Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/06/2010
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 380, 457, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄuÉÃ¥Áà §ªÀUÉ ªAiÀÄ: 57 ªÀµÀð G: PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ¥Áæ.PÀȶ.¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ CA¨ÉøÁAVé EªÀgÀÄ ¥Áæ.xÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ£À°è gÉÊvÀgÀ ©Ãd ºÁUÀÄ ¨ÉÆçâgÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁr ¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæ ªÀiÁr ¨ÁåAQUÉÀ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåAQ£À ±ÀlgÀ Q° ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ mɧ¯ï£À°è qÁæ vÉgÉ¢zÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉïÉÉ ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt EnÖgÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀjUÉ J£ÀÄß ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 419 L¦¹ eÉÆvÉ 118 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩¦Ã£À ©ºÁj¯Á® ¦æãÀì¥À®gÀÄ gÀÆgÀ® EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀÆgÀ® EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¸Á¼ÀAPÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ ©. ¥Ànè vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ànè EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀjPÉë §gÉzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj ªÀiÁ£Áf C¥ÀàªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ J-1 ªÀiÁ£Àf vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ£À C¥ÀàªÁ¼É EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ J®ègÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 2) ¸ÀAfêÀ£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ C¥ÀàªÁ¼É 3) ªÀdÓ® UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ£À C¥ÀàªÁ¼É J®ègÀÆ ¸Á-ºÀÄt¸À£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ, ºÉÆîzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ 3 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½»¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ¨É½î PÀ¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä DzÉò¹zÀjAzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ J-1 EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ 2 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ J-1 EvÀ¤UÉ w½¹zÀgÉ Ì DvÀ EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÀƸÀÄ JAzsÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É N¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ G½zÀÄ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/6/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÉÀrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÀrØ PÀƬįÉà ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á: ©d®ªÁr (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄgÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À ¸ÉÃj ¸Á : £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/6/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆÃAr¨Á ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ JªÉÄä ªÉÄʬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 PÀ®A :-
¢£ÁAPÀ 28/6/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀįÁèf zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 75 ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1) §¼ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄÄpë ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ 2100 ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.PÉ.C¥sÉÆæÃeï vÀAzÉ RAiÀÄĪÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀªÀÄä E¥sÁð£À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9562£ÉÃzÀgÀ°è ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-3598 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 504, 506, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «oÀ×¯ï §AqÉ ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð G: ªÀgÀ¢UÁgÀ PÀ§â°UÀ ¸Á: eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÁ¬Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÉ ¸Á: E¯Áè¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzsÀPÀëPÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

ºÀħâ½îvÁ®ÆPÀ QgÉøÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥ÀàºÀħâ½î 40 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.03.1999 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÀlÖt¤ªÁ¹, 35 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F ªÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ UÀȺÀt vÀªÀgÀÆgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÀ¢ÝUÉ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¨É£ÀPÀ£Á¼À 52 ªÀµÀð, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÀ CrªÉ¥Àà ¨É£ÀPÀ£Á¼ï 50 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ vÁ:§zÁ«Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï£À°ègÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:29.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, UÀAUÁ¨sÀªÁ¤ UÀAqÀ C¥ÀàtÚ 26 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zsÀÄåZÀÑQÛ ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ aªÀÄt ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV, aªÀÄt CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQvÀUÀÄ° ªÉÄÊ-PÉʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:29.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ £ÀªÀPÀ®ªÀÄä ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.06.21010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á: dÄ®äUÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà & EvÀgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.06.21010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á: dÄ®äUÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ©üêÀÄAiÀÄå£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå & EvÀgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 jAzÀ 29.06.2010 gÀ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¤¢üAiÀÄ D¸ÉUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ D£ÀAzÀ PÀnÖUÉ CqÉØ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼É zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÀÝ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄÆwðAiÀÄ gÀÄAqÀªÀ£ÀÄß MqÉzÀĺÁQ ¨sÀUÀßUÉƽ¹ C¥À«vÀæUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á: UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà Dgï.©.¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀÄ¢Ýãï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀªÀÄvÉÃgï, ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀĹÌ, ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¹AzsÉ, d¯Á®¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀ«, & CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ dqÉ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf J®ègÀÆ ¸Á:PÉÆÃoÁUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

¢£ÁAPÀ:12.05.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ZËzÀj 41ªÀµÀð, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É GªÀÄ®Æn EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.ºÉZï.¨ÁåAPï¤AzÀ £ÀUÀzÀĺÀt:1,69,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁåAqï ¨ÁåUï£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÀlÆgÀÄ ªÉAPÀtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼ÀÄ ¨Á§Ä¸Á§£À CAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¸ÀÄ ©¢ÝzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ RÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåUï ElÄÖ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¨ÁåUï ®¥ÀmÁ¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©.r.r¸ÉÆÃeÁ rJ¸ï¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÁzÁ GqÀĦ£À°è UÀ¸ÀÄÛªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:28.06.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ NªÀð£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CgÀÄt @ §¥ÀÄàUÁqÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØUÁqÀÄ @ ¨Á§Ä DPÀ¯ÉÆüÀÄ, 18 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÁ¼Àîw¥Áà ªÀÄAqÀ¯Á¨ÉÆUÀÄ®Ä vÁ: PÁªÀ° f¯Áè: £É®ÆègÀÄ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ w½¹ F »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:16.02.2009 gÀAzÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀĺÀt:1,30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß, ¢£ÁAPÀ:10.06.2009 gÀAzÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ gÀÆ:3,00,000/- & ¢£ÁAPÀ: 12.05.2010 gÀAzÀÄ J¸ï©ºÉZï ¤AzÀ §¸ï¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è gÀÆ:1,69,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 5,59,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ®¥ÀmÁ¬Ä¹gÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀߨsÁUÀPÉÌ §AzÀºÀtzÀ°è ¸Àé®à ºÀtªÀ£ÀÄß RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ G½zÀºÀt:1,05,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß°è EgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¢£ÁAPÀ:12.07.2010 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ F PÁAiÀiÁðªÀ£ÀÄß ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹ ¥Àæ±ÀA¹¹gÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆ®¥À°è UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄjPÁgï 42 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥Àwß ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUɺÁQ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.06.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɬÄAzÀ 30.06.2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀQÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ¢£ÁAPÀ:30.0.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

UÀÄwÛUÉzÁgÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ C¥sÀWÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :CgÀÄt FvÀ£ÀÄ wgÀAzÁd xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©°ØAUïzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃzÁUÀ G¸ÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAPÀgÀ vÀÄA©zÀ ªÀiÁ®£ÀÄß mÉA¥ÀÄgÀªÀj °¥ïÖzÀ°è PÀĽvÀÄ ©°ØAUï ªÉÄÃ¯É MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ §®UÉÊ ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ (vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ) °¦Ö£À ªÉÊAiÀÄgï ZÀPÀæPÉÌ ¹®ÄQ ¨ÉgÀ½£À MAzÀÄ RAqÀQ PÀmÁÖV gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ aÃgÁzÁUÀ °¥sïÖ D¥ÀgÉÃlgÀ£ÁzÀ ¯Á¬ÄPÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀPÀët °¥sïÖ §AzÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÄÝ E§âgÀÄ qÁ|| ¦.f ±ÀºÁ ºÀwÛgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ©°ØAUï UÀÄvÉÛÃzÁgÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀmÁÖVzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ RaðUÁV ¸Àé®à ºÀt PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ gÁd±ÉÃRgÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ «¥ÀjvÀ £ÉÆêÁUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ °¥sïÖ D¥ÀgÉÃlgï ¯Á¬ÄPÀ ©ÃzÀgÀ, °¥ïÖ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÀ ©°ØAUï ªÀiÁ°PÀ C¤Ã® PÀ¼À¸ÀÌgï, ºÁUÀÆ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ gÁd±ÉÃRgÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë G¥ÁzsÀåPÀë ZÀÄuÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ C¨sÀåyðAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt ¥ÉưøÀ C¢üÃPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ ¹§âA¢ ºÉZÀ ¹ 433 166, ¦ ¹ 1611 1463 709 1433 642 ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¯ÁqÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §.§¸ÀÛPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄ ¥AZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ J J¸ï L [©] ¦ ¹ 769 1241 1646 ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ®§UÁð r J Dgï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÁdjzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÉÆÃtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä J¯Áè C¨sÀåyð §A¢zÀÄÝ E£ÀÆß M§â C¨sÀåyðzÁgÀ¼ÁzÀ gÀÄPÁì£À¨ÉÃUÀA §gÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¨sÁåyðAiÀiÁzÀ gÀÄPÁì£À¨ÉÃUÀA £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøÀzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄqÀQ vÁAqÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉêÀÄÄ, gÀAUÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©AzÀÄ, ©AzÀÄ vÀAzÉ SÁ¸ÀÄ, PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ, SÁ¹ÃgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, Q±À£À ZÀªÁít EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV, gÀÄPÁì£À¨ÉÃUÀAUÉ vÀqÉzÀÄ CªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÉQ̪ÀÄÄ¹Û ªÀiÁqÀwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr UÀÄA¦£À°èzÀÝ gÀÄPÁì£À ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ©r¹ D¦üøÀzÀ°è PÀ¼ÀĸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄqÀQ vÁAqÀzÀ E£ÀÆßAzÀÄ UÀÄA¦£À°èzÀÝ d£ÀgÀÄ, ¥ÉưøÀgÀÄ EªÀ½UÉ £ÁªÀÄ£ÉõÀ£ï ºÁPÀ°PÉÌ ©nÖzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀÄ 1.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ 2.©üPÀÄÌ £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ zÁªÀįÁ 3.©zÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ PÁ¸ÀÄ 4.¨Á§Ä vÀAzÉ CA§gÀÄ 5.UÀÄgÀįÁ® vÀAzÉ zÁªÀįÁ 6.zÉêÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄgÀįÁ® 7.zÁªÀiÁ vÀAzÉ PÉÆêÀiÁ 8.¥ÁgÀA¨Á¬Ä UÀAqÀ C¤Ã® 9.Z˼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀiÁè 10.¸ÉÆêÀÄj¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀiÁè 11.dªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ 12.ºÉêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ »ÃgÀÄ 13. ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 14.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ 15.gÀ« vÀAzÉ UÉêÀiÁ 16.¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ 17.vÁgÁ¹AUÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw£ÁAiÀÄPÀ 18.gÁeÁ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀÄ 19.dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üÃPÀÄÌ 20. zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ ©ÃgÀÄ 21.©üêÀiÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉÃSÁ 22.®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ dAiÀÄgÁA 23. UÀªÀÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆÃwgÁA 24.gÉÃSÁ vÀAzÉ GªÀįÁ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ .F UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè §rUÉ , SÁgÀ ¥ÀÄr vÀÄgÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ GzÉÝñÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖgÀ¯Áè EªÀgÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®Äè §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝgÀÄ F UÀÄA¦zÀªÀgÀÄPÀ®Äè §rUÉ SÁgÀ¥ÀÄr vÀÆgÁqÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, JzÉUÉ ¨É¤ßUÉ PÀ®è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ §® ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr ZÀzÀÄj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÀÄPÁì£À EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà zÀÄUÀðtÚ @ zÀÄUÉÃð±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CªÀÄäUÀrØ ¸Á|| C®ÆègÀ(©) ºÁªÀ|| gÁªÀÄwÃxÀð EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 28-06-2010 gÀAzÀÄ avÁÛ¥sÀÆgÀzÀ £ÀUÁ« ZËPÀzÀ°è ±ÉõÀtÚ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà JzÀÄgÀĪÀĤ ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ E¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè. DAvÀ PÀ°è¤AzÀ §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ : ²æà ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà vÀA ²ªÀgÁªÀÄ ¸À£Á¢ ¸Á||gÀlPÀ® EªÀgÀÄ §¸ÁÖöåAqÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ dªÀ¼ÀV gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¤AvÁUÀ UÁæ.¥ÀA CzsÀåPÀë G¥ÁzsÀåPÀë ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ PÀAZÀ£Á¼ÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ dªÀ¼ÀV EvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ QjQj ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉÆUÀ°©r CAvÀ ºÉýzÀÄÝ DUÀ CªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV»rzÀÄ ºÉÆqÉAiÀĺÀwÛzÀ DUÀ E£ÀÄß½zÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ , ¸ÀAvÉÆõÀ, ²ªÀgÁd , §¸ÀªÀgÁd gÁd¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr F ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨sÁ¼À DVzÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄåvÁÛ CªÀgÀ°è gÁd¥Áà ¨ÉÊgÀ¥ÀàUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £ÀqÀÄvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉƨÉÊ¯ï £À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: §AeÁgÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ®UÉ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀå¸ÀgÀ ªÉƨÉÊ® ¹ªÀÄUÀ½UÉ F ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 1. 7411782611, 2.8951803690, 3.9762055624, 4.9964258490, £ÉÃzÀÝgÀ ªÉƨÉÊ® ¹ªÀiïUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀÝAiÀĸÀjUÉ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C²èî J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010, PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ gÀ¸ÀÆ¯ï ºÁUÀÆ ¸Á§Ä EªÀgÉÆqÀ£É PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ Då¥É DmÉÆà £ÀA. PÉJ-37/5494 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ vÉUÀÄÎ-¢¤ß JAzÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉà CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯Éà JqÀPÉÌ ªÁ°¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ JqÀUÁ°£À »A§qÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÁ||ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÉ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/10 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ r.J.ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉAV£ÀVqÀzÀ°èAiÀÄ PÁ¬Ä QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/10 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ PÁwðPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁwðPÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° vÉÆÃj¹zÀÄÝ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ PÁwðPÀ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀAzÉ °AUÉñÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄvÉÛÃ¯É ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ °AUÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®UÉñÀ ªÀÄqÉØÃgï gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ZÀªÀÄ£À¸Á§ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

4] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 121/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ. 29-06-2010 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JAPÉÌ UÀ¹ÛAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÀPÀët WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L (J¸ï), ºÉZï.¹ 107, 28, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 37.f. 302 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ ºÀt 1260=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2010 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀfÓ ¸Á|| PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 28- 29-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ²æà ¸Á¬Ä ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï zÀ »A¢£À PÀnÖUÉ ¨ÁV®zÀ ªÉÄðzÀÝ PÀ©âtzÀ QlQAiÀÄ ºÀ¼É Væïï QwÛ M¼ÀUÉ E½zÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï PËAlgï£À PɼÀUÉ ¢£ÉÃ-¢£Éà ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ a®ègÉà 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 5 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄļÀî £ÁtåUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/10 PÀ®A.457, 380 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Tuesday, June 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/06/2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw @ «ÄãÁ UÀAqÀ ¸ÀĤî ©gÁzÁgÀ ¸Á: gÁZÀ¥ÀÀà UËAqÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À DzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ EµÀÖ EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ JA.J¸ï.qÀ§Äè. «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀjÃPÉë PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀjAzÀ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 279,337,338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ lAlA CmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-892 £ÉÃzÀÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À E½eÁj£À°è vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ . DzÀgÉ ¸ÀzÀgÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ¤UÉ GªÀÄUÁð SÁ¸ÀV PÁ£ÀqÉ D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀĺÀ¹¯Á¬ÄvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 28-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁð ¥ÉÆ°¸ï oÁuɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-6-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ GªÀÄUÁð AiÀÄÄ.r,Cgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀÄgÁp AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀlPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÆmÉÖ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀ¼ÀÄ ºÉÆîPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå£À 1415 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ fæ £ÀA PÉJ-39-JªÀiï-509 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UËgÀªÀiÁä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UËgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ªÁ¼ÀĪÁ¯É ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÆÃzÀ®£É ºÉArwUÉ ©lÄÖ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ºÁQ vÀ£Àß UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è CzsÀð ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ® vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÉ®è ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ vÁªÀÅ EzÀÄÝ J£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 457. 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 28-06-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: UÁæ.¥ÀA CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á : ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄÆägÀ ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ 5 PÉ.f »vÁÛ¼É ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ 2 zÉêÀgÀ WÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 143. 147. 448. 341. 326. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dmÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁVV ¨ÉÊzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ ¤®Äè CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ J£ÀÆßvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 143. 147. 448. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ ¤ªÀÄäuÁÚ UÉ¢ÝzÁ£É EªÀvÀÄÛ ¤AUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdªÀÄvÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JA-1493 £ÉÃzÀÝgÀ°è d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 105/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀgÁd JgÀ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà JgɨÁ¬Ä ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ MzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É MAzÀÄ ªÉÃ¼É F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 106/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ UÁæA.¥ÀA. PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzsÉ ªÉÄÊ£Ád 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzsÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 3) ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw 4) «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ 5) PÀjêÀĸÁ§ vÀAzsÉ ªÀiÁgÀÆ¥sÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á PÀªÀÄoÁt EªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5200=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆlgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÁgÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀnÖªÀĤ n.«.J¸ï. ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 354, 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÀÄ¸É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §¸À°AUÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ PÉʸÀ£Éå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dVÎzÀ£ÀÄ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄÝ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ CªÀgÀ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦ü¦AiÀiÁ𢠸ÀÄ¢üÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁªÀ ¨sÁ¨Éæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ ; ¨ÁæºÀät G: ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉî¸À ¸Á: ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ (J¦) ¸ÀzÀå ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA JªÀiï,JZï 12-¹,ªÁAiÀiï 6797 £ÉzÀÝgÀ°è ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ¤AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¤wãÀ vÀAzÉ £Á£Á ²æøÁUÀgÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï JZï-12/ssssssss¹.ªÁAiÀiï-6797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ PÁj£À »rvÀ vÀ¦à VqPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À EAf£ï ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁj£À ZÁ®PÀ PÁgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ f¯Á¤ vÀAzÉ UÀįÁ§¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ:30 G; ¸ÉÃPÉæÃlj PÉ®¸À ¸Á: avÀÛPÉÆmÁ (©) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/ JA- 279 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj G:n¥ÀàgÀ £ÀA JA.¹.AiÀÄÄ-4175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 28-06-2010 gÀAzÀÄ 1.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 2.¸ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà 3.¸ÁAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 4.¥Àæ¸ÁzsÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 5.ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 6.gÁªÀÄÄ®ªÀiÁä UÀÀAqÀ ºÀtªÀÄ¥Áà 7.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Áà 8.£ÀgÀ¸ÀªÀiÁä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 9.©üêÀĪÀiÁä vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Áà 10.ªÉAPÀlªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄ¥Áà 11.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ®¥Áà 12. D±À¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ®¥Áà 13. ±ÁåªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ 14.ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà 15.¸ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄ¥Áà 16.±ÁåªÀÄ¥Áà vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Áà 17.gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Áà 18.©üêÀÄÄ®Ä vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Áà 19.ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ 20.ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 21.¸ÉʧuÁÚ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Áà 22.D±ÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Áà 23.¦üÃgÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á|| EmÁè¥ÀÄgÀ [J.¦] gÀÄzÁæªÀgÀA UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «ÄãÁQë EªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄV¹¢j £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà, PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁQëAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉæqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßwÛzÁUÀ EªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁV PÁ±À¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ UÀ¢ÝAiÀÄ°è NqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß JwÛºÁQ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ dfÓ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤zsÀðAiÀĪÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÈ»tÂUÉ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀ DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ PÁ±À¥Áà ªÀ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| gÀÄzÁæªÀgÀA EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.PÁ±À¥Áà UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ¥Áà 2.ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ PÁ±À¥Áà 3.PÁ±ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà J®ègÀÆ ¸Á|| gÀÄzÁæªÀgÀA vÁ| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr wêÀæ jÃwAiÀÄ°è QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ EzÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ «ÄãÁQë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè:-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á|| ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ|| §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢UÁÎAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¢UÁÎAªÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1.²ªÀªÀÄÆwð vÀAzsÉ gÁªÀÄtÚ ±Á¹Ûç 2.¨Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨sÀAPÀ®V ¸ÀAUÀqÀ M§â£ÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¢UÁÎAªÀ EªÀgÀÄ 2008-09 gÀ ¸Á°£À G½vÁAiÀÄ ºÀtzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ, PÁªÀÄUÁjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©®Äè PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ vÁ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà 50,000/-gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè. ©®Äè PÉÆqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ PɸÀj£À°è £ÀÆQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° PÀÄr ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ®Æè CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æäªÁ¸À ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÀAlUÉ SÁ£À¥Àà ¦¹ 207 ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹-1604, ¦.¹-1613 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ C°è ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¥ÉưøÀ£À ªÀÄUÀ EzÀÄÝ E¯ÁåPÉ ¤Awj ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa PÁf£À ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £À£Àß ¸ÀÄ¢ÝUÉ §AzsÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄUÀ£É CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ ºÀÄ£ÀZÀ¥Áà ¹AUÉ ¸Á: ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA:JªÀiï.E.¦.6064 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®âUÁð ¢AzÀ ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ£À vÉUÀΣÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉƺÀÄAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-04/E.r.9482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¤A¨Áf ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¥ÁuÉUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß CtÚ UÉÆ¥Á®¤UÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ®£À ¸ÀªÁgÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä EªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £Á£À¥Àà U˽ ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ UÁA¢ü ZËPï ±ÀºÀ¨ÁzÀ vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/Dgï.1985 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ±ÀºÀ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.39/PÉ6518 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤d°AUÀ¥Àà ¨É«£ÀVÃqÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 28-06-2010 gÀAzÀÄ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ £ÁnÃPÁgÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀ¸ÁÛjPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï £ÀA PÉ-J-32-J-9596£ÉßÃzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ©gÀdzÁgÀ ¸Á: ¤A§UÁAªÀ vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃmï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀĪÀiÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀA¨Á ¢AzÀ ¤A§UÁAªÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀgÀ¸ÀA¨Á Hj£À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÁV ¨sÁjÃWÁAiÀiÁªÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ¤UÉ AiÀıÉÆÃzÁ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁj ¹«¯ï D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 07.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄuÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀiÁ¯Á Dgï. J¥sï. N ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DzÉñÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-6-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀ DAiÉÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ²æà ¥ÀæPÁ±À ©. PÀÄzÀj G¥À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ £ÁqÀ PÀbÉÃj ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Áà UÁæªÀįÉÃR¥Á®gÀÄ ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÀÄuÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀå¸À£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÀÆvÀ£ÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀå¸ÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ CAvÀºÀ ¸ÀzÀå¸ÀjUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ E®è CAvÁ ªÁUÁÝ£À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÆeÁj gÀªÀjUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¸ÀܽAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©¯ïPÀ¯ÉÃPÀÖgÁzÀ C§Äݯï gÀeÁPÀgÀªÀjAzÀ £ÀÆvÀ£ÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀå¸ÀgÀ£ÀÄß UÀÄwð¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÄvÀzÁ£ÀPÉÌ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÉãÀÄ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸À®ÄªÁV ¸À°è¹zÀ 4 £ÁªÀÄ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ d§gï zÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 28.06.2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¹Ì -ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉÊ®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è «Ä¤ ¯Áj £ÀA PÉJ 36 /5642 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊ®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÀÝ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ §®UÀqÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ,¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ£ÁzÀ ²æà UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 28.06.21010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ M¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉ.dAiÀÄgÁªÀÄgÀrØAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36/n©-398 £ÉÃzÀÝjAzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ® ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯É »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÝjAzÀ ,»AzÀÄUÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀrØUÉ mÁæöåPÀØgÀzÀ ¯ÉªÀ¯ï ¨ÉèÃqï vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà w¥ÀàgÀrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    .¢£ÁAPÀ 28.06.2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ-UÀÄ®¨UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 03/J-7477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¤°è¹zÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 36/845 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ,J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 22.06.2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ E.eÉ, ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw CA§ªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃzÁUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀzÀj ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27.06.2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀ£À¥Àà s¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, June 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28/06/2010

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ CZÀåvï gÁªÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁB ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®è° CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¸ÉÆÖÃªï ¨Áè¸ïÖ DVzÀÝjAzÀ gÉÃSÁ EªÀgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀ PÁgÀt ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ 0950 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÀlgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ zÁ¸ÀÆgÉ 14ªÀµÀð eÁB PÉÆ° «zsÁåyð ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ eÁ¥sÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÉ.E.© PÀgÉAmï PÀA§¢AzÀ §AzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀUÉ ºÀwÛzÀ fE ªÉÊjUÉ DgÉÆæ PÉ.E.© C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ f.E ªÉÊgï£À°è «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ ¸ÀzÀj fE ªÉÊgï £ÀlgÁd EªÀ¤UÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï zÁ¸ÀÄgÉ ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁrü EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà PÉÆlUÁå¼É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwð ¨sÀUÀߪÁVzÀÝ£ÀÄß ¥Àæw ¨sÀn¹ f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¨sÀUÀߪÁzÀ ªÀÄÆwð §zÀ°¹ ºÉƸÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ¥ÁægÀA©¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75 ¹RÍ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ CAzÁdÄ 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ¤AvÀÄÛ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆUÀ®Ä zÁj ©qÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ¥Àæw ¨sÀl£ÁPÁgÀgÀÄ M¦àgÀ°¯Áè EzÀÝjAzÀ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀjUÉ £ÀÄPÀÄÌvÁÛ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ°è ¹RÍ d£ÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÉÆlUÁå¼À EvÀ¤UÉ ¹RÍ PÀ¥Á¼À ªÉÄ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÆZÉð ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 323,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÁgÉrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀAzÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ PÉÆý ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 323, 448, 354, 504, 509, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR SÉÊAiÀÄƪÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉĺÀªÀÄÆzÀ ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj 2) ªÉƺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¨Á§Ä ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 45 E§âgÀÄ ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ jhÄAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÝ 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 365/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀgÀÆgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆÃlªÀiÁ¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-6-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdUÀgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C° CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ a¢æ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ JPÀ¨Á® vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á SÁeÁ§AzÉãÀªÁ¸À PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨Ál®¢AzÀ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 341. 323. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà PÀlV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁzÀ DgÉƦvÁgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀÆvÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§®EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À gÉÆArAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CtÚ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ eÉÊgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÆüÀPÉÃgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.06.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁzÁ vÀAzÉ ªÀÄPÀzÀĪÀiï¸Á§ ¸Á:£À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 9694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ²æà «µÀÄÚ ¸Á¬Ä gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 28 ªÀµÀð & ¥ÀQÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉøÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.06.2010 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: C®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.52, 4877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ»ÃAzÁæ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀPɼÀUÉ ©zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÉêÀtQ,vÁ:PÀĵÀÖV, ºÁ:ªÀ: ¦qÀ§Æèr PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ JgÀqÀÄUÁ°UÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀgÀ¸Àéw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀEªÀ£ÀÄ, ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹, ¢£ÁAPÀ:29.12.2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV, ¥ÀwßAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwßAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À PÉÆr¹j CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ EµÉÆÖvÁÛzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:27.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀ«AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ & CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ zÉÆgÉ E§âgÀÆ ¸Á: »ÃgÁUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë-G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÉÆâüUÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄwÛà K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/10 PÀ®A:279,337,338,304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

¢£ÁAPÀ:26-6-10 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹, ºÁdjzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À mÁAmÁA ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-37/7331 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÁd£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ°è »AzÉ UÀ«²zÀݪÀÄä, ªÀÄjAiÀĪÀé, UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà, «ÃgÀAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, eÉÆåÃw J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ UÀÄzÉߥÀà£À ªÀÄoÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöå£ÀvÀ¢AzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁAmÁAzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, CzÀgÀ°èzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄgÁd, §¸ÀªÀgÁd, eÉÆåÃw, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, UÀ«²zÀݪÀÄä, «ÃgÀAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀĪÀé UÀAqÀ ºÀAZÁå¼À¥Àà »gÉêÀĤ ¸Á:ElV UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CAzÁ£ÀUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:²gÀÆgÀ, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà ¸Á:²gÀÆgÀ EªÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ gÉÃ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 6-00 ¦JAPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀÄAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ElV ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ PÁgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 6-45 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2010 PÀ®A 379, 511 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: £ÀzÁ¥sï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 150 gÀ°è MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ §zÀÄ«£À°è 5 ºÉZï.¦. ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï¢AzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀzsÀå ¨É¼É EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ PÀÆr¹zÀÝ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß AiÀiÁªÀ£ÉÆà ªÀåQÛ ©ZÀÄÑwÛzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ Nr ºÉÆÃV ¨É£ÀßwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ PÁ¯ÉÆä CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÁUÀ ©zÀÄÝ CªÀ£À JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ £À£Àß d«Ää£À §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ°è §AzÀÄ »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, HgÀ »jAiÀÄgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß EAzÀÄ vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®, ¹.¦.¹. £ÀA: 168 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ£ÁVgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°èUÉ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ w½AiÀÄ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2010 PÀ®A 323, 324, gÉ/« 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 55 ªÀµÀð eÁw; £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ªÉÄð£À «¼Á¸ÀzÀªÀ½gÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ JgÀqÀ£ÉÃzÀݪÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EnÖUÉ §nÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ PÉ® ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£À PÀqÉ 600-00 gÀÆ ¸Á® vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á® ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆn֢ݯÁè F «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÀPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ D¬ÄvÀÄ ¤£Àß ºÀt ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ E§âjUÀÆ ¸ÀºÀ §Ä¢Ý ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀiÁ§Ä¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ §eÁgÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè K£ÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. ªÀiÁ§Ä¸Á§£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ w½¹ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £À£Àß ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2010 PÀ®A 323, 324 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀAfºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ElÖAV PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ªÁqÀð, §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ElÖAVAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀ°¯Áè, ¨ÁQ G½¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ. JµÀÄÖ ¨Áj PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆnÖgÀ°¯Áè. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÁwæ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÁUÀ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ PÀArzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ DvÀ£À CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ " ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¸Á§, 27ªÀµÀð, ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸɣï¸Á§ 26 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß CtÚ CAf£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ HgÀ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/10, PÀ®A. 107, 151 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 75, 201, 80, 23 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉèÉÊ°£À°è §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ §Ar ºÀ£ÀĪÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ : 34 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ. G: MAmÉwÛ£À §Ar £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. ¸Á: EAzÁæ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 174/1997, 09/2000, 89/2003, 49/07, £ÉÃzÀÝgÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 134/10 PÀ®A.323,324,504,gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀĪÀÄ£À¥Àà ®ªÀiÁt ªÀ-34 PÀÆ°, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj. EªÀgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ J£À¯Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 135/10 PÀ®A.341,323,504, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 60 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ//®ªÀiÁt ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ D¹Û ¸ÀA§AzsÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÉÃ¸ï £ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ J£ÀÆ E®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸Àtß zÁåªÀÄ¥Àà ªÀ-35 ªÀµï eÁ// ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj ¯Éà ¨ÉÆøÀÄqÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß 97/10 PÀ®A 363 L.¦.¹.

¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ E§âjUÉ ºÉýzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀÄ-17 ªÀµÀð C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 27-6-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä eÉÆvÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ UËj¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:-26/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:-27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ ºÁªÀÅ vÀ£Àß Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 302. 201 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ 8.30 J.JA.PÉÌ ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ EzÉ CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ DzÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:65 eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á: ªÀiÁl®¢¤ß EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ. ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢ 26-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢ 27-06-10 ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÉÆüÀUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌgÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÉÌ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß J°èAiÉÆà ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀzÉêÀºÀ£ÀÄß ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ 1)PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ|| 30, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ, 2)®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ|| 32, ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ, 3)ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ, ªÀAiÀÄ|| 33, ¸Á|| ¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ, 4) gÀÄQät UÀAqÀ «oÀ®, ªÀAiÀÄ|| 30, ¸Á||«zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/Dgï.1985 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ±ÀºÀ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.39/PÉ6518 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Sunday, June 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ; 27/06/210

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ºÀĸÉãÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÀÆæ £ÀA PÉ,J 39/eÉ-4690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ®ªÁqÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.£ÀA gÀ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J.¦ 27 JPÀì 1647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 26/6/10 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ «±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ PÁ¥À¸É ¸Á UÀqÀ»AUÀèd EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj lªÉgÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-09, ©JA-1314 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt aPÀÌzÉÆ¼É ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÀ, ¸Á ºÀ¸ÀgÀZÀA¥ÀÄ vÁ UÀqÀ »AUÀèd f¯Áè PÉƯÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀB 25/6/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÞAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå §gÀ¸Á£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä G: G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánïï gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ mÁmÁ J.¹.E. ªÀiÁ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/ 6662 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁªÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. rQÌ ªÀiÁr C°èAiÉÄ ¤AvÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä JA.ºÉZï- 12, JPÀÄå-4338 EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J£ï.JZï.-09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè L.©. JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ(ºÀÄZÀÑ) ªÀåQÛ ªÀÄÆPÀ£ÁVzÀÄÝ J°èAzÉÆ §AzÀÄ J£ï.JZï.9 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè gÉÆÃrUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®è°è wAr w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ wAzÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ L.©. JzÀÄjUÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ F C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ CAzÁdÄ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆÃUÀå PÉnÖzÀjAzÀ ¨sÉâAiÀiÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á¨ï ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 143 147 148 341 324 427 353 332 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2, 3 ¥À©èÃPÀ ¥Áæ¥Ànð qɸÁÖçAiÀiï JPïÖ 1992 :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀ¼ÉAUÀ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á eÉÆ£ÉßPÉÃj EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-454 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d£ÀgÀÄ gÁ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠧¸Àì ¤°è¹ ¤AwzÉݪÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÆgÁl ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CzÉà jÃw C¯Éèà EzÀÝ EvÀgÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÁzÀ 1) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-532 2) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-521 3) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-316 ªÀÄvÀÄÛ 4) §¸Àì £ÀA. PÉJ38/J¥sÀ-473 §¸ÀÄìUÀ½UÉ PÀ®Æè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ gÀÆ 40,000/- ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¥Ánî E£ÀÆß 150-160 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÄgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ DqÀÄwÛgÀĪÀÅgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Î PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆdÄUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð 2)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð 3)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dªÀiÁzsÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð Át 4)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 5)GªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀÄAoÁt CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 710=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 354,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr nÃZÉgÀ ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ QgÁt CAUÀr EvÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¨sÀ¯ÉñÀégÀ PÁgÀ¨Áj ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è 4560=00 gÀÆ. QgÁt GzÀj M¬ÄÝgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á OgÁzÀ (©) f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 32/ JA. 7547 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §A§¼ÀUÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤Ã°è¹zÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À EgÀ°è®è PÁgÀt AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ £ÀPÀ° QðAiÀÄ£ÀÄß G¥ÁAiÉÆV¹ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 325, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-6-2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÃgÀ ºË¸À »AzÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄwãÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ ¨sÀÄd£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄïÁãUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À UÉƯïعävï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ gÁqï ¨ÉAqï ªÀiÁr ªÀÄzÁågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ qÀ¨ÁâzÀ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 20,630/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 143.147.448.504.506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ 400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ EAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ DgÉÆæ 1) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ®ÆègÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ©Ã§ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á PÀAUÀ£ÀPÉÆl EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â EgÀĪÀzÀjAzÀ JvÀÄÛ §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀA¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÉ® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-402, 403 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HgÀ ¸ÀÄvÁ ¸ÀÄvÀÄÛªÁUÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-10 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀÄgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè AiÀÄ®§ÄUÀð vÁ®ÆQ£À ¸ÉÆêÀÄ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄzÀݪÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ¸ÉÆêÀÄ¥ÀÆgï EªÀ¼ÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀA§«¹zÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV JA.J.¹n.ªÉÆzÀ®£É f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ JA«¹PÉÃ¸ï ¸ÀASÉå:29/1991 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.05.1994 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ gÀÆ:36,391/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀjºÁgÀ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ, D ºÀtªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EArAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï£À°è ¢£ÁAPÀ:17.03.1995 gÀAzÀÄ J¥sï.r.ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀASÉå: 255949 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀÄ 2010£Éà ¸Á°£À J¦æ¯ï wAUÀ¼À°è J¥sï.r.CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ ºÀt :92,123/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆæ¸É¸ï ¸ÀªÀðgï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ eÁjªÀiÁqÀzÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:27.05.2010 gÀAzÀÄ EArAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgïUÉ vÉÆÃj¹ ¨ÁåAPï¤AzÀ gÀÆ:92,123/- ºÀtzÀ rrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆæ¸É¸ï ¸ÀªÀðgï ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ DzÉñÀ eÁj ªÀiÁqÀzÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ eÁj ªÀiÁr, ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ºÀtzÀ rrAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ¤Ãr, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀݪÀé £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆÃjPÁë¸ÀASÉå:PÉJ.36,7146 £ÉÃzÀÝgÀÀ°è eÉ.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ eÉ.UÀÄAqÀ¥Àà 58 ªÀµÀð, ¸ÀºÀ-²PÀëPÀgÀÄ eÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ, ¸Á: J¯ï©J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ¢AzÀ AiÀÄPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DmÉÆÃPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ & wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 44 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ eÉ.«±Àé£ÁxÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 25ªÀµÀð, ¸ÉAnæAUïPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ M¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ eÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ eÁ£ÀQgÁªÀÄAiÀÄå 59 ªÀµÀð, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj¥ËæqÀ±Á¯É eÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á:ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ½AzÀ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ§gÉzÀÄ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ qÁ:gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÉÊzÁå¢üPÁj f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JªÀiï.5953 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À PÁgÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀ¢AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÈzÀݤUÉ rQÌPÉÆlÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÀÈzÀÝ£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ©¯Á¯ï vÀAzÉ ¥sÀPÀÈ¢Ýãï DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á:PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ 30 ªÀµÀð, ¸Á:ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.8772 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀĹ̬ÄAzÀ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆlÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀgÉ¥Àà¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ GlPÀ£ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥ÀàºÀtV, 25 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®è ªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆArzÀÄÝ, ¥Àwß ºÉjUÉUÉ vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £À®ègÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á:dA§®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:4200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.