Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 16, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 15-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÁªÀįɥÀà eÉ.E. ¦qÀ§Æèr E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀÀjUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä zÉÆgÉvÀ ªÉÄðAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E¯ÁSÉUÀ¼À ¹§âA¢AiÉÆAzÀUÉ ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀ §AzÀ mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÀÄÝ MlÄÖ 9 mÁåPÀÖgïUÀ¼À ¥ÉÊQ 5 mÁåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ 4 mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÁ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ 9 mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ MlÄÖ 9 mÁåPÀÖgïUÀ¼À ¥ÉÊQ 5 mÁåPÀÖgïUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 2 PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀAvÉ 10 PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EzÀgÀ MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 8750/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ DUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀzÀj 1) PÉ.J. 36 n.©. 7956 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  2) PÉ.J. 36 n.©. 7956 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.   3) PÉ.J. 36 n.J. 6410 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ4) PÉ.J. 36 n.J. 6410 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ. 5) ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÆðµÀ£ï mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA.985990 ACAT  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 6) ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÆðµÀ£ï mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. 985990 ACAT £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.  7) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTA40606002592   £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.    8) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTA40606002592   £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ.        9) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTD40606003545  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.      10) ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QVTD40606003545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ.       11) mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 337 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ 12) mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 337 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°.    13) PÉ.J. 36 n.©. 4748 mÁæöå° £ÀA, PÉ.J. 36 n.©. 4749 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.   14) PÉ.J. 36 n.©. 4748 mÁæöå° £ÀA, PÉ.J. 36 n.©. 4749 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ.   15)  PÉ.J. 36 n.¹. 3096 mÁåç° £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 9682 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 16) PÉ.J. 36 n.¹. 3096 mÁåç° £ÀA. PÉ.J. 36 n.©. 9682 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.    17)  PÉ.J. 36 n.¹. 1028 mÁæöå° £ÀA. PÉ.J. 36 n.¹. 1029 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  18) 7)  PÉ.J. 36 n.¹. 1028 mÁæöå° £ÀA. PÉ.J. 36 n.¹. 1029 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ.   mÁåPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2015  PÀ®A:   4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
                    ದಿನಾಂಕ 15.03.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: J¯ÉQÖñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ತಂದೆಯ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾ ನಿಂತಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ. 36 ಟಿ.ಬಿ 9472 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನರಸಣ್ಣ @ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾ: ವಂದಲಿ ಹೊಸುರು ಈತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ತಲೆಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲು ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬಲತೊಡೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು .ಚಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಜೆ 5.20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ.  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2015 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                              
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 15.03.2015 ರಂದು 1915 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮಗ್ಗಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ : 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಉಪ್ಪಾರ, ಸಾ: ಬ್ರೇಸ್ತವಾರಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು2]ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಂಜಿನೇಯ್ಯ : 33 ವರ್ಷ, ನೇಕಾರ ಸಾ: ಮಾಣಿಕನಗರ ರಾಯಚೂರು.3] ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಾಬು : 31 ವರ್ಷ, ಹಡಪದ, ಸಾ:ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು. 4] ರಮೇಶ್ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ : 32 ವರ್ಷ,ವಡ್ಡರ, ಸಾ:ದೇವಿನಗರ ರಾಯಚೂರು 5]ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ : 48 ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ, ಸಾ:ದೇವಿನಗರ ರಾಯಚೂರು.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ್ ಬಹಾರ್ ಎನ್ನುವ ಜೂಜಾಟವನ್ನುಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ,. 15500/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 1930 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2030 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 2100 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2015 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆà PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2015 gÀAzÀÄ            132 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  25,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                       


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-03-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-03-2015

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà E¸ÀæuÁÚ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ ¹gÀVÃgÉ J.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3085/- gÀÆ., 2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2015, PÀ®A 41(r) ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆvÉ 379, 411 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2015 gÀAzÀÄ «ÃgÉÃAzÀæ J£ï ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ fæ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ GªÀiÁPÁAvÀgÀrØ vÀAzÉ gÀhÄgÁgÀrØ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ £ÀA§gÀ AiÀiÁPÉ ºÁQ¹¯Áè CAvÀ PÉüÀ¯ÁV CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj GªÀiÁPÁAvÀgÀrØ FvÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÉÆ°Ã¸ï £ÉÆÃn¸ï ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À¢zÀÝPÉÌ ¹¦¹ 1338 gÀªÀjUÉ GªÀiÁPÁAvÀgÀrØ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¹¦¹ 1338 gÀªÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ zÁR¯Áw §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£ÀUÉ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ. UÉ Rjâ PÉÆnÖzÁÝ£É, zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ E£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CªÀ£À ºÀwÛgÀªÉ EªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¨É¯É ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀĺÉçƧ FvÀ£À£ÀÄß PÀgɬĹ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀÆa¹ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ GªÀiÁPÁAvÀgÀrØ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÉçƧ eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢zÀÄÝ ªÀĺÉçƧ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀhÄgÁPÀì Dgï.¹. vÉÆÃj¹ F Dgï.¹. ªÀiÁ°PÀgÀ ºÀwÛgÀ 15 ¸Á«gÀPÉÌ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß 1 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ GªÀiÁPÁAvÀgÀrØ gÀªÀjUÉ 5 ¸Á«gÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ 15 ¸Á«gÀPÉÌ Rjâ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß 5 ¸Á«gÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀĺÉçƧ FvÀ¤UÉ PÀÄ®APÀƵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ NqÁqÀ®Ä ¨ÉÊPï ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ vÁ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ E¨Áæ»A gÀªÀgÀ ºÀtÂÚ£À CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ §AzsÀ£À UÁqÀð£À PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/©E-9648 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HjUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼ÀÄ £Á£É §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ºÀt PÀrªÉÄ ©¢ÝzÀjAzÀ «¯Á¸ÀgÀrØ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¨ÉÊPï ªÀiÁgÀĪÀÅ¢zÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀjzÀÝgÉ vÀ£ÀUÉ w½¸ÀÄ CAvÀ ºÉýgÀÄvÉÛãÉ, vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À lÆ¯ï ¨ÁPÀìzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ Dgï.¹. gÀhÄgÁPÀì ¥Àæw EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÉÆÃvÀgÁd ¸Á: PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀAUÁgÀrØ JA§ÄªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ, «¯Á¸ÀgÀrØ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÉ DzÀ GªÀiÁPÁAvÀgÀrØUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É, CªÀjUÉ EzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢¯Áè, EzÀ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ, 8 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢zÀÝgÉ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ PÉÆ£ÉUÉ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ªÁå¥ÁgÀªÁV GªÀiÁPÁAvÀgÀrØUÉ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj GªÀiÁPÁAvÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉçƧ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj GªÀiÁPÁAvÀgÀrØ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁ¯ÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¹éÃPÀj¹ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ªÀĺÉçƧ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀægÀ, 2) GªÀiÁPÁAvÀgÀr vÀAzÉ gÀhÄgÁgÀrØ PÀÄ«ÄÛ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2015 gÀAzÀÄ AiÀi®è¥Áà vÀAzÉ AiÉÄAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ  PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á®gÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä GqÀªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ¢AzÀ GqÀªÀÄ£Àß½î- PÀgÀPÀ£À½îà gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GqÀªÀÄ½î ²ªÀgÁzÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀgÀPÀ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®è¥Áà¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ AiÀÄ®è¥Àà£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAPÀl vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà  ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: GqÀªÀÄ£Àß½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀj ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.