæt EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36,n.9877 £ÉÃzÀÝPÉÌ gÁ²ªÀĶ£ï ºÀaÑPÉÆAqÀÄ gÁ²ªÀĶ£ï ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆPÁæt ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÁ²ªÀĶ£ï mÁæPÀÖgï¤AzÀ PÀ¼Àa ¥À°ÖAiÀiÁV, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 18 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆPÁæt EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 26 ªÀµÀð,¸Á: £ÀªÀiÁdUÉÃjUÀÄqÀØ ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ, ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÉêÁ¼À ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ 40 ªÀµÀð, ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà gÉêÁ¼À & ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà gÉêÁ¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÉêÁ¼À ºÀ£ÀĪÉÄñÀ¤UÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÀÆ PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.02.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ G¥Àà¼À¥Àà ¸Á: VtªÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ PÉA¥ÀÄ PÀj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀÄ, CA¢¤AzÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ EnÖzÀÝ®èzÉ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ¥ÀwßUÉ w½¹, ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ CªÀ¤UÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉA¥ÀÄ PÀj°AUÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, E°è KPÉ ¤AwgÀÄ« CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ ¢£ÁAPÀ:11.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.02.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ G¥Àà¼À¥Àà ¸Á: VtªÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ PÉA¥ÀÄ PÀj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉA¥ÀÄ PÀj°AUÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr,àªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ PÀj°AUÀ¥Àà¤UÉ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ£À ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:11.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.«£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ¹Ã¤AiÀÄgï ¨ÁæöåAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¹ArPÉÃmï ¨ÁAPï ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ 06-02-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á ²PÀëQAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ¨ÁåAQUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸Á® ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀgÀÆ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉzÀj¹ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉAiÉÆrØ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà CªÀgÀ ¨ÉA§®PÁÌV ±ÀgÀt¥Àà ¤ªÀÈvÀÛ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà ¸Á® ªÀÄAdÆgÀĪÀiÁqÀzÉà EzÀÝgÉ CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÉ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 11-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ¸ÁvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ¥Àà Gd¼ÀA© ¸Á:PÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽvÁUÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ²Ã®ªÀAvÀ ¸Á:PÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:f:UÀÄ®âUÁð E°è KPÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽwgÀÄ« CAvÀ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr ¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄvÉÛà E°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽvÀgÉ ¤£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà ¸Á¯ÉÆÃlV ¸Á|| C¼ÀîV (©) vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà£À ºÀwÛgÀ 2800=00 gÀÆ. ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¸Á®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨sÀAiÀÄzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðjAzÀ PÁAUÉæøÀ PÀbÉÃjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æÃ. C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ¥Ánî CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè PÁAUÉæÃ¸ï ¸À«Äw UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÁAUÉæøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ QlQUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ºÁQ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ªÀÄvÀÄÛ QlQUÀ¼À UÁè¸À PÀ°è¤AzÀ MqÉ¢zÀÄÝ MlÄÖ CAzÁdÄ ºÁ¤ 1,00,000/- gÀÆ DVzÀÄÝ EzÀPÉÌ CAzÉÆïÁ ¸Áé«Ä PÀĪÀÄäPÀÄÌ EzÉ C®èzÉ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄÄvÁ°PÀgÀªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÁr oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 11-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æ gÀ« vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï G|| PÉ.J¸À.Dgï.n.¹ §¸ï.ZÁ®PÀ, ¸Á|| ²gÀÆgÀ vÁ|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÁ.ªÀ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ï WÀlPÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ï WÀlPÀ¢AzÀ §¸ï £ÀA PÉJ 32-J¥sï/1313 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħ½îUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è gÁªÀÇgÀ PÁæ¸ÀzÀ°è ¥Áå¹Adgï E½AiÀÄ®Ä ¤°è¹zÁUÀ 1.UÉÆæ @ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁt 2.§®©üêÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ 3.dUÀÄÎ @ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ mÉÆÃ¥À¹AUï ¸Á|| ªÁr 4.±ÀAPÀgÀ eÁzÀªÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¸Á|| ªÁr 5. ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁµÀ ZÀªÁt 6.¸ÀĤïï vÀAzÉ ±ÁAw¯Á¯ï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÁr ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 10-15 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ §AzÀªÀgÉ MªÉÄä¯É ²æÃgÁªÀĸÉãÀUÉ dAiÀĪÁUÀ° ²æà ¥ÀæªÉÆzÀ ªÀÄÄvÁ°Pï UÉ dAiÀĪÁUÀ° C£ÀÄßvÀÛ MªÉÄä¯É §¹ìUÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ §¹ì£À J¯Áè UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ¤UÉ PɼÀUÉ E½¹ ¥ÉmÉÆæ¯ï ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà UÁ¼É¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¸Á. gÁfêÀUÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ QgÁt CAUÀr gÁfêÀUÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°èzÀÄÝ, C°è ªÀÄ£É PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É¼ÀUÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨sÁV®Ä RÄ®è EzÀÄÝ, M¼ÀUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰è DVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è QgÁt CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀ°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ mÉ箣À PÁå±À qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35,000/-gÀÆ. JgÀÄqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀ 10 UÁæªÀÄzÀ , 2 UÁæ.Q«AiÀÄ°èAiÀÄ ºÀƪÀ , MAzÀÄ L¥Áåqï ªÉƨÉÊ® £ÀªÀÄÆ£ÉzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 55,000/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ¸Á. D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 «-6336 C.Q. 40,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ »ÃgÉÆúÁAqÁ ¥Áå±À£ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.