Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 14, 2014

Raichur district Special press Note

Note: Add this information into tommorow news paper.


    ¢£ÁAPÀB 14.01.2014
BB ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ BB

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ GzsÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ QæPÉmï DqÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ½AzÀ «£ÀAw.

¢£ÁAPÀ 13.01.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ GzsÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ QæPÉmï Dl DqÀĪÁUÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä «UÀæºÀzÀ RqÀÎPÉÌ QæPÉmï ¨Á¯ï §rzÀÄ RqÀÎ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÁZïªÀiÁå£ïUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨É½UÉÎ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ªÀÄÆwðUÉ AiÀÄxÁB ¹ÜwAiÀÄ°è ¸Àj¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ²y®UÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ GzsÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀjUÉ QæPÉmï Dl DqÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢PÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.
                                             ¸À»/-
                                      f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

                                           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-
       ದಿನಾಂಕ:13-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ C¥ÀjavÀ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆಎ-01/ಎಮ್.ಬಿ-1329 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ , ರೇಖಾ , ಅಂಜಮ್ಮ , ಮಿನಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು  ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಕ್ಯೂ-347 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಫೈಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಜವೇರಿಯಾ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು , ಆರೋಪಿತನು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗಿರಿಜಾಪತಿ ತಂದೆ ತಿರುಕನಗೌಡ , ವಯ:18, ಜಾ:ನಾಯಕ್ , : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ , ಸಾ: ಗೊಬ್ಬರಕಲ್ , ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.27/2014 , ಕಲಂ. 279 , 337 , 338 ಐಪಿಸಿ & 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
¢£ÁAPÀ: 13.01.2014  gÀAzÀÄ gÁwæ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥ÀAZÀgï CAUÀr ¸Á: AiÀiÁzÀªÀ£ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ C¥Éà CmÉÆÃjÃPÁë £ÀA§gï PÉJ-36-J-4270 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CzÀgÀ »AzÉAiÉÄà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï J¦-22-J¥sï-7972 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2014 PÀ®A: 279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÀ¥Àà, ºÀA¥ÀtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ qÁ¨Á¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉêzÁæ¨ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÉ.eÉ. ¥sÀ£ÁðAr¸ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃgÁlUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĤgÉrØ gÀªÀgÀ UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÀgÁ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014 PÀ®A: 279.337,304[J] L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ  13/01/2014  gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬAzÀ 14/01/14 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄ®èAiÀÄå,, £ÁAiÀÄPÀ, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉlzÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà£À£ÀÄß DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÉlzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ನೀರಮಾನವಿAiÀÄ°è §AiÀįÁl EzÉà ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣ ಬಾ  ಅಂತಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ §AiÀįÁl £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ £ÀA. PÉ.J.-36/AiÀÄÄ-5211 £ÉÃzÀÝನ್ನು CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/14  PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 13-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16.30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ºÀwÛgÀ  DgÉÆæ J¯ÉÆèÃf vÀAzÉ §ÄfAUÀgÁAiÀÄ ªÉÆÃgÉ ªÀ:26 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄgÁoÀ G:qÉæöʪÀgï ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï PÁgï ¥À°ÖaiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV ªÉÊzsÀå ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨Á¼ÀAPÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÝjªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A: 279,338 L¦¹ & 187 LJA« AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ: 12-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ CvÀªÀůÁè vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð eÁ:: ªÀÄĹèA G: LZÀgï 1110 mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-27/AiÀÄÄ-8639 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á:: PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß LZÀgï mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-27/AiÀÄÄ-8639 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ºÀwÛ CgÀ¼ÉAiÀÄ  ZÀPïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¨sÀAqÁj ¥Éæ¹ìAUï ¥sÁåPÀÖjUÉ PÀqÉUÉ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ J¸ï.J¸ï.L gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï gÉʯÉé UÉÃmï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ïì  §A¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß LZÀgï mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊr£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¹ìUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆmÁÖUÀ ¸ÉÊr£À°èzÀÝ eɸÁÌA E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÉÆñÁ¯ï gÉÆÃqï ¢AzÀ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï UÁæªÀÄPÉÌ MzÀV¹zÀ ¸À«ð¸ï ¯ÉÊ£ï LZÀgï mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ºÀwÛ CgÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV vÀ®V ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðn DVzÀÝjAzÀ ºÀwÛ CgÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ 8 jAzÀ 10 ºÀwÛ CgÀ½ ZÀPï UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ LZÀgï mÉA¥ÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ mÉÊgï, ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï, PÁå©Ã£ï, ¨Áålj, §®UÀqÉAiÀÄ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀÄlÄÖ EAf£ï ¸ÀºÀ ¹eï DVgÀĪÀ ¸ÀzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. LZÀgï mÉA¥ÉÆà 1110 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,00,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 3,65,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 13-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J¥sï.¹. £ÀA.01/2014 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-01-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-01-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/14 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB14/01/2014 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÉêf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ WÀAZÀPÉæ ªÀAiÀÄB55 ªÀµÀð, eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ, GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBPÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀB 14/01/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ, PÁ²£ÁxÀ, ºÁUÀÄ C¤Ã® »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÉÄðgÀĪÀ gÁªÀÄ, ¹ÃvÁ, ®PÀëöät ºÁUÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÀUÀt JgÀa ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è zsÀƪÀÄæ¥Á£À ªÀiÁr QlQUÀ¼ÀÄ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ §gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ C¸À¨sÀåªÁV £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀÄªï ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ®Qëöä zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¹ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃUÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀtªÁV PÀ°rUÉÃrUÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ zÀÆgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 14/14 PÀ®A  427, 435 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13/01/2014 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀi˯Á£Á¸Á§ ¸Á; OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃVzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 13/01/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrUÉ AiÀiÁgÉÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ PÁA¥Éæ±ÀgÀ ªÀĶ£ï, 4 JZï.¦. EAf£À, §®ªÁ£À mÁæöåPÀÖgÀzÀ EAf£À ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ  »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q 1, 25,500/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/14 PÀ®A 67 L¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-01-2014 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1258 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁdªÉÄÃj UÀAqÀ gÀWÀĪÉî ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À G: SÁ¸ÀV £À¸Àð PÉ®¸À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀUÉ DgÉÆævÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄPÀħ ¸Á: CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ® ¤AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Áà ¥ÀArvÀ EªÀjUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¸Éƽ ªÀÄPÀ̽UÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ ¨Á £Á£ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¦üæÃAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀjUÉ  RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É F jÃw DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥sÉÆ£À£À°è jPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/14 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 136 EArAiÀÄ£ï J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï DåPïÖ :-  

¢:13-01-2014 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺɧƧ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁvÁA¨Áæ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 10-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¨sÁvÁA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀbÉÃjUÉ §AzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ²æÃ. ªÀÄ®èAiÀiÁå EªÀgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ gÁwæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ªÉÄâü ªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÀ PÉE© E¯ÁSÉAiÀÄ mÁæ£Àì¥ÁªÀÄðgÀ¢AzÀ D¬Ä® PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀAzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ£À°èzÀÝ 120 °Ã. D¬Ä® CA.Q. 7500 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/14 PÀ®A 498(J),504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦. DPïÖ :-                                              
¢£ÁAPÀ 10-01-2014 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀå²æÃ.PÉ.¨sÀÄAiÀiÁgÀ UÀAqÀ qÁ: gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ.J.¨sÉÆë ªÀAiÀÄ: 31ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV vÁvÁÌ°PÀ £ËPÀj eÁw: mÉÆPÀjPÉÆý (J¸ïn) ¸Á: ©æêÀiïì ¸ÁÖ¥sï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ: 16-02-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ºÉêÀÄgÀrØ ªÀÄ®èªÀiÁä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ°è qÁ: gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ J.¨sÉÆë C¸ÉÆìùAiÉÄÃmï ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ «dæA§uɬÄAzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ J¯Áè RZÀÄð £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ £À£Àß UÀAqÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ JªÀiï.r. AiÀÄ J¯Áè RZÀÄð vÁ£Éà ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ©ÃzÀgÀ SÁ¸ÀV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVzÉÝêÀÅ. F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 10 ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÀ¤ªÀÄƤUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. C°è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ r.JªÀiï. ªÀÄvÀÄÛ Qrß ¯ÉÆÃ¥À EgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ DvÀ£À eÉÆÃvÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ J®èªÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£À eÉÆÃvÉ fêÀ£À ¤ªÀð»¹zÉ. 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë J.¨sÉÆë EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÀÄvÀÄÛ UÉÆzÉæÃeï, PÉÆqÁ, ºÀAqÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄØ PÉÆnÖ¯Áè. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É PÉÆlÖgÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ 7 wAUÀ¼ÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁ. £Á£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À°¯Áè. ¤Ã£ÀÄ JªÀiï.r. PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀÄgÁªÀwAiÀÄ°è ¤Ã£É NzÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ¯ÉÆÃ£ï ªÀiÁr NzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ. vÁ¬Ä E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÁ £À£ÀUÉ ºÉzÀj¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ £À£Àß JªÀiï.r. PÉÆøÀð ªÀÄÄV¹zÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀĪÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. CzÀgÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉ. DzÀgÉ PÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £Á£Éà ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ®Æè ±ÀgÀvÀÄÛ ºÁQzÀ£ÀÄ. CzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀ£ÀÄß CªÀ£À vÁ¬Ä ºÉý PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉ. CzÀÄ DzÀ £ÀAvÀgÀ JªÀiï.r. ªÀÄÄV¹zÉ. ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÉ. £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À UÀ©üÃðtÂAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ªÁAwAiÀiÁVvÀÄÛ. E°èAiÀÄ qÁPÀÖgï D±Á ºÀtªÀıÉÃnÖ CªÀgÀ°è vÉÆÃj¹zɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À vÁ¬Ä CvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ¼ÀÄ. £À£Àß eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ¤AvÀ¼ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ gÀAr, ¸Àƽ, ºÁzÀgÀVwÛ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄݼÀÄ. £À£Àß vÁ½ PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ©½ ºÁ¼É ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ¨ÉzÀj¹ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀgÀÄ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                                                                                
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/14 PÀ®A 341, 504, 307 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 13/01/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà gÁd¥Áà PÀ¯Áåt E§âgÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AwgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉʯÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwzÀÝ£ÀÄ. DUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀĺÁgÁd EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä PÉʯÁ¸À EªÀ¤UÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ K PÉʯÁ¸Áå gÀAr ªÀÄUÀ£É ªÉÆ£Éß £À£ÀUÉ ªÀiÁ±Á¸À£À ºÀt ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý £À£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ 150/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý, £À£ÀUÉ ªÀiÁ±Á¸À£À ºÀt DV®è £À£ÀUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý £À£Àß ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý  £À£Àß 150/- gÀÆ¥Á¬Ä £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß vÀªÀÄä PÉʯÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀĺÁgÁdUÉ ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ 150/- gÀÆ. ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä §¸Àì nÃPÉlUÉ RZÁðVªÉ. £Á£ÉãÀÄ ¤£Àß ºÀt ElÄÖPÉÆAr®è CAvÀ CAzÀ£ÀÄ. DUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀĺÁgÁd EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ªÀiÁ±Á¸À£À ºÀt ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý £À£Àß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉÆAzÀÄ UÀw PÁt¹ۤ CAvÀ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊaîzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£À §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è MªÉÄäÃ¯É w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ £À£Àß eÉÆvɬÄzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà gÁd¥Áà PÀ¯Áåt ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zsÀjgÀªÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À ©r¹zɪÀÅ. DUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ C¯Éè ©¸Ár ºÉÆzÀ£ÀÄ. £ÀAxÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÉÛªÉ.  ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀĺÁgÁd EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ CAUÀ«ÃPÀ® ªÀiÁ±Á¸À£À ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä PÀ¼ÉzÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆlÖ 150/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉýzÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ¸ÀzÀj ºÀt §¸Àì nÃPÉUÉ RZÁðVzÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä PÉʯÁ¸À EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JzÉAiÀÄ §®UÀqÉ w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.