Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 30, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-08-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2013, PÀ®A 498(J), 302, 304(©) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À C° PÀ£ÀPÀmÉÖªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀgÁ£Ád ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ 3  ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÀ§gÉÃd SÁ£À EvÀ¤UÉ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ¤Ãr ºÁUÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ RZÀÄð PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉà £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉUÉ CAzÁd 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÁðVzÀÄÝ, ¥sÀgÁ£Ád EPÉUÉ CgÀºÁ£ÀSÁ£À 14 wAUÀ¼À UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) vÀ§gÉÃSÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀSÁ£À, ªÀiÁªÀ 2) C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀSÁ£À vÀAzÉ CºÉªÀÄzï SÁ£À, CvÉÛ 3) ¥sÁwêÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀSÁ£À, £ÁzÀ¤ 4) ¥sÀgÁºÀvÀ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ, £ÁzÀ¤ 5) §Ä¸ÀgÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀÄr UÀ°è ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ 6) CfÃd vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¥sÀgÁ£Ád EPÉUÉ «£ÁB PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄAvÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¸Àj¸Án C®è vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ±À«Ä FvÀ£À ªÉƨÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ ªÀÄUÀ¼À £Á¢¤ ¥sÀgÁvÀ ¨ÉÃUÀA w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ dégÀ §A¢zÉ zÁªÀSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ CfÃd vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ±À«Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ 1) ªÀÄPÀÄâ® CºÉªÀÄzï PÀ£ÀPÀmÉÖªÁ¯É, 2) ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A PÀ£ÀPÀmÉÖªÁ¯É, 3) ªÀĺÀäzÀ RÆgÀªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤, 4) ªÀĺÀäzÀ C°AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß «QëøÀ¯ÁV ¥sÀgÀ£Ád EPÉAiÀÄÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAr¯Áè DPÉUÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ F PÉƯÉUÉ ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉãÀAzÀgÉ ¥sÀgÀ£Ád EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAvÀ¹ÛUÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀgÀ°®è JAzÀÄ zÀÄgÀzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÄgɱÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: EzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgï ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¯ÁPÀgï£À°ènÖzÀÝ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±ÀÄ®ÌzÀ ºÀtªÁzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 23,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2013, PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà MqÉAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, G: ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è PÉî¸À, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ OgÁzÀ(©), EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ d£ÀjAzÀ w½zÀ ªÀiÁ»w J£ÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆøÀzÁV ºÀÄnÖzÀ vÀ£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä¤Ãr ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw JzÀÄgÀUÀqÉ zsÀƼÀ¥Áà zÉêÀPÀvÉÛ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ºÉÆøÀzÁV ºÀÄnÖzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÀÄ»¼É UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr ªÀÄgÉ ªÀÄÄZÀÄÑUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ©Ã¸Ár ºÉÆÃVzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/2013, PÀ®A 338 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà vÉUÀA¥ÀÄgÉ ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄ°AzÀ «zÀÆåvÀ ºÉÊmÉ£Àë£ï vÀAw ºÁzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ, D «zÀÆåvÀ vÀAwAiÀÄÄ ¸Àr®ÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ ¸Àà±ÀðªÁUÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ «zÀÄåvÀ ±ÀQÛ ªÀÄAqÀ½ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiËTPÀªÁV 3-4 ¸À® vÀAw ¸Àr®ÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÁUÀ°è £ÉgÉ-ºÉÆgÉAiÀÄgÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆÃzÀgÉ CzÀÄ CªÀjUÉ vÀUÀÄ° C£ÁºÀÄvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ JAzÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ w½¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤®ðQë¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ ¸Àr®ÄUÉÆArzÀÝ «zÀÆåvÀ ºÉÊmÉãÀë£ï vÀAw CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀUÀ°zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀqÀ©r¬ÄAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÀìUÁV ©ÃzÀgÀUÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¤AzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¯ÁvÀÆgÀ£À ®ºÁ£É D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ «zÀÆåvÀ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013, PÀ®A 504, 506, 354 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 67 L.n DåPïÖ :-
DgÉÆæ CdgÀ vÀAzÉ ®PÀëgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆÃlUÉgÁ EvÀ£ÀÄ 3-4 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 99804837988 ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÀeÁzÀ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï ¨ÁeÉÆüÀUÉ ¸Á: PÉÆÃlUÉgÁ EªÀgÀ ªÉÆèÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr C²èî ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013, PÀ®A 406 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀºÀ¨Ád SÁ£ÀA vÀAzÉ JA.r.d»gÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÁvÀ¼À £ÀUÀj ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ JA.r.CdgÀ° vÀAzÉ G¸Áä£À C° ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀå PËlÄA©PÀ ¸ÀªÀĸÀå GAmÁV «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À DVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ £ÀA©¹ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆqÀzÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ UÀÄdj ªÀå¥ÁgÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. NtÂAiÀÄ°è zÁjAiÀÄ°è ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýÃzÀÝPÉ ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ, 40 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà dÄUÀj ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAwAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ G©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 55 ªÀµÀð,eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁ¸À«zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®èPÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ DPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaÑ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ PÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2013 PÀ®A 448, 504, 354, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.30/08/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀ£À¸Á« mÁæPÀÖgÀ.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß D²ºÁ¼À - SÉÊgÀªÁqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.f.£ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ D²ºÁ¼À vÁAqÁ¢AzÀ SÉÊgÀªÁqÀV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄÀ°è SÉÊgÀªÁqÀV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ TÃgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ TÃgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝtÚ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁw.®A¨Át GzÉÆåÃUÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/13 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-09-2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CqÀ«¸Áé«Ä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 5-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æå¯É£Àì£À°è §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-08-13 gÀAzÀÄ 2-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥ÀàzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA: 34/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.08.2013 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೋಯಿನುಲ್ಲಾ  ಹುಸೇನಿ @ ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಯೂಸೂಫ್ ಸಾ: ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ   ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಹೊಲ  ಸರ್ವೆ  ನಂ: 1 ನೇದ್ದರ  ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವುದ ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ  ಕಟ್ಟಿಗೆ  ಕಂಬೆಯಿಂದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 28-08-2013 ರಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ  ಸರದಾರ ಸಾಬ  ತಂದೆ  ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಇವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ್ಯಕ್ರೀಯೇ ಮಾಡಲು  ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  02-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ಮತ್ತು  ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ವಲಿವುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೈಯದ್ ಅಲೀಮ್ ಪಾಶಾ ಹಾಗೂ  ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ  ಕೆಲವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ  ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ  ಗ್ರಾಮದ 1.ಮಸ್ತಾನ ಪಾಶಾ  ತಂದೆ ಸರದಾರಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಹಾಗು ಈತರರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಢಿ  ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ  ಸಂಭಂದಿಕನಿಗೆ ದಫನ್ ಮಾಡಲು ಕುಣಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ರುವದನ್ನು  ಕಂಡು  ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಲಿವುಲ್ಲಾ ಈತನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ  ಆಸ್ತಿ  ಇದ್ದುಸ್ಮಶಾನ  ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ  ಇದೆನೀವು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕುಣೀ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮದಿದೆಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಣೀ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಅಂತಾ  ಹೇಳಲು ಹೋದ  ನಮಗೆ ಬಡಿಗೆಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ದುಃಖಾಫತಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಮತ್ತು  ನನ್ನ ಮಗನಾದ  ಅಲೀಮ್  ಪಾಶಾ ಈತನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ  ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು  ನಿಮಗೆ  ಮರ್ಡರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ನಮ್ಮ  ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತುಳಿದು ನನ್ನ ಮಗ  ಅಲೀಮ್ ಪಾಶಾ ಈತನ ತೊಡ್ಡು  ಹಿಡಿದು ಒಡ್ಡು ಮುರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನಮ್ಮೂರ ಜಮೀಲೋದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಸಿರಾಜೋದ್ದೀನ್ ಜಮಾದಾರ ಹಾಗು ಈತರರು ಬಂದು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ  ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.