Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 2, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ªÀÄÈvÀ dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À  FvÀ£ÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï.J£ï ¨ÁåAQ£À°è ¨É¼É ¸Á® CAvÁ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ FUÉÎ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CPÁ°PÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ £É®Äè ¨É¼ÉUÉ PÀÄwÛUÉ gÉÆÃUÀ §AzÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£À°è ªÀiÁrzÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£Á±ÀPÀzÀ ¸Á® 2 ®PÀëöå gÀÆ¥Á¬Ä ºÉÃUÉ wÃgÀ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 31-03-2014 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA.¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:              01-04-14 gÀAzÀÄ 6-30 J.JA zÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ°vÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                ದಿನಾಂಕ 26.03.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಯಂಕಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಔಷದ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಚಕ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 31.03.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥ÀàÀà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀÀ G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀÀ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2014 PÀ®A: 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄvÁÛAiÀÄ, ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, eÁ-Qæ²ÑAiÀÄ£ï, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀgÀÄuÁQë 2 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV M¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ qÀ©â¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÁUÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À zsÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-20 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ಮೃತ ಜಲೋಜಿರಾವ್ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಜಾತಿ ಮರಾಠ ವಯಾ 56 ವರ್ಷ ಉ:  ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಬಾಪೂರ FvÀ¤UÉ  ತೀರ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 29-03-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಾರದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಹೊಂದಿ ಬೇಜಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ  ಜೋಪಡಿಯ ಪೈಪಿಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ಓಪೇಕ್ಸ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ  ಇರುವುದಿಲ್ಲ   ಅಂತಾ ²æà  ಕೆ.ನರಸಿಂಗರಾವ್ ತಂದೆ ರಾಮೋಜಿರಾವ್ ಜಾತಿ ಮರಾಠ ವಯಾ  40 ವರ್ಷ ಉ: ಚಿಕನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಗಿಲೇಸೂಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2014 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                        
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ದಿನಾಂಕ 31/03/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2100 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮರೇಶ ಹಡಪದ್ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರೂ ಈಗಾಗಲೇ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯವರು ಸಹ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಗ ಛತ್ತು ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ರಾಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸು ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಛತ್ತಿನ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 30/03/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದ ರಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಅವುಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1] ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನಗೌಡ, 2] ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸನಗೌಡ  3] ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನಗೌಡ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ ಈರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಅಮರೇಶ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರು ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಿಗೆ ‘’ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸುಳೆ ಮಗನೇ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳದೇ ರಾಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಛತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾಡೀರೇನು’’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಅವರ ಪೈಕಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬಲೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮರೇಶನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನಗೌಡನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮರೇಶನ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೂರ್ಚೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಈರಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.100/14 ಕಲಂ 504,307,324,ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು vÀ¤SÉ PÉÆArgÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಹಡಪದ್ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಈತನು ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 1/04/14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. CAvÁ EzÀÝ  ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಲಂ 302 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿ.01-04-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಣ್ಣಗೌಡರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು ,ವಯ-35ವರ್ಷ,    2] ಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ,ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-32ವರ್ಷ,ಫೋಟೋ    3] ಪರ್ವತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಜಾತಿ;ಲಿಂಗಾಯತ,ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್,ವಯ-  34 ªÀµÀð 4] ಅಮೀರಅಲಿ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂಅಲಿ,ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ,ಪಾನಶಾಪ್  ವಯ-32ವರ್ಷ,  5] ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-36ವರ್ಷ,ಫೊಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೆಲಸ  ಎಲ್ಲರೂ ,ಸಾ:ಸಿರವಾರ.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರು  ವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯ ದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.5,565=00 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆ,ಒಂದು ಟಾವೆಲನ್ನು ಜಪ್ತಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2014 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 01.04.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8.00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀÄPÀĪÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀqÀ¥ÀzÀ, G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| DvÀÆÌgÀÄ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ..36/ವಾಯ್-8276 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮೂರ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಇತನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ  ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಗಣ್ಣು ಹತ್ತಿರ ಕಂದಿದಂತೆ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಭಾರಿ ಮೂಕಪೆಟ್ಟು ಗೊಂಡಿದ್ದು ,ಬಲಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ  ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ;26 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;wrUÉƼÀ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 E,¹-3097 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ C¤¯ï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ;21 eÁ;°AUÁAiÀÄvï  G;«zÁåyð ¸Á; wrUÉƼÀ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.    FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ wrUÉƼÀ UÁæzÉƼÀUÉ  ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ wrUÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì-¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ HgÉƼÀUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉįɠ £É®PÉÌ ©½¹zÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ Qð£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2014 PÀ®A 279. 338. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                   ದಿನಾಂಕ 1/04/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿ; ಕರುಣೇಶಗೌಡ ಪಿ.ಐ  ಡಿ.ಸಿ.ಅರ್.ಬಿ ರಾಯಚೂರ ರವರು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುರ್ಡಿ ಗ್ತಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ  ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ರೂ 16312/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 400/- ರೂ ಗಳನ್ನು »ÃUÉ MlÄÖ 16,712/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀå ºÁºÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸೂಗಪ್ಪ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪೂರೈಸಿದವರು ಸಾಬುಗೌಡ. ಬಸವ್ರಾಜ ಹಾಗೂ ನಜೀರ್ ಸಾ: ಸಾಯಿ ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ರಾಯಚೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು, & ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಆರೋಪಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನೊಂಧಿಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 101/14 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಈ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2014 gÀAzÀÄ  75 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-04-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/14 PÀ®A 498(J), 504, 323, 324, 506, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 01/04/2014 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÉÃSÁ @ ¥ÀĵÁà UÀAqÀ ªÀĤõÀ  ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄB22 ªÀµÀð eÁwBªÀÄgÁoÁ GBªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB¥ÀAZÀ²Ã® PÁ¯ÉÆä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁB§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀĤõÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ¨sÉÆøÉèà  gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. UÀAqÀ£ÀÄ dÆå¯ÉÃj CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÉÆèsÁ £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀÄRzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ¨sÉÆøÉè EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ Hl ¸ÀjAiÀiÁV ºÁQ®è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦ügÁå¢ vÁ½PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà E¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. ¢£Á®Ä MA¢¯Áè MAzÀÄ £É¥À ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À°è ¤Ã£ÀÄ M§â¼É ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E¢Ý UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¹UÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¤£ÀUÀÆ PÀÆqÁ ºÀPÀÄÌ EzÉ. ¤£Àß vÀAzÉ D¹ÛAiÀÄ°è 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄ CAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀ ºÁQ ºÉÆqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ  £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà dįÉÊ-2012 £Éà wAUÀ¼À°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É. UÀAqÀ£ÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀzÉà qÉʪÀ¸Àð £ÉÆÃn¸ï PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄAmÉ£Éãïì PÉÃ¸ï ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/2014 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÉÆnð£À°è ªÉÄAmÉ£Éãïì PÉùUÉ ºÁdgÁUÀĪÀzÀPÁÌV ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆnð£À°è UÀAqÀ£ÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄAmÉ£Éãïì PÉÆqÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ DzÉñÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CzÀPÉÌ ªÀĤõÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆnð£À ºÉÆgÀUÉ ¦ügÁå¢UÉ PÀgÉzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ ªÀÄ£À¹ì®è FUÀ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ £ÀqÉ JAzÀÄ £ÀA©PÉ §gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉýzÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ M¦à UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è  ªÀÄzsÁíöå£À CAzÁdÄ 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-28/0900 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ a¢æ ¨ÉÊ ¥Á¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 3 UÀAmÉUÉ PÁgÀ ¤°è¹ ¦ügÁå¢UÉ PɼÀV½¹ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, £Á¢¤UÀ¼É®ègÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ qÉʪÀ¸Àð ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr E°èAzÀ ªÁ¥À¸À ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À» ªÀiÁqÀ¢zÁÝUÀ UÀAqÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, CvÉÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄÃAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ, £ÁzÀt C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½ ¸ÀgÀ PÀrzÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄRzÉêÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÉïïÖ vÉUÉzÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ £ÉÆÃr UÁr ¤°è¹ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
                                           
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2014 PÀ®A 448, 452, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ¯Áåt ¸Á// ªÀÄÄzÁß¼À gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥ÀàA¢gÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÉÊQ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ 1) ¨Á§ÄgÁªÀ 2) §¸À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 3) GªÉÄñÀ »ÃUÉ MlÄÖ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚA¢gÀ ªÀÄzÉå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EzÀÄÝ, vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ vÁªÉ®ègÀÆ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. vÀÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Áà vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 01/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÉÆÃt CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉ ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÉÆÃt CA¢zÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀ 01/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ vÀÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, §¸À¥Áà, GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ 4 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ vÀÀ£ÀUÉ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ºÉÃUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É E®è CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw gÀªÀgÀÄ »ÃUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. vÀ£ÀUÉ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀÀ£Àß JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/14 PÀ®A 279, 337 L¦¹. JPïÖ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ :-

01/04/2014 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzï ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸ÁPï, ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, eÁåw ªÀÄĹèA, PÁgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA.2-5-23 ¥À£À¸Á¯ï vÁ°ÃA, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï, EªÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À ªÁlgÀ mÁåAPï JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ qÁ:©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-38-5612 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ rQ̬ÄAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À°è ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ JwÛPÉÆArzÀÝ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï EªÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/14 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-                                                

¢£ÁAPÀ 01/04/14 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà fïÁ¤ vÀAzsÉ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 01/04/14 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÉÆÃzÁªÀÄ JzÀÄjUÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÉÆÃqÁ£À ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ £Á£ÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ UÁAeÁ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁAeÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¸Éâ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 1430 UÀAmɬÄAzÀ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀjavÀ¤zÀÄÝ EªÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/14 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01-04-2014 gÀAzÀÄ aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀað£À ºÀwÛgÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀĽvÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ZÀað£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ZÀað£À UÉÆÃqÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÊaîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ. ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß §½ EzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ ©ngÀĪÀ aîzÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV. EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀgÀ°è  180 JªÀiï.J¯ï £À 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1800/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ.  DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ 58/2014 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01-04-2014 gÀAzÀÄ   »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÉÆqÉAiÀÄ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä §½ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÊ aîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ. ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß §½ EzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ ©ngÀĪÀ aîzÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV. EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀgÀ°è  180 JªÀiï.J¯ï £À 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1800/- gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ.  DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 58/2014 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E DPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2014 PÀ®A 308, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÉÆêÀĪÀA² ¸Á:PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 01/04/2014 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÀtÂÚãÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAdÄ vÀ¼ÀªÁqÉ gÀªÀgÀ ºÀ¼É PÀ©âÃt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀr ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CµÀÖgÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛÃgÀ §AzÀÄ ¸ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä 30 gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÁåPÉ ¸ÉÃgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀ¨ÉPÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßwÛ CAvÀ CAzÀªÀ£É C¯Éè ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÉ ¸ÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÀvÀÄÛªÀAvÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ J¸ÉÃAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ PÀ®Äè ºÀvÀÛzÀAvÉ vÀ¯É PÉüÀUÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ wgÀÄV¹ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ ©¹zÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ fêÀ ºÉÆÃUÀÄwvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉÃzÀj ¸ÀAdÄ vÀ®ªÁqÉ gÀªÀgÀ PÀ©âÃtzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV C«vÀÄPÉÆAqÁUÀ C¯Éè ºÁdjzÀÝ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÉîAUÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀĺÁd£À ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ¨Á¼ÀzÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛÃzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ »rAiÀÄzÉ EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Koppal District Reported CrimesUÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2014 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ
¢:- 01/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. “ EAzÀÄ ¢:- 01-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀt廃 ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 160, 129, 378, 289, 37, 323 J¦¹. 77 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀt廃 ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À UÀÄr¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¨sÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀÄ®UÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®QëöäÃPÁåA¥ï, 24£Éà ªÁqÀð-UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 16,000-00, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀAeÉ 5:00 jAzÀ 6:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ರಟಕಲ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಮೊಗಲಪ್ಪ ಕುರಬರ ಸಾ ಓಗಿಪೂರ ಮಂಡಲ ತಾಂಡೂರ ಜಿ : ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ  ರವರ ಮಗನಾದ  ದಶರಥ ಇತನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ರಟಕಲ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವನು ಮರಳಿ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ ಎಪಿ.09 ಕೆ. 9952 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ. 32 ಎಪ್ 1941 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯ ವನ ಸಾವಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದ ಚಾಲನೆಯೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಟಕಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಂಕರಾವ ಪಾಟೀಲ  ಸಾ: ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೊನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 19-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ನಂ: ಕೆಎ-37 ಕ್ಯೂ- 5992 ಸಿಲ್ವರ ಕಲರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: MBLHA10EJ9HA05309  ಇಂಜಿನ ನಂ:HA10EA8HM07742 ಅ.ಕಿ. 20,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ದ್ದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ  ಬಡಾವಣೇಯ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಕುಂಬಾರ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಕರೇಪ್ಪ ಮರಗಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಸಾಸಲಗರ ಹಾ:ವ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 01-04-2014 ರಂದು 1230 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆಳಂದ ದಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಭೂಸನೂರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ 1.ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮರಗಮ್ಮ ಕೋಳಿ 2. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮರಗಮ್ಮ ಕೋಳಿ 3. ರಮೇಶ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮರಗಮ್ಮ ಕೋಳಿ 4. ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮರಗಮ್ಮ ಕೋಳಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಫೀರ್ಯಾದಿಯು ಸಾಕಿದ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಡಲು ಅಂತಾ ಒಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ  ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿ  ನಾರಾಯಣ  ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ   ದಿನಾಂಕ 31/03/2014  ರಂದು  ರಾತ್ರಿ1 0:30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಆಕಾಶ ಈತನು ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ  ಜೆ.ಡಿ.  ಕಂಪನಿಯ ಸಾಫ್ಟವೇರ ಇರುವ ಡೇಲ್  ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್ನಂ. E6430 I 7 ಅನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಡು ಕೀಲಿ  ಹಾಕದೆ ಕೆಳಗಿನ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 01-04-2014  ರಂದು 08:00ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಸದರಿ  ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್ನ್ನು ಕಳ್ಳತನ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1,10,000/- ರೂ ಆಗಬಹುದು  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.