Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 6, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

D¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 02/01/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå 2 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆîzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀÄr¸À°UÉ §AzÁUÀ UÀÄr¸À°£À°èèzÀÝÁ DvÀ£À CvÉÛ CªÀĪÀÄä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä gÉÆnÖ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¹äÃPÀªÁV UÁ½ ©mÁÖ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ CwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ §mÉÖ,CrUÉ,¸ÀeÉÓ,UÉÆâ,CQÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ §Ä¢ÝAiÀiÁVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £ÉÆrzÁUÀ F «µÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ,UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 05.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ D¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÀvÀ ¸ÀA: 01/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

  ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ( §¸ÀìªÀÄä) UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼ÀzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ £ÁUÀªÀÄä, ªÀiÁªÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ «£Á:PÁgÀt E®è ¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, vÁ£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ w½¸ÀzÉà JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV zÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 498(J), 494,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢B05-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-31ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBªÀÄgÁl. FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ ºÉÆUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß PÉýzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄ PÉüÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §A¢AiÉÄãÀ¯É CAvÁ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÀzÀÄ zÀÄBSÁ¥Àv ÀUÉƽ¹zÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2013 PÀ®AB 323,324,504 ¸À»vÀ 34 L¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢:5-10-12 gÀAzÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 407gÀ°è CAzÁdÄ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:45 G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁgÀ§AqÀvÁAqÀ £ÀªÀ®PÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ £ÀPÀ®Ä zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ºÀĸÉãÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzÀ ªÀ:30 eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zɪÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É FvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¤zÉð²vÀ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 7/2013 PÀ®AB 463,464,465,468,471,473,474,416,418,417,419,420L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

PÉ.ªÉAPÀl¸Áé«Ä vÀAzÉ PÉ.PÀȵÀÚªÀÄÆwð, 42 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ G:CmÉÆêÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-4-155/49 L© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÉÆ.£ÀA.9738610878. vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ dA§AiÀÄå, 72 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹  G: ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-4-155/49 L© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.01.2013 gÀAzÀÄ L.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ °è£À vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ gÁwæAiÀiÁgÀgÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ £ÀUÀgÀzÀ°è£À gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï §¸ï ¸ÁÖöåAqï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 
 

UÀr ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ, PÉÃAzÀæ PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ, PÉÃAzÀæ «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉ, ¸À±À¸ÀÛç ¹ÃªÀiÁ zÀ¼À, EAqÉÆÃ-n¨ÉÃnAiÀÄ£ï UÀr ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁìA gÉÊ¥sÀ¯ïªÉÄ£ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÆÃUÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 12.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ°zÉ. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PɼÀV£ÀAwªÉ.

1)    ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 5,200-20,200 eÉÆvÉUÉ UÉæÃqï¥Éà gÀÆ. 2,000/-

2)    zÉÊ»PÀ zÁqÀåvÉ, zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉë ¥Á¸ÁzÀªÀjUÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

3)    °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÁzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

4)    SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ 600 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ.

5)    ¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀ°è EgÀĪÀAvÉ «zÁåºÀðvÉ, ªÉÄnæPÀƯÉõÀ£ï CxÀªÁ 10£Éà vÀgÀUÀw ¥Á¸ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

6)    ¢£ÁAPÀ: 01.01.2013PÉÌ ªÀAiÀĸÀÄì 18-23 (C¨sÀåyð ¢£ÁAPÀ: 02.01.1990QÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ªÀÄvÀÄÛ 01.01.1995gÀ £ÀAvÀgÀ d¤¹gÀ¨ÁgÀzÀÄ)

7)    Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À : ¥ÉÃ¥Àgï£À°è Cfð ¸À°è¸ÀĪÀªÀgÀÄ gÀÆ. 50/- ¦üÃ¸ï ¸ÁÖA¥ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä http://ssconline.nic.in or http://ssconline2.gov.in ªÉ¨ï¸ÉÊlÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

8)    Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ CºÀðvÉ EªÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß SÁvÀj ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. M§â C¨sÀåyð MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

9)    ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À «ªÀgÀ: zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë, JvÀÛgÀ ¥ÀÄgÀĵÀ: 170 ¸É.«Ä., ªÀÄ»¼É:157 ¸É.«Ä.,

JzÉ C¼ÀvÉ ¥ÀÄgÀĵÀ: G©â¸ÀzÉà 80 ¸É.«Ä., G©â¹ PÀ¤µÀ× 5 ¸É.«Ä.

10)    ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ 24 ¤«ÄµÀzÀ°è 5 Q.«Ä., ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 8.3 ¤«ÄµÀzÀ°è 1.6 Q.«Ä. NlzÀ ¸ÀàzsÉð £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

11)    ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ, UÀÄ®§UÁð, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

12)    CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÀqÉAiÀÄ ¢£À : D¥sï¯ÉÊ£ï ¥ÉÃ¥Àgï Cfð¸À°è¸À®Ä ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï Cfð¸À°è¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 11.01.2013.

13)    ¥ÉÃ¥Àgï CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ «¼Á¸À: ªÀ®AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (PÉ.PÉ.Dgï) ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÀ DAiÉÆÃUÀ, 1£Éà ªÀĺÀr, E-«AUï, PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÀzÀ£À, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

14)    ¥ÉÃ¥Àgï CfðUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃj gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÀºÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

. ¸À»/- . J¸ï.©.©¸À£À½î,¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ., . f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ                            

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ


 


 


 

:: DºÁé£À ¥ÀwæPÉ ::


 

DPÉÆÖçgï 2012 jAzÀ r¸ÉA§gï 2012 wAUÀ¼À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ,ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀjUÉ »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ PÀªÁAiÀÄvï£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀwæPÁ UÉÆÃ¶× ¤UÀ¢ü ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀwæPÁ UÉÆö×UÉ CUÀ«Ä¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


¸À»/-

J¸ï.©.©¸À£À½î ¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ.,

f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

UÉ.

¥ÀwæPÁ ªÀiÁzÀåªÀÄ/ zÀȱÀå ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ J¯Áè ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄUÀ½UÉ


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2012 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31.300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-01-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£Áf ¨sÁåqÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀªÀw ªÀÄUÀ£ÁzÀ fêÀ£À vÀAzÉ zsÀ£Áf ¨sÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À PÉÆArUÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±É EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 448, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ PÀAoÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: eÁåAw, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: eÁåAw EªÀgÉ®ègÀÆ bÀÄ®PÀÌ PÁgÀtPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ CgÀ«AzÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 05-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ®£À¨ÉÃUÀA UÀAqÀ  ¸ÉÊAiÀÄzÀ  E¸ÁªÀÄÄ¢Ý£ï  ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĸÁÌ£À ©Ã ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½ PÀqÉ¬Ä mÁmÁ  ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA. PÉJ-38/5903 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄĸÁÌ£À ©Ã EvÀ½UÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÉîPÉÌ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄĸÁÌ£ï EPÉAiÀÄ §® ¨sÀPÀ½AiÀÄ°è, §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ¸ÁzÁ kÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 447, 354 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è M§â¼É PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¨sÁ¯ÉÌ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ EªÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ VÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ajzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÆÃ¸É §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀzÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁºÀw w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì ¤Ãr¹ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 WÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ DgÉÆævÀ£À mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À  £ÀA. PÉJ.37/6548 £ÉzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£ÀPÉÌ  §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæî §APï ¸À«ÄÃ¥À AiÀÄ®§ÄUÁ𠧣Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV & zÀÄqÀÄQ¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß  ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉ  EzÀÄÝzÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ & EvÀgÉ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ  M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 4-5 lA.lA.ªÁºÀ£ÀzÀ°è J®ègÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛêÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨Á®å «ªÁºÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 9, 10, 11 ¨Á®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ 05/1/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. zÉÆgÉʸÁé«Ä G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 UÀAmÉUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÆPÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ 3] ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ EvÀgÉà ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÁªÀðw(C£ÀߥÀÆtð) EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á : PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. °AUÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಬಜಂತ್ರಿ ಸಾ||ಜೋಗುರ ತಾ|ಜಿ|ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನು ಬ್ಯಾಂಡ ಬಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುತ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನು ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ 300 ರೂ. ಹಣ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓಣಿಯ ಹುಡುಗರಾದ ರಾಜು ಇತನ ಸಂಗಡ ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರು ಕೂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಶೇಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬೆಂಗಳೂರ ಬೇಕರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 300 ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದುಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರು ಕೂಡಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪದ ಕಂಪೌಂಡದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಸರಕಾರಿ ಜಾಲಿ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ಕೂಡಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನಿಗೆ ರಾಜು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರು ಕೂಡಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಆತನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದು ಇತನು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 07/2013  ಕಲಂ 341,504,302 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ  ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ಸಾ||ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಶಂಕರರಾವ ಇವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32-ವಿ-7260 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ  ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿಯ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ 3 ಜನರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 08/2013 ಕಲಂ 341,307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.