Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 22, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 21/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÞ¤zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw §¸ÀìªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¢£ÀA¥Àæw dUÀ¼À ªÀiÁr CzÉà ¹nÖ¤AzÀ EAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw §¸ÀìªÀÄä EªÀ½UÉ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀiÁUÉÆý¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÉưøÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ eÉÊ°UÉ ºÁPÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉzÀj ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Àà¸Éà ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 25 PÀÄgÀħgÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 21.01.2013 gÁwæ 20.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ mÁªÀgï JzÀgÀÄUÀqÉ PÀ®ÆègÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ CAzÀgï -§ºÁgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §ªÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁ.¸ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§zÀâªÀÄ¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀȶgÁd vÀAzÉ ¸ÀvÀåªÁf ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 6330/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2013 PÀ®A; 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ ªÀĺÁzÉêÀ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆägÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀÆr ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 21.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁAw ¹ÖÃ¯ï ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ 33 n 5522 ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 qÀ§Æè7251 £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ ZÁPÀ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÉÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £Á¬Ä CqÀØ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöÛPÀÖgÀ£ÀÄß M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÀÄUÀ먀 PÀlÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï »AzÉ EzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÀåPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ D±É¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£ÀzÉÆrØ FvÀ¤UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ     zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ PÉʯÁ¸À¥Àw ¸Á¼À ¦°UÀÄAqÀ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄjPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀgÁd£À zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£À vÀAVAiÉÆA¢UÉ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðºÉÆA¢ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢ ¦üAiÀÄð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ,PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 PÀ®A: 143,147,148,323,324,354 504 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2013 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-01-2013

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 01/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ zÀÄUÁðzÁ¸À vÀAzÉ ¨sÁZÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄB 36 ªÀµÀð eÁB ®A¨ÁuÉ GB  MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB zÉêÀUÀj vÁAqÁ(J) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆzÀ°è vÉÆUÀj gÁ²ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß gÁ² «ÄµÀ£À §Ar JvÀÄÛUÀ½UÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è CzÉ vÁAqÁzÀ ©üêÀiÁ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄß gÀªÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ² «ÄµÀ£À §ArAiÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ  ªÀÄuÉÚ£À UÀqÉØAiÀÄ (ºÀÄvÀÄ)Û ªÉÄÃ¯É ºÉÆVzÀjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV gÁ² «ÄµÀ£À §ArAiÀÄ ªÀÄUÀή°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ zÀÄUÁðzÁ¸À£À  ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ,ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉý D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 20-01-2013 gÀAzÀÄ  1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/13 PÀ®A 269, 278 L¦¹ eÉÆvÉ 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2013 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀiÁºÀw §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ©ÃzÀgÀ eÉÊ°£À°ègÀĪÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ  C°AiÀiÁ¸À ¢Ã°¥À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Án® EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÇzÉÆ gÁ¸ÁAiÀÄ£À vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¸ÀtÚ qÀæªÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ½AzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwzÀÄÝ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ d£ÀfêÀ£ÀPÉÌ PÀÄqÁ C¥ÁAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV   vÀPÀët ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÉÆ£ÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉn ¤Ãr ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä qÀæªÀiïUÀ¼À°è C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ gÁ¸ÀAiÀiÁ¤PÀ «av,Àæ PÉlÖ, zÀĪÁð¸À£ÉG¼Àî ¥ÀzÁxÀð EzÀÄÝ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ UÁ½AiÀÄ°è ¨ÉÃgÉvÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀzÀj gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀðªÀÅ D£ÀAzÀ C°AiÀiÁ¸À ¢Ã°¥À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£É ºÉÆÃV CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¢°Ã¥À EªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ CzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀÄUÉ ªÀiÁ»w E¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ©ÃzÀgÀ eÉÊ°UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr EzÀgÀ §UÉÎ D£ÀAzÀ C°AiÀiÁ¸À ¢°Ã¥À EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ «±ÁÀSÁ ¥ÀlÖt¢AzÀ vÀj¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ w½¹ ªÀiÁ°£À §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀØ¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA .10/2013 PÀ®A-379[N] L.¦.¹  :-
¢£ÁAPÀ-21/01/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĨsÁµÀ gÀrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁd SÉüÀV ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ G-eÉøÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁj RlPÀ aAZÉÆý ±ÁSÉ ¸Á-ºÀ½îSÉÃqÀ[©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-20, 21/1/2013 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà UËvÀªÀÄ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ mÁæ£Àì¥ÁgÀA zÀ°èzÀÝ mÁæ£Àì¥ÁgÀA D¬Ä¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À DzÀ jAiÀiÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃwAiÀiÁV amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è amÁÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀÆr¸À¯ÁzÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀA CzÀgÀ°èzÀÝ mÁæ£Àì¥sÁgÀA D¬Ä¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ®Äî PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À DzÀ gÁeÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ MlÄÖ 4 mÁæ£Àì¥sÁgÀA UÀ¼À°è£À 370 °Ãlgï mÁæ£Àì¥sÁgÀA D¬Ä¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
             
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013 PÀ®A 279,338,283 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2013 gÀAzÀÄ mÁgÀ¸ï ¯ÁjAiÀÄ°è UÀÄqÀ¯ÉÊ¥ï ºÁ®Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è   PÉƼÁgÀ(PÉ) EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ r¸É¯ï ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÄ£Àĸï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ¥ÀmÉïï EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ r¸Éïï vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-01-2013 gÀAzÀÄ 0025 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â  ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄ PÀqÀ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38 eÉ 4588 §eÁd ¥Áèn£ï £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä lgÁ¸ï ¯ÁjAiÀiÁzÀ PÉJ 27 J 986 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ±À§Ý §A¢zÁUÀ £Á£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38 eÉ 4588 £ÉÃzÀjAzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ¦ü vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 37 ¸Á: J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀÄnAiÀÄÄ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013 PÀ®A 504, 186, 353  L¦¹ :-         
¢£ÁAPÀ 21/01/2013 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÄPÁ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-01-2013 gÀAzÀÄ ¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå gÀªÀgÀ dAiÀÄAw GvÀìªÀPÉÌ CªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄAvÉ CzÀåPÀëvÉ ªÀÄÄRå CywUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤UÀ¢ ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ , CzÀgÀAvÉ ¨É½UÉÎ PÉƽªÁqÀ¢AzÀ ¨sÁªÀ avÀæ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉUÉ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀÄð®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ ¤«Äð¸À¯ÁzÀ ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆæÃmÉÆÃPÁ°£ÀAvÉ DºÁé£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀiÁ£Àå ²æà J£ï zsÀªÀÄð¹AUÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ,  ²æà §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «zsÁ£À ¥Àj±ÀvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ²æà §AqÉÃ¥Àà SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ  ±Á¸ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ zÀQët PÉëÃvÀæ, ²æêÀÄw ¢Ã¦PÁ ¸Àaãï gÁoÉÆÃqï ¸À£Áä£Àå CzÀåPÀëgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ, ²æà ©. £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀiÁf CzÀåPÀëgÀÄ, ¸Á. «ÄÃ, ªÀiÁtÂPÀ £ÉüÀUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄ  ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹,  ¸À£Áä£À CzÀåPÀëgÀÄ, UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C¸À£ÀgÁVzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ¨ÁåAPÀgÀrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ ¸Á|| ªÁAfæ §qÁªÀuÉ ºÀĪÀÄ£Á§zÀ EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÉâPÉ M¼ÀUÉ §AzÀÄ KgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è £À£ÀUÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÉ EzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ JAzÀÄ GvÀÛj¹zÉ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ JAzÀgÉ £À£ÀUÉ KPÉ PÀgÉ¢®è JAzÀÄ ºÀl»rzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹, ¸ÀgÀPÁj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁdjzÀݪÀgÉîègÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ w½ ºÉý, w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀåPÀëgÀ «gÀÄzsÀ ªÁUÁézÀPÉÌ E½zÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁr UÉÆAzÀ® ¸ÀȶֹgÀÄvÁÛgÉ. D PÁ®PÉÌ ¥ÉưøÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄzÀå¹ÜPɬÄAzÀ ªÁvÁªÀgÀt w½UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÁíöå£À 1-30 UÀAmɬÄAzÀ 2 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è WÀn¹gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.               

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 06/2013 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/01/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÀ ¸Àdð¥Áà ªÀqÀØgÀ eÁwB ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸ÁB vÁ¼ÀªÀÄqÀV £ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀÄÄ. J¸À. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸Áé¢üãÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÀ ¸Àdð¥Áà ªÀqÀØgÀ eÁwB ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸ÁB vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ 180 JªÀÄ. J®. G¼Àî 27 AiÀÄÄ. J¸À. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ  MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1215=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/13 PÀ®A 489(©), (¹) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÀ¤ß ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J¸ï.©.ºÉZï ªÉÄÃ£ï ¨ÁåçAZÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAPÀzÀ°è ªÀÄÄRå ªÉåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸Á: UÉƧÄâgÀ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 21-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£ï 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.JZï.ªÉÄÃ£ï ¨ÁæöåAZïzÀ°è£À PÁå²AiÀÄgï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ CPËAl £ÀA 62009886338 £ÉÃzÀgÀ ±ÁæªÀt n gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¨ÁæöåAZï CPËAlzÀ°è 7,500=00 gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ZÁ¯£ï ¨sÀwð ªÀiÁr 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 16 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁå²AiÀÄgï AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ ¨sÁgÀwAiÀÄ PÀgɤìAiÀÄ 500/- gÀÆ 7 (J¼ÀÄ) SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀªÀÅ  £ÀAvÀgÀ PÁå²AiÀÄgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁå£ÉdgÀ EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀzÀj £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄAvÀæzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À°è F PɼÀUÉ  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¹jÃdUÀ¼À ¨sÁgÀwAiÀÄ PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀAvÉ 500/- gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. 1) 3 ºÉZï.«.470311 2) 3 ºÉZï.«. 481689, 3) 3 ºÉZï.«.481296, 4) 3 ºÉZï.«. 470308, 5) 3 ºÉZï.«. 470301, 6) 3 ºÉZï.«. 470302, 7) 3 ºÉZï.«. 470305.  F ªÉÄð£À SÉÆÃmÁ PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼À eÉÆvÉ MA§vÀÄÛ 500/- gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ C¸À®Ä ¨sÁgÀwAiÀÄ PÀgɤìAiÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À ¹jÃd ¸ÀASÉå  1) 8 J¯ï.©. 075726,  2) 3f¹ 090517, 3) 4¹¹ 271373, 4) 5¦f 734253, 5) 2PÉAiÀÄÄ 476260, 6) 2J¯ï.E 734487, 7) 7©Dgï 259327, 8) 7 PÉf 587708, 9) eÉEJ¸ï 194990 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C¸À° ¨sÁgÀwAiÀÄ PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ºÀt vÀÄA§®Ä §AzÀ ªÀåQÛUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆæ vÀAzÉ ºÀj¹AUï ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÁ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. SÉÆÃmÁ PÀgɤì JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀ¯ÁªÀuÉUÁV C¢üãÀ ºÉÆA¢ D SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ J°èAzÀ, AiÀiÁjAzÀ EzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢¯Áè. UÉÆæ vÀAzÉ ºÀj¹AUï ¸Á:§UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¢üãÀzÀ°è ¨sÁgÀwAiÀÄ PÀgɤìAiÀÄAvÉ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÊdªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÁåAQ£À°è ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. EzÀgÉÆA¢UÉ UÉÆæ vÀAzÉ ºÀj¹AUï ¸Á;§UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ºÀt vÀÄA§®Ä §½¹zÀ ZÁ®£ÀÀ ºÁUÀÆ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ C¸À° ªÀÄvÀÄÛ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ UÉÆæ FvÀ¤UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹ ¸ÀzÀjªÀAiÀÄÄ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 21-01-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲೋಹಿತ ಈತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು  ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರುವ ಬಸಪ್ಪ ಖೇಮಜಿ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ನಾಲಾದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಶವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಖಾಜಾ ಮೋಬಿನವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಲೋಹಿತ ಮೂರು ಜನರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂದಾಜು 8-10  ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಶವ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಯಾ ಅಂದಾಜ 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನದ್ದು, ಶವ ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳೆತು ಹುಳು ಬಿದ್ದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹುಳಗಳು ತಿಂದಿದ್ದು,  ಪೂರ್ತಿ ದೇಹ ಊಬ್ಬಿದ್ದು . ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದು,  ಮೃತನ ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ಕರಿ ಉದ್ದನೆಯ ಗೆರೆವುಳ್ಳ ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ರ್ಟು ಇದೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೂದ ಬಣ್ಣ ದಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರೌನ ಕಲರ ವಾಕಿಂಗ ಬೂಟ ಮೃತ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಯ ವಗೈರೇ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಆಸೀಫ ಅಹ್ಮದಖಾನ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ ಅಹ್ಮದ ಪಠಾಣ ಸಾ|| ಶೇಖ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್.ನಂ.02/2013 ಕಲಂ 174 (ಸಿ)  ಸಿಅರ್ ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.