Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 28, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-02-2018

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 25/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 27-02-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ರಾಣೋಜಿ ದಾಂಡಗೆ ವಯ 48 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೌಳಿ, ಸಾ: ಕನಕಟ್ಟಾ, ತಾ: ಹುಮಾಬಾದ ರವರು ತನ್ನ ಮಗ ಗಣೇಶ ವಯ 08 ವರ್ಷ, ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತಾ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಷನ್ ಕಾರ್ಡ ಪೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಣಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರಿದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೂವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕದಿಂದ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕ್ಯೂ-7246 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಗಣೇಶ ಇವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಮದ ಗಣೇಶ ಇತನ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 51/2018, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÁAdgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ [ºÉƯÉAiÀÄ], ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw CAd£Á EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-01-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÉAqÀw CAd£Á EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ¨Ëè¸ï ºÉƯɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV w½¹ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw §UÉÎ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÁUÀÆ RÄzÁÝV «ZÁj¸À¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÉAqÀw ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉAqÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ©½ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ°è ºÀƪÀżÀî ZÀÆrzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà gÀ«PÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, ºÉAqÀw £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ UÉÆâü §tÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JvÀÛgÀ 48’’ JvÀÛgÀ EgÀÄvÁÛ¼É, ºÉAqÀw PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ªÀÄgÁp & vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ §®èªÀ¼ÁVgÀÄvÁÛ¼É, CAd£Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉʯï zÀ°è 7760399181 ¹ªÀÄä£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀå ¸ÀzÀj £ÀA§gï ¹éZï D¥sï DVgÀÄvÀÛzÉÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 38/2018, PÀ®A. 420, 465, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÁqÀð £ÀA. 33 gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ J¸ï.n UÉÆAqÁ CAvÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ±À¥ÀvÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ £ÀPÀ° ±Á¯Á zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹ J¸ï.n UÉÆAqÁ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄAzÉ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ±À¥ÀvÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀļÉîAzÀÄ ºÁUÀÆ ±Á¯Á zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ° EgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£ÀågÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ J¸ï.n UÉÆAqÁ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 26-06-2015 gÀAzÀÄ gÀzÀÄÝ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀļÀÄî ±À¥ÀvÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ £ÀPÀ° ±Á¯Á zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃjAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÀÄAzÀ, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.