Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 27, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

±ÉÃSï ºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ 2009 £Éà ¸Á°£À°è £Á¹Ãgï SÁ£ï FvÀ£À PÉÆ¯É PÉù£À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £Á¹Ãgï SÁ£ï FvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ vÁeï SÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤eÁªÀiï SÁ£ï EªÀgÀÄ ±ÉÃSï ºÀĸÉÃ£ï ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèn£À ¸Él¯ïªÉÄAmï ¸ÀA¨sÀAzsÀªÁV zÉéõÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ £Á¹Ãgï ºÀĸÉãï FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ UÉÆÃgÁå ªÀiÁ¸ÀÆA, C«ÄÃgï PÁ²£ÁxÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀÄ ¸ÉÃj vÁeï SÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤eÁASÁ£ï EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ UÉÆÃgÁå ªÀiÁ¸ÀÆA, C«ÄÃgï PÁ²£ÁxÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀÄÑUÀ½AzÀ ±ÉÃSï ºÀĸÉãï FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÀÄwÛUÉUÉ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÀ¨sÀðgÀªÁV ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà C¯Áè¨sÀPÁë vÀAzÉ C§Äݯï PÀjÃA ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-17 PÉÆÃmï vÀ¯Ágï gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2011 PÀ®A 302, 120(©), 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 13-12-11 gÀAzÀÄ 21.00UÀAmɬÄAzÀ ¢.14-12-11 gÀAzÀÄ 06.00UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ ªÀÄ¹Ì ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ UÀAUÀzsÀgÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà LzÀ£Á¼À 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á||°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36 « 0715 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÉÃn£À M¼ÀUÉ ºÁåAqÀ ¯ÁSï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV & ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV UÁr ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 298/11 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ

¢: 26-12-11 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á|| PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï , PÀÄgÀħgÀÄ, 40ªÀµÀð , PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á||PÁ¼Á¥ÀÄgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉÆ® PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ J.¦.JªÀiï.¹.AiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K£À¯Éà £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ºÉÆ® ©lÄÖ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆUÀ¯ÉÃCAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 299/11 PÀ®A. 341,504,324,506, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:26-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÉÆéUÀ°èAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ:50ªÀ, eÁ: PÉÆgÀªÀgï , ¸Á: zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀģɪÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÉÆ¥ÉæñÁZÁgï ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 24 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀðAiÉÆÃfvÀªÁV zÉÆéUÀ°èAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉà PÉqÀ«zÁÝgÉ JA§ £É¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUɼÉzÀÄ ¹ÃgÉ ©aÑ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjgɯÉà CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ , PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.216/2011 PÀ®A.143,147,148,114,323,324,354,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

-2-

¢£ÁAPÀ:26-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÉÆéUÀ°èAiÀÄ°è ±ËZÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ PÀlÖqÀzÀ PÁªÀÄUÁj «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 16-17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ £ÁAiÀÄPï ªÀAiÀÄ:61ªÀ,G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À , ¸Á:zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ±ËZÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀzÀ PÁªÀÄUÀj «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.217/2011 PÀ®A.143,147, 323, 354,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27/12/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ PÁ²ÃA¥ÀmÉïï vÀA¢ ªÉÆâ£ï ¥Àl¯ï 52 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèÃA G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- ºÀ¼ÉªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀtÚ¥ÀgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:- ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è MAzÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ zÉúÀzÀ CzsÀð¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ºÉÃtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ EUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ PÀ¥ÁàVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀw®è ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt UÉÆvÁÛV®è ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 18/2011 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ¤«ÄvÀå ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÀA¢ºÁ¼À PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ, £ÀA¢ºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è §¸Àì£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Dgï-1645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀĺÉÃAzÀæ 04 ªÀµÀð ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ §®UÀtÂÚUÉ, PÀ¥Á®PÉÌ §®ªÁV ¥ÉlÄÖ §r¢zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 284/11 PÀ®A 279 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ JA.J¯ï.¹ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀÄA§zÀ EªÀgÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr gÁ.ºÉ.-13 gÀ PÁå¢UÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À oÀPÀÌgï ªÀiÁr ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ CzÉà ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-37/nJ-5963 ºÁUÀÆ næîègï £ÀA.PÉJ-37/nJ-5964 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖj ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 d£ÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ°¬ÄAzÀ aZÀð£ÀUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ DzÁ¥ÀÆgÀÄ 1 QÃ.«Ä zÁn ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä, ±ÁAvÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ 8 wAUÀ¼ÀzÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ «ÃuÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 17-ಡಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಗಳನ್ನು ಅ.ಕಿ.-21,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ದಿನಾಂಕ:24.12.2011 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1700 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಲೀಮ ಪಟೇಲ್ ವರ್ಕ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಪಿ.ಡಬ್ಯ್ಲೂ.ಡಿ. ಆಫೀಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.218/2011 ಕಲಂ. 454, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾವು:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಗೆನವರ ಈತನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹರಗೆನವರ ವ 28, ಸಾ ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಇವನು ಅಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 26-12-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಟೋ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಟೋ ಸಮೇತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಅಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಬ್ಯ್ರಾಂಡಿ ಕುಡಿಯಲು ಓಣಿಯ ಚಾಣುಕ್ಯ ಬಾರ್ ಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ನಂತರ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಣಪ್ಪ ಈತನು ಚಾಣುಕ್ಯ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವನು ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಣಪ್ಪನು ಚಾಣುಕ್ಯ ಬಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಪರೀಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣುಕ್ಯ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿಟ್ಠಲ್ ಹಾಗು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ವೇಟರ್ ಶಂಕರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 8/11 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರವಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಂಬಾರ ವ: 25 ವರ್ಷ ಉ:ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಜಾ: ಮರಾಠ ಕಂಬಾರ ಸಾ: ಡಾಕುಳಕಿ ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 25/12/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಂಜ ದಿಂದ ಬೆಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಕೆಇಬಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ಲಾರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಡಿಫರ ಲೈಟ ಏಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಡಿಫರ ಹಾಕಿದ್ದೇನು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಬಂದು ಒತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದ್ದು ಹೊಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 382/2011 ಕಲಂ 504, 341, 323, 324, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ. ರಾಮ ಬಿನಯ ತಂದೆ ಮಟಕಿಸಾಬ ಸಾ ಬೇಗಮಸರಾಯಿ ತಾಮಚವಾಡಾ ಜಿಬೇಗುಸರಾಯ ರಾಜ್ಯಬಿಹಾರ ಹಾವ ಹೆಲಿಯೋ ಕಾನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಗ್ರೋ ಲಿಮಿಟೇಡ ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ಬೆಲೂರ (ಜೆ) ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋ ನಂ ಕೆ.ಎ.32 / 8019 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗಂಜ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ.03 ಡಿ-9825 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಟೋಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದನು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂಭು ಯಾದವ ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಇವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಜಯ ಪಾಶ್ವಾನ ಇತನಿಗೆ.ಸಂಜೀತ ಯಾದವ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ಅಲ್ಲದೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ. 03-ಡಿ 9825 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಗುರುರಾಜ ಹರಳಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 383/2011 ಕಲಂ 279, 337 ,338,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಾ ಕೇರಾಫ:ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ವಾದಿರಾಜ ಲಾಡ್ಜ ಹಿಂದುಗಡೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾಮ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ವಾದಿರಾಜ ಲಾಡ್ಜ ಹಿಂದುಗಡೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾಮ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06/12/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ನಂ: ಕೆಎ 32 ವೈ 7326 ಅಕಿ 45,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 07/12/11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0500 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆವಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.