Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 16, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-12-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


 

¢£ÀA¥Àæöw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 16-02-2014

 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ªÉÆìģÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÉÆèâݣï dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄÄB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ SÁ¹ÃªÀÄ° vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ÀC° EªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-18 JªÀiï-7424 £ÉÃzÀÄÝ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£É. ¸Àzj lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À E£ÀÆß SÁ¹ÃªÀÄ° vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ÀC° ªÀÄÄB §UÀzÀ¯ï EªÀgÀ ºÉ¸Àj°èAiÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj lªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ £ÀªÁ§ ¸Á§ zsÀÄøɪÁ¯É ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ EgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV gÁwæ 8 ¦.JªÀÄ UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DUÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ fêÀ£À C£Ád CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ CAzÀÄ ¸ÀºÀ C°èAiÉÄ ¤°è¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAzÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ CAzÁd 9 ¦.JªÀÄ UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÉƺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ E§âgÀÄ gÁwæ 11 ¦.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ C°èAiÉÄ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ lªÉÃgÁ ZÁ®PÀ ªÉƺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV lªÉÃgÁ ªÁ£ÀºÀ EgÀ°¯Áè. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 06-02-2014, 07-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA PÉJ-18 JªÀiï-7424 EzÀÄÝ CzÀgÀ §£ÀÚ PÉA¥ÀÄ PÉüÀUÉ ¸ÀÄvÀÛ®Ä UÉÆîأÀ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ EAd£À £ÀA- 3JJ¥sï280203 ZÉ¹ì £ÀA. JAJ6J©6fºÉZÀJ28411 EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ªÀiÁqÀ®-2006 EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß lªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄ 2,00,000=00( JgÀqÀÄ ®PÀë) gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014 PÀ®A 42, 328 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 15/02/2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÀÄqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ anÖ §gÉzÀÄPÀÆqÀÄwÛzÁÝgÉ C®èzÉ J¸ï¦JA-¦DgïJPÀì ªÉÇPÀºÁgÀØl JA§ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ(ªÀiÁzÀPÀ) UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 50 gÀÄ¥Á¬ÄUÉ MAzÀÄ UÀĽUÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄƪÀgÀ°èè E§âgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛA§£ÀÄ ¹QzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ-52 eÁw-°AUÁAiÀiÁvÀ ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ CAvÁ w½¹ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ  ¸ÀA¥ÀAUÉ ªÀqÀØgÀ ¸Á-¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʺÉvÁ§ ¸Á-WÉÆÃqÀªÁr vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤ªÀÄzÀ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ¥Á¬Ä 2) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ-9902715790 3] JgÀqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåªÀżÀ ªÀÄlPÁ anÖ 4] MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀß.  ªÀÄvÀÄÛ 5] 30 C®èzÉ J¸ï¦JA-¦DgïJPÀì ªÉÇPÀºÁgÀØl (SPM-PRX WOCKHARDT) JA§ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ (ªÀiÁzÀPÀ) UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÀtUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014 PÀ®A 42, 328 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 15/02/2014 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì-§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁeÉÆüÀUÁ PÀæ¸ï ºÀwÛgÀÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÄ¥Á¬Ä PÀÄqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ anÖ §gÉzÀÄPÀÆqÀÄwÛzÁÝgÉ C®èzÉ J¸ï¦JA-¦DgïJPÀì ªÉÇPÀºÁgÀØl JA§ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ (ªÀiÁzÀPÀ) UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ 50 gÀÄ¥Á¬ÄUÉ MAzÀÄ UÀĽUÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀPÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄ ªÀÄvÉÆA§£ÀÄ ¹QzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀ½SÉÃqÉ  ªÀAiÀÄ-41 eÁw-zÀ°vÀ ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ CAvÁ w½¹zÀ Nr ºÉÆzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀA¥ÀUÉ eÁw-ªÀqÀØgÀ ¸Á-¨sÁ°Ì DAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj F ªÉÄÃ¯É vÉÆj¹zÀ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÄeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 980 gÀÄ¥Á¬Ä 2) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæªÀiÁPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ-8971688810 ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåªÀżÀ ªÀÄlPÁ anÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀß. 25 J¸ï¦JA-¦DgïJPÀì ªÉÇPÀºÁgÀØl JA§ ªÀÄvÀÄ ¨sÀj¸ÀĪÀ (ªÀiÁzÀPÀ) UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 15/02/2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ ±ÁæªÀt PÀĪÀiÁgÀ ¸Á; ¨Á¼ÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 15/02/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆäj£À £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ §Ä¼Áî EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄïɠ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÁå ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4;15 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÉåzÀ°è £ÉqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É KPÉà £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ CAzÁdÄ 4;30 UÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ‘’ K ¨Á¼Áå ¸ÀĽà ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAwAiÀiÁ gÉÆÃqÀ K£ÀÄ ¤ªÀÄä¥ÀàAzÁ’’ CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ C¤® EªÀ£À JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÀt¥Àw UÉÆÃgÉ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2014 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 15/02/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¥ÀgÀPÀA ªÀAiÀÄ 52 eÁ; ªÀÄgÁoÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ [JªÀiï] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ Hj£À d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ½AzÀ PÁgÀAeÁ PÉãÀ¯ï ¸À®ÄªÁV ¸Àé®à ¸Àé®à  ºÉÆ® ºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ JµÀÄÖ ºÀt §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F §UÉÎ ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀ®Ä HjUÉ ¢£ÁAPÀ; 14/02/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀªÉðAiÀÄgÀ §A¢zÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ; 14/02/2014 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1;30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ Hj£À PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀªÉðAiÀÄgï gÀªÀgÀ eÉÆvÉÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®UÀ½UÉ Hj£À°ègÀĪÀ zÀvÀÛ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§gÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ‘’ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÀªÉð  ªÀiÁr¸À®Ä £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉà §A¢¯Áè. CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §A¢zÉAiÉÆà CªÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÉ. CAvÁ CAzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÉðAiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁªÀÄf ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ zÁzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁf vÀAzÉ dnÖAUÁæªÀ ©gÁzÁgÀ, ¸ÁUÀgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢AUÀA§gÀgÁªÀ ¥ÀgÀPÀA EªÀgÉ®ègÀÄ  £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. UÁæªÀÄzÀ°è »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2014 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2014 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÀÄUÀ¨ÉÆÃ¯ï ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ¨sÁAqÉ ªÀiÁgÀĪÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÀÆ£ÁªÀiÁvÁ £ÀUÀgÀ ¦ÃgÀ ¥Á±Á gÉÆÃqÀ ¨sÀĸÁgÁ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ §½AiÀÄ°è ¤®AUÁ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 14/02/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¨Á±Á ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: L±Égï UÉÆqïì mÉA¥ÉÆ £ÀA JAºÉZï: 12 J¥sï.¹. 7824 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄļÀd UÁæªÀÄ vÁ: GªÀÄäUÁð f¯Áè G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåAiÀÄtzÀ zsÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À¢AzÀ d£ÀvÁ gÁd £ÁlPÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¥Áè¹ÖPÀ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß mÉA¥ÉÆ £ÀA. JAºÉZï-12 J¥sÀ.¹.7824 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ zsÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ GªÀÄUÁðPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ºÉZï.PÉ J£ï.JA.9AiÀįÁè°ªÀÄUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj E¸Àä¬Ä¯ï ±ÉÃPÀ EªÀ£À mÉA¥ÉÆUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV mÉA¥ÉÆzÀ UÁè¸À ¥ÀÄrAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ EzÀÝ MAzÀÄ VrzÀ ¨ÉÆqÀØUÉ rQÌAiÀiÁV CAzÀgÉ ªÀÄgÀ PÀrzÀ VqÀzÀ ¨ÉÆqÀØUÉ rQÌAiÀiÁV ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj E¸ÁäAiÀÄ»¯ï FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ 42 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄgÁoÀ G|| MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á|| D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:10, 11-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ ¸Á|| £Ë¨ÁzÀ, 2) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 14 ªÀµÀð ¸Á|| a¢æ ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ ZÉÆAqÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ a¢æ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 70/1 D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ  JªÉÄäUÀ¼ÀÄ C|| Q||  1,40,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ mÁmÁ J.¹ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ 38/7488 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A 308, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/02/2014 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆgï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁåw: ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ UÀÄ®Äè ¨Á¬Ä ±À§Ý PÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹. EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðf¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ K ¸Áé«ÄzÁ¸Áå  K£ï £ÉÆqÀèwÛ¢Ý E¯Éè£ï £ÁlPÀ CzÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwۢݠ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ F UÀ°è zÁzÁ EzÁÝ, J®ègÀÆ £Á ºÉýzÁAUÀ PÉüÁÛgÀ,  ¨ÉÊzÁAUÀ ¨ÉʸïPÉÆvÁgÁ, £Á K£ï ªÀiÁqÀÄÝgÀ©Ã £À£ÀUÀ AiÀiÁgÀÄ PÉüÁ vÁPÀwÛ®è, ¤Ã AiÀiÁåªÀ PÉüÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÁ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÁÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JzÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ  GUÀÄj¤AzÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ vÀ£Àß §®UÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É MzÀÝgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ £ÉÆêÁUÀĪÀAvÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.   C®èzÉ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15/02/2014 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, 35 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á/§¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå gÁd£Á¼À vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38 PÀÆå-6333 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ ¢AzÀ ºÀ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹zÉÝñÀégÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÀ®§UÁð zsÁ¨Á PÀqɬÄAzÀ  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzsÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 38 eÉ 9158 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/¹zÉÝñÀégÀ FvÀ£Àß vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ÉUÉ eÉÆÃj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2014 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34  L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-02-2014 gÀAzÀÄ 1650 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃeÁ£À ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ±ÁºÀ ¥sÀQÃgÀ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèªÀiï GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁªÀÅ MlÄÖ 4 d£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÀAaPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀ ªÀÄ£É MAzÉ PÀqÉUÉ EzÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzsÀå RįÁè eÁUÉ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÁzÀ RÄgÀ¹zÀ ©Ã EªÀ½UÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ eÁ¤¸Á§ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃ¥sÁ ©Ã EªÀ½UÉ PÁqÀªÁzÀ zÀgÀªÉñÀ JA§ÄªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  £ÁzÀÄtÂAiÀigÁzÀ RgÀĶÃzÀ ©Ã ±ÀjÃ¥sÁ©Ã EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ E¯ÉèPÉ PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ F eÁUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CzÀPÁÌV £ÁªÀÅ PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛzÉÝêÉ. CAzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀi˯Á EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉà gÁAqï F eÁUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ¤Ã AiÀiÁgÉ PÉüÀ®Ä §A¢¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £ÀÆQ PÉÆmÁÖUÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÀi˯Á EªÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. RgÀ¶ÃzÀ ©Ã EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ±ÀjÃ¥sÁ ©Ã EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ¼É. F dUÀ¼À DzÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ DVvÀÄÛ. F dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè PÉý ªÀÄvÀÄÛ  £ÉÆÃr C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀfêÀiÁ UÀAqÀ ¢®èzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ±ÁºÀ EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀºÀ §AzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2014 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄUÀgÁ©Ã UÀAqÀ PÀjêÀĸÁ§ ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ 4 d£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ EzÀÄÝ J®ègÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ eÁUÉAiÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀtÂAiÀÄgÁzÀ RĶðzÀ©Ã ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀ¥sÁ©Ã EªÀgÀ ¥Á°UÉ §AzÀ eÁUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀ£À 3-30 UÀAmÉUÉ RĶðzÀ ©Ã ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀ¦üéà CªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ, CªÀ£À ºÉAqÀw ©ÃeÁ£À ©Ã ¯Á®©Ã UÀAqÀ ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À§Äâ UÀAqÀ ¢®zÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ RĶðzÀ ©Ã ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀ¦üà ©Ã EªÀjUÉ CgÉ gÁAqÀ ºÀªÀÄgÉà eÁUɪÉÄà ¥sÀvÀÛgÀ PÉÊPÀÄ zÁ®gÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÉÃlÄ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. ©ÃeÁ£À ©Ã EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÉüÀUÉ PÉÃqÀ«zÁUÀ ¯Á®©Ã EªÀ¼ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀݼÀÄ £À§Äâ EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. F dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ C§ÄÝ® gÀeÁPï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÆâ® ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ RĶð©Ã ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃ¥sÁ ©Ã EªÀjUÉ F eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÉzÀgÀÄ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¤£Éß £À£ÀUÉ K£ÀÄ w½AiÀÄzÉ EzÀÝ PÁgÀt EAzÀÄ ¨É£É DVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/02/2014 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©üêÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁ¬ÄvÀ ¸Á// ªÁ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÉÆî¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 4 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 38/J¯ï 5989. C.Qà 30000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà D¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014 PÀ®A 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀPÁðj ¸ÉêÉ, ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgï £ÀUÀgÀzÀ UÀįÉèÃgÀ ºÀªÉð PÀ£ÁðlPÀ UÀȺÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ºÀÄqÉÆÌà §qÁªÀ¥ÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £À£Àß D¹Û ¸ÀA. 8-8-276 gÀ°è ²æÃ.gÀ«ÃAzÀæ ¹.¦.¹.1352 ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr C£À¢üÃPÀȪÁV PÀnÖgÀĪÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁ£Àå ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ £ÉÆÃnøÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj gÀ«ÃAzÀæ£ÀÄ £À£Àß D¹ÛAiÀÄ°è ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁqÀzÀAvÉ DzÉñÀ ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÄ ¸ÀºÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr £À£Àß D¹ÛAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ±ËZÁ®AiÀÄzÀ PÀlÖqÀ PÀnÖgÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 15-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß D¹ÛAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÀÄvÀÄÛUÉÆqÉ ¤«Äð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ«ÃAzÀæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw PÉÆêÀįÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀ«ÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É KPÉ PÁA¥ËAqï PÀlÄÖwÛ¢Ý PÀlÖqÀ ¤«ÄÃð¸ÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄ ¤°è¸À¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw PÉÆêÀįÁ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÁeÉòæà ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

²ªÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ, ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-PÀĹ£ÉÃgÁè, vÁ-UÀzÁé¯ï (J¦), ºÁ.ªÀ-«ÄqÀUÀ®¢¤ß UÁæªÀÄ FPÉAiÀi£ÀÄß  ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಂದ್ರದ ಕುಸಿನೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುವವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀªÀÄä ¼À£ÀÄß ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೋದರ ಮಾವನಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 14-02-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಾದ ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ದಿನಾಂಕ 15-02-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದೀಯಲೇ ಸೂಳೇ, ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಕೊಡಲಿಯ ಕಾವಿನಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಎಡಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಕಂದಿದಂತೆ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಫಿತನ ವಿರುದ್ಧ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 15-02- 2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17.55 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿಯ ಜೋಗಿನರಾಮಣ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಮೇಲ್ಕಂಡ  ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ  ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೂಗಾರ  48 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹೂಗಾ : ಹೂವಿನವ್ಯಾಪಾರ ¸Á: ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿತರು  ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಳಿದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು  ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 6235=00  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ ಬಂದು  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĹ̠  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 22/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

                  ¢£ÁAPÀ. 15-02-2014 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï DlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄvÁÛ  M¼ÀUÉ ©zÀÝgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÝgÀ ¤£ÀUÉ C£ÀÄߪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. 2) PÁqÀ¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 35ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼À, ZÁ®PÀ, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 3) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄtÚ, 27ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ®ÝPÀ¯ï, ºÁ.ªÀ. UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð.4) ¸Á§tÚ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà,  25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 5) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ±ÉõÀtÚ, 35ªÀµÀð, DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 6) CPÀâgï vÀAzÉ:ªÀÄĤÃgï ¥Á±À ºÀªÁ¯ÁÝgï, 32ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, mÉʯïì PÉ®¸À, ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ºÉÆ£ÀßAiÀÄå, 22ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. 8) SÁ¹A vÀAzÉ: ªÉÆâ£ï ¸Á¨ï, 40ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ZÁ®PÀ, ¸Á: gÁµÀÖç¥Àw Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 9) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, 28ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¨Á¥ÀÆf Nt zÉêÀzÀÄUÀð. 10) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á¹éUÉÃgÀªÀgï, 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ CAUÀ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ 7,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G:ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt¥Àà ¸Á:C£Àéj FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß EUÉßÃlgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 E.©.6515 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C£Àéj UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ dA¨sÀtÚ ¸Á:PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ PÉ.J.36  n.J.8953 mÁæöå° £ÀA PÉ.J.36 n.J.8954 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 14/2014 PÀ®A; 279.337 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ದಿನಾಂಕ : 15/02/14 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಜಾಸಾಬ ಇವರ ಬೀಳು ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÉÃSï ZÁAzÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : ¸ÉÊPÀ¯ï j¥ÉÃj ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ಆರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 12910/-/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 51/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
         ¢£ÁAPÀ: 14-02-14 gÀAzÀÄ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 35ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À«, f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà,35ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ D¥Á¢vÀ ºÀÄ°UÉ¥ÀzÀ¥À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ¸Á:¨sÉÆÃVgÁªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉZï.J¥sï.r®PÀì »gÉÆà ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÀLPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/ EB-7360  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÁr ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÀ¯É ºÉÆrzÀÄ gÀPÀÛ §gÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ CA§Äå¯É£ÀìzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¸ÉÃj §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
              PÁgÀt DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹgÀĪÀzÀjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÃUÀ vÀqÉ ¢§ÄâUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁr ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  C.¸ÀA. 26/2014 PÀ®A;279,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ: 15-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ  ±ÀAPÀæ¥Àà£À Z˪Áít FvÀ£À JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä @ gÉÃtÄPÁ  FPÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀįɥÀà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á- £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ 2) gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á- £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ3)AiÀÄAPÀ¥Àà @ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¸Á- £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ4) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà   ¸Á- ¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß Cfð «ZÀgÀuÉUÉAzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgɹzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è CfðzÁgÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA1ªÀÄvÀÄÛ2 £ÉzÀݪÀgÀÄ DPÉUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÉå ¥ÀæªÉò¹ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ FjÃw zËdð£Àå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¤ÃªÉãÀÄ ±ÀAl QvÀÄÛPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr G½zÁgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹  gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/14 PÀ®A.,143,147,323,353,354,355,504, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 48 ªÀµÀð eÁ : F½UÉÃgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : PÀ¸À¨É PÁåA¥ï. vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನ ಮಗಳಾದ ಶಾಂಭವಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿಯವಳಿಗೆ 03 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು, ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಸವ ಪ್ರಭು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.  ದಿನಾಂಕ 14-02-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ತನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ನಾಗೇದ್ರ ಕೆ ಈತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.  ನಾನು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾನವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 15-02-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ  ಮಗಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.05/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 07.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀØ «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ «ÃgÉñÀ EªÀj§âgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà  gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ‘’J¯Éà gÀAqÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¨sÁUÀPÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉüÀ°èPÉÌ §gÀĪÀ¢®èªÉãÀÄ’’ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. DUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÉÊ «±Á¯ï PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ zÉÆqÀØ «ÃgÉñÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÆ«£À ¹ªÉÄAmï ¥Ámï JwÛ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ£ÀÄ.CAvÀ   ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà 46 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À
¸Á: mÉÊ¥ï-¹-151 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 27/2014 PÀ®A 323.324.504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¥Á¸À£É PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀ:52 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ :19 ವರ್ಷ , ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ:11.02.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋದ ತನ್ನ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ  ನನ್ನ ಮಗಳು ದಿನಾಂಕ:11.02.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ  ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.02.2014 ರಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 39/2014 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ  Cr¬Äè ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.                   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2014 gÀAzÀÄ   62  ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    10,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.