Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 6, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ದಿನಾಂಕ :08-11-2012 ರಿಂದ  ಈವರೆಗೆ  ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ¸ÉÊzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁSÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ :58,ಮೋಸಿನ್ ಖಾನ್  vÀAzÉ SÁeÁSÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 28, ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ vÀAzÉ SÁeÁSÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 25 J®ègÀÆ  ¸Á :°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕಾವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ : 31-03-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಈಕೆಯು ಬ್ಯಾಳೆ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಭಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಮೂರ್ಚೆಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿ 01 ಮತ್ತು 02 ನೇದ್ದವರು ಕೂಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂಹಾಸಿದ ಗಾದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ C«ÄãÁ vÀ¹èA UÀAqÀ d«ÄÃgÀSÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃmïð JzÀgÀÄUÀqÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/15 PÀ®A. 504, 489(ಎ), 307,  ¸À»vÀ 34  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                ದಿನಾಂಕ 04-04-2015 ರಂದು 8-40 ಪಿ.,ಎಂ. ಸುಮಾರು ವಿರೇಶ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸಾಃ ರವುಡಕುಂದ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 36 ಇಇ 2660 ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಅಂದಾಜು 3 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಕಾಲಪೇಟೆಯ ಕಲ್ಮನಿ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿರೇಶನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ , ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಜಕಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀ¼À¸ÀUÀAqÀgÀ 50ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸ÁB gÀªÀÅqÀPÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 82/2015 PÀ®A. 279, 338  L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 6-4-15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ ಈರಪ್ಪ  ವ-65  ಜಾತಿ ನಾಯಕ ,ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ ವೀರಾಪೂರ FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು  ನಿಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಕರಡುಚಿಲುಮೆ  ಸೀ ಮಾಂತರದಲ್ಲಿÀ ¦ügÁåಧಿದಾರನು ತನ್ನ  ಜಮೀನ ಸರ್ವೆ ನಂ 15 ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ  DPÀ¹äPÀªÁV  ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ  ಸಾಮಾನುಗಳು ಅ,ಕಿ,30000   ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮನುಗಳು  ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ದೂರಿನ ªÉÄ°AzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 03/2015 gÀ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 06-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ oÁuÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¹§âA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÁAiÀÄPÀ ¹¦¹-126 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¦¹ £ÀA.62/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįïÝgÉrØ. r. vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ-61 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 12-1-360-20, d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤AzÀ  DgÉÆæ £ÀA:1 UÉÆÃ¥Á® ²ªÀf ¨sÁ£ÀıÁ° EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÄ|| wgÀÄ¥Àw JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï, ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ UÉÆÃt aîUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁjAzÀ ¢£ÁAPÀ:25-04-2014 gÀAzÀÄ gÀÆ.2.00.000-00 UÀ¼À£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀPÁÌV ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmï ªÀiÁr¹ ¸À» ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß 1-2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½¸ÀĪÀzÁV ºÉý ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ DgÉÆæ £ÀA:1 FvÀ£À£ÀÄß ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉüÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ:26-05-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÉPï £ÀA:000128 gÀÆ.200.000-00 G¼Àî ºÉZï.r.J¥sï.¹, ¨ÁåAPÀ ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ±ÁSÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÉPï£ÀÄß ¥ÀæUÀw PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀAeï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ±ÁSÉ ªÀÄÆ®PÀ ZÉPï£ÀÄß £ÀUÀ¢PÀjøÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA:1 FvÀ£À CPËAlzÀ°è ºÀt EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:28-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ZÉPï ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå 4 £Éà eÉJAJ¥sï.¹.£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹¹ £ÀA:4792/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è SÁ¸ÀV ¥ÀæPÀgÀt «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°ègÀzÉà vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA:1 EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA:2 PÀ®ÆègÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Áèmï £ÀA: 75 ªÀÄvÀÄÛ 76 UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA:2 FvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA: 1 FvÀ£À §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀĤAzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ £ÀA:1 §¸ÀªÀgÁd JA.¥ÁnÃ¯ï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA:2 EªÀgÀĦügÁå¢üUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA:31/2015 PÀ®A:420. 120(©) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 06-04-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಊಟಕನೂರು  ಹಳ್ಳದಿಂದ ದೋತರಬಂಡಿ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ  ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ²æà gÀ« ¹ GPÀÄÌAzÀ ¦.J¸ï.L PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. EªÀgÀÄ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದೋತರಬಂಡಿ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಊಟಕನೂರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಂಚರು & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1) ಸ್ವರಾಜ್ 843 ಎಕ್ಸ್ ಎಂ. ಇಂಜಿನ್ ನಂ: ಕೆ..36 ಟಿ.ಸಿ. 125, ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ. ಕೆ..36 ಟಿ.ಸಿ. 801 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ  ವಿಚಾರಿಸಲು  ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಆದಪ್ಪ ಬಾಗಲವಾಡ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು  ಮತ್ತು 2) ಜೋಹಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ 5103 ಎಸ್, ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ಕೆ..36 ಟಿ.ಬಿ- 2449  ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ. ಕೆ.. 36 ಟಿ.ಬಿ- 2450 ಅಂತ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರುಪಾದೆಪ್ಪ ಕುರಬರು ಸಾ:ತಡಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜ 2.5 ಘನಮೀಟರ ಮರಳುದಂತೆ  ಒಟ್ಟು 5 ಘನಮೀಟರ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ. 3500/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸು ಠಾಣೆಗ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ, ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 33/2015 ಕಲಂ; 3,42,43 ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ. ರೂಲ್ಸ್ 1994, ಮತ್ತು 4 & 4(1-) ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ 1957 ಹಾಗೂ 379 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2015 gÀAzÀÄ   86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                        


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-04-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-04-2015

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-04-0215 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ©üªÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ vÀÄUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀÄ, ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ºÀ¼Éî gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤Ã²ÑvÁxÀð EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw UËgÀªÀiÁä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥À®è«, ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/9216 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ©üªÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ gÁzsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¹gÀPÀ£ÀÆgÉ, CªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ C²é¤ vÀAzÉ ²ªÀgÁd gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁeÉÆüÀUÁPÉÌ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©lÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹wÛzÀÄÝ zÁqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ gÁzsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀjUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ¥ÀÆtð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ EvÀ£À JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ªÀÄArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ »ªÀÄär ªÉÄïÉ, JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ°è, §® ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄïÉ, §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, UÀmÁ¬Ä ªÉÄïÉ, ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À®è« EªÀ½UÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ZÀAzÀæ¥Áà xÀªÀÄzÉ ¸Á§uÁÚ ¹gÀPÀ£ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧ⠸ÀA§A¢PÀ¼ÁzÀ C²é¤ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄïÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Á¥ÀqÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥Á¥ÀqÉ EªÀgÀÄ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ MAzÀÄ PÉÊ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J¸À.J£À ¦.J¸À.L d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ªÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Á¥ÀqÉ, ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥Á¥ÀqÉ E§âgÀÆ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ PÉÊ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ M§â£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, E£ÉÆߧâ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À C.Q 1800/- gÀÆ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 05-04-2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd£À°è ²ªÀ±ÀAPÀgÀ mÉæqÀgÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÇ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd JJ¸À.L UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, PÀÆqÀ¯Éà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁA¢üUÀAd£À°è ²ªÀ±ÀAPÀgÀ mÉæqÀgÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÇ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÀgï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, 2) eÉÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð,  ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ, 3) NAPÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 4) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ©gÁzÀgï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, 5) £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà PÁgÁªÀÄÄAUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ, 6) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: gÁd£Á¼À, 7) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁd£Á¼À, 8) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ªÀÄgÀPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä EªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,120/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 6 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÉìAqÀgï ¥Àè¸ï JªÀiïJZï-12/ ¹J¥sï-2389 ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2015, PÀ®A 304(©), 302, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄævÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ£ÀÄß 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÁzÁ¸À gÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 2 ®PÀë gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ, 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, ¥À®AUÀ UÁ¢ C®ªÀiÁj CqÀÄUÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 5 ®PÀë gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÀzÀ 1)CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ (UÀAqÀ), 2) PÀªÀįÁPÀgÀ (ªÀiÁªÀ), 3) PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ (CvÉÛ), 4) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀªÀÄ®PÀgÀ (ªÉÄÊzÀÄ£À), ¸Á: J®ègÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ªÉƪÀÄäUÀ¼À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âPÉÌ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ 5 UÁæªÀÄ §AUÀgÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ¢£ÁAPÀ 05-04-2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄævÁ EPÉUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-2015 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 05-04-2015 ರಂದು ರೇವನೂರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅಂತಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಜೇವರಗಿ  ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 3 ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೀರಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹನ್ನೂರ  2. ಚೆನ್ನಬಸ್ಸು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹನ್ನೂರ  3. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ 4. ಸಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನ್ನೂರ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ರೇವನೂರ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 1110/-ನೇದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಯೊಗೇಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ ಬಂಡಗರ ಸಾ:ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-32, ಆರ್-3034 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 17/03/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಲ್ ಲಾಕ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18/03/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-32, ಆರ್-3034 ಅ.ಕಿ.39955/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 04.04.2015 ರಂದು 1೦:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ರವಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಬಿರಾಳ ಬಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಿದ್ರಾಮ ಜೀರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನಪ್ಪ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಈಡಿ2381 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಮನೆ ಲೇಔಟ್‌ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಹಾಪುರ ಮೇನ್‌ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆ.32ಬಿ7162 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಯಾವುದೆ ಮುನ್ಸುಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರಿ ನೀಯಮ ಪಾಲಿಸದೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಲ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋರಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಪ್ಪ ಹಾಗು ಕು|| ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು  :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಇನಾಮದಾರ ಸಾ: ನರಿಬೋಳ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 04.04.2015 ರಂದು ೦4:30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ನಂ ಕೆ.32ಎಕ್ಸ್1244 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮುರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1. ಅಭಿಮಾನ @ ಅಭಿಮನ್ಯ ತಂದೆ ಮೂಕಪ್ಪ ತೆಳಗೇರಿ  2. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೂಕಪ್ಪ ತಳಗೇರಿ 3. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಳಕೂರ 4. ಹಣಮಂತ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಳ 5. ಮಾರ್ತಂಡ ಮೂಕಪ್ಪ ತಳಗೇರಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮೂರ ಶಿವಣ್ಣ ರಾವೂರ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಳೆಯ ವೈಶಮ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಜಖಂ ಗೊಳಿಸಿ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಡಿನಿಂದ, ಬಡೆಗೆಯಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೋಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹಲಗೆನವರ ಸಾ:ಮಂಗಲಗಿ ಹಾ.ವ:ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 05-04-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂದೆ ಜುಮರು ಚೊಂಚರ ಈತನು ನನಗೆ ನೀನು  ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವನಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆಗ ನೀ ಏನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. ನಂತರ ನಾನು ಸೇಡಂದಿಂದ ಮರಳಿ ಕುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾನ 2-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈತನು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಮಿತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಈ ಸೂಳೇ ಮಗನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡಬ್ಯಾಡದು ಇವನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವನಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಡೆದು ಸುಮಿತ್ರ ಇವಳು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಈ ಬಾಢಕೌಗೆ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಬಂದನು. ಆಗ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಆಗ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರಹತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಆಗ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪುಣ್ಯವತಿ, ಮತ್ತು ಅವಳ ತಾಯಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇವರುಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.