Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 29, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-12-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-12-2017

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 206/2017, PÀ®A. 306, 504, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 1, 2(1)J, 3(2)(5) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ¦J PÁAiÉÄÝ 1989 :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಯಾದವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ತೊಟರೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಡಿಗ್ಗಿ, ತಾ: ಔರಾದ ರವರ ಮಗನಾದ ಖಂಡು ಇತನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮೂರ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 16*35 ಪ್ಲಾಟ 51,000/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಔರಾದ ರಜಿಸ್ಟರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ ಇತನು ಖಂಡು ಇತನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾ, ಖಂಡು ಇತನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ ಕೊಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಣ ವಾಪಸ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಶಿವರಾಜ ಇತನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹೊದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ನಾನೆ ನಿನಗೆ ಪ್ಲಾಟ ಕೊಡಬೆಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಖಂಡು ಇತನು ಶಿವರಾಜನ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ದಿನಾಂಕ 25-12-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಾಂಡೇಶ್ವರ ಸಿದ್ರಾಮ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಿಯಾದಿಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಮಿಥುನ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇವರಿಗೆ ಖಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪತ್ರ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ ಇತನು ನನಗೆ ಮಾರಿದ ಪ್ಲಾಟ ಅಥವಾ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ ಕೊಡದೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ನಿಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದರು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಖಂಡು ಇತನಿಗೆ ಹುಡುಕಿದರು ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 28-12-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಗರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಶಿವರಾಜ ರಾಂಪೂರೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ನೋಡಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶವ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಶವ ಖಂಡು ಇತನದೇ ಇದ್ದು, ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಖಂಡು ತಂದೆ ಯಾದವ ವಯ 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಡಿಗ್ಗಿ, ತಾ: ಔರಾದ ಇತನ ಸಾವಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ ಸಾ: ಡಿಗ್ಗಿ ಇತನೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.    

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 219/2017, PÀ®A. 120(©), 447, 426, 337, 341, 352, 504, 506 eÉÆvÉ 149 :-   
¦üAiÀiÁð¢ JA.r AiÀÄÆ£ÀĸÀ SÁ£À vÀAzÉ JA.r E¸Áä¬Ä SÁ£À ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: §zÉÆæâݣï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀįÉèÃgÀ ºÀªÉð §zÉÆæâݣï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ®Qè ¸ÀªÉð £ÀA. 26/2 £ÉÃzÀgÀ°è 55*50 d«Ää£À §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸À. £ÀA. 210/2017 £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.r vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ¨Á¨Á @ ¨Á§Ä vÀA¨ÉÆð, 2) eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ, 3) ¸ÀªÀÄzÀ ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ, 4) JA.r AiÀiÁRƧ vÀAzÉ C° ¸Á§, 5) eÁQÃgÀ vÀAzÉ ºÀQêÀÄ ¸Á§, 6) ¸ÉÆúÉî vÀAzÉ ºÀQêÀÄ ¸Á§ ºÁUÀÆ CªÀ£À CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ 7) C§ÄÝ® CfÃd @ ªÀÄÄ£Áß, ¹.JA.¹ P˸ÀègÀ, 8) ªÀÄĦüÛ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ, 9) C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ, 10) C§ÄÝ ±ÀÄPÀÄgÀ, 11) C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ, 12) CwÃR G¥sÀð gÀºÀªÀiÁ£À @ ¨Á¨Á¨sÁ¬Ä vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÀªÀiÁ£À, 13) C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ, 14) C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd, 15) ªÀÄÆfç, 16) ªÁ»ÃzÀ ®R£À, 17) C° SÁ£À qÁ£À, 18) JA.r U˸À, 19) JA.r CPÀæªÀÄ, 20) JA.r E¨Á滪ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 21) ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÁ°§ ºÁ¹äàJ®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr M¼À ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 02-11-2017 gÀAzÀÄ ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÉÆ® (eÁUÉ) ¸ÀªÉð £ÀA. 26/7 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÉÃqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ºÀ¯Éè ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.