Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 2, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-08-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-08-2015

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2015, PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä@ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀmÉÖ¥Áà ªÀUÉÎ EvÀ£ÉÆA¢UÉ eÁw ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuɪÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀUÉÎ (UÀAqÀ), 2) ªÀÄAUÀ¯Á (CvÉÛ), 3) PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀtÚ ªÀUÉÎ (ªÀiÁªÀ), 4) gÁdÄ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀUÉÎ (¨sÁªÀ) J®ègÀÆ ¸Á: PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ, 5) ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw (UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ), 6) UÀt¥Àw (±ÁAvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ UÀAqÀ) E§âgÀÄ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÉÆÃqÀ°PÉ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV¯Áè, £ÀªÀÄUÉ UÀAl ©¢Ý¢Ý CAvÀ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ¨sÀðªÀw DzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ PÁwðPÀ EvÀ£À vÉÆÃnÖ®Ä PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄzÀ°è UÀAqÀ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ ºÀl ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä-vÀAzÉ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ GAUÀÄgÀ£ÀÄß UÀAqÀ¤UÉ  ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, EµÉÖïÁè DzÀgÀÄ UÀAqÀ «£Á: PÁgÀt ¤£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè JAzÀÄ ¢£Á®Ä zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß, ¢£ÁAPÀ 14-07-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¥À¢ät¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸Àé®à ºÉÆÃvÀÄÛ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý ¥ÀÄ£À: §qÀUÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÉÃgÀ½gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ¤ªÀÄUÉ ¥sÉÆä£À°è K£É£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉý UÀAqÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 15-07-2015 gÀAzÀÄ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼À GqÀUÀĪÁUÀ CvÉÛ ªÀÄAUÀ¯Á gÀªÀgÀÄ  §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÀhiÁqÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ EzÀjAzÀ GqÀUÀ¨ÉÃqÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è xÀrUÀ¼ÀÄ E¯Áè ¨ÉÃgÉ xÀrUÀ½AzÀ GqÀUÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆÃrè¬ÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, UÀAqÀ §AzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄ¹Û ªÀiÁr ¨Éä£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀiÁªÀ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ C¯Éè Hj£À ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀUÉÎ, ±ÉñÁå¨Á¬Ä ªÀÄgÁoÁ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: F¸ÀÆgÀÄ, ²PÁj¥ÀÄgÀ, vÁ: ²ªÀªÉÆUÀÎ, ¸ÀzÀå: WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ©æ°AiÀÄAmï ±Á¯ÉAiÀÄ°è 2014 £Éà ¸Á°¤AzÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀÀ, gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 6 «Ä¤§¸ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀµÁðgÀA¨sÀzÀ°è ±ÀÄ®Ì ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÁÛgÉ, ±Á¯ÉAiÀÄ CzÀåPÀëgÁzÀ ¹gÁeÉƢݣï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-07-2015 gÀAzÀÄ MAzÀÄ «Ä¤ §¸ï PÉnÖzÀÝjAzÀ j¥ÉÃjUÁV ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±Á¯Á ªÀÄÄRå G¥ÁzsÁåAiÀÄgÁzÀ AiÀiÁ¹ä£ï gÀªÀgÀÄ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÄÝ, ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-07-2015 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ rÃ¸É¯ï ºÀt ºÁUÀÄ ±ÀÄ®Ì ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ MlÄÖ ºÀt 15,000/- gÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÄÖ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQgÀĪÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¸ÉÆä PÁåªÀÄgÁ C.Q 3000/-gÀÆ., C¯Éè UÉÆÃqÉUÉ ºÁQzÀÝ MAzÀÄ UÀrAiÀiÁgÀ C.Q 250/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 18,250/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2015 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.        

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2015, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® PÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ ±ÉõÉgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: gÁd£Á¼À, ¸ÀzÀå: ¥Áèmï £ÀA. 291 PÉ.L.J.r.© ºË¹AUï KjAiÀiÁ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÃAzÀæ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀðPÀ C¢üPÁj CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 31-07-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨É½UÉÎ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥ÀÆeÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À 2 §AUÁgÀzÀ ¥ÁnèUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.5 vÉÆ¯É C.Q 25,000/- gÀÆ., AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 01-08-2015 ರಂದು 1545 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á:ªÀiÁlÆgÀ UÁæªÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ  ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವgÉÆA¢UÉ  ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.4060/-ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2015 PÀ®A. 87 Pɦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೋಳಬಾಳ 52 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಹರಿಜನ,    ಸಾ;-ಗುಡುದೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.FvÀನು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.39 ರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ;-15/06/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಶಂಕರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 1),ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರು 58 ವರ್ಷ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಈತನು ಪೈಪ್ ಲೈನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಸಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಪೈಪಲೈನನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಈ ಸಲ ಉಳಿದುಕೋಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀದವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.ಆಪಾಧಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಾಲಿಕರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 39 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪೈಪಲೈನನ್ನು ವಿನಕಾರಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03/2015.ರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 112/2015.ಕಲಂ,143,147,323,447,504,506,ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10). ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಯಿದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀUÁvÀ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ. 31-07-2015 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:49ªÀ ²æà ®Qëöäà C¥sï¸Émï ¦æAlgïì£À°è DPÀ¹äPÀ «zÀåvï    ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¦æAnAUï ªÀIJ£ï,PÀnAUï ªÀIJ£ï, ¥Áå¥Á¥ÀÄgÀrªÀÄUÀ ªÀIJ£ï,PÀA¥ÀÆålgï, ¦gÀAlgï, »Ãlgï, AiÀÄÄ.¦.J¸ï,gÀ§âgï ¸ÁÖA¥ï ªÀĶ£ï, ¸ÁÌöå£Àgï, ¥ÉÃ¥Àgï, ªÉrØAUï PÁgïØ÷ì , ¥sÀ¤ðZÀgïì , gÀ§âgï ¸ÁÖöåA¥ï EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ,  J¯ÉQÖçPÀ¯ï ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁå£ï ºÁUÀÆ ¸ÉÖñÀ£Àgï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.6,48,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ  ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.J¥sï.J £ÀA. 05/2015 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 25/7/15 jAzÀ 27/7/15 gÀ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÊ.n.¦.J¸ï. aPÀ̸ÀUÀÆgÀÄ PÀA¥À¤ UËæAqï DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ªÀPÀð¸ÉÊmï£À®è JA.¹.¹. PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹zÀÝ PÀAmÉæÃPÀÖgïUÀ¼À°è£À vÁªÀÄæzÀ ¹®égï PÉÆÃnAUï ªÀiÁrzÀ MlÄÖ 21 ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 6,22,770/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ æäªÁ¸À  CPËAmÉAmï J¯ï & n PÀA£ÀìlæPÀëö£ï  aPÀ̸ÀUÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2015 gÀAzÀÄ 170 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   22800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2015 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5), And U/S 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 01/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 J.JA.PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §AzÀ½î ºÀ¼ÀîzÀ  ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ D mÁæöåPïÖç£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖçgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33, n-1846 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA.PÉJ-33, n-1847  è ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C£ÀAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¸Á;ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀÄjvÀÄ :- F PÉù£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁdgÀrØ vÀAzÉ  ªÀÄ®ègÀrØ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¸ÉAnæÃAUï PÉ®¸À ¸Á|| ºÀwÛPÀÄuÉ ºÁ° ªÀ¹Û: agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁåzÀÄzÁgÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ 25 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÆ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁrPÉÆArzÀݪÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĪÀÄvÁ PÁt°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À¯ÁV C°èAiÀÄÆ DPÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĪÀÄvÁ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.215/2015 PÀ®A. ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀÄjvÀÄ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ F PɼÀPÀAqÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄeÁvÁ (ºÉAqÀw)
ªÀĪÀÄvÁ (ªÀÄUÀ¼ÀÄ)
ºÉ¸ÀgÀÄ
¸ÀÄeÁvÁ 25 ªÀµÀð
ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÀĪÀÄvÁ 2 1/2 ªÀµÀð
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
5.1 Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, PÉÆîĪÀÄÄR
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
PÉA¥ÀÄ §tÚ, UÉÆîĪÀÄÄR, 2 Cr JvÀÛgÀ
¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ
¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ
zsÀj¹gÀĪÀ §mÉÖ
PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ, ©½AiÀÄ NqÀ¤ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É
zsÀj¹gÀĪÀ §mÉÖ
PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ qÉæøï
§¼À¸ÀĪÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.
9945719733
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 01/08/15 ರಂದು 5-45 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ 12 ರವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರುಗಿಯಿಂದ ಗಾಯಾಳು ಭೀಮರಾಯ ೀತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 31/07/15 ರಂದು 9-45 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೋತಪೇಟದಿಂದ ಭೀ ಗುಡಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೋತಪೇಟ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ೊಂದು ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎಮ್-4692 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಪಡೆಯಿಸಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 53/2015 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 IMV Act ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 PÀ®A: 406, 409, 420 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 01/08/15 ರಂದು 2.00 ಪಿಎಮ್ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೆಮಠ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧೀಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಸುರಪುರ ರವರು ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಅರ್ಜಿಯ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ, ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ರವರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ & ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ/708/ಗ್ರಾಅಪಂ/2014 ದಿ 27/10/2014 ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂ. ಜಪಂಯಾ/ಗ್ರಾಪಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/2014-15/2312 ದಿ: 17/01/15 ಪ್ರಕಾರ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯಾದಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಒಂಬಡ್ಸಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾ ಪಂ. ಮಲ್ಲಾ ಬಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪಿಡಿಓ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ ಇವರು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟವರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಆರ್ಜಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ 7,98,000/- ರೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ ಯೋಜನೆ ಹಣ 13,21,478/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 21,19,478/- ರೂ.ಗಳನ್ನು 2 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ ಸ್ಟೆಟಮೆಂಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಬಿಆರ್ಜಿಎಫ್ಯೋಜನೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಒಟ್ಟು 21,19,478/- ರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಪಾರಸು ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರಕಾರದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅದ್ಯಕ್ಷರು, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ಲಾ  ಬಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 92/2015 ಕಲಂ: 406, 409, 420,  ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ದಿನಾಂಕ:01/08/2015 ರಂದು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರ ಬಿ.ಎಮ್ ಫಿ.ಐ ಶೊರಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:01/08/2014 ರಂದು 05.00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಟಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ZËqÉñÀégÀºÁ¼À ಗ್ರಾಮದ ನದಿ ತಿರದಿಂದ ಸರಕಾರ ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ದನತುಂಬದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ±É¼ÀîV ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ದು MAzÀÄ ಟಿಪ್ಪರ ಹಾಗೂ 9000/- ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತಿನ ಒಟ್ಟು 12 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2015 PÀ®A: 78(111) PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:01/08/2015 gÀAzÀÄ 04.20 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ ºÀÄt¸ÀVUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ªÉÄïɠ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤zÀÝ  340/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,  MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉãÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.