Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 14, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 13-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೃತ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á:ªÀlUÀ¯ï ºÁ:ªÀ: ªÀÄ®èl FvÀ£ÀÄ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ-36/ 4189 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಸಿರವಾರ-ಕವಿತಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಟ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಟಪ್ಪಗೌಡನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಮಲ್ಲಟ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ-ಎಪಿ.29/ಟಿ.ಬಿ2973 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜೀಪುನಲ್ಲಿ ಎಡಬಾಜು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಸವಂತ್ರಾಯನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಪಿಕಾಪ್ ಜೀಪಿನ ಮುಂಬಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಘಟನೆ ಜರಗಿದ ನಂತರ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು   ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ 28 ªÀµÀð G:UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgï DlgÉÃlgï ¸Á:ªÀÄ®èl  EªÀgÀÄ ನೀಡಿರುವ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2015  PÀ®A: 279,304[J] L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿ: 12/03/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ CdÄgÁ eÁzsÀªÀ ªÀ-25 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ-ªÀiÁ£À«, FPÉAiÀÄ  ಮಗಳಾದ ಪುಸಮಾವತಿ ವ-10 ತಿಂಗಳ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿನು ತನ್ನ ಅಪೆ ಅಟೋ ನಂ.ಎಪಿ-02/ಟಿಬಿ-2886 ನೇದ್ದನ್ನು ಭವಾನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುರಾನಪೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಪುಸಮಾವತಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕನು ಅಟೋವನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ : 13/03/15 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ  ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.83/2015 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಕೈಕೊಂಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.
             ದಿನಾಂಕ 14/03/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಮುದಗಲ್-ಬೆಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-23/2952 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಳಿ ವ್ಯಾಪರ ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು 20 ಜನರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೈಯಾಜ್ ತಂದೆ ಹಣ್ಣೂ  ತಾಂಬೋಳಿ, 35ವರ್ಷ, ಸಾ.ತೆರದಾಳ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಾದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ದಿಲೀಪ್ ತಂದೆ ನೇಮಿನಾಥ ಹಜಾರೆ, 35ವರ್ಷ, ಬಳಿ ವ್ಯಾಪರ, ಜೈನರು, ಸಾ.ತೆರದಾಳ ತಾ.ಜಮಖಂಡಿ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ


              ಫಿರ್ಯಾದಿ »ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ®Ä 28 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄgÁoÀ G;- ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á;- AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆಕೆ.ಬಿಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ   ದಿ;-13-03-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಶೋರ್ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ  ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ. ನಂ.ಕೆ.ಎ-14 ಬಿ-1751  ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ£ÁzÀ  £À«Ã£ï vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä 4 ªÀµÀð eÁw. ªÀigÁoÀ ¸Á;- AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಡ ಕಪಾಳದ ಹತ್ತಿರ , ಎಡ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಡಭುಜದ ತೋಳಿಗೆ  ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡತೆಲಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ತರಚಿದ ರಕ್ಗಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2015PÀ®A. 279,  338 L.¦.¹ & 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ


CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 13-3-15 ರಂದು  7-15 ಪಿ.ಎಮ್ .ಕ್ಕೆ ¦ügÁå¢zÁgÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಿ.ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರರಾವ  ತಂ  ಅಮ್ಮಯ್ಯ  ವ. 52 ಜಾತಿ. ಕಮ್ಮ .ಉ.ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ. ಪತ್ತಿಪಾಡು ಜಿ.ಗುಂಟೂರು ಹಾ.ವ. ಗುಂಡಾ ತಾ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À  ತಾಯಿ ತಿರುಪತೆಮ್ಮ  ಈಕೆಯು ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ    vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è  ದಿನಾಂಕ 12-3-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲೆಂದು  ಸಿಲ್ವಾರ ಗುಂಡಾಲಿಯನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು  ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ  ಕಸ ಬಳಿಯವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಜೋಪಡಿಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು  ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ) ಡಬಲ್ ಮಂಚ್ 2) ಸಿಂಗಲ್ ಮಂಚ್ 3)ಡೈನಿಂಗ ಟೇಬಲ್ 4) ಸೊಫಾಸೆಟ್ 5)ಆಲಮಾರಿ ಮತ್ತು ಆಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನುಗಳು 5)2 ಫ್ಯಾನು 6) ಕಂಪ್ಯೂಟರ 7)ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮಗನ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ತನೇಯ ತರಗತಿಯ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಬಿ.ಇ.ಸಿವಿಲ್  ಓರಿಜಿನಲ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 3.50,000/ ರೂಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ  ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ   DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå02/2015 gÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹ /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁð¢ PÀgɪÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆãÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 60, eÁ: ¹¼ÉîPÁåvÀgÀÄ (J¸ï.¹), G: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁAw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DAiÀiÁ PÉ®¸À, ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁªÀ: ±ÁAw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁAw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DAiÀiÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ±ÁAw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀA¥ËAqÀgï ¸Á: J¯ÉÃPÀÆqÀèV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀA¥ËAqÀgï PÉ®¸À ªÀiÁr ©nÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 2000/- gÀÆ ºÀt ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:     13-03-2015 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹ªÉÄAmï vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀArzÀÝjAzÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ, ¸ÀtÚ eÁw ¸ÀÆ¼É J°è ¨ÉÃPÁzÀgÀ°è ºÀt PÉüÀÄwÛ, JµÀÄÖ ®PÀë PÉÆn¢Ý £Àr ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ UÀzÀj¹zÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÀ¤AzÀ §AzÀÄ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¸ÀÆ¼É ºÀt PÉýwAiÀiÁ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2015 PÀ®A: 504, 323, 354 L¦¹ & PÀ®A. 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ vÁªÀıɥÀà eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB 35 ªÀµÀð  GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBªÉAPÀl¥ÀÆgÀÄ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÉAiÀÄ ಕುಟುಂಬಕ್ಕ ಮತ್ತುಆರೋಪಿತgÁzÀ1)ºÀÄ®UÀ¥ÀàvÀAzɺÀĸÉãÀ¥Àà50ªÀµÀð 2)§¸À¯ÉøÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà 45 ªÀµÀð 3)¥ÀæPÁ±ÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà 60 ªÀµÀð 4)zÀÄUÀgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢BºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 58 ªÀµÀð 5)ZÀAzÀæ vÀAzÉ ¢BºÀĸÉãÀ¥Àà 22 ªÀµÀð 6)§®ªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¢BºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð 7)gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà 30 ªÀµÀð 8)ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¢BzÀÄgÀUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁBªÉAPÀl¥ÀÆgÀÄEªÀjUÀÆ  ವೆಂಕಟಪೂರು ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 1/ಪಿ1 ಹಿಸ್ಸಾ 2 ರಲ್ಲಿರುವ 2 ಎಕರೆ 1 ಗುಂಟೆ ಹೊಲದ ಸಂಭಂದ ಜಗಳವಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 02.02.2015 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹಾಗೂ ಗಂಡ ತಮಾಶೆಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 1/ಪಿ1 ಹಿಸ್ಸಾ 2 ರಲ್ಲಿರುವ 2 ಎಕರೆ 1 ಗುಂಟೆ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಲ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ    ಹೊಲ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ  ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ29/2015 ಕಲಂ 143,147,341,504,323,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ UÀAqÀ: ªÀiÁgÀÄw, 25ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ¤ÃgÀ®V vÁ: f : ºÁªÉÃj, ºÁ.ªÀ. gÁµÀÖç¥Àw Nt zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÀ£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ: 16-5-2009 gÀAzÀÄ ºÁªÉÃj vÁ®ÆQ£À ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ¥ÀàzÁ¸À EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw, CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ UÉÆëAzÀ¥ÀàzÁ¸À EªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ CvÉÛ,ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ `` ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ `` ¤Ã£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ, ¢£ÁAPÀ: 12-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ `` £Á£ÀÄ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÉà ¤Ã£ÀÄ M¦àUÉ ¤ÃqÀÄ E®èªÁzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ‘’ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÉÊ»PÀ ºÀ¯Éèà £Àqɹ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.  44/2015 PÀ®A. 498(J), 506 ¸À»vÀ 34  L¦¹.  & PÀ®A. 3 & 4 ªÀgÀzÀQëÃuÉ ¤µÉzÀ PÁAiÉÄÝ 1961.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉêÀÄtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀ: 28, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ,   2) zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ PÉÆÃgÉ¥Àà ªÀ: 25, MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ,  3) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀ: 45, MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ,  4) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀ: 65, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 4 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 14-02-2015 ರಂದು ಬೆಳೀಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಿ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಮಸ್ಕಿ ಕವಿತಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಳ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ ಮುಂದೆ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ಎಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಾಗ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಬೆಳವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಲೋಡಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1) ¤AUÀtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀG:mÁæöåPÀÖjZÁ®PÀ¸Á:PÀ«vÁ¼À   2) eÁ¥sÀgï vÀAzÉ §AzÉ£ÀªÁeï ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ
¸Á:PÀ«vÁ¼À  3) ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ  ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: mÁæöåPÀÖj ZÁ®PÀ  ¸Á:PÀ«vÁ¼À  4) ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕವಿತಾಳ ಮಸ್ಕಿ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕವಿತಾಳಕ್ಕೆ  ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಮಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 1) ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ; ಕೆ.ಎ.36 ಟಿ.ಸಿ. 2521 ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 2) ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ; ಕೆ.ಎ 36 ಟಿ.ಬಿ 9066 ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 3) ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ: ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ENG NO. 391554DG007052A CHASSI NO.WXTH30428149273  4) ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಂಕೆ.ಎ.36 ಟಿ.ಎ.7189 ಟ್ರಾಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ..ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು 04 ಟ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಘನ ಮೀಟರ್ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ. 6300/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಂದು, ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2015 ಕಲಂ : 3,42,43 ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ. ರೂಲ್ಸ್ 1994, ಮತ್ತು 4 & 4(1-ಎ) ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ 1957 ಮತ್ತು 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
       ದಿನಾಂಕ 14-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಿ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಮಸ್ಕಿ ಕವಿತಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ  ರಾತ್ರಿ 0200 ಗಂಟೆಗೆ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಬೆಳವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಲೋಡಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPï, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀðG:mÁæöåPÀÖgÀZÁ®PÀ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ 24 ªÀµÀð G: mÁæöåPÀÖgÀ
ZÁ®PÀ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ
¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಕವಿತಾಳ ಮಸ್ಕಿ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ  ಸಿಬ್ಮಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 1)ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ.36-ಟಿ.ಬಿ-4184 2) ಸ್ವರಾಜ್ 735 ಎಫ್ ಇ .ಇಂಜೆನ್ ನಂ.39.1354 ಎಸ್ ಯು.ಎ. 00267   ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ/ಟಿ ಎ30428159410 3) ಸೋನಾಲಿಕ ಡಿಐ 42 ಇಂಜೆನ್ ನಂ. ಇಎಲ್ಐ 213802 ಎಫ್3 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು 7.5 ಘನ ಮೀಟರ್ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ. 4725/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2015 ಕಲಂ : 3,42,43 ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ. ರೂಲ್ಸ್ 1994, ಮತ್ತು 4 & 4(1-ಎ) ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ 1957 ಮತ್ತು 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಕೈಕೊಂಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.  
ದಿನಾಂಕ 14-02-2015 ರಂದು ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಿ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಮಸ್ಕಿ ಕವಿತಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ಎಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ  ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 04:30 ಗಂಟೆಗೆ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಬೆಳವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಲೋಡಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1) ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÉ£Àà¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀä mÁæöåPïÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À
3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀAiÀĸÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: PÀqÉÆØÃt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
ಕವಿತಾಳ ಮಸ್ಕಿ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಣದಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಮಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 1) ಮೆಸ್ಸಿ ಪರುಗುಶನ್ ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಂ: ಕೆ.ಎ.36 ಟಿ.ಬಿ.8263 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36 ಟಿ.ಬಿ. 0652) ಸೋನಾಲಿಕ್ ಡಿಐ35 ಇಂಜೆನ್ ನಂ.3100 ಎಪ್ಎಲ್.ಎಸ್ 43 ಇ 418987ಎಫ್ 2   3) ಸರೋಜಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆ.ಎ.36 ಟಿ.ಸಿ.1860 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು 7.5 ಘನ ಮೀಟರ್ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ. 4725/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 24/2015 ಕಲಂ : 3,42,43 ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ. ರೂಲ್ಸ್ 1994, ಮತ್ತು 4 & 4(1-ಎ) ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ 1957 ಮತ್ತು 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 25.01.2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ಯ ಮೃತ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ದಿದ್ದು, ನಂತರ ಮನೆಯರವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಫೊನಿನಲ್ಲಿ ಲೇ ಬರತೀನಿ ತಡಿರಲೇ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜೇಂಟ್ ಮಾಡತೀರಿ ಬರತೀನಿ ಬರತೀನಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಏ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀ, ಯಾರದು ಫೋನ್ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಅದು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಜಯನದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದನು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನು 2-3 ದಿನಗಳಿಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣದೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಾವನ ಊರಾದ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಆತನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಫೋಟೋ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನದು ಇದ್ದು ಆತನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 28.01.2015 ರಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                     ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2015 ರಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೀಮ್ಸ್ ಭೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ರವರಿಂದ ಮೃತ ಹನುಮಂತ ಈತನ ಪಿ.ಎಂ.ಈ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು Privisional Opinion Death is due to Asphyxia As A Result Of Ligature Strangulation’’  ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಂ.ಈ ವರದಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಮೃತನು ವಿಜಯನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿರುವದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೃತನ ಮರಣವು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವದು ದೃಡಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: CA©UÉÃgÀ  G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: l£ÀªÀÄtPÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.FvÀ£À zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ.ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2015 PÀ®A 302, 201 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛAiÀiÁgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2015 gÀAzÀÄ            173 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.