Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 13, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 13-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-05-2009


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 447, 341, 323, 504, 326, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5/5/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ-68 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-¨ÁæºÀät ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 12-05-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/09 PÀ®A 174 s¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À¯ÁªÉǢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¦ÃgÀ¸Á§ ºË¯ÉªÁ¯É gÀªÀgÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣ ºË¯ÉªÁ¯É ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð ¸ÁB ZËvÀªÉÆúÀ¯Áè alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ ¯ÁªÀtÂÄAzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄzÀ C¨ÉÃzÀ EvÀ£ÀÄ CzÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ°zÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 341,504,506,L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠲æà zÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÉÆÃf gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÀPÀë¼À(©) UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.23gÀ°è 4JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÉ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ »ÃUÁV vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀi aQvÉìUÁV D½AiÀiÁ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ£ï ¸Á zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ°è 2®PÀë gÉÆ ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ vÀ£Àß fêÀ£À & ¸Á® wÃj¸À®Ä ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ J1 ¥ÀArvÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆ® PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁåð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á« vÉÆqÀ®Ä & vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ aQvÉìUÁV D½AiÀiÁ¢gÀªÀgÀ°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á®wÃj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ºÁUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÉ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÁ®Ä ElÖgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁå𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 12-5-08 gÀAzÀÄ 1645 RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À£À°è 1700 UÀAmÉUÉ ºÁgÀÆgÀUÉÃj CªÀÄgÉÊ §½ ºÉÆÃV fÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤®è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PÀ½UÉ PÀĽÃvÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ 1 gÀÆ¥ÁÄUÉ 80 gÀÆ¥ÁÄ £À¹©£À Dl «zÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÉÆøÀªÀiÁ¤ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµï eÁw zÀ°vÀgÀÄ G ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ SÁ°®«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÉêÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G PÀƽ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á UÉÆÃqÀA¥À°è UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ MlÄÖ 1235/- gÀÆ¥ÁÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ¸ÉgÀAiÀÄ PÁl£ï C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ , 2) RAqÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁ£ÀSÉqÉ E§âgÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1418,1078, 1281, gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ®A. ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ aîzÀ°è zÉùzÁgÀÄ ¸ÉgÉAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁl£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1500 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ PÁl£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 48 zÉù zÁgÀÄ 80 JA.J¯ï. ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ C;Q; 960/- gÀÆ ¨ÉïɪÀżÀîªÀÅ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JJ¸ïL ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ 13,600/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹
¢£ÁAPÀ 12,13-5-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ JJ¸ïL ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÀgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÀzÀ ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/-gÀÆ. ¥ÁåAn£À Q¸ÉAiÀÄ°è 600/-gÀÆ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊįï C Q 3000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 13,600/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2009 PÀ®A. 32,34 PÉ,E, JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ¸ÉgÀAiÀÄ ¸ÀgÁÄ PÁl£ï £À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ , 2) RAqÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁ£ÀSÉqÉ E§âgÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÁ®A. £ÀA. 6 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ . MAzÀÄ aîzÀ°è zÉùzÁgÀÄ ¸ÉgÉAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁl£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1500 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ PÁl£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 48 zÉù zÁgÀÄ 80 JA.J¯ï. ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ C;Q; 960/- gÀÆ ¨ÉïɪÀżÀîªÀÅ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ 2 zÉùzÁgÀÄ ¸ÀgÁAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjPÉë PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 1620 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes
f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ:

¢£ÁAPÀ:16.05.2009gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀ zÉøÁ¬Ä ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2009gÀ ªÀÄvÀUÀ¼À KtÂPÉ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄzÀjAzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.05.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:17.05.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉâü¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨Ágï CåAqï gɸÉÆÖÃgÉAlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä DzÉò¹zÀÄÝ F CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆgÀV¤AzÀ ¸ÉÃA¢, ªÀÄzÀå EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ¤µÉÃzsÁeÉÕ eÁj:

¢£ÁAPÀ:16.05.2009gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀ zÉøÁ¬Ä ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2009gÀ ªÀÄvÀUÀ¼À KtÂPÉ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.05.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:17.05.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ (¢:16.05.2009gÀAzÀÄ ªÀÄvÀUÀ¼À KtÂPÉAiÀÄ J¯ï « r PÁ¯ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 200 «ÄÃlgï ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) ºÁUÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁAiÀÄðPÉÌ ¤AiÉÆÃf¹zÀ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ zÀAqÀ ¥ÀæQæAiÀÄ ¸ÀA»vÉ 1973gÀ PÀ®A 144 C£ÀéAiÀÄ ¤µÉÃzsÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÁÝgÉ.


ªÀÄvÀUÀ¼À KtÂPÉ ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ¹§âA¢, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À KeÉAmï ºÁUÀÆ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤µÉâü¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:16.05.2009gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀ zÉøÁ¬Ä ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2009gÀ ªÀÄvÀUÀ¼À KtÂPÉ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀ KtÂPÉAiÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À KeÉAmï ºÁUÀÆ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀ KtÂPÉAiÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨É½UÉÎ 0600 jAzÀ ¸ÀAeÉ 0600 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥Á£ï, ©ÃqÁ, ¹UÀgÉÃmï, ¥sËAmÉ£ï ¥É£ï, ¹UÀgÉÃmï ¯ÉÊlgï, PÁå®Ä̯ÉÃlgï, wAr w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt, ªÉƨÉʯï, ¤ÃgÀÄ, ¦£ï, mÁa£ï ºÁUÀÆ «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ DzÉò¹zÁÝgÉ.


AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦£À°è PÉ.ºÉZï.©. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ

¢£ÁAPÀ:19.05.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ªÁ¹¸À®Ä AiÉÆÃUÀå«gÀĪÀ 83 PÉ.ºÉZï.©. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦£À°è §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ gÀÆ.10,000/- UÀ¼À r.r.AiÀÄ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀqÉzÀÄ ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀgÁf£À°è ©qï ªÀiÁr ªÀ¸ÀwUÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ±ÉÃ25% gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:20.05.09gÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½zÀ ±ÉÃ75% gÀµÀÖ£ÀÄß 60 ¢£ÀzÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
EZÉѪÀżÀî ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F §»gÀAUÀ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.02 PÀqÉ E¹àÃmï zÁ½, 07 d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:12.05.09gÀAzÀÄ 1710UÀAmÉUÉ gÁzsÁ PÀȵÀÚ PÁåA¥ï£À°è CgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgï PÁA¨ÉîgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.2,230/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.119/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.05.09gÀAzÀÄ 1530UÀAmÉUÉ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À £ÁUÉñÀgÀªÀgÀ UÀÄr¸À® ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ r.f. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï ºÁUÀÄ EvÀgÉ E§âgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.8,130/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.136/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½ M§â£À §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:12.05.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0745 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀwÛUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ï ¨ÉæqïÓ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì¬Ä®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁPïìUÀ¼À°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà ±ÀAPÀæ¥ÀàÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ.6000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 180 JAJ¯ï £À Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ MlÄÖ 144 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/09 PÀ®A 32,34 Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ E§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:11.05.09gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ªÀĺÀäzï£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA fJ03 eÉ4214 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉUÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.118/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.05.09gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0620 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁUÀgÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §eÁeï JA80 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ CgÉÆÃqsÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀA±É¥Àà¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀÄ»§Æ§gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀĵÀÌ«ÄðUÀ½AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À mÁåAQUÉ «µÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ:11.05.09gÀAzÀÄ 1200¦JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÉêÀgÀUÀÄr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ zÉëPÁåA¦£À PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À mÁåAQUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà CªÀÄgÉñÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.138/09 PÀ®A 328 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgï£ÀÀ°è C¬Ä¯ï PÀ¼ÀªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:10/11.05.09gÀAzÀÄ 2300 jAzÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĹÌAiÀÄ EArAiÀÄ£ï C¬Ä¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À eɸÁÌA «zÀÄåvï mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgïzÀ°èAiÀÄ C.Q.gÀÆ.5,390/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 110 °ÃlgÀUÀ¼ÀµÀÄÖ C¬Ä®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/09 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥Àw «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ CgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ZËqÀªÀÄä, 25 ªÀµÀð FPÉUÉ FUÉÎ 05 ªÀµÀðUÀ½AzÀ FPÉAiÀÄ ¥Àw ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÁUÀÄ CvÉÛ PÀÄ¥ÀàªÀÄä EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:11.05.09gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀzÀj¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ ªÀÄ£É ©qÀ®Ä vÀAiÀiÁj®èªÉAzÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/09 PÀ®A 498(J), 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ,1,14,900/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:12.05.09gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAlÉUÉ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÀtÚ wªÀÄä¥ÀàgÀªÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚ£À eÉÆÃ¥ÀrUÀ½UÉ «zÀÄåvï ±Ámï ¸PÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/-, MAzÀÄ QéAmÁ¯ï eÉÆüÀ, 5 QéAmÁ¯ï CQÌ, 2 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, §mÉÖ-ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.1,14,900/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÀÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.08/09gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄUÀ ¥sÉïÁVzÀÝPÉÌ vÁ¬Ä «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:10.05.2009gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÀªÁlè vÁAqÁzÀ°è ±ÁAvÁ¨sÁ¬Ä, 38 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¦AiÀÄĹ 2£Éà ªÀµÀðzÀ°è ¥sÉïÁVzÀÝPÉÌ aAvÉUÉƼÀUÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ C¸ÀàvÀÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ²æà PÀ¸ÀÆÛjgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

AiÀÄĪÀwAiÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-¢£ÁAPÀ 12/5/09 gÀAzÀÄ PÀÄ:ªÀĺÁzÉ« vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ºÉƸÀ½î ¸Á|| C®ÆègÀ(©) gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ PÉÆqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà UÀªÀÄUÁ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É PÀÄ:ªÀĺÁzÉëAiÀÄ ªÉÄʪÉÄ°£À ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dUÁÎqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ £ÀÆQPÉÆlÄÖ £À£ÉÆßA¢UÉ £ÀqÉ gÀAr ªÀUÉÊgÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀPÉÌ zÀÄgÀUÀtÚ¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀªÀÄUÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ12/5/09gÀAzÀÄ ²æÃzÀÄgÀUÀ¥Àà@zÀÄgÀUÀtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ UÀªÀÄUÁ£ÀªÀgÀ ¸Á||C®ÆègÀ(©) gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ vÀ£ÉUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ :-¢£ÁAPÀ;12-5-09gÀAzÀÄ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:D®ÆgÀ gÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÀjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ FgÀtÚ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® oÁuÉ:¢£ÁAPÀ13-05-09gÀAzÀÄ ¦J¸ï.L UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¥ÉmÉÆæðAUïzÀ°ègÀĪÁUÀ PÀAzÀPÀÆgÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¥ÀÆwð dfÓzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §Æ¢ §tÚzÀ UÉgÉAiÀÄļÀî PÁl£ï fãïì ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ w½ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ PÁl£ï fãïì ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊAiÀÄ°è PÀjAiÀÄ §tÚzÀ gÀ§âgï RqÀÎzÀ CZÀÄÑ ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À w½zÀÄ §gÀzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 279,304(J)L.¦.¹ ¸ÀA 187 L.JªÀiï.« JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.