Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 15, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ: 13-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ; ²ªÀgÁAiÀÄ, 33ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À±À¥Àà¤UÉ ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, FvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÀiÁ£À±À¥Àà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2012 PÀ®A,504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

                

        UÀÄqÀzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÀÄ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 39 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÀĸÉå EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀtÚ£ÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2012 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/12 PÀ®A. 323,447,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

    

        ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 39 »¸Áì .J. 7 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦ügÁå¢ «gÀÄ¥ÁQë gÀªÀgÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÉÊ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸Á. ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä f.¦.J. ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄzÀÝjAzÀ dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀjñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà, eÉÆåÃw zÉë ¥Ánïï UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀļÀÄî ¸À馅 ªÀiÁr ªÉƸÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®A. 465,467,468,420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


 

¢£ÁAPÀ: 14.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 15.05.2012 ¨É¼ÀV£À 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ f.CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ C¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,200/- FUÉÎ MlÄÖ 81,200/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ: 07.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 08.05.2012 ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ GqÀÄPÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ GqÀÄPÀ ±ÁA§²ªÀgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ mÁæ° £ÀA. PÉ.J. 36/n.©. 4565 £ÉÃzÀÄÝ C.Q. 45,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2012 gÀAzÀÄ 191 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-05-2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ ªÀaiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-5295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¨Á®ªÀÄt EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ r¹ PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉE© PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß JqÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á®ªÀÄtÂUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀgÀrØ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï.PÁA§¼É ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d»ÃgÉÆ¢ÝãÀ PÉÆÃvÁé® ªÀaiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆÃvÁé® UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÉñÁ ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä, 3 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ, J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¢£ÁAPÀ 14-05-2012 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 417, 506, 420 L¦¹ :-
¦üAiÀÄð¢ vÀ£À«ÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ ºÁUÀÆ zÉúÀzÁqsÀåð ¸ÀàzsÉð, ¸Á: ªÀĤÃAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2012 ªÀÄvÀÄÛ 22-04-2012 gÀªÀgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÉúÀgÀÄ QæqÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÖÃl ¨Ár ©°ØAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ül£ÉøÀì C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¨Ár ©°ØAUÀ C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£À gÀªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è zÉñÀzÀ ««zsÀ gÁdåzÀ zÉúÁzÁqsÀåð ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹 CªÀjAzÀ ¸ÀàzsÉÃðAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ avÀæ£Àl ¸ÀAdAiÀÄzÀvÀÛ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå CywAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ®¨sÀl gÀªÀgÀ£ÀÄß «±ÉõÀ DºÁé¤vÀgÀÄ CAvÁ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgɬĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÀað¹ wªÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ avÀæ£Àl DgÉÆæ gÁºÀÄ®¨sÀlÖ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ¨sÀlÖ, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 602 PÉʯɪÉÆÃgÀ j¨É®Æè gÉÆÃqÀ ¨ÁAzÁæ ¥À²ÑªÀÄ, £ÉPÀë÷Ö lÄ °Ã¯ÁªÀw ºÁ¹àl® ¨ÁAzÁæ jPÉèêÉÄõÀ£À ªÀÄÄA§¬Ä EvÀ£ÉÆA¢UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ PÀgÉzÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄzÀvÀÛ CªÀjUÉ PÀgɬĸÀÄ CAvÀ ºÀtzÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ºÉZÀ.r.J¥sÀ.¹. ¨ÁåAPÀ CPËAl £ÀA. 00161000029662 £ÉÃzÀPÉÌ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV 2,50,000/-, 1,50,000/-, 1,00,000/-, 1,00,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 6,00,000/- ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj zÉúÁzÁqsÀåð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ M§â£É §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÀtzÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÉñÀ¨sÀlÖ gÀªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀå UÉÆêÁzÀ°è EzÉÝ£É, ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À §½ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÀt ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜà ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛ£É, CAvÁ ºÉý £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆgÀªÁt PÀgÉUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÀÄ ¦æÃAmï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¦üAiÀÄð¢ CªÀÄÈvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà £ÁªÀzÀUÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) EvÀ¤UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀiÁqÀUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¸ÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà Qæ±ÀÑ£À ¸Á: ªÀiÁqÀUÉÆüÀ EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄwÛUÉà DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀµÀðPÉÌ 35,000/- gÀÆ. ªÀiÁvÁr ¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ElÄÖ ºÉÆÃV CzÉà ¢ªÀ¸À 35,000/- gÀÆ J¸ÀÄ EvÀ¤UÉ PÉÆÃqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý £Á¼Éà J¸ÀÄ EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀ½ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¸ÀÄ«UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 306 L¦¹ :-
PÀ®èPÉÆgÁ vÁAqÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉë MqÉªÉ ªÀ¸ÁÛçUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ F PÀ¼ÀªÀÅ  ¥ÀÆeÁj ªÀÄ£ÉvÀ£À zÀªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ d£ÀgÀÄ C¥ÁzÁ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 13-05-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ E£ÀÆß LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ PÀ®èSÉÆÃgÀ zÉë UÀÄrAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁj EªÀ¤UÉ zÉëAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ MqÀªÉ ªÀ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ ¤Ã£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr¢ CAvÁ C¥ÁzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Áà¼É vÀnÖ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁjUÉ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÁÛrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£Éß ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀAUÀvÀ¹AUÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆÃAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÀ zÉë vÁAqÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¸À«vÁ¼À UÀÄrAiÀÄ »A¢£À £Á¼ÀzÀ UÀÄqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 33(2) (5), 50, 62, PÉ.J¥sï DåPïÖ 1963 & 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÁÛ£ï vÀAzÉ  ªÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ©ÃzÀgÀªÁ¯Éà ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀi˯Á° ZËPÀ ºÀwÛgÀ eÉÃgï¥ÉÃmï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ C£À¸ÁgÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ »¸ÁªÉÆÃ¢Ý£ï «ÄgÁ£À ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃmï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ J°èAzÀ¯ÉÆà CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ºÁUÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄzÉæ E®èzÀ ¸ÁUÀĪÁ¤ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C£À¸ÁgÉÆâݣÀ «ÄgÁ£À EªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀIJ¤£À »A¨sÁUÀzÀ°è vÀAzÀÄ EnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸ï.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 6 ¸ÁUÀªÁ¤ ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 10,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 420, 468, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ°AUÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ©gÀ§mÉÖ ¸Á: ClÆÖgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß G½zÀ ªÀÄ£É ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° eÁ¨ï PÁqÀð ªÀiÁr ¨ÉÆÃUÀ¸ï ©¯ï ¸Àȶ׹  10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 12300/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆû£ÀÆgÀ CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è SÁvÉUÀ¼À°è ªÉÄð£À ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄÆ®UÉ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ®ÆQ£À C¢üPÁjUÀ½UÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ UÉÃmï M¼ÀUÀqÉ MAiÀÄÄÝ ¤Ã£ÀÄ zÀÆgÀÄ ªÁ¥À¸À vÉÃUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄV¹©qÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಮೂರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಜಪ್ತಿ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 14-05-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಜಿ. ತೇಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಹಾಗು ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಚೋರ್ ಗುಮ್ಮಜ್ ಹತ್ತಿರ ಡಬರಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದು, ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಜೀಪನಿಂದ ಇಳಿದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32/ಕೆ-9467 ನೇದ್ದರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಸದರಿಯವನನ್ನು ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಿಬೂಬ ಅಲಿ ತಂದೆ ದಸ್ತಗಿರಸಾಬ ಮಾಸಿಲದಾರ ವ|| 43, ಸಾ|| ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ ಡಬರಾಬಾದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಕೆಎ-32/ಕೆ-9467 ಅ|| ಕಿ|| 20,000/-ರೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನು ಮನೆಯ ಮಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100 ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32/ಹೆಚ್.5996 ಹಾಗು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32/ಎಸ್-1273 ನೇದ್ದವುಗಳು ಪಿ.ಎ.ಸ.ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಹಾಗು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 35/12 ಕಲಂ 41 (ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.