Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 2, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-12-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-12-2016

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2016 gÀAzÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «±ÀéA§gÀ ¥ÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÀÄwÛ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉAqÀw dAiÀIJæà gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. O±Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt - ±ÁºÁeÁ¤ OgÁzÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. f.eÉ-18/J.n-8298 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉÆÃUÀgÁªÀÄ vÀAzÉ PÉøÀgÀ gÁªÀÄ gÁuÁ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: CAnAiÀiÁ, (gÁd¸ÁÛ£À) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ O±Á¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ O±Á¨Á¬Ä EªÀ¼À JqÀUÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV O±Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ  vÀAzÉ  £ÁgÁAiÀÄt VgÀ  ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉƸÁ¬Ä, ¸Á:  PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-12/ r-9279 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÁUÉÆAqÁ ¨ÉÆÃgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ CªÀjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆgÉPÀ¯ï-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÁªÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÀvÀÛ°zÀÄÝzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ°®è, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÀȵÀÚ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AUÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ £ÀgÀ¹AUÀ ºÁUÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¤UÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ²æà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2016, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 66(r) Ln PÁAiÉÄÝ 2000 :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ ತೋರಖಡೆ ಸಾ: ದೇವಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೇನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ನಂ. 0869108022841 ನೇದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-11-2016 ರಂದು 49,000/- ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 28-11-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೇನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಶಿಯರ ರವರು ಸದರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಖಾತೆಯ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ ತೆಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ದಿನಾಂಕ 16-11-2016 ರಂದು 0933 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 18-11-2016 ರಂದು 1548 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತರು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಆನಲೈನ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-12-2016 ರಂದು ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ gÉÃuÁ UÀ°èAiÀÄ°è ªÀĺÉçƧ ¸ÀĨÁ¤ a¯Áè ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹©£À ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆüÀÄîwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ f.JA.¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj ªÀĺÉçƧ ¸ÀĨÁ¤ a¯Áè¢AzÀ 50 Cr CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ ªÀĺÉçƧ ¸ÀĨÁ¤ a¯Áè ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ R¢ÃgÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹©£À ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆüÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À C¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 570/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2016, PÀ®A 143 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2016 gÀAzÀÄ vÁ£Áf J.J¸À.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ §¢ CPÀæªÀĪÁV UÀÄA¥ÀÄ gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉî E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®èjUÉ »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4530/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 dÆeÁlzÀ J¯É d¦Û ªÀiÁr , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 01-12-2016 ರಂದು ಹಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನಾಜಿ ಎಎಸ್ಐ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆರೋಪಿತನಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ 34 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚೊಯಿಸ ಎಕ್ಸಟ್ರಾ ಮಾಲ್ಟ 90 ಎಂ.ಎಲ ಪೇಪರ ಪೌಚಗಳು ಅ.ಕಿ 902/- ರೂ. ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1400/- ರೂ. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.