Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 30, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAR: 07.02.2011 jÃAzÀ 2.03.2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĺÀäzï ®ºÉÆÃw ªÉÄ:: ²æÃgÁªÀÄ ®ºÉÆÃw KeÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÁªÀÄ ®ºÉÆÃw ªÉÄ:: ²æÃgÁªÀÄ ®ºÉÆÃw KeÉAmï E§âgÀÆ ¸Á: gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ gÁeÉÃAzÀæ UÀAeïzÀ°è zÀ¯Á½ Rjâ CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝCªÀgÀÄ gÉÊvÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ vÉÆUÀj ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ZÉ£ÁßgÉrØ ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ° vÀAiÀiÁgÀj¹ F §UÉÎ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ®Ä MvÁ۬Ĺ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ £ÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2011 PÀ®A: 403,406,418,420,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ 29-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA PÉ.J 36 J 722 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢; £ÀgÀ¸À¥Àà eÁw ºÀjd£À ¸Á: ZÀªÀÄzÀæ§AqÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ L.r gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀAzÀæ§AqÁPÉÌ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CmÉÆÃzÀ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ CªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ¥ÁzÀªÀÅ PÀvÀÛj¹zÀAvÁV ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà eÁw ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2011 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArjvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29/12/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÁ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ r¹Öç§Æålgï PÁ®ÄªÉ £ÀA 85 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀSÁ£ï vÀAzÉ C¨Áâ¸ïSÁ£ï EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ C¥É DmÉÆêÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ gÁeÁ¨sÀPÀë ¸Á: ºÀĸÉãï¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, G¥ÁàgÀ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ aÃgÀÄvÁÛ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £Á£ÀÄ C°èUÉ Nr §AzÁUÀ CµÀÖgÀ°è F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ G¥ÁàgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ SÁ£ï ¸ÉÃj £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß J©â¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ºÉAqÀwUÉ JqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄ®Q£À PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ JqÀ vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. «ZÁj¸À®Ä JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. CµÀÖgÀ°è C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ §eÁeï C¥É DmÉÆà EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA PÉ.J. 36/8704 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ, 55 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
283/11 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2011 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಏಜಾಜ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಮುದ್ದುಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನರ ಬಬುಲು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಮ್ ಆರ್ ಬಸ್ ಎಂ ಹೆಚ್ -04 ಜಿ-5540 ನೇದ್ದು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಹೊರಟಿದ್ದರು ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈತನು ಎಮ್ ಆರ್ ಬಸ್ ನಂ. ಎಂ ಹೆಚ್ -04 ಜಿ-5540 ನೇದ್ದು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೈಯರಿನ ರಾಡ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 224/2011 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ:30/12/2011 ರಂದು ಶಹಾಬಾದದ ಇಂಡಿಯನ ಲಾಡ್ಜ್‌ ಎದರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 204/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 29/12/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆನಂದ ತಂ/ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಾಲಣ್ಣನವರ ಸಾ: ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಹೇಬೂಬ ತಂ/ ನಬಿಲಾಲ ಯಾದಪೂರ ಸಾ: ಭವಾನಿ ನಗರ, ರಹೀಮ ತಂ/ ರುಕುಮ ನದಾಫ ಸಾ: ಭವಾನಿ ನಗರ, ಪ್ರವೀಣ ತಂ/ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದ್ಯಾಣ್ಣನವರ್‌ ಸಾ: ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲನಿ, ಶಿವರಾಜ ತಂ/ ಬಸವರಾಜ ತೋಟದ ಸಾ: ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 4600/- 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೋಬೈಲ ಅ, ಕಿ 500/.- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5100/.- ರೂ ಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 386/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.