Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 3, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2016  PÀ®A  279, 337, 338, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 02/03/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ¢AzÀ NgÀÄAZÁ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV lA,lA, DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33, J-5492 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå  ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DlªÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄVUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ lA,lA £ÉÃzÀÝPÉÌ MªÉÆä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ lA,lA DmÉÆà ¹Ìqï DV ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ  DUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 1) gÁ«Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀPÁæöå gÁoÉÆÃqÀ ªÀ;50, eÁ;®A¨ÁtÂ, G;PÀÆ° 2) ZÁA¢¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀvÀÄÛ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ;40, eÁ;®A¨ÁtÂ, G;PÀÆ° 3) ¥À¤ß¨Á¬Ä UÀAqÀ zÁªÀįÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ;40, eÁ;®A¨ÁtÂ, G:PÀÆ°, ¸Á;J®ègÀÆ NgÀÄAZÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ lA,lA, DmÉÆÃzÀ°è E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁðzÀÄ

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 01/03/2016 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÄ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸À£Àßw, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà eÉêÀVð ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ªÀįÉèÃzÀ ¸Á|| ¢VÎ J®ègÀÄ PÀÆr mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-33 nJ-0234 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ. eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CgÀ¼ÀºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ-50 JªÀiï-5065 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢A¢ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæöåPÀÖgÀ£À »AzÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ zsÀªÀÄðtÚ ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ fæ£À°è EzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀzÁäªÀw vÀAzÉ zÉêÀtÚ EªÀjUÉ vÀÄnUÉ , ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀ½UÉ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fÃ¥À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýPÉ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 498(J), 354, 504,
506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 r.¦ AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 02-03-2016 gÀAzÀÄ 7 J.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ £ÀA 12/2016 £ÉzÀÝgÀÄ  oÁuÉUÉ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ DzÀ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗೀತಾ ಇವರು ಜಿತೆಂದ್ರಕುಮಾರ ಇತನನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಸಂಗೀತಾ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮತ್ತು ನಾದನಿಯರು ಮೈದುನ ರವಾರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಇವರು ತನಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಗಂಢನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಳು  ಇದಾದನಂತರ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಮಾವನಾದ ಅಮರಪ್ಪ ಇವರು ಕೂಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವರದಕ್ಷೀಣೆಯಾಗಿ ರೂ 150000/- ಮತ್ತು 2 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿನೇನು ವರದಕ್ಷೀಣೆ ತರತ್ತಿ ತಿರುಬೋಕಿ ಮನೆಯವಳೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಾದನಂತೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲೇ ರಂಡಿ ಬೋಸಡಿ ಎಂದು ಬೈಯುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಏನು ಅಂತ ಅಂದು ಸಂಗೀತಾ ಇವಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 24-01-2016 ರಂದು 9 ಎ.ಎಂಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ತರುವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಎಂದು ಬೈಯುದು ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 PÀ®A PÀ®A: 323, 498(J), 354, 504,
506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 02-03-2016 gÀAzÀÄ 8 J.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ £ÀA 15/2016 £ÉzÀÝgÀÄ  oÁuÉUÉ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ DzÀ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯಾದ ರೇಣುಕಾ ಇವರು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನ ಹೆಂಢತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಆರು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನ ಮನೆಯ ಮುಂಧೆ ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷಕರ ವೈವಾಹಿಕ  ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಳು. ನಂತರ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 50 ಸಾವಿರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ದಿನಾಲೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರೇಣುಕಾ ಇವರ ತವರು ಮನೆಯವರು ಬಡವರು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ತರಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನು ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 16-02-2016 ರಂದು ಹುಲಗಪ್ಪ ಇತನು ಎರಡನೇ ಲಗ್ನವಾದ ವಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಎಲೇ ಸೂಳಿ ರೇಣಿ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನಾವು 2 ನೇ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂಧ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಇವರು ಈ ಸೂಳೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಬಂಗಾರ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಇವಳನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಡರಿ ಅಂತ ಅಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2016 PÀ®A: 143, 147, 341, 342, 323, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10), 2(5) J¸ï.J¸ï/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ 02-02-2016 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀjUÀgÀ °AUÀAiÀiÁå UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀUÉ΢AzÀ PÉÊ PÁ¼ÀÄ PÀnÖ §rUÉ, gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-03-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-03-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/16 PÀ®A 328, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) Pɦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 02-03-2016 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÉÊaî EzÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ £À±É §j¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ M§â ªÀåQÛ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ªÉÄãÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À dÆeÁl 01 gÀÆ. UÉ 80 CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀÆ. UÉ 800 gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ £À±É §j¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß   £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqɪÀÅ. ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄmÁÌ aÃn ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À«ÄÃSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á: zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ, CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÊaî ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è PÉÆgÉPïì ¹gÀ¥ï 100 JªÀiï.J¯ï. £À 4 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ DvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1480/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀÄmÁÌ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/16 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:02/03/2016 gÀAzÀÄ ¨sÁf ªÀÄAr ºÀwÛgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀð¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV 1830 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1)C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£À ¸Á¨ÉÃgÀ vÀAzÉ JA.r.E¨Áæ»A ¸Á:UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ. 2)JA.r.¥sÉügÉÆÃd vÀAzÉ JA.r.AiÀÄĸÀÆ¥sÀ ªÀ:17 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:«zÁåyð ¸Á:zÀUÁð¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 2)MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 3) MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 820/-gÀÆ. 4) MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÁªÀĸÁAUÀ ªÉÆèÉʯï C:Q:5000/-gÀÆ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
       

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೂಲಕರ ಸಾ; ಖಾಜಾಕೋಟನೂರ ತಾ;ಜಿ;ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮಗಳು ರಾಜಶ್ರೀ ಗಂಡ ದಶರಥ ಚೂರಿ ಇವಳಿಗೆ ಕಾಮಣಿ ಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಮದರ ಥೆರೆಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ನೂಲಕರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ.01-03-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಖಾಜಾಕೋಟನೂರದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮದರ ಥೆರಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವು , ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 02-03-2016 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೂಲಕರ ಇವರು ಬೀಡಿ ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನಮಗಳು ರಾಜಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ದಶರಥ ಚೂರಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡೇವು ರಾತ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದರೂ ಕೂಡಾ ವಾಪಸಬರಲಿಲ್ಲಾ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ನಾವು ಮಲಗಿಕೊಂಡೆವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾನೆ 8-00ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಬೀರಬಿಟ್ಟೆ ದಾಲಮಿಲ್ ಎದರುಗಡೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಜನರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ದಶರಥ ಚೂರಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಬಿರಬಿಟ್ಟೆ ರವರ ದಾಲಮಿಲ್ ಎದರುಗಡೆ ಹುಮನಾಬಾದರೋಡಿಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೂಲಕರ ಇದ್ದನು ಇತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು,ಎಡಗೈರಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಲಗೈ ಒಳಕೈಗೆ ,ಎದೆಗೆ  ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ತರಚಿದಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಡಗಾಲು ತೋಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ,ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದನು , ನೋಡಲಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ ಬಲಗಡ , ಡೋಮ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಕೇಟರ ತುಕಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದವು , ದಿನಾಂಕ 2-3-2016 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ   ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬೀರ ಬಿಟ್ಟೆ ದಾಲಮಿಲ್ ಎದರುಗಡೆ ಹುಮನಾಬಾದರೋಡಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೂಲಕರ ಬೀಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುಲು ಹೋಗುವಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದುಮೋಟಾರಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನ ದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.