Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 27, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

¢£ÁAPÀ 25/04/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉuÉPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ°è fä fä ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ «ÄAZÀÄ ¹Ãr®Ä UÀÄqÀÄUÀÄ EzÁÝUÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨ÉuÉPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è d²ð DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¹r°£À gÀªÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà d²ð DPÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀvÀÛ DPÀ¼ÀÄ C.Q.50,000/- gÀÆ UÀ¼ÀAvÉ .CAvÁ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀASÉå:03/2012 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÉE© PÁ¯ÉÆä ±Á¯É »AzÉ ºÁ® qÉÊjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉE© PÁ¯ÉÆä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÉÆAqÁ.±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/Dgï-4223.£ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ DzÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï£ÀA.PÉJ-36/3137 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÀAmÉÆæïï DUÀzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÉƼÀUÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ° vÀ¯É »AzÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð EAAa£ÀµÀÄÖ M¼ÀUÉ, 2' EAa£ÀµÀÄÖ GzÀÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉʪÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §®¨sÁUÀzÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁjÃM¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ:-26-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ²æà ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀtÚ ¨ÁVè ªÀ: 55ªÀµÀð, eÁ: UÉÆ®ègÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ®ZÀªÀÄ¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁQAUï ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ DgÉÆæ PÀjªÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArUÉÆ PÁgï £ÀA. J¦-07, J©-9831 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð-UÀ§ÆâgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ DAzsÀæ PÁåA¥À PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ PÁj£À eÁ¬ÄAmï ¨Á¯ï M«ÄäAzÉƪÉÄä¯ï ªÀÄÄjzÀÄ PÁgÀÄ ¥À°Ö ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DUÀzÉà PÁgÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:28/2012 PÀ®A: 279 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 08.1.2007 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw CfÃeÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ J¸ï.PÉ. ZÁAzï ¥Á±Á, 30. ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉ£Á¯ï ¸À¨ï r«d£ï £ÀA 3 ¦. qÀ§Æè .r PÁåA¥ï ªÀiÁ£À«. FPÉUÉ ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è J¸ï.PÉ. ZÁAzï ¥Á±Á FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 06 wAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ©nÖzÀÄÝ D CªÀ¢AiÀÄ°è UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÝ DPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 50,000/- UÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÀ£Éß ¥ÀÄ£À: ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆqÀ®Ä CUÀzÀ PÁgÀt DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ d£ï @ ¸À¯Áä ¸Á: ¸ÀƼɨsÁ« JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀ®Ä M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ªÁV ¤®ðPÀë¹zÀÝjAzÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃV ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀgÀÄ wgÀ¸ÀÌj¹ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 5 d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAR : 26.04.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/12 PÀ®A 498(J), 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. & 3,4 & 5 r.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

¢£ÁAPÀ:26-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ªÀAiÀiÁ:29 ªÀµÀð eÁ:CUÀ¸ÀgÀÄ G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:PÁªÉÄ¥À°è vÁ:¦qÀUÀÄgÁ¼À (J.¦) gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀzÉà vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAmï EgÀĪÀ ¯Éʤ£À PɼÀUÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁå©Ã£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀ®Ä PÁå©Ã£À ºÀvÀÄÛªÁUÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÀgÉAn£À ªÉÊgï ±Álð ºÉÆqÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ gÀ« ¹AUï vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½¹AUï ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ G:QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á:¦qÀUÀÄgÁ¼À f:UÀÄAlÆgÀÄ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 06/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

FUÉÎ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/04/12 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw zÉêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ:25, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀgÀzÀQëuÉ QÀgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀzÀ §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, PÁgÀt CAzÉ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §A¢zÀÄÝÝ, ¢£ÁAPÀ 27/04/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ PÉøÀÄ ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ F½UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F½UÉ ¬ÄAzÀ DPÉAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2012 PÀ®A.504,307 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 

  


 


 


 


 


 


 

LOOK OUT NOTICE / ¥ÀæPÀluÉ


 

¥ÀæPÀluÉ

 
 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 27-04-2012
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/04/2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ïì £ÀA: PÉ.J-38/J¥ï-653 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ïì£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 10 d£ÀjUÉ aPÀÌ¥ÀÄlÖ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ¨sÉÆøÀ¯É, ªÀAiÀÄ: 65, ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤gÀAd£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 14 ªÀµÀð ¸Á: PÉƸÀA vÁ:  ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ£À UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-4532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.DgÀ.E. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁåy𠤮AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-7861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ°¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸À® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ªÀÄįÁè ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d»gÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-11/J¹-9720 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5577 £ÉzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §®¸ÉÊrUÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ §®PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 34/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: zÁqÀV EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄÄ CRAqÀªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ°è UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §®UÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½ÃUÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ E§âgÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ   SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§gÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀë ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶೇಖದಾವೂರ ತಂದೆ ಶೇಖರಾಜ ಮಹ್ಮದ ಸಾ:ಅಶೋಕನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 26/4/2012 ರಂದು 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಸನ ಶೇಟ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಕೇಟ ಆಡಲು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶೇಖ ಇಮಾಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊದಾಗ ಪಿರೋಜ ತಂದೆ ಹಾಜಿ, ಸಂ 5 ಜನರು ಕೂಡಿವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ,  ನಾನು ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 48/2012 ಕಲಂ 147 323 324 504 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದಶರಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಶೆಳ್ಳಗಿ  ಸಾಹರಳಯ್ಯಾ ಚೌಕಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ:17/04/2012 ರಂದು 6 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ನಾಟಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಜೆ.ಸಿ.ಬಿನಂಕೆ.32/5665 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಣಿಯಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ,ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಎಡಕಾಲಿಗೆ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ತೊಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 49/2012 ಕಲಂ; 279 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.