Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 13, 2010

Bidar District Daily Crime Update 13/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13/01/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ: ²ªÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á/ °AUÀzÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÁ¯ÉfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ±À¥Áà O¯ÉgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj §¸Àì £ÀA: PÉJ-32 J¥sï-1065 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj zsÀ£ÀgÁd EvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀgÁd EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 420 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ: ªÀĺÉñÀ aAvÁªÀÄt ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §AUÁgÀ-¨É½îAiÀÄ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ 3-vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¥Ánè, 3-UÁæA Q« ªÁ° ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý MAzÀÄ nÃ¥sÀ£À qÀ©âAiÀÄ°è ºÁQ ¸ÉÆÖêÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ vÉƼÉzÀÄ »AwgÀÄV¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ 5 ¤«ÄµÀ £ÀAvÀgÀ næü£À qÀ©â £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj næü£À qÀ©âAiÀÄ°è £Á¤lÖ MqÀªÉ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÉƸÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 323, 504, 498(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±É²PÀ¯Á UÀAqÀ: F±ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV¤AzÀ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-ªÀµÀðUÀ½AzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É vÁ¼ÀªÀÄqÀVUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ EvÀ£ÀÄ ±É²PÀ¯Á EªÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ 1) CdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄqÉÃ¥Áà EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ F±ÀégÀ EªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 05/2010 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: §¸ÀªÀt¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á/ ºÀ½î EªÀgÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ: ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀ½î J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 03/2010 PÀ®A : 32,34 PÉ.E. DPÀÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°èß fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 38 f 130 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ PÁ®ßqÀV¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ PÀnÖUÉUÀ½UÉ §j ºÀaÑ CzÀgÀ ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽwÛzÀÄÝ DvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ MAzÀÄ PÁå£À EzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀļÀ¹gÁªÀÄ @ vÀļÁå vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁ夣À §UÉÎ PÉüÀ®Ä EzÀgÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÉ EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10 gÀÆ UÉ MAzÀÄ UÁè¸À£ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ PÁ夣À°èzÀÝ CAzÁdÄ 15 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀ±À¢AzÀ 300=00 d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ: gÁªÀıÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-38-PÉ-4566 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 08/2010 PÀ®A: 20(©) J£ï.r.¦J¸ï. JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, M¼ÀPÉÆÃmÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀiÁzÀ «Ä°AzÀ vÀAzÉ: £ÁªÀÄzÉêÀ ¥ÉÆÃoÀ§gÉ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 4 PÉ.f. UÁAeÁ C.Q. gÀÆ. 4,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 324, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 4-12-2009 gÀAzÀÄ ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢vÀ¼À ªÀÄ£É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¹JA¹ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ jAiÀiÁd EªÀ£ÀÄ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£À §UÉÎ ¥ÉưøÀjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-1-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ a¢æ gÉÆÃrUÉ DgÉÆæ jAiÀiÁd EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ EzÀÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 08/2010 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12/01/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄzÀgÀV ¸ÁB PÀnÖvÀÄUÁAªÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/12-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ CAzÁdÄ 11 vÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 1,17,000/- ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 12.01.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥ÀàUÉÆgï ¸Á: PÀ£ÁߥÀÆgÀÄ ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ DmÉƸÀA:PÉJ.36, 6121 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁ°ºÁ¼À, 2) ¸ÀUÀgÀ¥Àà ¸Á: PÀ£ÁߥÀÆgÀÄ ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ 3) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¸Á:PÀ£ÁߥÀÆgÀÄ ºÀnÖ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ ªÀiÁ£À¥Àà ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 12.01.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀA:PÉJ.36, J¥sï.481 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-zsÀqÉøÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨É¼ÀUÀÄQð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.40, ºÉZï.4181 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQð EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀUÁå£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.01.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉAiÀÄå EªÀ£ÀÄ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄÄ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ E®è G¢æ §gÉzÀÄPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ DV®è ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ EvÀgÉà 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¸ÀAfêÀ¥Àà & DvÀ£À C½AiÀĤUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀAfêÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:12.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.01.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉAiÀÄå ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄÄ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ E®è G¢æ §gÉzÀÄPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀAfêÀ¥Àà & DvÀ£À ¥Àwß E§âgÀÆ ¸ÉÃj, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀAUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:12.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀ§ÆâgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀĪÀiÁj SÉêÀĪÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖvÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.01.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ïUÁæªÀĤªÁ¹, PÀĪÀiÁj UÉÆëAzÀªÀÄä vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ¢£ÁAPÀ:11.01.2010 gÀAzÀÄ 18.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøïgÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.