Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 4, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

UÉÆÃqÀªÀwð gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt , ªÀAiÀÄ:59ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀ 1700 aî ¸ÉÆãÁªÀĸÀÆj ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï J.¦.JªÀÄ.¹ DªÀgÀt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ°è MwÛ ElÄÖ 9,90,000/- ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁ®PÉÌ wÃj¸À®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ¨ÉÆÃ¸ï ªÀiÁf ±ÁSÁªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ±ÁSÉ J.¦.JªÀiï.¹ DªÀgÀt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÉÆÃqÀªÀwð gÁªÀÄgÁªïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 15,64,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß DvÀ¤UÉ w½¸ÀzÉà £ÉÆnøï PÉÆqÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 12-11-10 gÀAzÀÄ 5,14,000/- gÀÆUÀ½UÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸Á®PÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/12 PÀ®A. 409 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 ¢£ÁAPÀ: 03-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÃuÁ ¨Ágï ºÀwÛgÀ zÁªÀůï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï ªÀÄlÆÖgÀÄ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA , G: ªÁZÀªÀÄ£ï , ¸Á; J.PÉ. UÉÆÃ¥Á®£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ¸Áé«Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA PÉJ-36/qÀ§Äèöå-2747 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁªÀůï¸Á¨ï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ , §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , §®UÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ , vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

PÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 56ªÀ, G:PÁ¥ÉÃðAlgï , ¸Á: ZÀPÀÌ° Nt , §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÄÃgÁ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ºÀĸÉãï©Ã EªÀjUÉ ªÁ¸À ªÀiÁqÀ°PÉÌ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ±Éqï£À°è EgÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ PÁ¹ÃA¸Á¨ï£ÀÄ CªÀjUÉ ±Éqï£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀÆå ±Éqï ©qÀzÉà SÁ° ªÀiÁqÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 25-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ PÁ¹ÃA¸Á¨ï£À ±Éqï£À ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÁ¹ÃA¸Á¨ï£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwUÉ ±Éqï SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹nÖUÉ JzÀÄÝ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2012 PÀ®A.504 , 56 , 323 , 341 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ .


 

²æÃ.CªÀÄgÉñÀÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ dªÀ½ ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: QgÁt CAUÀr ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw FgÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛªÁUÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà f£Àßzï FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà£À CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DPÉÃAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ E°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, DUÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¤£ÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ CvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ G½zÀ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ DvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A; 323. 324, 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 03.03.2012 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀAUÀn PÀjAiÀÄ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §Ar zÁjAiÀÄ°è zÉêÀgÉrØAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ»AzÁæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ..J. 36/n.©. 3822 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß mÁæ°AiÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀgÁd£À ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ«vÁ¼À PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°èzÀÝ PÀ®Äè UÀÄAqÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà mÁæöåPÀÖgï UÁ°AiÀÄ£ÀÄß UÀÄAr£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹zÀÝjAzÀ

-2-

¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀzÉ §®UÀqÉ wgÀÄV MrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ dA¦£À°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ »AzÀPÉÌ dgÀÄV ZÁ®PÀ£À JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤AwzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ZÀPÉÆÃn ¸Á. PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279,304[J] L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ 03/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ dPÀÌ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ ¨ÁUÀå £ÀUÀgÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄ ¸ÀªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄB 35 °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB dPÀÌ®¢¤ß ºÁUÀÄ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4020/- gÀÆ & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2012 PÀ®AB 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-03-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ 3(1) (10) J¸ï.¹, J¸ï.n DåPïÖ (CmÁæ¹Ãn DåPïÖ) 1989 :-

¢£ÁAPÀ 02/03/2012 gÀAzÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ¨Á宺À½î(PÉ) ±Á¯ÉUÉ ©.N. gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹.Dgï.¹ zÀvÀÄÛ ªÀÄÄzÁ¼É ºÁUÀÄ L.N.J¸ï dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ ¨sÀAqÉ EªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ¨Á宺À½î (PÉ) EªÀjUÉ PÉüÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ J¸À.r.JªÀiï.¹. CzsÀåPÀë£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánïï J¸ï.r.JªÀiï.¹. CzsÀåPÀëgÀÄ ¸À.». ¥Áæ.». ±Á¯É. ¸Á: ¨Á宺À½î(PÉ) EvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ ¨Á¬Ä ªÀÄÄZÀÄÑ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àé®à ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÁr £Á£ÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÉÝÃ£É CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆ®ªÀiÁzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤£Àß §mÉÖ ©aÑ ¤£ÀUÉ ¨ÉvÀÛ¯É Nr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 406 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¸À«Ä vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 7-567 M¼À ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «Äî£ï mÉAmï ºË¸ï£À°è DgÉÆæ AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ EPÁâ® ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 24/02/2012 gÀAzÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ°PÉÌ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr CAvÀ PÉý ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ 6 qÉPÀaÑUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 vÁl ªÀÄÄZÀѼÀUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C.Q-40,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ CAvÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀºÀ »AwgÀÄV¸ÀzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03/03/2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÀįÁè¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ J.¦.JA.¹ AiÀÄ°è «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀlÖA¨É gÀªÀgÀ CAUÀqÀAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄAmÉ, 2) ¸Àa£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀÄAmÉ, 3) «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì, 4) ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤêÀiï, 5) UÀt¥Àw PÀÄqÀvÉ, 6) «oÀ® qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆvɧj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀUÀ½AzÀ vÀ¯É, gÀmÉÖ, ¨É£ÀÄß, vÉÆqÉ, ºÉÆmÉÖ ºÁUÀÆ ZÉj£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¢ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀZÀgÀįÁ® vÀAzÉ gÁªÀÄįÁ® £ÁªÀAzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á: SÉÃqÁð EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrzÀjAzÀ ZÉQÌAUÀ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀ PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉýzÀjAzÀ CªÀ£À PÁPÁA¢gÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÁUÀ CAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¨ÉÃgÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý CªÀ£À PÁPÁA¢gÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 04:00 UÀAmÉUÉ J©â¹ NzÀ®Ä ºÉýzÁUÀ JzÀÄÝ NzÀÄvÁÛ NzÀÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆV, ¸ÀzÀj ¥ÀªÀ£À EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ¸ÀºÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄqÀzÉ ¥sÉÊ® DVzÉÝ£É ºÁUÀÆ F ªÀµÀðªÀÅ ¸ÀºÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥É¥ÀgÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ F ªÀµÀðªÀÅ ¸ÀºÀ ¥sÉÊ® DUÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ CzÉ ¢ªÀ¸À gÁwæ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±É EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸ÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ J.¦.JA.¹ ªÀiÁPÉÃðl£À°ègÀĪÀ ªÀlA¨É gÀªÀgÀ CqÀvÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÀįÁè¸ÀÆgÉ, 2) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÀįÁè¸ÀÆgÉ, 3) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀįÁè¸ÀÆgÉ, 4) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÁxÀ ªÀįÁè¸ÀÆgÉ, 5) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ¥Á ªÀįÁè¸ÀÆgÉ, 6) ªÀÄ£ÀävÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ, 7) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÆäPÀ¥Áà ®zÉÝ, 8) «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀlA¨É J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉÃZÁÑVzÉ, ¤£ÀUÉ EAzÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ §AqÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÉÄPÁ¤PÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¯Áj ¤AvÀ eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ ªÉÆé£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CdÄä¢Ý£À gÉñÀªÀĪÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 3) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ±ÀA¨sÀıÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁzÀgÀ, 4) WÀÄqÀĸÁ¨ï vÀAzÉ §AzÉð¸Á§ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃn£À £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ MlÄÖ 620/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆæwUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/03/2012 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÉêÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ¸ÉÆî zÁ§PÁ UÁæªÀÄzÀ PÁ°zÁ¸À vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ªÉÄÃPÀuÉ EªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.JZï-24/¦-7516 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÉÆî zÁ§PÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® DgÉÆæ 1) PÁ°zÁ¸À ªÉÄÃPÀuÉ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁ°¸Á¸À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ PÁæ¸ï zÁn ¸ÀPÁðj ¨ÉÆgÀªÉÃ¯ï ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ 2) n.«.J¸ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ J 39/E-6150 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £Ë±ÁzÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ¯ÉÊmï E®èzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, DgÉÆæ-1 EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÆüÀPÉÊUÉ JqÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ DgÉÆæ-2 EvÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ n.«í.J¸ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಮಲು ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 03-03-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಂ:ಕೆಎ-33 ಎಫ್-07 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಲೀಮ ಪಾಶಾ ಈತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 29/2012 ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಲಪ್ಪ ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಾ ಆನಂದೇಶ್ವರ ನಗರ ರಾಮಮಂದಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತ ಅಜೇಯ ಹಾಗೂ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಣ್ಣುರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಿನಾಂಕ 03/03/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಎ-354 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಕ್ರಾಸ ರಿಂಗ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹೋರಟಾಗ ಪಿಲ್ಟರ ಬೆಡ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ-32 7028 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಯಾವುದೇ ಮೂನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರು ಕೆಳೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯನು ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನ ಗಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಷೆಹೀನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 67/2012 ಕಲಂ 279 337 338 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ/187ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಜಮಾದಾರ ಸಾ ನಿಲೂರ ಸಾ ಅಪಜಲಪೂರ ಹಾವ ಸಾವಳಗಿ ತಾ ಜಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಈತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲಿ ದೀಪ ಊರುಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನ ಮೈಮೇಲೆ ದೀಪ ಬಿದ್ದು ಅವನ ಮುಖ, ಎದೆ, ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಎರಡು ಭುಜ, ರಟ್ಟೆಗಳು ಬೆನ್ನ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 03-03-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮೃಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 9/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.