Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 22/03/2010
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A : 32, 34 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À «ZÁj¸À®Ä C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð G-QgÁuÁ CAUÀr ¸Á-¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÉãÀì EgÀĪÀ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 180 JA.J® zÀÄÝ MlÄÖ 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÛ 832-00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨Ál® ±ÁåA¥À® ©½ §mÉÖAiÀÄ°è ºÁQ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²Ã® DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð ¸Á- ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£Á J®ègÀÄ ¸Á// ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ §gÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊvÉÆÃj¹ J£ÉÆà ºÉüÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊ vÉÆÃj¹ J£ÀÄ ºÉüÀÄw¢Ý CA¢zÀPÉÌ ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CvÉÛ gÀhÄgɪÀiÁä EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÁUÀÄ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ DPÉUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA: 10/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á®ÄÌ JPÀÌgÉ 17 UÀÄAmÉ d«Ä£À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ: WÁ¼É¥Áà ¸Á/ ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃgÁ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 3) ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃgÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ §UÉÎ ªÁzÀ-«ªÁzÀ«zÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ ©ÃzÀgÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆîªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 21/03/2010 gÀAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÉðgÀªÀjUÉ vÀAzÀÄ ºÉÆîzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÁZÀ¥Áà EªÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ F ºÉÆî AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, EzÀgÀ §UÉÎ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉøÀ £ÀqÉ¢zÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ DzÉñÀ DUÀĪÀ ªÀgÉUÀÆ ¸ÀzÀj ºÉÆî AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÁd¥Àà E§âjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 56/2010 PÀ®A: 328 L.¦.¹ ¸À..ªÁ. 32, 34 PÉ.J. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹ 733 ¹,¦.¹. 1630, ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹. 131 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå zÀ°èzÀÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÉÆPÁæuÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÁå£ÀzÀ°è 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 21.03.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 19ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ,«zÁåyð ¸Á: §®èlV FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹ 2 £Éà ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ 2010 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÀjÃPÉë PÀlÄÖ, ZÉ£ÁßV N¢PÉÆà CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ,, ¢£ÁAPÀ 21.03.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 08.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20/21-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ gÁA¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀt ªÀiÁqÀ®Ä eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ UÀÆqÀÄ ºÁQzÀÄÝ, UÀÆr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ §Ar zÁj¬ÄzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ ©Ãr ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃj MUÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÉÆ¥Éà vÉ£É ¸ÀªÉÄÃvÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ 1,00,000/- ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.03.2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀ£ÀUÀÄAqÉ¥Àà UÀAd½î FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà FvÀ£À CtÚ£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÉãÀÄ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉüÀÄwÛ CAvÀ DgÉÆæ vÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀļÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw.¸ËªÀÄå UÀAqÀ ±ÁAvÀªÀÄÆwð ¸Á|| J¸ï.JªÀiï PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1.gÀªÀiÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉÆqÀتÀĤ, 2.gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| dUÀvï UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄäªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©¢ÝPÉƼÀîPÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀqÉzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ ;²æà CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| ºÀªÀ¼ÀUÁ ºÁ|| ªÀ|| ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥Ánî QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ PÀ®±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ E§âgÀÆ dUÀ¼Á DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ dUÀ¼Á ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ËAzÀ¥Àà ¹AUÉ FvÀ£ÀÄ PÀ®Äè JwÛ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÀgÉ CªÀ½UÉ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd zÉÆqÀØzÉÆrØ ¸Á; PÁ¼ÀªÀÄAzÀVð vÁ:f; UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Àà zÉÆqÀØzÉÆrØ ¸Á; PÁ¼ÀªÀÄAzÀVð FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ MqÀÄØ ªÀÄÄjzÀÄ PÁ°¤AzÀ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ £É®PÉÌ ©½¹ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. gÀªÀiÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁqÀV, ¸Á: dUÀvï ¸ÀPÀð¯ï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1. ¸ËªÀÄå UÀAqÀ ¸ÀvÀåªÀÄÆwð, 2.¸ÀvÀåªÀÄÆwð, 3.vÁAiÀĪÀÄä, 4.¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀV¤AzÀ 1.£ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,50,000/-, 2.9 vÉÆ¯É §AUÁgÀ (5 vÉÆ¯É ©®ªÁgÀ 4 vÉÆ¯É ¥Ánè) PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ fêÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÄ C¥ÁAiÀĪÁzÀgÉ ªÉÄð£À ªÀåQÛUÀ¼É ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-03-10 gÀAzÀÄ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ eÉÆåÃw ªÉÊ£ï ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¹zÀÄÝ FvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ 500/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÉÆä JjQì£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï C,Q 4500/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀi˯Á @ ªÉÆúÀ£À¯Á¯ï FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¨ÉèÃqÀ »rzÀÄ CAf¹ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÀºÀ£Ád ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd ¤A¨Á¼ÀPÀgÀ, ¸ÁB ¥sÁwªÀiÁ ªÀÄfâ ºÀwÛgÀ vÁd £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ gÉÆÃqÀ JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉ.J 32 J 9828 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ gÉÊvÀ DvÀäºÀvÉå :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ.21-3-2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝuÁÚ PÀÄAqÀUÉÆý ¸ÁQ£À: ©zÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝuÁÚ PÀAqÀUÉÆý EvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁzÁ«Ä VqÀPÉÌ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 21/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EArPÁ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J22 JA:5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ lA lA ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J-37/7140 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉà PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁå£ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀĵÀÑlPÉÌ ©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà SÁ° wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ «£ÁPÁgÀtªÁV CªÀ½UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÁå£ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄgÀtPÉÌ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.