Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 17, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢ :- 16-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. CPÀÌ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æÃ. §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°AiÉÄAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢ :- 16-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ CªÀ¢AiÀÄ°è gÁAiÀÄzÀÄUÁð ¹ÃªÀiÁzÀ UÁégÀAn £Á®zÀ ¨ÉlÖ®VqÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¦gÀUÀgï ªÀAiÀiÁ 50, eÁ:PÀÄgÀħ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:gÁAiÀÄzÀÄUÁð UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃV UÁégÀAn £Á®zÀ ¸ÀgÀPÁj d«Ää£À ¨ÉlÖ®VqÀPÉÌ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è£À ªÀ°è¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj §¸ÀªÀÄä¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉʵÀÚ« UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Àà £ÁUÀgÀ§Ar , ªÀAiÀÄ: 26ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀmÁÖ© ¸Àwñï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §VÎ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÁUÀ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ ºÁªÀÅ PÀÄwÛUÉUÉ §®UÀqÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ ¸À®ÄªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ §¼ÁîjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:17-09-2013 gÀAzÀÄ 01-30 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.20/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 15-09-2013 gÀAzÀÄ «ÃgÀ ¸ÁªÀPÀðgï AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr¹zÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÉÆA¢UÉ «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ºÀ¼É §eÁgÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ , UÀt¥Àw ªÀÄÄAzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ºÀ¼É§eÁgï£À°è CvÁÛgïªÁr PÁæ¸ï qÁ|| UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï±ÉnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-50 d£À C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀvÁ¨ï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸À§Ó°¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 54ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¸ÉÖñÀ£Àj ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: CvÁÛgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ N«Ä¤ PÁgï , mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ , qÁ|| UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï EªÀgÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r R°ÃA EªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀÆ¥Àgï J.¹.E ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ PÀZÀÄÑ ©zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18000/- ®ÄPÁì£ï¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀÝ E§âjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 336 , 427 , 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 2 ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀë£ï ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ಫಿರ್ಯಾದಿ eÉêÀiïì vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-£À¢UÀqÉØ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳಾದ ಸುನಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ
1) zÉÆrØ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á-zÉÆrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ-UÀzÁé¯ï (J¦)2) dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 3) FgÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄ¥Àà 4) §zÀÄPÀªÀÄä UÀAqÀ dAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á-£À¢UÀqÉØ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀÄ
gÀªÀgÀÄ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮುಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506, 354 gÉ/« 34 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.09.2013 gÀAzÀÄ 04 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-09-2013
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-09-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/13 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 16/09/2013 gÀAzÀÄ 19:40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA. PÉ.J-38-J¥sï-345 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÉ.E.© gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ MAzÀÄ DPÀ¼À PÀgÀÄ«UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¸ÀzÀj DPÀ¼À PÀgÀÄUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ §¸Àì£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà F±ÀégÀ ¹AUï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ oÁPÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð, eÁw oÁPÀÆgÀ, ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: ªÀÄ£É. £ÀA. 8-11-291 J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ 201/2013 PÀ®A. 279, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 16-09-2013 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ  ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁt gÀ¸ÉÛ£À°è PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ PÀA¥ËAqÀ PÁæ¸À §½ ¥ÀQëªÀÄPÉÌ 3 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è  PÉÆæÃdgï £ÀA. J¦2/9065 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-a¢æ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁt gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ PÀA¥ËAqÀ PÁæ¸À §½ rªÁAiÀÄqÀgÀ UÁå¥À£À°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨sÀPÁÛ, ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ4484 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ¸ÉÆAlzÀ §¢ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/13 PÀ®A 3 & 4 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 :-
¢£ÁAPÀ 16/09/2013 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀrÃvÀgÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå vÀÄA©zÀ §Ä¯ÉgÉÆà ¦PïC¥ï mÉA¥ÉÆ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J¦-13/ªÉÊ-1150 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü ¥Àjò®£É PÀÄjvÀÄ ¸ÀA§AzsÀ E¯ÁSÉAiÀĪÀjUÉ ¤ÃrzÀ ¥ÀvÀæzÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁ¢ªÀĤ CºÁgÀ ¤jPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ¤zÉð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj D.£Á.¸Á ªÀÄvÀÄÛ UÁæ..ªÉå.E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ²æà C±ÉÆÃPÀ gÁdVÃgÉ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 16/09/2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ JA.r.¸À¯ÁªÀŢݣï, ±ÉÃR ªÀÄÄeÁ»zï, ªÀÄÄ£Áß DAiÀÄð, D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÁ DªÀgÀtzÀ°è ¤AvÀ §Ä¯ÉgÉÆà ¦PïC¥ï mÉA¥ÉÆ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J¦-13/ªÉÊ-1150 £ÉÃzÀÝgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ°è£À ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀĪÀ ¥ÀrÃvÀgÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü EgÀĪÀ aîUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÉ DUÀĪÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå vÁ¼ÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CQÌ ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 74 MlÄÖ vÀÆPÀ 26 QéAl¯ï 75 PÉ.f. ªÀÄvÀÄÛ 8 ªÀÄÆmÉ UÉÆâü MlÄÖ vÀÆPÀ 3 QéAl¯ï »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj ¨É¯ÉAiÀÄAvÉ 2975/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV F ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| zÀħ®UÀÄAr ¸ÀzÀå SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀeÁÓzÀ vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À CºÀäzÀ ¸Á|| ªÀÄ£ÁßJSÉͽî gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¥sÀÄqï E£ïì¥ÉPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16/09/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɬÄAzÀ 1430 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr DºÁgÀ zsÁ£ÀåzÀ ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀj F ªÉÄð£À ªÁºÀ£À ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ UÁA¢ü UÀAeï ©ÃzÀgÀzÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁr gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 PÁè¸ï 3 & 7 DPïÖ gÀ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2013 PÀ®A 3 & 7 E.¹.DPÀÖ 1955 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 236/2013 PÀ®A 147, 148, 447, 504, 323, 506(2) eÉÆvÉ 109 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-09-2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ, ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À® ¹.eÉ.JA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 2876/13 ¢£ÁAPÀ 27-08-2013 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹Cgï £ÀA 11/13 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 123/ªÉĪÉÆ/¹¦L/£À/©Ã/2013 ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07,08 ªÀÄvÀÄÛ 11-07-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦. ¨Á®PÀȵÀÚ ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 56 ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÄeÁvÁ ¨Ágï gɸÉÆÖÃgÉAmï£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EvÁå¢ EzÀÝ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 236/2013 PÀ®A 147,148,447,504,323,506(2) eÉÆvÉ 109 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.     

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/13 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢: 17-09-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄ£ÀzÀħ¯É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ; UËAr ¸Á; PÀgÀPÁå¼À ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥À£ÀUÀnÖ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÀuÉñÀ ZÀAzÁ §UÉÎ «ZÁj¹zÁÝUÀ CªÀgÀÄ 16000/- gÀÆ dªÀiÁ DVzÉ CzÀgÀ°è 8000/- gÀÆ RZÁðVzÀÄÝ ¨ÁQ ºÀt £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÀt¥ÀvÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EnÖzÉªÉ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉà EnÖj »UÉ 7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁQ G½zÀ ºÀt PÉÆlÄwÛ®è CAvÁ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀjUÉ ºÉýgÀÄvÉÛ£É D «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ 16-09-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁd ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆqÀ gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀt EnÖPÉÆArzÉÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ¨ÉãÀß°è,   ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ, vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

 


  
 

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16-09-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 07-45 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂದಿ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅನಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹನುಮಾನಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ, ಸಾಃ ಯುಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ರವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಗಂಜ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸುದೇಶ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಈತನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32  9595 ನೇದ್ದನ್ನು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.