Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 10, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 09.08.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ 1] ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: F½UÉÃgÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & 2) DzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸À£ÀߥÀà PÀqÉÆØÃt ªÀAiÀiÁ:29, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV 1] 11 zÉÆqÀØ ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) 25 ¸ÀtÚ ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C:Q: 2005 gÀÆ 1) 24 N,n ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) 12 UÉÆïïØ PÀ¥ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 3) 20 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 4) AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C:Q: 2548/- gÀÆ »ÃUÉà MlÄÖ 4553/- gÀÆ EªÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L ¸ÀwñÀ PÁA¨Éîà gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-09-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.15 UÀAmÉUÉ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà, 52 ªÀµÀð, 2) zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà PÉÆAV, 42 ªÀµÀð,3) UÀzsÁgÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà, 36 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¢¤ß EªÀgÀÄ 4 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä 4-5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀ M§â ªÀåQÛ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 4 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 15 °Ãlgï£ÀAvÉ MlÄÖ 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA. Q. gÀÆ. 300/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 09-08-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÉÆä¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ®ªÀiÁt ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ EÀªÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 1) 180 JA.J¯ï.£À 27 Nn ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ C.Q 1350/- 2] 90 JA.J¯ï.£À 21 Nn ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 525/- 3] 180 JA.J¯ï.£À NjÃf£À¯ï ZÁAiÀÄì 29 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1450/-4] 180 JA.J¯ï.£À gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUÀ 14 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1400/-5] 650 JA.J¯ï.£À 27 £ÁPËl ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2430/- 6] 330 JA.J¯ï.£À 19 £ÁPËl ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 855/- J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 8010/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 08.08.2011 gÀ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 90-1, 1/1/4 & 1/1/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ 2)§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀUËqÀ 3)±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr 154 WÀ£À «ÄÃlgï £ÀµÀÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 2,31000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÉæöÊ£Émï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß GvÁà¢ü¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¨sÀÆ-«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ-UÀt E¯ÁSÉ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æÃ. PÀȵÀÚ J¸ï.JA. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢:09-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÀå¢ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ZÀ®ÄªÁ¢ 45 ªÀµÀð ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20.000/- UÀ¼ÀÄ 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆ¯É 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀrPÀrØ 4) §AUÁgÀzÀ nQªÀÄt ¸ÀgÀ MlÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À C.Q.gÀÆ. 4,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ±ÀA±ÀAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÀmÉÆÃn ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£Éà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27-06-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 28-06-11 gÀ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉƸÀ½î PÁåA¦£À ¦ügÁå¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå, dAUÀªÀÄ, 43 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½îà PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Áà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-J¯ï-2237 ZÀ¹ì £ÀA. 04J¥sï16¹33635, EAd£ï £ÀA. 04J¥sï15JA25016 C.Q.gÀÆ. 28,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ F §UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 01-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ «gÀ¥Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä, 2) ²æêÀÄw PÉ. ªÉAPÀl®Qëöä UÀAqÀ PÉ. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï, 3) PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ.¸ÀÆAiÀÄðgÁªï 4) PÉ. UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÉ. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï, 5) PÉ. ªÉAPÀl¥ÀzÁä UÀAqÀ PÉ. UËj±ÀAPÀgÀ, EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÁt UÀAqÀ ¸ÀwñÀ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 250/r. 8 JPÀgÉ 25 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 09.08.2011 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ¨ÁqÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.46 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æäªÁ¸ï gÁªï EªÀgÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ±ÀA§Ä °AUï EvÀ£À£ÀÄß PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖvÁÛ r¹Öç§Æålgï ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ PÁ®ÄªÉUÉ CqÀØ ºÁQzÉÝãÀ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ F §UÉÎ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 08.08.2011 gÀAzÀÄ gÀwæ 10.20 UÀAmÉUÉ PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ «±Àé£ÁxÀ gÉrØ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áèl£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ DgÉÆæ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EvÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ M¥Àà¢zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï£À°è ¦ügÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2011 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 21,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಪೇಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ, ದೇವು, ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸತೀಷ ಈ ಮೂರು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದು ಹಾಗು ಸತೀಷ ಇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಂಪದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಗು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡದು ಗಾಯ ಪಡಿಸರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.ಶಬೀರ ಷಾ ತಂದೆ ಗರೀಬಷಾ ಫಕೀರ, ಸಾ|| ಕಪನೂರ ಖಬರಸ್ತಾನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಂ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ 1,00,000/- ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ಗಡ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹಣದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಂ ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹೆಬೂಬ ಎನ್ನುವವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ತಹಶೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ತಕರಾರು ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಗೊಸ್ಕರ ದಿ: 09/08/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಹಶೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಆಬ್ದುಲ ಕರಿಂ, ಮಹೆಬೂಬ, ಸಲೀಂ ಸಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಜಾಗೆಯ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀಲಾನಿ ಷಾ ಖಾಸಿಂ ಷಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಕ್ತಂಬಿ, ರಂಜಾನಬೀ ರವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ :

ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಿ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಜಮಾದಾರ ಸಾ:ಪೇಠಶೀರೂರ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಇವಳು ಪೇಠಶೀರೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯಾ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂದ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ( ಮೃತ ) ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇತನು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂದ ಚಟುವಟಿಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವಿಠ್ಠಲ ಸರ್ವಶೇಟ್ಟಿ ಈತನ ಕುಮ್ಮಕನಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಮೃತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಆರೆಕರ ಸಾ: ಜೈಭೀಮ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 9-8-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡಿನ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ದಾಟಿ ನಾಗ ದೇವತೆ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ 6 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಎರಡು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಯು. 6455, ಮತ್ತು ಕೆಎ 32 ಎ 1315 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಹಾಗು ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 51,400=00 ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-08-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 498(J) 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ @ d¹ÖÃ£ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀ°è fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 78(3) Pɦ CPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 09/08/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉAiÀÄÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁå UÀAeï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (D.¥Àæ) JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 210=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫fAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉÆûzÁ¸À F¸Áf ªÀAiÀÄ
45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: D®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÀ §¸À¥Áà UÉÆèÁqÉ ªÀAiÀÄ 40ªÀµÀð E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:D®UÀÆqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 08/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîPÉÌ JwÛ£À §Ar ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §Ar ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀÄV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà,ZÀ£Àß½î ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ gÀrØ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ Hj£À ªÀÄqÀAiÀiÁå vÀAzÀ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï JA.¹ £ÀA-PÉJ 39-eÉ 6739 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV eÁÕ£À vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, J¦JA¹ AiÀÄ°è ¦ªÀ£ï ¸Á PÀÄA§gÀªÁqÀ EªÀgÀ CPÀ̼À UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄAmɣɣÀì PÉøï zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀqÀªÀÄ£É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¸Á PÀÄA§gÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀtPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/08/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZËzsÀj ¸Á ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀAzÀÄQ£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ, 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ GAUÀgÀÄ MlÄÖ 10 UÁæA. C.Q. 20,000/- 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000/- 3) ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£À MAzÀÄ eÉÆÃvÉ C.Q. 1000/- 4) ¨É½îAiÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 12 C.Q. 6000/- 5) ¨É½îAiÀÄ qÁ§ C.Q. 400/- ºÁUÀÆ 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 29,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 61,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¢°Ã¥ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ½UÉ vÀ¥Àà®Ä ºÁPÀ®Ä ¨É®¬ÄAzÀ vÀ¥Àà®Ä vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É°AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಬಾಪು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ನಂದೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಊರ 4 ಜನರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ವೀಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಇವರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಡಗೈ ಅಡ್ಡ ತರಲು ಚಾಕುವಿನ ತುದಿ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜವಳಗೇರ ಅಜಾದಪೂರ ಸಿಮೇಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ರೋಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 09-08-2011 ರಂದು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರ ಸೀಮೆಯ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೋಡ ಬದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಆಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಕುರಿ ಬೇಕಾಗ್ಯವ ಕುರಿ ಅದವ್ ಏನು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರ ತೆಗಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ತಲವಾರ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಪತ್ತಿ ಹರಿದುಕೊಂ

ಡು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಹೂವಾ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೆಮಾನ ಸಾ|| ಆಜಾದಾಪೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ಸೈಯದ ಸಲಿಂ, ದಸ್ತಗಿರ ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿಯಾ, ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಹನ್ನುಮಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತಹಶೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿರುವಾಗ  ನಾಸೀರ ಮೌಲಾನ, ನಾಸೀರ ಮೌಲಾನನ  ತಮ್ಮ,, ಶಬೀರ ಶಾ, ಜಿಲಾನಿ ಶಾ, ಖಾಸಿಂ ಶಾ, ರಂಜಾನಬಿ, ಶಬೀರ ಶಾನ ತಮ್ಮ, ಜಿಲಾನಿ ಶಾನ ಹೆಂಡತಿ,  ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಬಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್  ಸಾಃ  ಆದರ್ಶ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನಾನು ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 549 ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ರವರು ತಮ್ಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ತುಕಾರಾಮ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 689 ರವರು ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಗುನ್ನೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು  ಹೋದಾಗ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 8 ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾ ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಢಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಹೊಲೆನವರ್, ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಮದ್ಯಾಣಕರ್, ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ.