Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 27, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

gÁªÀĸÀÄeÁvÁ UÀAqÀ «dAiÀıÉÃRgÀ 30ªÀ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:zÀÄUÁðPÁåA¥ï , ºÁ.ªÀ: zÁvÀgï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è mÉÊgï jmÉæÃqÀgïì EzÀÄÝ f.PÉ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ QæµÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ:40ªÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀUÀgÀEªÀgÀÄ gÁªÀĸÀÄeÁvÁ FPÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ mÉÊgï jmÉæÃqÀgïì£À°è ¥Á®ÄzÁgÀjzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À PÉÆ¯É PÉù£À°è £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°èzÁÝUÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ gÁªÀÄ mÉÊgï jmÉæÃqÀgïì £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £Àqɹ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ¸ÀjAiÀiÁVqÀzÉà vÁªÉ ¸ÀéAvÀPÉÌ ºÀt §¼À¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ PÉù¤AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:19-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÁªÀiï Q±ÉÆÃgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è CªÀjUÉ vÀ£Àß ¥Á®Ä PÉýzÁUÀ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÀzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥Á®Ä PÉÆqÀzÉà £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄðAzÀ E£ÁAPÀ: 26.11.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/11 PÀ®A. 406 , 420 , 323 , 354 ¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ..

GªÀÄ®Æn¢AzÀ «ÃgÁ¥ÀÆgÀPÉÌ UÉÆgÀ®Æn ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ £ÀAd®¢¤ß ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: UÀÆqïì UÁr ZÁ®PÀ ¸Á: UÉÆgÀ®Æn FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26-11-2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁQì læPï £ÀA PÉ,J 37/6199 UÀÆqïì UÁrAiÀÄ£ÀÄß GªÀÄ®Æn PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ GªÀÄ®Æn PÀqɬÄAzÀ UÉÆgÀ®Æn PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J 35 J¯ï- 3296 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ E£ÀÆߧ⠺À£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ£À£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀjUÉ UÉÆgÀ®Æn ¹ÃªÀiÁ gÁdªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ºÉÆÃr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÉ CAvÁ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ¨ÉÃVð ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆgÀ®Æn gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/11 PÀ®A 279, 338,304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L,JA,« AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è


 

¢£ÁAPÀ:-26-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨÁ£À qÁPÀÖgÀ zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw ¸ÉÆêÀĪÀé UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ;22 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á;¥ÀÆeÁjzÀÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ..FPÉAiÀÄÄ ¸ÀAvÉUÉ JAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚÀ& ªÀÄÄzÉÃ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ,PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀĪÀé¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉà UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2011 PÀ®A.341.324.504.506.¸À»vÀ 34 L.¦.¹. .£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ 26-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ zÀÄUÀΪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ vÁB ªÀiÁ£À«EªÀ£ÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉAqÀweÉÆvÉ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB42 PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ vÁB ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ vÀªÀÄä gÁªÀÄtÚ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆArzÁÝ£É CAvÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä gÁªÀÄtÚ AiÀiÁPÉ PÀÆUÁqÀÄwÛà CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄtÚ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ CqÀØ ºÉÆÃV JqÀUÉÊ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝPÉÌ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÄUÀΪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2011 PÀ®A : 504, 326, 506 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
.


 

¢£ÁAPÀ-26/11/2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄUÀgÀAiÀÄå CVæ 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ªÀĺÁAvÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 15 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAq EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ C®èzÉ SÁ¹V D¸ÀàvÉæ SÁ¹V OµÀ¢ PÉÆr¹zÀgÀÄ À¸ÀºÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ DzÉ jÃwAiÀiÁV ¦mïì gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ D £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è EnÖzÀ ¨É¼ÉÀUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢ÝzÀjAzÀ E¯ÁdÆ PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½î ¸ÀgÁPÀj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀt°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦AiÀiÁð¢ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉUÉ 33/2011 PÀ®A-174 ¹,Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2011 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ AiÀiÁzÀÄ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PÀÄgÀªÀiÁgÀ¥À½î, ¸ÀzÀå: a®èVð EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀiÁzÀÄ vÀAzÉ «oÀ® £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃVð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁzÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ SÁeÁ©Ã UÀAqÀ £À©¸Á§ ©ÃgÀ£À½îªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ©ÃgÀ£À½îªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ CPÀé§gïµÁ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄ£Àß½î - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-12/JAiÀÄÄ-1067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À©¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀj§¸À¥Áà vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: §£Àß½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ eÉÆÃvÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ PÁgÀt ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ¸À®ÄªÁV mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ zÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀa¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ £ÀA PÉJ-39/7870 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà zÉÆrØ ¸Á: §£Àß½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÁ¬ÄqÀgÀUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ 1) ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà 45 ªÀµÀð, 2) vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ zÉëzÁ¸À 35 ªÀµÀð, 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ zsÀªÀÄðuÁÚ 40 ªÀµÀð, 4) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà 45 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: §£Àß½î, 5) ¦ÃgÀªÀiÁä UÀAqÀ zsÀ£À¥Àw 35 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆÃqÀA§® gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄAzÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ¨sÀªÁ¤ zsÁ§zÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤uÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀ±ÀgÁxÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ d»ÃgÀ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®gÉÆArUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ EªÀ¤UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, KqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊUÉ & JqÀ§ÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 326, 504, 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁdÆgÉ ¸Á: ºÉÆPÀæuÁ EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀ FvÀÀ£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ RįÁè PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÀnÖ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ JZÀÑgÀ EgÀĪÁUÀ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁrzÀÄÝ DªÁUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÄ PÁ²£ÁxÀ EªÀgÉ®ègÀÄ UÀÄ®Äè ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAn¬ÄAzÀ 1445 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ jAiÀiÁd C° @ UÉÆÃgÁå vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¨ÉÃgÀ C° ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ ªÀÄ£É £ÀA 5-3-206/20 ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁjUÀ¼À°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 4,10,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 147, 504, 506, 498[J] eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦. DPÀÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀĪÀiÁ£Á CAdĪÀiï UÀAqÀ KeÁeï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ KeÁeï CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® C°ÃªÀiï d¢ð ¸Á: ©¯Á® ªÀĹâ, ©Ã¯Á¯Á¨ÁzÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÄ EvÀ£À PÀÄlÄA§zÀ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-10-2011 ªÀÄvÀÄÛ 10-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝ®èzÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ತಂದೆ ಬೈಲಪ್ಪಾ ಸಾ:ಅಪ್ಪರಮಡ್ಡಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಈಕ್ಯೂ2163 ನೇದ್ದು ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸಭೆ ಆಪೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:16/11/2011 ರಂದು 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 178/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. .

ಶಹಾಬಾಧ ನಗರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 26/11/11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-05 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ್ ರವರು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತ ಹೊರಟಾಗ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಗಡೆ ಸತೀಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಇತನು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ 4 ಮೋಬೈಲಗಳು ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾರದ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 179/2011 ಕಲಂ 41 (ಡಿ) ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಚಾರಿ ವಯ 55 ವರ್ಷ ಉಃ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ ನೆಹರು ಗಂಜದ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನೆಹರು ಗಂಜದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಎಸ.ಬಿ.ಎಚ. ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಮಶೀನ್ ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27.11.2011 ರಿಂದ 28-11-2011 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ತನಕ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಮಶಿನ ಒಡೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 238/2011 ಕಲಂ 454, 457, 380 , 511 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೂಲಭಾರತಿ ಸಾ; ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 26-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ಹ ಹತ್ತಿರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಮಿಷನರ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಡ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎ 7537 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಇತನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಅಟೋ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 152/2011 ಕಲಂ 278, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DIST


ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ವೃದ್ದನ ಕೊಲೆ, ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಕಳ ಸೇರಿ ಮೂರು ಜನರ ಬಂಧನ

ದಿನಾಂಕ 25/11/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿವಿ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಫರಹತಾಬಾದ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಂಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ, ಕರಣಸಿಂಗ ಪಿಸಿ, ಮಶಾಕ ಪಿಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ಜಮೀಲ ಅಹ್ಮದ ಪಿಸಿ, ಮಶಾಕ ಪಿಸಿ ರವರು ಕೊಲೆಯಾದ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ವಃ 75 ಸಾ|| ಹಾರುತಿ ಹಡಗಿಲ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆತನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಲೊಕೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಹಾರುತಿ ಹಡಗಿಲ್ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ತನಿಖೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಮದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 27-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Ë¢æ, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð (PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï) vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä, ¨ÉÆë FvÀ£ÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀĤgÀÄvÁÛ£É. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ½¤AzÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ nJ-3813 EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁV §¼Áîj UÉÆëAzÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¢:- 25-11-2011 gÀAzÀÄ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è gÀ«AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgïUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀgÉAmï EgÀzÉà EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ UÉÆëAzÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀÄwÛzÀÝ gÀ«AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ d£À¤ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÁÖmïð ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï MªÉÄä¯Éà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV d£À¤AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁV ºÉÆmÉÖUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¨sÁVÃgÀy D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ ¨Á¥ÀÆf D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢:- 27-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 00:35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ¸Á:C¼ÀªÀAr CªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA. PÉ.J.37 JªÀiï.2335 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹ÃªÀÄAvÀ PÁgÀtPÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀæ±Àgï UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆr£À ¸ÀÜw UÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ MªÀÄä¯É CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÊ£À½î PÁæ¸ï E£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É §®UÀqÉ wgÀÄ« UÁrAiÀÄ°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß PɼÀUÉ PÉqÀ« JqÀUÀqÉAiÀÄ PÁ°UÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ »gɹAzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA. PÉ,J,37 JªÀiï.2335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á:ºÀnÖ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. gÀeÁPï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ವಿಠಲ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, || ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ:587/3/7 ದೇವಿ ನಗರ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದೇವಿನಗರದ ಪ್ಲಾಟ ನಂ: 587/3/7 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ: 26/11/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ 2,05,000/- ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಆರ್ 1759 ನೇದ್ದರ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯಾದ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಫೀಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುವದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಿಹಾನ ರಸೀದ ತಂದೆ ಶೇಖ ಹಸನ ಮುಜಾವರ ಸಾ; ಎಮ್.ಐ.ಜಿ.-7 ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 26-11-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್ಮಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ವಿ 4108 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 151/11 ಕಲಂ: 279 .337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.