Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 31, 2016

Bidar district daiy crime update 31-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2016

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/16 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 31-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠±ÀgÀtªÀiÁä ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ gÀªÀgÀ  UÀAqÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ PÀtÄÚ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtÄwÛgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ Q« PÀÆqÁ PÉý¸ÀÄwÛÃgÀ°¯Áè ºÁUÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ   PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĸÀ®Ä ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ   CvÉÛAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀiÁä E§âgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ   ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ  ¢£ÁAPÀ 31-05-2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಹರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವೇಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:-08-05-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 08-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಗಂಗಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ 1) ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಾಯಿಯಾದ 2) ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಿಗೆ ಬಜರದಸ್ತಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ದು:ಖಾಪತಗೊಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳು ದಿನಾಂಕ:- 08-05-2016ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು 2) ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಇವರು ಜಬರದಸ್ತಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಭಯ ಹಾಕಿ ಪೂನಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ದಿನಾಲು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಟಸಂಭೋಗವೆಸಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪಾ ಬಿಳೆಯಲಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 11-864 ಬಸವನಗರ ಎಮ್ಎಸ್‌‌‌ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಫರಹತಾಬಾದ ಹಾಗೂ  ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗನಾದ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರವರು ಕಲಬುರಗಿರವರ ಆದೇಶ ಸಂ/ಕಂ/ಆರ್ ಓ ಆರ್/2015-16/34 ದಿನಾಂಕ: 29/03/2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೈನಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ 80/2,4,5 ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ 2/9 83 ರ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆ ಜರುಗಿಸಲು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ; 27/05/2016 ರ ಅಪರಾಹ್ನ 4.30 ರ ಸುಮಾರು ಮೈನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೀವು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೀಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಇವರು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಪಂಚನಾಮೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಸಹೋದರ ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ಇವರು ತಲಾಟಿಯೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ ಇವರು ನೀನು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ.ಫರಹತಾಭಾದ ಕಛೇರಿಗೆ ಯಾಕೇ ಕಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪ-ತಹಸಿಲ್ದಾರರವರು ನಿಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿರಾಸತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಫರಹತಾಬಾದರವರಿಗೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನೋಟಿಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರ ರವರ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾರವರು ನನ್ನ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ  ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ತಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಏನು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಯ್ಯಾ ಅಂತಾ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು ನೀವು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆಪ್ರವೆಶ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಗದರಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್‌‌‌ಐ ಫರಹತಾಬಾದ ವಲಯದ ಆರ್ ಐ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಸುಮ್ಮನ್ನಿರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಇವರು ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒದ್ದರು. ಹಾಗೂ ನಾನು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂವ ಹೊಲೆಯ ರಂಡಿ ಮಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ ಬೊಳಿಮಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಫಿಲ್ಮ ಎಕ್ಟರ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಿನಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆನೆ ಇವನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಹೇಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಿಸುತ್ತಾನೋ ಕರೆಯಿಸಲಿ ಇವನಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಲಿ ಹೋಗಿ ಒದ್ದೆಯುತ್ತೆನೆ ಎಂದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಇವರ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಶಕೀಲ ಅಹ್ಮದ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನೀನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದರೆ ನಿನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರುನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ನಾವು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಸರ್ವೆ ನಂ 80/2,4,5 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಂಚನಾಮೆ ಜರೂಗಿಸಿ ಸರ್ವೇ ನಂ 2/9 ಮತ್ತು 83 ಜಮೀನುಗಳ ವಿಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾರವರು ತಡೆದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆನೆ ಪೊಲೀಸ ಕಂಪ್ಲೇಟ ಅಂತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿವು ಸುಳ್ಳಿವು ಸಿಗದ ಹಾಗೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Yadgir District Reported Crimes
Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ,21(1),21(2),21(3),21(4) JA,JADgï,r PÁAiÉÄÝ 1957;- ¢£ÁAPÀ: 30/05/2016 gÀAzÀÄ 07-45 J,J,ªÀiï ¸ÀĪÀiÁj ªÀiÁ£Àå ¦,J¸ï,L(PÁ.¸ÀÆ) AiÀiÁzÀVMj £ÀUÀgÀ oÁuÉÃgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/05/216 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸À¢AzÀ UÀAUÁ£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¨ÉÆêÀiÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀuÉñÁf UÁtÂUÀ, 2) ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® RÄgÉò EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ¦.¹ 269 ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ 2) ²æà ²ªÀgÁdgÉrØ ¦.¹ 72 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÀAUÁ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CqÀØ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ZÁ®PÀgÀ ¹Ãn£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ E§âgÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½AzÀ fVzÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°èAiÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, ªÀ:19, eÁ:¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:SÁ£À½î mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 33 nJ 0954 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ 33 nJ 1378 EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀ£À°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁígÀ ¸Á:SÁ£À½î EgÀĪÀÅzÁV UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÀÅ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÉ®UÀgÀ, ªÀ:24, eÁ:¨ÉÃqÀgÀ ¸Á:PÁå±À¥À£À½î mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀiÁå¸É ¥sÀUÀð±Àå£À EgÀÄvÀÛzÉ. ZÉ¹ì £ÀA. 979266, EAd£À £ÀA. J¸ï325.1J¥sï 48729 EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. mÁæöåPÀÖgÀ£À°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÉõÀÄ ¸Á:SÁ£À½î CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C:Q: 200=00 zÉÆgÉwzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ 7-30 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ½£À mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ, ¹QÌ©¢ÝgÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀÅ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ,21(1),21(2),21(3),21(4) JA,JADgï,r PÁAiÉÄÝ 1957 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 30/05/2016 gÀAzÀÄ 05-00 ¦,JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉ ¦¹ 254 ªÀĺÉÃAzÀæ oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉgÀ £Á£ÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ ¹¦¹-254 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-05-2016 gÀAzÀÄ 04.30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ ¹¦¹-113 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.L.¹ D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À ªÀ|| 18 ªÀµÀð eÁ|| Qæ²ÑAiÀÄ£ï G|| «zÁåyð ¸Á|| §¸À£ÀªÁ« ¸ÀPÀð¯ï UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ 05.00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2016 PÀ®A 109 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2016 PÀ®A: 338 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 30/05/2016 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 7 ¦.JªÀiï PÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆæ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, £ÀªÀvÁ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà «±ÀéPÀªÀÄð, ªÀ:27, eÁ:§rUÉÃgÀ, G:£ÀªÀvÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ºÀwÛPÀÄt PÁæ¸À AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ºÀwÛPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀvÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. £ÀªÀÄä mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð D¦üøÀUÉ £ÀªÀvÁ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¥Á¸Àð¯ï ªÀiÁ®£ÀÄß vÀAzÀÄ E½¹ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. »ÃUÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀvÁ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ 05 Jr 8456 £ÉzÀÝPÉÌ Q±À£À¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf ¨Á¯ÁzÀÄæ ¸Á:ªÉ¤PÉÆAqÀ f:UÀÄAlÆgÀÄ (J.¦) FvÀ£ÀÄ qÉæöʪÀgÀ EzÀÄÝ, UÉÆæ vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ QèãÀgÀ CAvÁ EgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ DUÁUÉÎ £ÀªÀÄä D¦ü¸ÀUÉ §AzÀÄ ¥Á¸Àð®UÀ¼À£ÀÄß E½¹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð D¦ü¸À£À°è EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà E°èAiÉÄà ºÀwÛPÀÄt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ QèãÀgÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±ÁPÀ DVzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ C°èAiÉÄà £ÀªÀÄä PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è d£À UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀvÁ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ 05 Jr 8456 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄîÎqÉ QèãÀgÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±ÁPÀ DV ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ C°èzÀݪÀgÀUÉ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ªÁºÀ£À D PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÀwÛPÀÄt PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¤ªÀÄä D¦üøÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ E°è ªÉÄîÎqÉ n« PÉç¯ï ªÉÊgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÉÄîÎqÉ vÀnÖzÁUÀ ZÁ®PÀ Q±À£À¹AUÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹, vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ QèãÀgÀ UÉÆæUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄîÎqÉ ºÀwÛ n« PÉç¯ï ªÉÊgÀ vÉUÉzÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Àj¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ QèãÀgÀ UÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄîÎqÉ ºÀwÛ n« PÉç¯ï ªÉÊgÀ PÉʬÄAzÀ JwÛ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CzÀgÀ ªÉÄîÎqÉ «zÀÄåvÀ ªÉÊgÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «zÀÄåvÀ ªÉÊgÀ UÉÆæAiÀÄ vɯÉUÉ vÀUÀ° «zÀÄåvÀ ±ÁPÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. «zÀÄåvÀ ±ÁPÀ¢AzÀ UÉÆæ FvÀ£À vɯÉ, JqÀ PÀtÂÚUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ C®è°è ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀªÀvÁ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð£À ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ 05 Jr 8456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Q±À£À¹AUÀ FvÀ£ÀÄ n« Pɧ¯ï ªÉÊgÀVAvÀ ¸Àé®à ªÉÄîÎqÉ «zÀÄåvÀ ªÉÊgÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ QèãÀgÀ¤UÉ n« PÉç¯ï vÉUÉzÀÄ ¸Àj¸ÀĪÀAvÉ ºÉý ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ UÉÆæUÉ «zÀÄåvÀ ±ÁPÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ £ÀªÀvÁ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ Q±À£À¹AUï FvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀt«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è. DvÀ¤UÉ PÀÆqÀ¯Éà G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt n« Pɧ¯ï ªÉÊgÀVAvÀ ¸Àé®à ªÉÄîÎqÉ «zÀÄåvÀ ªÉÊgÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ QèãÀgÀ UÉÆæUÉ Pɧ¯ï ªÉÊgÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉý ¤®ðPÀë ªÀ»¹ F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ZÁ®PÀ Q±À£À¹AUï vÀAzÉ ¨Á¯Áf ¨Á¯ÁzÀÄæ ¸Á:ªÉ¤PÉÆAqÀ f:UÀÄAlÆgÀÄ (J.¦) FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 7-15 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 8-15 ¦JªÀÄ zÀªÀgÉUÉ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, 8-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2016 PÀ®A: 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016 PÀ®A: 447, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 30-05-2016 gÀAzÀÄ 4 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ 11 J.JAPÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ vÁ£ÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß KPÉ PÀr¢gÀÄwÛj CAxÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2016  PÀ®A 279,337,338 304(J)L¦¹:- ¢£ÁAPÀ-30/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 PÉÌ oÁuÉÃUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  £Á£ÀÄ G±Á UÀAqÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄ°PÀtÂð(¨ÁæºÀät) G||SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀÄ ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ. F ªÉÄ°£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 29-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ PÀÄ®PÀtÂð. ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð.£À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CªÉÆÃUÀ PÀÄ®PÀtÂð. ¸ÀA¥ÀzÁ PÀÄ®PÀtÂð. ºÁUÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ¨Á¬Ä PÀ®PÀtÂð.J¯ÁègÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÁzÀ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀVUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ. £ÀªÀÄä PÁgÀ mÉÆÃAiÀÄmÁ. £ÀA PÉJ-33-JA-4410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ. ªÀÄgÀ½ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 29-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj ºÁUÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÉÆÃqÀzÀ°è  PÀj¨ÉlÖ PÁæ¸À E£ÀÄß CzÀð Q¯ÉÆà «ÄmÁgÀ CAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ wgÀÄ«£À°è £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß  ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ PÀgÀÄ«£À°è PÁgÀ §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÉ JgÀqÀÄ ¥ÀPÉÌUÀ½UÉ ¨Ájà M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV ¨ÉúÉÆøÀ DVzÀÝgÀÄ.£À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DzÀªÀÅ. £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ EªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ.CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ.ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÉ. £ÁªÀÅ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ. gÁwæ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀgÁªï EªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. DWÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÉ.©. gÁWÀÄ. ºÁUÀÄ ªÀÄ»¥Á®gÉrØ ¥Án® EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ EAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ vÀAzÀÄ ªÀiÁZÀðjAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ. G½zÀªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÁgÀ mÉÆÃAiÀÄmÁ. £ÀA PÉJ-33-JA-4410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ wgÀÄ«£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ dgÀÄVzÀÄÝ £À£ÀßUÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-42/2016 PÀ®A-279,337,338 304(J) L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2016 PÀ®A 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 30/05/2016 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ  MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 3 ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/05/16 gÀAzÀÄ 9-30 JJªÀiï PÉÌ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl PÉ£Á® ºÀwÛgÀ Dgï.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ rJDgï AiÀiÁzÀVj, ¹¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ 3 ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀnÖzÀ §UÉÎ CzÀgÀ ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹¯ÁV 1) ¯Áj £ÀA: PÉJ-32 J-4269 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ  ±ÉÃgÀ ±ÉÃR vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ ±ÉÃR ¸Á|| JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï PÀ®§ÄgÀÄV CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ C§Äݯï CfÃd ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀÄV CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EvÀÄÛ. 2) ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-25 ©-9022 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAiÀÄåzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¯ÁqÀ¯ÉÃ¥ÀmÉî ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||eÉêÀVð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÁ¹ªÀÄ ¸Á||UÉÆÃV ºÁ.ªÀ|| JªÀiïJ¸ïPÉ «Ä¯ï PÀ®§ÄgÀÄV CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EvÀÄÛ. 3) ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-32 ¹-4580 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ»ÃªÀÄ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¥ÀmÉî ¸Á|| PÀ®§ÄgÀÄV CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°èAzÀ vÀA¢gÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ vÀA¢gÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV J¸ï.PÉ ¸Á|| PÉA¨sÁ« FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ºÀ¼Àî¢AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrgÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2016 PÀ®A PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2016 PÀ®A: 366(J), 323, 109 ¸ÀA/- 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 20/05/2016 gÀAzÀÄ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ mÉÆtÚ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ|| 38 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®vÀ£À eÁ|| PÀ§â°UÀ ¸Á|| ªÀÄgÀPÀ¯ï vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ºÁdgÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12/05/2016 gÀAzÀÄ 09.30 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀÄ. UÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ mÉÆÃtÚ¥Àà CA©ÃUÉÃgÀ ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ vÀgÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA: 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ zÀ©âPÉÆlÄÖ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ §AzÉãÀªÁd, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ §AzÀªÀÄä ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨ÁågÁå EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ £ÁªÉà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÉÝÃªÉ ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉÆwj ªÀiÁrPÉƽîj CAvÁ CA¢zÁÝV EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ Cfð ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2016 PÀ®A: 366(J), 323, 109 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÀAiÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtªÁzÀ PÀÄ. UÀAUÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁC¬ÄAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ gÉÆÃrUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, E§âgÀÄ PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄÄwzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀ¦üÃPï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ UÁr ¤°è¹ £À£ÀߣÀÄß eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬Ä CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß gÀhiÁr¹ zÀ©â £À£ÀߣÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à zÀÆgÀ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ºÉÆüÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ eÁ° PÀAnAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 10.00 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆÃgÁªÀj¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C¼ÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ã£ÀÄ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAf¹zÀ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAf¹zÀ £Á£ÀÄ CAf ¸ÀĪÀÄä£ÁzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉ, ¤£ÀUÉ gÁt £ÉÆÃqÀPÉÆAqÀAUÀ £ÉÆÃqÀPÉÆÃw¤ ¤£ÀUÉ CAvÀ ºÉý EµÀÖ ºÀt vÀA¢¤ CAvÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀt vÉÆÃj¹ ¤£ÀUÉ lÆgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ gÀ«Ä¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ C°èAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjAzÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ, ºÁ¸À£À, E£ÀÄß EvÀgÉ J¯Áè zɪÀ¸ÁÜ£À, zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ HgÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁrzÀ. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ®UÀ° PÀ®A 376, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁAiÉÄÝ 2012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2016  PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹  ¸ÀA.187 L.JA.« DåPïÖ:- ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ RvÀ®¥Àà PÁPÀ¯ÉÃgÀ ªÀAiÀÄ;21, eÁ;¨ÉÃqÀgÀ, G;PÀÆ°, ¸Á;ºÀÆqÁ(PÉ) vÁ;¸ÉÃqÀA, ºÁ;ªÀ;;gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ RvÀ®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÁPÀ¯ÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ;22 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉÃÀªÀ¥Àà zÀÄUÀ£ÀÄgÀ EªÀgÀ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-33, J-2305 £ÉÃzÀÝgÀ°è E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå ªÀÄÄAqÀgÀV ªÉÃgï ºË¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è DmÉÆà ZÁ®PÀ RvÀ®¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÀÆ ºÀuÉUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, May 30, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-05-2016

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ gÁd¥Áà ºÀÄUÁr ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (©), vÁ: ºÁUÀÆ f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁd¥ÁàgÀªÀjUÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ, MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ gÁd¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ aAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »VgÀĪÀ°è ªÀÄÈvÀ gÁd¥Áà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2016, PÀ®A 78(6) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2016 gÀAzÀÄ ¸À¥Áß ªÀÄ°Ö¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ Dg﹩-¸À£ïgÉʸÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ L¦J¯ï QæÃPÉmï Dl PÀÄjvÀÄ ¨ÉnÖAUÀ £À¹Ã©£À DlªÀ£ÀÄß DqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ £À±É §j¸ÀĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Á§ÄgÁªÀ JJ¸ïL UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸À¥Áß ªÀÄ°Ö¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸À¥Áß ªÀÄ°Ö¥ÉèPÀì JqÀUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 4 d£ÀgÀÄ EAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ Dg﹩-¸À£ïgÉʸÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ L¦J¯ï QæÃPÉmï Dl PÀÄjvÀÄ Dg﹩ vÀAqÀPÉÌ 10/- gÀÆ. ºÀaÑzÀgÉ ¸À£ïgÉʸÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 100/- gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ¨ÉnÖAUÀUÉ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À Dl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ MªÉÄä¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èzÀÝ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, QæPÉÃl ¨ÉnÖAUÀ DqÀÄwÛzÀÝ E¤ß§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÀt ºÀaÑ QæPÉl ¨ÉnÖAUÀ DqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV PÀæªÀĪÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĺɥsÀÆd vÀAzÉ ±ÉR ¸À¬ÄzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀ£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãÀ zÉÆgÀQzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¸ÉÃj C.Q 5000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QæPÉmï ¨ÉnAUÀUÉ ºÀaÑzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ. zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉé£À°è 100 JªÀiïJ¯ï ªÀżÀî 5 PÉÆgÉÃPÀì ¨Ál® ¥Àæw PÉÆgÉÃPÀì ¨Ál® ¨É¯É 81/- gÀÆ. MlÄÖ PÉÆÃgÉPïì ¨Ál®UÀ¼À ¨É¯É 405/- gÀÆ. ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ 2) °AUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÁ§PÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉʯÁ±À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV FvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ J¯ïLJ¥sï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 2000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ QæPÉmï ¨ÉnÖAUÀ ºÀaÑzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,400/- gÀÆ. zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉé£À°è 100 JªÀiïJ¯ï ªÀżÀî 5 PÉÆgÉPÀì ¨Ál® ¥Àæw PÉÆgÉÃPÀì ¨Ál® ¨É¯É 81/- gÀÆ. MlÄÖ PÉÆÃgÉPïì ¨Ál®UÀ¼À ¨É¯É 405/- gÀÆ. ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj PÉÆgÉÃPÀì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ QæPÉmï ¨ÉnÖAUÀ DlªÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ Dg﹩-¸À£ïgÉʸÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ L¦J¯ï QæÃPÉmï Dl PÀÄjvÀÄ ¨ÉnÖAUÀ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, Nr ºÉÆÃzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV 1) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺÉñÀ ¸Áé«Ä ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Sunday, May 29, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2016

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ ¥Ánïï, ¸Á: §lUÉÃgÁ ªÁr, ¸ÀzÀå ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ zÉøÁ¬ÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è §lUÉÃgÁ ªÁrAiÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ PÉüÀUÉ 3 JPÀÌgÉ 31 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 89 EgÀÄvÀÛzÉ, F d«Ää£À ªÉÄÃ¯É vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ¢AzÀ 50,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À°è 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À®Ä DUÀÄwÛ®è, ºÉÃUÁzÀgÀÄ ªÀiÁr ¸Á® PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ DUÁUÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ¼É ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV DVzÀgÉ ¨ÁåAQ£À ¸Á® PÀmÉÆÖuÁ CAvÀ zÉÊAiÀÄð ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄ aAvÉ ªÀiÁr PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, C®èzÉà 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §lUÉÃgÁ ªÁrAiÀÄ PÉÃgÉ CwêÀȶ׬ÄAzÀ PÉÃgÉ MqÉzÀÄ ºÉÆ® ¥ÀÆwð ºÁ¼ÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¹ £À¤ßAzÀ ¸Á® wÃj¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÉ ¯É¸ÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆÃtÂgÀÄzÀæ zÉêÀgÀ ºÉÆ®zÀ £Á¯ÁzÀ PÀqÉUÉ §»gÀzɸÀUÉ ºÉÆÃV ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £Á¯ÁzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ©½AiÀÄ ®ÄAV¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೈಲನಾಬೀ ಗಂಡ ಮೊಯಿನಸಾಬ ಸಾ: ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ರವರ ಮಗಳಾದ ರಫೀನಾ ತಂದೆ ಮೊಯಿನಸಾಬ ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ಇವಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಪರಿತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನೆ ಇದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೆನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು ಸಹ ಆಕೆಯ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 28-05-2016 ರಫೀನಾ ಇಕೆಯು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ದಂಟೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà qÉÆuÉÚ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: NvÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£À ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ 1) ¥ÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, 2) gÀ« ªÀÄvÀÄÛ 3) ¸ÀĵÁä »ÃUÉ 2 UÀAqÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ¸À«vÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ¸Áéw ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è vÀªÀÄÆägÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 104 £ÉÃzÀgÀ°è 4 KPÀgÉ 38 UÀÄAmÁ d«ÄäzÀÄÝ, ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£ÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è 20,000/- gÀÆ. ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è 40,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 60,000/- gÀÆ. ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉƪÀÄäUÀ ¥ÀªÀ£À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ M¼ÀV¤AzÀ a®PÀ ºÁQ PÉÆArzÀÄÝ ¨ÁV°UÉ MzÀÄÝ £ÀÆQ vÉUÉzÁUÀ gÀhÄgÀt¥Áà£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr ¨ÉAQ £ÀA¢¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À vÀ¯É, ªÀÄÄR, ¨É£ÀÄß, JzÉ, JgÀqÀÆ PÉÊ, JgÀqÀÆ PÁ®Ä ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ºÀwÛgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄUÀ gÀhÄgÀt¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 5 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «.ªÉAPÀmɱÀégÀ®Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-1-396/516 ©.PÉ.UÀÄqÁ J¸ï.Dgï £ÀUÀgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥À®ìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. nJ¸ï-09/Ef-5990 £ÉÃzÀÄ, PÀ¥ÀÄà §tÚ, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.r..2.J.12.r.gÀhÄqï.M.J¥sï.¹.©.08158, EAf£À £ÀA. r.eÉ.gÀhÄqï.¹.J¥sï.©.22326, ªÀiÁzÀj-2015 £Éà ¸Á°£ÀzÀÄÝ, C.Q 45,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸Éß»vÀgÁzÀ JªÀiï.gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä   C«£Á±À, Q±ÉÆÃgÀ, ¸ÁAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ©ÃzÀgÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀgÀ¸Á UÀªÁ£À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆÃmÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸Éß»vÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ElÄÖ PÉÆÃmÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV J°AiÀÄÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016, PÀ®A 420, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗಣಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ತೊಂಡಾರೆ ಸಾ: ತೊರಣಾ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ) ರವರಿಗೆ ತೊರಣಾ ಶಿವಾರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/ಬಿ ನೇದರಲ್ಲಿ 2 ಏಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಹೊಲವು ತೋರಣಾ-ಬೆಳಕುಣಿ (ಬಿ) ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇರುತ್ತದೆ, 2015 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ  ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ದೇವಪ್ಪಾ ರವರು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ನಾನು ಟವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೂಕಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ದೇವಪ್ಪ ಇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ 3 ಜಿ ಮತ್ತು 4 ಜಿ ಟಾವರ ಕೂಡಿಸಲು ಬಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಛೇರಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿಯವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 3 ಜಿ ಮತ್ತು 4 ಜಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ನಮಗೆ ಟಾವರ ಕುಡಿಸಲು 30*40  ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೋದಲನೆ ಹಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಟಾವರ ಕುಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಪಹಣಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು 25,000/- ರೂ. ಟಾವರ ಕೂಡಿಸುವ ಬಾಬತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ 5000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 30,000/- ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು, ನಂತರ ಎರಡನೆ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಜನಿಯರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮೂರನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ.ಓ.ಸಿ ಕೊಡಬೆಕು ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ ಚಂಡಿಗಡ ಹೈಕೊರ್ಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಹಿಗಾಗಿ ಫೈಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ 4 ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು 75,00,000/- ರೂ. ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 15-05-2015 ರಂದು ರಂದು ಬಾಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ, ಓಟರ ಐ.ಡಿ, ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೇಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಸ ಬುಕ್ ಝರಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 30.000/-  ರೂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ 4-5 ದಿವಸ ಕಳೆದಾಗ ಸದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಪ್ಪಾ ರವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು 30*40 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ ಲವ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೋನಿ ರವರು ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೆವೆ ಫೈಲ್ ಅವರಿಂದ ಅಪ್ರೂಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 3ಜಿ ಮತ್ತು 4ಜಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಟಾವರ ಕೂಡಿಸುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಪಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸದರಿಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟಾವರ ಕೇಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪದೆ ಪದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಪ್ಪಾ ರವರು 15 ದಿವಸ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ದಿನ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಪದೆ ಪದೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ರಸೀದಿ ಕೋಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಟಾವರ್ ಲೊಕೆಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮುದ್ರಣ ಇದ್ದ ರಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 15-05-2015 ಅಂತ ನಮೂದಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ 25,000/- ರೂ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ರಸೀದಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ರಸೀದಿ ಬರೆದು ಕೊಡುವಾಗ ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 8-10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟಾವರ ಕೇಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಟಾವರ ಕೂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ: ಬಾಲೂರ, 2) ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ದೇವಪ್ಪಾ ಸಾ: ಸೋನಾಳ, 3) ಲವಕುಮಾರ ಸಾ: ಚಂದಿಗಡ ಪಂಜಾಬ, 4) ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೋನಿ ಸಾ: ಚಂದಿಗಡ ಪಂಜಾಬ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಂತೆಯೇ ಇತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಹ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 28-05-2016 ರಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2016, PÀ®A 394 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆêÀiÁ£À ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ºÁªÉÄÃzÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁªÀÄ¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 3 ¯ÁjUÀ½zÀÄÝ ¯Áj £ÀA. J¦-24/nJ-4554 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¯Á¯ÉرÁºÀ ¸Á: vÀqÉÆüÁ CAvÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀi˯Á ¸Á: vÀqÉÆüÁ CAvÀ QèãÀgÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-05-2016 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄgÉñÀ mÉæÃqÀgïì gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ UÉÆêÁ ¥Á£À ªÀĸÁ¯Á ¥ÁPÉÃl C.Q 2,64,495/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DmÉÆãÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀUÉ ºÉÆgÀlÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 09849011885 £ÉÃzÀPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 07090560181 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉãÉazÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£Àäß ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 4 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ ¥sÁ¯ÉÆà ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀi˯Á EªÀ¤UÉ PɼÀUÉ E½¹ ºÀªÉÆÌà NªÀgÀ mÉÃPï PÀgÁÛ PÁågÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ QèãÀgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ ¸Á¯ÉÆà ¯ÉÆÃUÀ a¯ÁAiÀÄvÉÆà RvÀA PÀgÀzÉÃvÉ CAvÀ CAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀÄr¹ 3 d£À ¯ÁjAiÀÄ°è Kj CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁªÉî¢AzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ¤UÉ PÀtÂÚUÉ PÀnÖ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®V¹ ¯ÁjAiÀÄ°zÀÝ ¨ÁèAPÉÃl £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ CzÀgÀ°zÀÝ MAzÀÄ ¸Á«gÀ UÉÆêÁ ¥Á£À ªÀĸÀ¯Á ¥ÁPÉmï C.Q 2,64,495/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£Àäß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖ ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £À«ÄäçâgÀ£Àäß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ¯Á®zsÀj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ C¯Éè Ej CAvÀ ºÉý ¢£ÁAPÀ 25-05-2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £À. 211/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎಮ್.ಡಿ ನಯುಮ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಶೇಕ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 17-3-39 ಗಾಂಧಿನಗರ  ಮೈಲುರ ಬೀದರ ರವರ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಿಮ್ಮಾನಾಯಕ ಇವನ ಮದುವೆ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26-05-2016 ರಂದು ತಮ್ಮೂರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಹೀರಪಾಷಾ ಇವನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಸ್-4686 ನೇದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಜಹೀರ್ ಪಾಷಾ ವಾಹನ ನಡೆಸುತಿದ್ದು, ಭಾಸುಣಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಸುಟಿಂಗ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಬೀದರದಿಂದ ಹೋರಟು ತರನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿದ್ದು, ಮೈಲಾರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೇಲಸ ಮಾಡುವ ಗೇಳೇಯನಾದ ಸಿದ್ದು ಎಂಬುವನಿಗೂ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೋದಲು ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರದಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಕಮಾನದಿಂದ ಅಂದಾಜ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಹೀರಪಾಷಾ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೋಲ ಆಗದೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೋಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯ ಎರಡೂ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತಿದ್ದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ ಇವನು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿ 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ಕರೆಸಿ ಗಾಯಗೊಮಡ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಮಹಮ್ಮದ ವಾಸಿದ್ ಇವರು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಬೀದರದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 27-05-2016 ರಂದು ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.