Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 31, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೆಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಡ್ರೈವರ್, 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಗಣದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1]  ದೇವಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ 45 ವರ್ಷ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: ಎಲ್ಲಾರೂ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ: ತುಪ್ಪದೂರು EªÀgÀ ನಡೆವೆ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಂಬಂಧ  ದಿನಾಂಕ 30-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಮಲ್ಲಯ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟಮದೊಂದಿಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ , ಬಡಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2013 ಕಲಂ: 143.147.148.323.324.504. 506 ¸À»vÀ 149 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ 29/12/13 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ °AUÀtÚ , 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgï  EªÀgÀ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೈದುನ ಈರಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ರಾಮ, ಹರಿಚಂದ್ರ, ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇವರುಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬೈಯ್ದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಪುನಃ ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 30/12/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 1] ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 2] AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 4] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 5] ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ 6] ºÀjZÀAzÀæ ©üêÀÄgÀrØ 7] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¨ÁåUÀªÁl 8] ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ 9] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä              10] ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈದುನ ಈರಣ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದಾಡಿ , ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸಿದರಾಮಪ್ಪ ಮ್ಉ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೆ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸೀದಿ ಭೋಸೂಡಿ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತಾ ಅಂದು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪನು ಕೈನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಂಕನಗೌಡನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಈರಣ್ಣ ಇವರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಈತನು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರ  ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 274/13 ಕಲಂ  143,147,148,504,354,323,324,114,506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.  
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಂಬಂಧ ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯವಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 30-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ   7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುಪ್ಪದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ1] ಫಿರ್ಯಾದಿ 2] ಹುಲಿಗೇಶ 3]ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ 4] ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ದೇವರಾಜ 5] ಶಿವಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ  ಸಾ: ತುಪ್ಪದೂರು PÀĽwgÀĪÁUÁgÉÆævÀgÁzÀ  1] ಅರ್ಜುನ ನಾಯಕ ಸಾ:ಗಣದಿನ್ನಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬಂಡಿ , ಕೂಟಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಮತ್ತು ªÉÄîÌAqÀ  ಜನರಿಗ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ    ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2013 143.147.148.323.324.504.506.307. ¸À»vÀ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ   
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:30-12-2013 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃqÀ®§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è   PÉ®ªÀÅ d£ÀvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä )§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , 35ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ  ºÀt gÀÆ  10,300/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2013 PÀ®A. 87  PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 30-12-2013 gÀAzÀÄ 7-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ, 35 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ,    MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:    VtªÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 640/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 330/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ gÉrØ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzsÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀîvÁÛ 01/-gÀÆ. 70/-gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, ¸Á: E§âgÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV £ÉëĹ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Éưøï fÃ¥ï£À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmɯï JqÀ ¨ÁdÄ  gÉrØ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ 01/gÀÆ. UÉ 70/-gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄlPÁ §gɬĹ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, ªÀÄlPÁPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ MlÄÖ ºÀt 2200/-gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀÄgÁªÉUÁV d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2013 PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
            ¢£ÁAPÀ-30/12/2013 gÀAzÀÄ 1700 eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä1] ¹ÃvÁtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà zÉÆgÉ 59 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è CAqÀgï UËæAqÀ£À°è PÉ®¸À eÁ®ºÀ½î2] ®ZÀÄѪÀÄtÚ 55 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-eÁ®ºÀ½î ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn,MAzÀÄ J£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt-310/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃQAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï C//Q//400/-gÀÆ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÁ §A¢®è CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/13 PÀ®A-78[3] PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

            ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è J¸ï.© avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   DgÉÆæ 01 £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:28ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: PÁgÀ¥ÀÄr «Ä±À£ï PÉ®¸À ¸Á:PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀjUÉ £ÀA©¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1720/-, ªÀÄlPÁ aÃn , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ 500/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 02 DzÉ¥Àà ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸Á: J¸ï.© avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.269/2013 PÀ®A.78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

           ¢£ÁAPÀ 30.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ.¥ÉzÉÝÃn ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀA¢¤ß (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ£ÀÄß DAzsÀæzÀ £ÀA¢¤ß¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï, ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï ºÁUÀÆ ±ÁA¥À¯ï ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2013 PÀ®A: 273, 284  L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §ÈAzÁªÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè DgÉÆævÀ£ÁzÀ D®A¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ¨ï , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ , ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.360/-, ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.268/2013 PÀ®A.     78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

               ¢£ÁAPÀ;-31/12/2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 9-40 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁ½PÉÆÃmÉ «ÃgÉñÀ FvÀ£À ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä 1).¥ÁAqÀ¥Àà @ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀnÖªÀĤ 62 ªÀµÀð, 2).gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà @ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 32 ªÀµÀð                   3).dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà @ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 35 ªÀµÀð.J®ègÀÆ eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ.                                           EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ £ÀA.1.FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ. zÁ½ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ £ÀA.1 ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ D.£ÀA.2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ D.£ÀA.1.FvÀ¤AzÀ 1). Total Cash Amount 750/- 2). 1-Bal Pen    W/r Nil    3). Mataka Chiti., W/r Nil £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß                                                                     d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2013. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀĺÁAvÉñÀ ±Á¹ÛçªÀÄoÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä, 32 ªÀµÀð,¸Á: UÀAUÁªÀw
FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä @ ¸ÀºÁ£Á UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ±Á¹ÛçªÀÄoÀ, 28 ªÀµÀð, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄ  vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV EzÁÝUÀ 1) ªÀĺÁAvÉñÀ ±Á¹ÛçªÀÄoÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä, 32 ªÀµÀð,     ¸Á:UÀAUÁªÀw       2) ¤Ã®ªÀÄäUÀAqÀ«ÃgÀAiÀÄå,52ªÀµÀð,¸Á:UÀAUÁªÀw3)zÉÆqÀØAiÀÄå56ªÀµÀð,¸Á:UÀAUÁªÀw.4)±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØAiÀÄå ¸Á: UÀAUÁªÀw5)zÉÆqÀا¸ÀªÀÄävÀAzɪÀĺÁAvÀAiÀÄå45ªÀµÀð, 6) £ÉÃzÀægÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå 38 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ E£ÀÆß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03-10-2013 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 410/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 329/2013 PÀ®A. 498(J),448,323,504,506 L¦¹ & 3,4 r.¦. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,
       ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ ಗಾಯಾಳು  ¸ÀvÀå¨Á§Ä vÀAzÉ ¥ÉzÀÝgÁdÄ, 40 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä£À PÁåA¥ï ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಎಲ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ತಾಯಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೋ 800 ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 1945 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 275/2013 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.12.2013 gÀAzÀÄ     120  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-12-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ©.¹.JA ºÁ¸ÀÖ®£À°èzÀÝ 1) ¹Öî UÁè¸À 25 QªÀÄävÀÄÛ 1375/- gÀÆ, 2) £Á¸ÁÖ ¥ÉèÃmï 25 QªÀÄävÀÄÛ 2125/- gÀÆ, 3) HlzÀ vÀmÉÖUÀ¼ÀÄ 25 QªÀÄävÀÄÛ 3626/- gÀÆ,  4) C®Ä«ÄäAiÀÄA ¨sÉÆÃUÉÆuÁ 1 QªÀÄävÀÄÛ 895/- gÀÆ, 5) C®Ä«Ä¤AiÀÄA ¨ÉÆÃUÉÆÃuÁ 1 QªÀÄävÀÄÛ 1390/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 6) UÁå¸À ¹°AqÀgï 1 QªÀÄävÀÄÛ 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 10,910/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ©.¹.JA ºÉƸÉÖ¯ï qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 445/2013, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D¬ÄñÁ ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß 2004 £Éà ¸Á°£À°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁ»ÃzÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¨Áâ¸À C° FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, C½AiÀÄ ªÁ»ÃzÀ C° ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ SÁeÁ ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ D¬Ä±Á ¨ÉÃUÀA EPÉUÉ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ CUÀ¸ÀÖ - 2013 £Éà ¸Á°£À°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÁ»ÃzÀ C° ºÁUÀÄ CvÉÛ SÁeÁ ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¢ªÀ¸À¢AzÀ D¬ÄñÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ ªÀÄĹÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄUÀ¼À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ C½AiÀÄ£À ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀ PÀ¯ÁåtzÀ°èAiÉÄà G½¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ D¬ÄñÁ ¨ÉÃUÀA EPÉUÉ C½AiÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ¢®è, D¬ÄñÁ ¨ÉÃUÀA EPÉAiÀÄÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉܽzÀÄÝ DPÉUÉ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, FªÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉaÑUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀݼÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁd 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D¬ÄµÁ ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ  vÀ£Àß 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄĹÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 29-12-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಯ್ಯಣಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್  ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಚಿಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿ EªÀgÀ ಮೂಮ್ಮಗ ಮಾಹದೇವ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ವಯ: 06 ವರ್ಷ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ಮನೆಗೆ ತೆರುಳವಾಗ ಮುಡಬಿ - ಕಮಲಾಪೂರ  ರೋಡಿನ  ಮೇಲೆ ಸಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ  ºÀwÛgÀ ಹೊಗುತ್ತೀರುವಾಗ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ ಕಡೆಗೆ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. JªÀiï.ºÉZï-03/JPÀÆå-1532 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ WÁl»¥ÀUÁð vÁAqÁ ಇವನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೋಮ್ಮಗ ಮಹಾದೇವ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉƪÀÄäUÀ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೂಳಾಗಿ, ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಾದೇವ ಇವನ ಬಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಮುರಿದ್ದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ, vÀಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, Jಡ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯªÁಗಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-8893 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ«PÁAvÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ w¥Ààt ±Á¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: §ÄzÉÃgÁ UÁæªÀÄ, vÁ & f¯Éè ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ªÉÆt PÁ®Ä - ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À §®¨sÁUÀzÀ°è JqÀUÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು  ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀ.ಶಿವಶರಣಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾ|| ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 30-12-2013 ರಂದು 11-30 ರಿಂದ 1200 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿದಾಸ ಬ್ರದರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಎದರು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನನ್ನ ಟಿ,ವಿ.ಎಸ್.ಎಕ್ಸಎಲ್ ಸೂಪರ ಹ್ಯಾವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಂ: ಕೆ.ಎ 32-ಆರ್-3073 ಅ||ಕಿ|| 20,000/-ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕರುವದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.