Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 23, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-01-2014


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-01-2014

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ vÀÄUÁAªÉ ¸Á: ZËrUÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÉñÀéj UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ »AzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À HgÁzÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖâAzÀ ¨sÀUÀÎAvÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀmÁ¬ÄAzÀ ¥ÀÆwð zÉúÀ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÀæ ©ÃzÀgÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀiÁtÂÃPÉñÀéj EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖâAzÀ ¨ÉAQ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2014, PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸Àwñï vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÁUÀ¯É ¸Á: gÁeÉñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw CA©PÁ EPÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ 3 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ CªÀ¼À §UÀ®°è EvÀÄÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°è EvÀÄÛ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ UÉÆÃAiÀįï vÀAzÉ gÁzsÉñÁåªÀÄ UÉÆÃAiÀÄ¯ï ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-1-65 2£Éà ªÀĺÀr ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉÃðl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5901 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÁA¥ÉèÃPïì£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®V ¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5901, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JAr2rJ¸ï05gÀhÄqïgÀhÄqïJ£ï¹PÉ51854, 3) EAf£ï £ÀA. rJ¸ïf©J£ïPÉ34046, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2007, 5) §tÚ PÀ¥ÀÄà PÀ®gï, 7) C.Q 25,900/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¹AzÉÆî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: §ÄgÉÃgÀ, ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀUÀqÁØ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÁªÀÄPÁÌ EªÀ½UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀPÁÌV ¤®AUÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÆÃzÀ®£Éà ºÉAqÀw UÀÄAqÀPÁÌ, vÁ¬Ä zÀÄUÀðªÀiÁä ºÁUÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EªÀjzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤®AUÁ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄUÀ PÀAmÉÃ¥Áà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt°®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉAqÀw UÀÄAqÀPÁÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ PÉýzÁUÀ JA¢£ÀAvÉ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÁÝ£É JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è, PÀAmÉÃ¥Áà FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À C®è°è wgÀÄUÁr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CzÀPÉÌ 2-3 ¢ªÀ¸À CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀzÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwzÀÄÝ, PÀAmÉ¥Áà ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ UÀÄ®§UÁð, ¨sÁ°Ì, ©ÃzÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, d»ÃgÁ¨ÁzÀ, ¤®AUÁ ºÁUÀÄ ºÀ½î ¥À½îUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀAmÉ¥Áà FvÀ£À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè,  FvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ : PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ gÁdÄ ¹AzÉÆî ªÀAiÀÄ : 09 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ-3 ¦üÃl, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ ªÉÄʧuÁÚ, ¸ÀtÚ £ÉÃgÀ ªÀÄÄUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà PÀÄzÀ®Ä, vÉîUÀÄ, PÀ£ÀßqÁ, »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ£É. NzÀ®Ä §gÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ ±Àlð, PÀ¥ÀÄà ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ PÉÆgÀ¼À°è PÀ¥ÀÄà ºÁUÀÄ ©½ ªÀÄtÂUÀ¼À JgÀqÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/14 PÀ®A 78 (3) Pɦ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 1 gÀÆ 90 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¸Ádð¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JPÀA§j£ÁxÀ ²ªÀAiÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ¯ÉÌ D¸ÀàvÀæ JAzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 2)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÉÆÃ¼É ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M§â CgÉÆæ ¹QzÀÄÝ G½zÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8120/- gÀÆ, 2) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï, 4) MAzÀÄ PÁ§ð£À ªÉƨÉʯï C.Q 800/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ n.Dgï gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è gÁªÀvÁ°AzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɸÀ®Ä PÀgÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄlPÁ Drj CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £Àqɹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ aÃn §gɸÀ®Ä §gÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §§Äè @ ±ÉÃR ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÉÆÃvÀgÁd ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: PËoÁ (©) ©ÃzÀgÀ E§âjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¨Á¯ï ¥É£ï, 2-ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 3) vÀºÀ¹Ã£À vÀAzÉ SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£ÀUÀ°è gÁªÀvÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 4) ªÀÄĤªÀÄ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃrUÉ ©«© PÁ¯ÉÃd ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀÄÄQÛ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ 4 d£ÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £Àqɹ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà SÁ±ÉÃA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA), ¸ÀzÀå: C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆÃd£Á, 3) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ SÁ±ÉA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA), ¸ÀzÀå C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 4) zsÀ£ÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwzÀÄÝ E§âgÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä, 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 14,970/- gÀÆ ºÁUÀÆ 6 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, 4 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ, 2 ¨Á® ¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 16-01-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¯ÉÆPÀAqɪÁ¯É, 38 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì, gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ಗೆಳೆಯ ಮಾಹಾದೇವ ತಂದೆ ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಮೊmÁgï ಸೈPÀ¯ï ನಂ. ಕೆಎ-38/ಕೆ-3344 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಮರಳಿ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೊmÁgï ಸೈಕಲ ಮಾಹಾದೇವ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಧನ್ನೂರ ತಾಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ DgÉÆæ ಮಾಹಾದೇವ ಇತನು ಮಾಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ವಾಹಾನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿµÁ̼Àಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಒಮ್ಮಲೆ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂ¼É ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಎಡಕೈ ಮೊಳಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಡಕಾಲು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ CAvÀ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.rDgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÉêÀiÁªÀw UÀAqÀ CªÀÄgÉÃ±ï «ÄAZÉÃjvÁAqÁ , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, eÁ: ®ªÀiÁt , ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À , ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FPÉಯು ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಮ್ಮ ವಯ:30, ಈಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಖಾಸಾ ತಮ್ಮನಾದ ಪತ್ತೆಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು , ದಿ.22-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹ್ಮದೀಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೃತ ಅಂಬಮ್ಮಳ ತಟ್ಟಿ ಜೋಪಡಿಯ ಮುಂದಿನ ತೆಂಗಿನ ಪರಿಕೆಯ ಅಡಿಗೆ ಶಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ  ಸದರಿ ಅಂಬಮ್ಮಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಪರಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಂಬಮ್ಮಳಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.01/2014 , ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ .
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ¥ÉzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃrEªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr gÀªÀರ ನಡುವೆ ಹೊಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 18.01.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬಂದು ಸದರಿ ಹೊಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಯ್ಯಾಕೆ ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ  ದ್ವೇಷದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸಂಗಡ ತಂಟೆ  ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಲಿಕೆ ಕಾವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಾದಾ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಂಟಿ ಮೇಳ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ F §UÉÎ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A: 307, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ zÁR¯ÁVzÀÄÝ,¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ  ಚಿನ್ನ ನರಸಪ್ಪನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 22.01.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.45 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 23.01.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಕಲಂ : 302 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ 3ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಯ್ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ನಿವೇಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-48 eÁw: £ÁAiÀÄPÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÁݣɠ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. {PÁ &¸ÀÄ} °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ zÁ½  ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 680/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ  ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï , JgÀqÀÄ  ªÉƨÉʯï (1) G«ÄAUï  PÀA¥À¤ 2) ¸Éàöʸï PÀA¥À¤ )   ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁåV EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ದಿನಾಂಕ 22.01.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ದಾದಾವಲಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾಸು) ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದ ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಣ ಪಡೆದು ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಯಾ:30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ:ಬ್ರೇಸ್ತುವಾರ್ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಒಟ್ಟು ರೂ 1950/-, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಚೀಟಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ರಿಂದ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತನ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 24/2014 ಕಲಂ 78(|||) ಕೆ.ಪಿ. ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ¢£ÁAPÀ:22-01-2014 gÀAzÀÄ 18-45  UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ  ¸ÀªÀð£ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢Ýãï, 21 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À, ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1400/-2)JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q E¯Áè 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ದಿನಾಂಕ:22-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇತಾಜಿ ನಗರದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ) FgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 30ªÀµÀð, J¸ï.¹, ªÀiÁ¯Á, ¨ÉïÁÝgÀ,  ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.4-5-52 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ2) vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà, 39ªÀµÀð, J¸ï.¹, ªÀiÁ¯Á, ¥ÉÃAnAUï    PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.5-7-44, £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ3) ªÀĺÀäzï ±Á®A vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C£Áìj, 24ªÀµÀð, ¨ÉïÁÝgÀ,    ¸Á: £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4) eÁQÃgï ºÀĸÉãï vÀAzÉ C§Äݯï CfÃeï, 22ªÀµÀð, J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï, ¸Á: £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.2060/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.15/2014 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ. ಯ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ CªÀÄgÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀªÁgï ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ   FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæw¢£À vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ gÉÆÃqÀ®§AqÁPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§gÀÄvÀÛzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢: 20-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-40 UÀAmÉUÉ dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ¢AzÀ PÁåA¥ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è PÁ¯ÉÃfUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà vÁAqÁzÀ D¥Á¢vÀ 1) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà £ÉÃzÀÝzÀªÀ£ÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/14 PÀ®A 143, 147, 366(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2014 gÀAzÀÄ  120 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22-0-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾಲೀಕ ಇನೋವಾ ಕಾರ ಕೆಎ 50 ಎಂ 8585 ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ನರನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ಹೊರಟಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ ಕುಳಿತಿದಿದ್ದು, ಗುಲಬರ್ಗಾ –ಹುಮನಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ, ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿಬೀದಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸು ಕೆಎ 38 ಎಫ 628 ಚಾಲಕ  ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪ ಮಳ್ಳಿ ಇತನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕೋಗನೂರ ಸಾ|| ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕನಕನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಚನ್ನ @ ಚಾಂದಬಾಯಿ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಇವರು ವಿನಾ: ಕಾರಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿರುತ್ತೇನೆ ಹಿಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ|| 22/01/2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನು @ ಚಾಂದಭಾಯಿ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಾಕು ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 3000/- ರೂಪಾಯಿ ಕೈಹಾಕಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ದೋಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಟಿ.ವಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇದ್ದ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಫೋನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವೂಡಾಫೋನ್ ಸೀಮ್ ನಂ 08794290458 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ನೀಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ಎ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.