Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-04-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-04-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 06-04-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀæªÀÄ¥Áà §ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆlÄÖ vÀPÀët ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà MªÉÄäÃ¯É PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ¥À°Ö ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀët ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gÀ J¦ 23 n 3173 EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ aîUÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°èzÀÝ J¯Áè d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: fÃgÀUÁ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä mÉA¥ÉÆÃzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼É¹zÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: fÃgÀUÁ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀ°è 1) ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw 3) ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ 4) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà 5) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà 6) UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 7) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 8) ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà 9) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà 10) §ÄzÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà 11) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 12) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà 13) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ 14) AiÀÄƸÀÆ¥sÀ vÀAzÉ ¥Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁå CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ F ªÉÄð£À d£ÀgÀ°è 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÉÄÃvÉæ 2) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨ÉÆA§¼ÀUÉ 3) AiÀÄƸÀÆ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁè EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À aîUÀ¼À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. vÀPÀët aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 498[J], 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06/04/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ C²ÃµÀ ¥ÀºÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G: SÁ¸ÀV ±Á¯É ¸ÀºÀ ²PÀëQ ºÀ½îSÉÃqÀ[PÉ] ¸Á|| zsÀ£ÀÆßgÀ [Dgï] ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á£À §Ä¼Áî PÁ¯ÉÃf£À°è ©.Jqï «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ C²ÃµÀ vÀAzÉ °Ã¯ÁzsÀgÀgÁªÀ ¥ÀºÉÆÃ£É eÁ: vÉð ¸Á|| Dgï.«.E £ÁPÁ ¨ÁåZÀÄ®gï gÉÆÃqÀ [§®ªÁ gÉÆÃqÀ] PÁqÀ¸Éà ¯Éà Ol ¥Áèl £ÀA 4 ªÀgÀzÁ f¯Áè [JªÀiïJZï] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÉæêÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ D ¸ÀA¨sÀAzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 11/3/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸À¨ï gÉf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ¢ªÀ¸À «PÁgÁ¨ÁzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V ºÀwÛgÀ CqÀ«AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ E°èAzÀ ¤Ã£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÀA©¹ ªÀÄvÉÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 05/04/11 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 27/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 6/4/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÆ®UÉÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á|| ¤ÃqɨÁ£À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÁUÀzÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è±ÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 2] ¸Àwõï vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉnÖ E§âgÀÄ ¸Á; ¤ÃqɨÁ£À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©Ã¸ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06-04-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï jeÁé£ï SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄPÀæASÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ªÉÄPÁå¤Pï PÉ®¸À ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ r¸ÉAmï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ C°è DgÉÆæ 1) E¨Áæ»A SÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À 2) ªÀ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ SÁ£À E§âgÀÄ ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¥sÀAPÀë£ï£À Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ãgï PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄr¬Äj JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 324, 504, 506(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 05-04-2011 gÀAzÀÄ 2235 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï E¨Áæ»ASÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: «zsÁåyð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.2-5-104, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ r¸ÉAmï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzï ¯ÉÊR vÀAzÉ ªÉƺÀäzï d«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀiÁæ£À vÀAzÉ UÀ¥sÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÄ ¸Á: PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ, «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¤ªÁ¹, ¸ÉÊAiÀÄzï ®wÃ¥sï¥ÁµÁ vÀAzÉ d£Á§ C§Ä¯ï ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 26 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀPÁ® C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ F ªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀÄ UÀAqÀĪÀÄUÀÄ d¤¹gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt ¥Àw, ¨ÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:06.04.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚA¢gÉÆA¢UÉ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉÆAqÁUÀ ¥ÀwAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ«®è £À£Àß ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÉÃqÀ, ¤£ÀUÉ K£ÀÄPÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, ¨ÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÀÄ PÀÆqÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ PÉÆArgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.04.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FzÀgï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªï ¸Á:dPÀÌ®¢¤ßPÁåA¥ï EªÀgÀ ªÀÄzsÀå d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ªÁådå«zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ£À ¥ÀgÀªÁV wÃ¥ÀÄð §A¢zÀÝjAzÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eɹ©¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ FzÀgï ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛ CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. gÁWÀªÀAiÀÄå, §AUÁgÀ¨Á§Ä ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁPÀgïgÁªï ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ F PÀÈvÀå dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àwß ¹.ºÉZï.£ÁUÀªÀÄt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.04.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀ¼ÉUÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜtzÀ eÁvÉæ ¤«ÄvÀå £ÁUÀgÁeï, ªÀÄÄzÀÝ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀtÚ §AqÉÆý ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁeï EªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ, ZÀ£Àߧ¸À¥Àà£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä DzÉ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä, £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, DzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà, ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:ºÀ¼ÉUÉÆî¥À°è ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÀ®Äè, §rUÉ, ZÀ¥Àà°UÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀtÚ §AqÉÆý, §¸ÀªÀgÁeï, £ÁUÀgÁeï, ªÀÄÄzÀÝ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:UÉÆî¥À°è EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:06.04.2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀtÚ §AqÉÆý PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.04.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆÃUÁªÀw ¦rN UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ, £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀÄPÀÆâ¯ï ºÀĸÉÃ£ï ºÁUÀÆ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÁzÀ UÀAUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï, ¤ÃwgÁeï ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è J£ï.Dgï.E.f.J.CrAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß «ÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¸Á:ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ªÀiÁgÀÄw CªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EA¢gÁ DªÁeï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è d£ÀvÁ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ gÀÆ:15,000/- UÀ¼À ZÀPï PÉýzÀgÉ gÀÆ:10,000/- ZÀPï PÉÆnÖ¢ÝÃAiÀiÁ ? gÀÆ:15,000/- ZÀPï PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ªÉÄA§gï ºÉýzÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁeï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀjUÀÆ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:06.04.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆÃUÁªÀw ¦rN ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÄzÀQ£Á¼ï vÁAqÁ¤ªÁ¹, GªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄè¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:15.03.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹ PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:06.04.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zÀAd¥Àà §UÀrvÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.04.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 20.40 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.32, ©.6780 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁdPÀªÀÄ¯ï ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ §AzÀAiÀÄå ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï 653 gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-04-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁA¥ÀÄgÉ ªÉÄrPÀ® PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï D¦üøÀ£À°èzÁÝUÀ gÁdtÚ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ mÉ°¥sÉÆãÀ ªÉÄPÁå¤PÀ, ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð dÆå¤AiÀÄgï EAd¤ÃAiÀÄgÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï, ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 5 d£À UÀÄAqÁUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ gÁdtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁºÉçjUÉ ºÉý ¨ÉÃgÉ KjAiÀiÁPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹zÉÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, ªÀÄĶ֤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ C°èAiÉÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ £À£ÀߣÀÄ ªÀÄÄV¸ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ ¸ÁºÉçgÀ ZÀªÀÄZÁ E¢Ý JAzÀÄ zsÀªÀÄQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ E°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ £À£ÀUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ RįÁè vÁQvÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

ºÀ¯Éè ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :
²æêÀÄw. ¨sÁgÀwà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ E®PÀ®, ¸Á|| «Ä®£À ZËPÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢:06-04-11 gÀAzÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀiÁjzÀµÀÄÖ ºÀtPÉÌ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æà PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀmÉÖÃzÁgÀ ¸Á: PÀÆr vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ EAzÀĨÁ¬Ä EªÀ½UÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr EnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ½UÉ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ¸ÀºÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É. EAzÀĨÁ¬ÄUÉ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤ÃªÀÅ QüÀÄ eÁwAiÀĪÀgÀÄ CAvÁ ºÉý ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.