Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 19, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.08.2013 gÀAzÀÄ 73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-08-2013

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄgÀªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄAdļÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ UËAr PÉ®¸ÀPÁÌV §gÀ®Ä w½¹ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀÄgÀªÀiÁzÉë EªÀgÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¯Á®zsÀj PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-25/©-2134 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ gÀAUÀ¥Áà R£ÀßPÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀPÉÌ PÀmï ºÉÆqÉzÁÝUÀ ¸ÀÄgÀªÀiÁzÉë EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ¼À vɯÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ UÁ° ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ  §AzÀÄ ¨ÉúÉƸÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ, CªÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀÄgÀªÀiÁzÉë EªÀÅgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 18-08-2013 ರಂದು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ತಾಂqÁzÀ°è ಹಲಸಾಬಾಯಿ ಜಾದವ EªÀgÀÄ ¤zsÀ£ÀªÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ಅಂತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಠಕ್ರು ತಂದೆ ಬನ್ಸಿ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ತಾಂಡಾ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಣು ತಂದೆ ದಾಮಲು ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು ಧಜರಾಜ ತಂದೆ ಲಾಲಸಿಂಗ ಜಾದವ ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಎಪಿ-25/ಆರ್-1446 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ಜನರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ£ÀÄß ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ lÄÖಕೊಳ್ಳzÉà ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳfತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂqÁzÀ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಜೀ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಟ್ರಾಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ  ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ಅಲ್ಲಿA  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj ಪಲ್ಟಿಯ ಪರಿಣಾಮ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ 3 ಜನರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೇಳಗೆ ಜೀಗಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮುಂದಿನ ಗಾಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಕ್ರು, ವೇಣು ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು ಧನರಾಜ J®ègÀ ಮೈಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ°è ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯªÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಬೀದರಕ್ಕೆ vÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಕ್ರು ಮತ್ತು ಧಜರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಣು ತಂದೆ ದಾಮಲು ರಾಠೋಡ ಇತನಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÃtÄ vÀAzÉ zÁªÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ) vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁWÀ aQvÉì ಫಲಕಾರಿಯಾಗzÉà ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃgï C° vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: KqÉ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ bÉÆlÄ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: KqÉ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV qÉƧjAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀ 14-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà eÉlÖUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-105 ¥À©èPï UÁqÀð£À gÉÆÃqÀ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÀUÁð¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 2 UÀAmɪÀgÉUÉ zÀÆgÀzÀ±Àð£À £ÉÆÃqÀÄvÀÛ vÀ£Àß gÀÆ«Ä£À°èAiÉÄà ªÀÄ®VgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝ, DzÀgÉ £ÀgÀ¹AºÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr J°èUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ, UÀÄ®§UÁð, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV DvÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013, PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ :- 
ದಿನಾಂಕ 24-07-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ªÀiÁ£É, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: PÀmÉÆÖýî, vÁ: UÀÄ®âUÁð, EªÀgÀ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹೆಂಡw ¸ÀjÃvÁ UÀAqÀ eÉÊ©üêÀÄ ªÀiÁ£É, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ eÉÊ©üêÀÄ ªÀiÁ£É, ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆನೆAzÀÄ ಮನೆಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ¸ÀjÃvÁ EPÉAiÀÄÄ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂ¢üಕರ ಮನೆಗೆ, ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮೊದಲು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದgÀÆ ಕಾಣೆಯಾದ ಸರೀತಾ ಮತ್ತು ಮಗು ಕುಮಾರ ಸುಧೀರ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ತೆAiÀiÁಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¢Ã£É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-85, ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÀ ©ÃUÀ ºÁQ ¤Ã®AUÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17,18-08-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁj ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2013, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥sÀįÉSÁ£À vÀAzÉ CºÀäzÀSÁ£À, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀAiÀiÁªÀÄ¥ÀÆgÁ VÃqÁ, vÁ: VÃqÁ, f¯Áè: ¨sÁqÀªÉÄÃgÀ(gÁd¸ÁÜ£À) EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ-19/1f-8364 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°è ±ÉêÁAiÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥À¨sÀðvÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ Qè£Àgï CAvÀ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥Á°¬ÄAzÀ ¥ÀZÀÄðl£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Éè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ gÁd¸ÁÜ£À ºÉÆmÉ® zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ¨sÉÊ gÀªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀzÀ°è Hl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ zsÁ¨Á¢AzÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è CAzÀgÉ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀgÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁ£ÉAiÀÄ E½eÁj£À wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÀدÁV PÀnÖUÉ ºÁQzÀÄÝ £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£À ªÀiÁr ¤°è¹ QèãÀgÀ¤UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆqÀÄØUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ QèãÀgÀ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ£ÀÄ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ QèãÀgÀ ¸ÉÊqÀ PÀqÉUÉ ¤AvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¨ÁV® PÀqÉ §AzÀÄ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨ÁV°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ “qÉÆÃgÀ SÉÆî ªÀiÁ PÉ ¯ËqÉ” CAvÀ ºÉzÀj¹ ¯Áj ¨ÁV® vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÁUÀ CªÀj§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2550/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q 1000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ªÉÆèÉÊ® »ÃUÉ MlÄÖ  3,550/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ E½zÀ £ÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð«zÀÄÝ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ªÀÄƪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚzÁzÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ zÁr EgÀÄvÀÛzÉ, J®ègÀÆ fãÀì ¥ÁåAl ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄƪÀgÀÄ ¥sÀÄ¯ï ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ M§â£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¸ÁåAqÉÆà §¤AiÀiÁ£À ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, J®ègÀÆ UÉÆâ ªÉÄʧtÚzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üರ್ಯಾದಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊಗಿ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಅಂಬಲಗಾ EªÀgÀÄ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವಾದ ಅಂಬಲಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಿ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಹೆಚ-4251 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುಡಬಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದೇನವಾಜವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ¸ÀzÀj ಆಟೋ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ZÀ¯Á¬Ä¹ ಎದುರಿನಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಇಸಿ-8049 ನೇದPÉÌ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ºÁQzÀÝjAzÀ ಸದರಿ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ 6 ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಟೊ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತಿದ್ದ ಮೊಟಾಸೈಕಲ ಸವಾರ ಸಹ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಅವನಿUÀÆ ಸಹ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÁä±Á°, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-5-19 PÀȵÁÚ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl (J.¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° £ÀA. J¦-23/qÀ§Æèöå-6724 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-12/J¥sï.AiÀÄÄ-2876 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¹AUÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj PÁj£À°è PÀĽvÀªÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   
                                                                                                                              Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 17/08/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಶೇರಿ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರದ ಮಾಟೂರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17-08-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದ್ದು ಮರು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೀಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟರದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇದ್ದು, ಬಾಗಿಲು ಮಣಿದಿತ್ತು, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 1,14,500/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 17/08/2013 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ  5-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟರದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಿ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕಿಣಗಿ ಸಾ: ಲೋಹಾರಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು   ದಿನಾಂಕ:16/08/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಆರ್-2460 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಾಯಿಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಟಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 7:00 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಮಮಂದಿರ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಹುಡಕಾಡಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ  ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಆರ್- 2460 ಚಿಸ್ಸಿ ನಂ: ME4JF082K58032059 ಇಂಜಿನ ನ:JF08E8210890 ಅ.ಕಿ. 40,000=00 ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದನ್ನು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 1808-2013 ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ  ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ಮೋರೆ ಸಾ: ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ಹೊಲದಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮನಾದ  ಚಿತಂಬರಾಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕಲಾವತಿ  ಮತ್ತು ಮಗ ಜೈರಾಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದಿ ಅಂತ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆರೋಪಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಒತ್ತಿ  ಹಿಡಿದು  ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು  ಆಗ ಆರೋಪಿತನು ಚಿತಂಬರಾಯ ಬಂದು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಕಿವಿಗೆ  ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಚೀರಾಡಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಿಡಿಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ ಜೈರಾಮ ಇವನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.