Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 23, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 UÁAiÀÄzÀ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                       
            ದಿನಾಂಕ  22-02-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 05-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ a£ÁßgÉrØ @ ¸ÀtÚgÉrØ vÀAzÉ zÀAiÀÄA ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀjd£À G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 01]  vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀıÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 34 ªÀµÀð, 02] ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð, 03] §ÄaÑ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð,04] CAd£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀıÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð,J¯ÁègÀÄ eÁw|| ºÀjd£À ¸Á|| ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ಹೊಟ್ಟಿನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಲಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕೆ  ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ‘’ ಲಾರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ‘’ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ತಾಯಪ್ಪನು ‘’ ಸೂಳೆ ಮಗಂದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇಟಂಗಿ ಎಳ್ಳೆ ಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲ ಜುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನುಶಾಂತಪ್ಪನು ಇಟಂಗಿ ಎಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಲ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದನುಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸೊರಿ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಅಂಜಿನೆಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುಚ್ಚಿ ನರಸಪ್ಪನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A 447, 323, 324, 504, 506,  ¸À»vÀ   34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ. 22-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ  ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) ºÀ¸ÉÃ£ï ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ UÁérPÁgÀ 60ªÀµÀð,ªÀÄĹèA PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À ¸Á- UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð  £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ, 2200/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ CASÉå¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ zÉêÀ¥Àà UÀuÉÃPÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 23-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð eÁ;-F½UÉÃgÀ, G:-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:-§Ä¼Áî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï «Ä²ævÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ,¦.J¸ï.L. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½£Àqɹ DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆq, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÉmï UÀ¼À°èzÀÝ CAzÁdÄ 30 °Ãlgï PÉʺÉAqÀ C.Q 300/- gÀÆ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 120/- gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÉmï, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ºÉAqÀzÀ°è 180 JA.J¯ï 2 PÁélðgï ¨ÁnèUÀ¼À°è J¥sï.J¸ï.J¯ï ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÁA¥À¯ï PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ F §UÉÎ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ vÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2014 PÀ®A 273, 284, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.F DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    8,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-02-2014


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-02-2014

§PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ(PÉ), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ±ÉµÀgÁªÀ ¥ÉưøÀgÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ “eÁtvÁ gÁeÁ” £ÁlPÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/E-1620 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÁªÉ ¸ÀévÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-SÁ£Á¥ÀÆgÀ(PÉ) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢ NqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ±ÉµÀgÁªÀ ¥ÉưøÀgÀªÀjUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ±ÉµÀgÁªÀ ¥ÉưøÀgÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ±ÉµÀgÁªÀ ¥ÉưøÀgÀªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/JZï-1620 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀjUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉµÀgÁªÀ ¥ÉưøÀgÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀPÀ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ DzÀgÉ CªÀjUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ±ÉõÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2014 gÀAzÀÄ PÀ®SÉÆÃgÁ UÁæªÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©üêÀıÁ vÀAzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á: PÀ®SÉÆÃgÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ²ªÀgÁd EAUÀ¼É ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÀįÉè ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ ¨Á¯Áf ºË¯Éè gÀªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 24 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ PÀ®ªÁr ²ªÁgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ºÀ¼ÀîPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 5 JZï.¦ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹gÀÄvÁÛgÉ, EUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ¨Á¯Áf ºË¯Éè EªÀgÀ ºÀ¼ÀPÉÌ PÀÆr¹zÀ 5 JZÀ.¦. ªÉÆÃmÁgÀ C.Q. 5000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨Á¯Áf ºË¯Éè EªÀgÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ 5 JZÀ.¦. ¤Ãj£À°è PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ C.Q. 5000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ®ªÁr FvÀ£ÀÄ gÁªÀÄwxÀðªÁr ²ªÁgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 22-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj £ÁUÉñÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ »nÖ£À VgÀtÂUÉ ©¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À vÀUÀqÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ 5 JZÀ.¦. ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ £ÀªÀÄäzÉ ¨Á«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÀPÉÌ PÀÆr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹gÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄÄ JgÀqÀÄ 5 JZÀ.¦. ªÉÆmÁgÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ : ದಿನಾಂಕ 22-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಗಂಡ ಸುಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಾ: ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸರ್ಕಲ ಮಧ್ಯದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೌನಹಾಲ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಬಿ-2110 ರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜುಕೋರರ ಬಂಧನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22/02/2014 ರಂದು ನಿಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾಯ ಸಿಪಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಸಿಪಿಸಿ  ರವರು ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ಆಳಂದ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 01]ಅಶೋಕ ತಂ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹೊನಗುಂಡ ಸಾ:ಮಾಡಿಯಾಳ 02]ಶ್ರೀಮಂತ ತಂ. ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶಿರೂರ ಸಾ:ಮಾಡಿಯಾಳ 03] ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಶಿರೂರ, ಸಾ:ಮಾಡಿಯಾಳ 04] ಅಮೋಗೆಪ್ಪ ತಂ. ಪ್ರಭುರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ:ಮಾಡಿಯಾಳ 05] ಮಾಳಪ್ಪ ತಂ. ಭೂತಾಳಿಪೂಜಾರಿ, ಸಾ:ಮಾಡಿಯಾಳ 06] ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಸಾ:ಮಾಡಿಯಾಳ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ರೂ 6300/- ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂದು ಆಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ:20/02/14 ರಂದು ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಾಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ರಫೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಾ: ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯಾ ನಗರ ಜಫರಾಬಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಖಯುಮ್ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಸೈಫನ್ ಪಟೇಲ ಮತ್ತು ಅತನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನಿತರು 10 12 ಜನರು ಕೂಡಿ ಎರಡು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ (ಬುಲಡೊಜರ್) ಹಾಗೂ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ32ಎನ್3089 ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಖಯುಮ್ ಈತನು ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬಗದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ನೇಲಸಮ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಗೂ ಸಹ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಮನೆಗಳು ಕೆಡವಿ ಅಂದಾಜು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮನೆ ನೇಲಸಮ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ ಟಿಪ್ಪರ ಜಪ್ತಿ :

ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ದಿನಾಂಕ 21/02/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಪಿ.ಎಂ. ದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 05:00 ಎ.ಎಂ. ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಕೆ. ನಾಯ್ಕ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸೂ) ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕನು ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪರ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರೊ ಸಹ ಚಾಲಕನು ಟಿಪ್ಪರ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ವಿಜಯ ತಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಳಿಗೆರ ಸಾಃ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ರಾಯಚೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕರ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಳಿಗೆರ ಸಾಃ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ರಾಯಚೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾದ ಉಸುಕಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಲಾರಿಯ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಸುಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದುರುವಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಕುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಉಸುಕು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದ Tipper No. KA 35 9189 ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರ ಮಾಲಿಕನ ವಿರುದ್ದ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.