Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 4, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-11-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉæªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt DqÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ xÁªÀgÁ DqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è Er ¢£À PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAqÀ¤UÉ ¸ÉÆÖà ºÀaÑ PÀÆrj CAvÁ w½¹zÁUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÉÆÖÃUÉ UÁ½ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃPÉÌ ºÀaÑzÀ ¨ÉAQ UÀAqÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉÄÊ ¸ÀÄmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß £ÉUÉt PÀ«vÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¹ UÀAqÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À E¯Ád £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±É EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ®°vÁ UÀAqÀ gÉÆ»vÀ @ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: oÁPÀÆgÀ, ¸Á: ZÉÆArUÀ°è ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ ºÀÄtÂÚªÉĬÄAzÀ (4-5¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ) CgÉ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 03-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPï ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 03-11-2012 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jwÃAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäzÉë UÀAqÀ UÉÆ«AzÀ¹AUï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁdw: oÁPÀÆgÀ, ¸Á: ¨ÁªÀað UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiËTPÀªÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-012 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ @ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà UÉʤ ¸Á: ªÀÄÄgÀPÀÄAzÀeÁ½ (J¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà mÉÆÃgÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁåw: ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J¦-23/E-9085 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÃ¼É £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ »AwgÀÄV ªÀÄ£ÉÃUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀÄAzÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA: PÉJ-38/3631 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ EvÀ¤ÃUÉ §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ OgÁzÀ (©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ fïÁè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â C¥ÀjavÀ 40 jAzÀ 42 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛUÉ AiÀiÁgÀÆ zÀµÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ PÀgÀªÀ¸ÀÛç (UÀªÀÄeÁ)¢AzÀ PÀÄwUÉ ©VzÀÄ ¸ÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ MAzÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JwÛ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 jAzÀ 42 EzÀÄÝ, ¸ÁzÁgÀt vɼÀîUÉ ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀÝ 5 ¦üÃl 7 EAZÀ JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt UÉÆâà ªÉÄʧtÚ, UÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¤mÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà PÀÄr «ÄøÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà PÀj PÀÄzÀ®Ä, ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ w½ ºÀ¹gÀÄ CAqÀgÀªÉÃgÀ GnÖzÀÄÝ, §®PÉÊAiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ zÁgÀ PÀnÖzÀÄÝ, mÉÆAQ£À°è PÉA¥ÀÄ GrzÁgÀ EzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ºÁ¸É¥Áà §AqÁgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw:PÉÆý, ¸Á: WÁl»¥ÀUÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAQvÁ UÀAqÀ §®©üêÀÄ «ÄgÀeÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EPÉUÉ ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄzÀ §®©üªÀÄ «ÄeÁð¥ÀÆgÉ EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀÄR ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è CPÉAiÀÄ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £ÁzÀ¤ J®ègÀÄ M¼ÉîAiÀÄjÃwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÁæ¸À EgÀ°¯Áè, CAQvÁ EªÀ½UÉ DUÁUÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-11-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀÄUÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ½UÉ G½¸ÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ ¸ÀÄUÀAzÀ gÀªÀgÀÄ CAQvÁ½UÉ £ÉÃt¤AzÀ E½¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁ¹ä£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ dªÀiÁ® RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ dªÀiÁ® RÄgÉò vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁt EªÀgÀÄ ZÀl£À½î UÁæªÀÄPÉÌ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-5920 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉͽî gÉÆÃqï PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ §½ EgÀĪÀ ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆÃqÁ¯É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dªÀiÁ® EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ Hj£À ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆÃqÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃqÁ¯É EªÀjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MªÉÄä¯Éà rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è ºÁUÀÄ PÁ²£ÁxÀ UÉÆÃqÁ¯É EªÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀQ«AiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆÃqÁ¯É EªÀjUÉ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, dªÀiÁ® RÄgÉò EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ dªÀiÁ¯ï RÄgɲ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 04-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕು|| ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ  ಚೌಧರಿ ಸಾ: ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ  ಒಕ್ಕಲಗೇರಾ ಗಂಜ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 03-11-12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲೂ-4004 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇವಳನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಲೇಜ ದಿಂದ ಆನಂದ ಓಪಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಜಾಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಎದರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಯು-203 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 110/2012 ಕಲಂ, 279,337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದೀಪಕ ಶೇಟ್ಟಿ  ತಂದೆ ಸದಾಶಿವ ರತ್ನಾಹೊನ್ನಾ   ಉ: ಫುಡ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ  ಸಾ:ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ 03-11-12ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಕ್ಯೂ-7636 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಎದರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ-32 -7733 ರ ಚಾಲಕನು  ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ   ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 111/2012 ಕಲಂ, 279,337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ  ಸಾ|| ಕಾವೇರಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಚವಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ.12 ಕಾತಾ ನಂ. 424 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ವೋಡಾಪೋನ ಟವರ ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 24 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಅ:ಕಿ: 24,000=00 ಕಿಮ್ಮತಿನದು ಮತ್ತು ಚವಡಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ ಇವರ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಸಿದಿ ಏರಟೇಲ ಟವರ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 24  ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಅ:ಕಿ: 24,000=00 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವು ದಿನಾಂಕ: 04-11-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  48 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅ||ಕಿ|| 48,000/- ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:128/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»wÀ-

                     ¢£ÁAPÀ- 02/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁå£Àí 12-15 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ²æà £ÁUÀgÁd ºÀQÌPÀ¯ï vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ºÀQÌPÀ¯ï, 27ªÀµÀð, eÁ:£ÉÃPÁgÀgÀÄ, G: CPËAmÉAmï PÉ®¸À nJ¦JA¹ zÉêÀzÀÄUÀð, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ nJ¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 29 PÉ.2261 ¨ÁèPï PÀ®gÀ£ÀzÀÄÝ EAd£ï £ÀA. 00JªÀiï18E23966 ZÉ¹ì £ÀA. 00JªÀiï20J¥sï24610 C.Q. gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀbÉÃj ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀåªÁV PÀbÉÃjAiÀÄUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì 12-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ°è J¯Áè PÀqÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:    .169/2012 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç, ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á:ªÀÄ®èl vÁ:ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  vÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ §®èlVAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄZÀtß ¹£ÉêÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀ®Ä J®ègÀÆ  DAiÀÄåtÚ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå gÀªÀgÀ mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉJ.35/4536 £ÉÃzÀÝgÀ°èè PÀĽvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃqï »rzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀgï  VæqÀØ PÀA¥ËAqï ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ £Á¬Ä gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É CqÀØ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  £ÁªÀÅ PÀĽvÀ  ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É  ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢zÀÄÝ  CzÀgÀ°è PÀĽvÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2012 PÀ®A: 279,337.338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À :-
            ¢£ÁAPÀ:-03.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢:: £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ.45 ªÀµÀð, eÁ. PÀ¨ÉâÃgÀ, G. ºÉÆÃl® PÉ®¸À, ¸Á. PÉÆvÀðPÀÄAzÁ. vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀtÚ ºÉÆÃmÉ°£À  ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ vÀªÀÄägÉrØ ªÀAiÀiÁ. 35 ªÀµÀð. G. MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á. ¸Á. PÉÆvÀðPÀÄAzÁ. vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃn°UÉ §AzÀÄ Hl PÉÆr CAvÁ PÉýzÀÄÝ  Hl PÉÆq¯ÁgÀzÀÝjAzÀ K¯Éà ¸ÀÆ¼É £À£Àß ºÀwÛgÀ n.«. vÉzÀÄPÉÆAqÀ ¨ÁQ ºÀt E£ÀÆß PÉÆnÖ®è FUÀ Hl KPÉ ºÁPÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ  C®èzÉ ªÀÄUÀ¼ÀÆ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ  PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2012 PÀ®A: 323504 354 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2012 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J.J¸ï.L. ²æà n.f.£ÁUÀgÁd, ºÀZï.¹. 60 ¦.¹. 38, 60, 64, 117, 91 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §AUÁj ªÀAiÀĸÀÄì: 31 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr [2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ ¸Àé®àzÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,560-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 323, 354, 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ 2008 £Éà ¸Á°¤AzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¸Á®¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁV¤AzÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ.

¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E¯Áè CAzÉæ ¤Ã£ÀߣÀÄß ºÉÆÃrzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ. 2] gÁªÀÄtÚ ¤®UÀAn ¸Á: E§âgÀÆ D¢ªÁ® ¥sÁgÀA, vÁ: »jAiÀÄÆgÀÄ f: avÀæzÀÄUÀð ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®èªÁ CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA.1 PÉʬÄAzÀ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï. ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 03/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ PÀȵÁÚgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÄeÁj EªÀgÀÄ §AzÀÄ " UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀıÉõÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ¹ÃvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï J®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¨ÁUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ©ÃUÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C¯ÁägÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EnÖgÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è PÉêÀ® £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 ªÀiÁvÀæ EnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ©ÃUÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸಾವು:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ದೇವಲಾ ರಾಠೋಡ ವ: 40 ಜಾ:ಲಂಬಾಣಿ ಉ: ಖಣಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂರವಾಡಿ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಫೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಕಿಶನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:03-11-2012 ರಂದು ಖಣಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಹಡಪದ ರವರ ಹೊಟೇಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಎಡಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಮುಂಜಾನೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮರಿಗೆ ವಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪೈ ಟ್ರಾಕ್ ನಂ: ಕೆಎ- 32 ಬಿ- 2727 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಹೇಶ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಿಶನ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಕಿಶನ ಇತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎದೆಗೆ, ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ರಾಗಿ ರಕ್ತಗಾವ ವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾವೂರ ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದೇವು. ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಾಲಕ ಮಹೇಶ  ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 139/2012  ಕಲಂ:279 304 [ಎ] ಐಪಿಸಿ ಸಂ: 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಕುಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೆರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹಜರತ ಅಲಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಶಿವಶರಣ ರವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ ವ|| 42 ವರ್ಷ, || ಒಕ್ಕಲುತನ, ಜಾ|| ಕುರುಬರು, ಸಾ|| ಕುಡಕಿ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಹವಳಪ್ಪ ಕಾಲಳ್ಳಿ ವ||  48 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಹರಿಜನ, || ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಕುಡಕಿ ಗ್ರಾಮ, ಓಡಿ ಹೋದ ಇಬ್ಬರಾದ ರಾಜು ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಹೋಳಕುಂದಿ ವ|| 40 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಕುರುಬರು, || ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ|| ಕುಡಕಿ, ಪಾಂಡು ತಂದೆ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಮೋರ್ಖಂಡಿ ವ|| 55 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಕುರುಬರು, || ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಕುಡಕಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ 4 ಜನರು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 560/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:94/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾ|| ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು REVAN BACK SECURETY OF INDIA LIMITED BANGLORE  ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಸುಪರ ವೈಸರ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು., ದಿನಾಂಕ 28/10/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಭೂಸನೂರ ಟಾವರಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ||ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಫೊನ ಮಾಡಿ  ಏರಟೇಲ ಟಾವರಿನ 20 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28/10/2012 ರ 02-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 04-00 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ  ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 95/2012 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಟಕಲ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಯ ಜಮಾದಾರ ಸಾ||ಕೊಡ್ಲಿ ರವರು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ  ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇತನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೊಸೆಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ 6-7  ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಾಗು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ವಾಪಸ ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ  ದಿನಾಂಕ:02-11-2012 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ  ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇತನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ  ಸಂಗಡ 4 ಜನರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಕುಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 51/2012 ಕಲಂ, 143, 147, 148, 341, 302 ಸಮಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಪಿಎ 1989 ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ  ಸಾ: ಕೆರೆಬೋಸಗಾ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:-3/11/2012 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ 7-00  ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಮನೆಯ ಪಾಯವನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಅಗೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಮೃತ ವಠಾರ, ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಸುನೀಲ , ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಅಮೃತ ವಠಾರ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಕೆರೆಬೋಸಗಾ  ರವರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪಾಯ ಕೆದರುತ್ತಿದ್ದಿ  ಅಂತ ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುನೀಲ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 353/12 ಕಲಂ 341, 323 324 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.