Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 16, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
   ¢£ÁAPÀ 15/8/15 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ J¦¹ £ÀA.109 ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-36f-281 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀA¥ËAqï UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ d»ÃgÀÄ¢Ýãï SÁ¢æ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄÄ¢ÝÃ£ï  SÁ¢æ, ªÀÄĹèA, ¸Á: dĪÀÄä® zÉÆrØ ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß §Ä¯Émï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ fæUÉ CqÀØ ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¤£Éß ªÀÄgÀ½£À mÁæöåPÀÖgï »rzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ zÀAvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ PÁ®gï »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¤Ã£ÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ZÁ®PÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¦.J¸ï.L.gÀªÀjUÉ ºÉý ªÀÄgÀ½£À mÁæöåPÀÖgï »r¸ÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/15 PÀ®A 353,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 15/8/15 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ¤gÉÆýî 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¤gÉÆýî 8 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ FvÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-42  J¥sï-1550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀCwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À vÀ¯ÉUÉ EvÀgÉqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, §¸ï ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಮೃತ ²æêÀÄw. FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 52 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:¨sÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ. ಈಕೆಯು ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà, 62 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದು, ಮೃತಳು ದಿನಾಂಕ:15-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಬೋಗಾಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆವು ಕಸ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ  ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ತುರುವಿಹಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮುಖಳಾಗದೇ  ರಾತ್ರಿ 11-40 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ಸಂ.16/2015 ಕಲಂ.174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:15-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ, ವಯ:38, ಜಾ:ಮಾದಿಗ,:ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ಏಳುರಾಗಿಕ್ಯಾಂಪ್.FvÀ£À ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಾಗರಾಜನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ 01 ಹನುಮಂತ ನೇದ್ದವನು ಅಳಿಯ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜನು ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾ ಹಂಗೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಅಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳಸಿ ಆರೋಪಿ 01 ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 7-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏಳುರಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 05 ನೇದ್ದವರು ಒಂದು ಗೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಬಸವರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮದೇನಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾದರ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಸವರಾಜನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಅಂಬಮ್ಮ, ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ,ರಾಡ್ ನಿಂದ ,ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಎಡಗೈ ತಿರುವಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಂಬಮ್ಮಳಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗದ್ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಒಗೆದು ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಿಗ್ರಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.157/2015,ಕಲಂ.143,147,148,341,323,504,324,355,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
¯ÉêÀ zÉë ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

         ¢£ÁAPÀ: 14/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, ¦ügÁå¢ ²æà ¨sÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ: ¨sÉÆÃd¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, MPÀÄÌvÀ£À, ¸Á: ©.UÀuÉPÀ¯ï §AUÁgÀ§AqÉ vÁAqÀ. FvÀÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgï ºÁQ¹zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è G¼ÁîUÀrØ, ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ºÁUÀÄ EvÁå¢ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¨É¼É PÀrªÉÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ RZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀ ©ÃdzÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtªÀÅ ¸Á®zÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ 1)§¸ÀìªÀÄä £ÁAiÀÄPï ©. UÀuÉPÀ¯ï .2)«gÉñÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀAeï  3)ªÉAPÀmÉñÀ ®ªÀiÁt §AUÁgÀ§Ar vÁAqÁ   4)UÀÄAqÀ¥Àà ®ªÀiÁt §AUÁgÀ§Ar vÁAqÁ   5)¸ÀÆUÀ¥Àà ©.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ6)UÉÆ®ègÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¥ÀAzsÁå£À7)ªÀÄÄA¨ÉÊ¥ÉÃmÉ ©üêÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀÄ, ¥ÀAzsÁå£À8)£ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ©.UÀuÉÃPÀ¯ï 9)F±À¥Àà PÉÆÃmÉUÀgï ©.UÀuÉÃPÀ¯ï. 10)©üêÀÄtÚ ®ªÀiÁt V£ÁߣÁAiÀÄÌ vÁAqÀ. 11)ªÀiÁAvÀ¥Àà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ. 12)ªÉÆãÀ¥Àà ®ªÀiÁt §AUÁgÀ§Ar vÁAqÀ. 13)ºÉqïªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¥ÀAzsÁå£À. EªÀgÀÄUÀ¼À PÀqɬÄAzÀ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,50,000 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸Á® PÉÆlÖ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸Á®zÀ C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÉÆÃZÀzÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2015 PÀ®A. 38 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉªÁzÉë C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2004  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 16-08-2015 ರಂದು 09.30 ಎಎಂ ಸುಮಾರು ಇ.ಜೆ. ಉದ್ಬಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಸಿ-4918 ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ತಮ್ಮ ಚಾಲಕನಿಗೆ [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è]ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯ ಚಾಲಕನು ಇ.ಜೆ. ಉದ್ಬಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಮರಳು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 240/2015 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2015 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-08-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-08-2015   

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2015, PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: ¥ÀÆeÁj, ¸Á: PÀÄqÀA§® gÀªÀgÀÄ £ÁUÀ°AUÉñÀégÀ zɪÁ®AiÀÄPÉÌ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀj zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zɪÁ®AiÀÄzÀ°è£À zÉêÀgÀ PÀ°è£À °AUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÁåwäÃPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ §mÉÖ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2015, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16-08-2015 ರಾ.ಹೆ ನಂ. 9 ರ ಮೇಲೆ ಮೋಳಕೇರಾ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಉಮೇಶ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಹಾದಾ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ), ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ  ರವರ ಅಣ್ಣನಾದ ರಮೇಶ ಹಾಗು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಹತ್ತಿ ಸಾ: ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-3589 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-39/5148 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ ಸಾ: ಬೆಳಮಗಿ, ತಾ: ಆಳಂದ, ಜಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇತನು ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅಣ್ಣನ ಬಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಲ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಎಡಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಹತ್ತಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಣಮಂತವಾಡಿ ಈತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2015 PÀ®A. 454, 457, 380,L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà dAiÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít PÀȶ C¢üPÁj gÉÊvÀ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ªÀqÀUÉÃgÁ vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀAzÀÄ zÀéeÁgÉÆúÀt PÀÄjvÀÄ ¨É½UÉÎ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÉÆÖÃgÀ gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉ¨ï PÁåªÀÄgÁ C.Q.1,093-00 gÀÆ. 2) MAzÀÄ ¨Áæqï ¨ÁåAqï UÉÃlªÉà C.Q.2,722-00 gÀÆ. 3) MAzÀÄ §AiÉÆêÉÄnæPï rªÉʸï C.Q.4370-00 gÀÆ.4) MAzÀÄ ªÀÄgÀÆ EAZï ¦æAlgï C.Q.12,291-00 gÀÆ.5) yãï PÁåAl («vï ºÀZï.¦ ªÀiÁ¤lgï ) C.Q. 28,678-00 gÀÆ 6)JgÀqÀÄ mÁ姯Émï C.Q.36,872-00 7) MA§vÀÄÛ ¹Ã®Ø ¯Éqï ¨Áålj C.Q.45,909-00gÀÆ MlÄÖ 1,31,935-00 gÀÆ QªÀÄwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ »A¢£À QlQAiÀÄ gÁqï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.   ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀªÀAvÉ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2015 PÀ®A.454, 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2015 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5),  And U/S 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À  JgÀqÀÄ mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ mÁæöåPïÖçUÀ¼À£ÀÄß  ¤°è¹ D mÁæöåPïÖçUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖçgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, 1) mÁæöåPÀÖgï  engine No.S337A54985 CHESSI No.MEA 629A1CF2041717 mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è 2)   mÁæöåPÀÖgï £ÀA. KA-33,T-8252 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛV®è. DgÉÆævÀgÀÄ  NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JgÀqÀÄ mÁæöåPïÖç ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.