Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 27, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ®è£ÀÄß ºÁQ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß ¦.¹.¸É®éA vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå 32 ªÀµÀð n.JªÀiï.¹. ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è CgÉPÁ°PÀ J¸ï.ºÉZï.f. ¸ÀÆ¥Àgï ªÉʸÀgï PÉ®¸À ºÁUÀÆ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ÁÖöåAqÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¯Áånæ£ï gÀƪÀiï PÀAmÁæöåPÀÖgÀ ¸Á: ¥ÀÆ¢ ¥ÀgÀA ¥ÉÆõÀÖ G¸ÀèA§nÖ f: ªÀÄzsÀÄgÉÊ ( vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) ºÁ.ªÀ. EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ¸ÀºÁ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀÄÄ¢UËqÀgï PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ºÀħâ½î -ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ §¸ï £ÀA: PÉ.J. 42/J¥sï-1139 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀ̯ï vÁ: PÀ®WÀlV f: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß §¸ÁÖöåAqÀ M¼ÀUÉ vÀAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸Àì£ÀÄß MªÉÄä¯Éà »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀð£Éà ºÉÆgÀ½¹ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ CªÀgÀtzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¥ÁªÀðwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É ¹rzÀÄ gÀPÀÛ ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/13 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¨ÉÆãÉñÀéj vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 19 ªÀµÀð, ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CwÃAiÀiÁzÀ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj CwÃAiÀiÁzÀ £ÉÆêÀÅ GAmÁUÀÄwÛvÀÄÛ. C®è°è SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. CwÃAiÀiÁzÀ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 26-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 PÉÌ ¨sÀvÀÛPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVzÀÄÝ C¸ÀÞªÀå¸ÀÞUÉÆAqÁUÀ aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ aQìvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, ºÀqÀ¥ÀzÀ, PÀÆ°, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 13/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢±À¨sÁ£À UÀAqÀ ºÀ©Ã¨ï¥Á±Á , ªÀAiÀÄ:24ªÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ:PÀ¸À¨ïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÀ©Ã¨ï¥Á±Á vÀAzÉ dºÁAVÃgï¸Á¨ï ªÀÄĤAiÀiÁgÀ, ªÀAiÀÄ:30ªÀ, G:ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: J¯ÉUÁgÀ Nt °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 12-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 20,000/- gÀÆ , £ÀUÀzÀÄ ºÀt , £Á®Ä̪ÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ UÀȺÀ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ dºÁAVÃgï¸Á¨ï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 20,000/- gÀÆ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ £ÀªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝ°è ¤£Àß fêÀ£À ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢.30-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨ïªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CAzÀgÉ E¯Éèà ¸ÉÃj¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ , PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.88/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2013 PÀ®A. 323,324,504,506,498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ 64 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-03-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/13 PÀ®A PÀ®A 279,337. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2013 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ UÉÆ¥Á® @ ¸ÁAiÀÄ®Ä 28 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä E½eÁj£À wgÀÄ«£À°è MªÉÄäÃ¯É DmÉÆÃjPÁëzÀ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/13 PÀ®A  279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉ.©.J£ï ºÉÆ®¸Éïï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ CdAiÀÄ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ dªÀiÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥Éà CmÉÆ £ÀA PÉJ 56, 0090 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß  CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CdAiÀĤUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/13 PÀ®A 66 (¹) L.n. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G;PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ ¸Á:¨ÁªÀV UÁæªÀÄ vÁ:f;©ÃzÀgÀ.  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-03-2013 jAzÀ 21-03-2013 gÀ ªÀgÉUÉ ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.JZï ªÉÄÃ£ï ¨ÁæöåAZÀ£À ªÀÄÄAzÉ EAzÀ J.n.JªÀiï ¤AzÀ ºÀt AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀt¢AzÀ D£À¯ÉÊ£À ±Á¦AUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/13 PÀ®A 323, 353, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ AiÀiÁPÉƧ ¸Á: ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸Àa£À vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¥À£À±ÉmÉÖ ©E ªÉÄÃPÁå¤PÀ¯ï vÀÈwAiÀÄ ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßêÀð ¢£ÁAPÀ 26/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ  ¸ÁÌ®gÀ²¥À AiÀiÁªÁUÀ PÉÆqÀÄwÛj CAvÁ PÉý £ÀªÀÄUÉ °¸ÀÖ vÉÆj¸ÀÄ JAzÀÄ PÉýgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀiÁzÀj ¤Ãw¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ °¸ÀÖ £ÉÆn¸ï ¨ÉÆqÀðUÉ ºÀZÀÄÑvÉÛªÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ FUÀ¯É £ÀªÀÄUÉ °¸ÀÖ vÉÆj¹ ¹ÃzÁ ªÀiÁvÁqÀÄ ºÀaÑ£À zsÀé¤AiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ºÉüÀÄwÛ¢AiÀiÁ JAzÀÄ PÉýgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ vÁªÀÅ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁr JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üSÁjUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀgÁAqÁzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr §®UÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉlgï UËj±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ ZÁAzÀ ¥ÀmÉïï QÃjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ gÀªÉÄñÀ PÀgÀPÁ¼É gÀªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ  §UÉΠ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/13 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í CPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2013 gÀAzÀÄ 1730 ¦üÃAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÀzÉë UÀAqÀ ªÉÃAPÀlgÁªÀ ¸Á: PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀjñÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1730 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁªÉgÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ39/JA-1019 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ºÀjñÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À CªÀ£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¤Ã°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ºÉèÉâgÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛªÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ mÁªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀ±ÉÃmÉ¥Áà ªÁ¯É ¸Á: ¨sÁ°Ì CAvÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
 

¢£ÁAPÀ 26-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà eÉƼÀzÀ¥ÁUÀ ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ CªÀÄÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ, 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ZÉÃgÀªÀiÁå£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ½  vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ PÀÆUÀ¼ÀvÉAiÀÄ zÀÆgÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢ CtÚ &CªÀ£À  ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä DqÀUÀÄUÀ¼À£ÀÄß HgÀ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀð »rzÀÄ CtzÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉƼÁgÀ(©) PÁæ¸À §½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á§zÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®èðPÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CtÚ CªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÉÆÃ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĵÀÖgÀ°è zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 5 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ.  ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉÃgÀªÀiÁå£À ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj  PÁj£À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂದನ,
ಒಟ್ಟು 1,50,240 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮಧ್ಯ ವಶ
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/03/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾತ್ಜಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರಿ, ಎ.ಡಿ ಬಸಣ್ಣವರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ 'ಬಿ' ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಬಿ ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಅಶೋಕ ರವರು ಬಹುಮನಿ ಹೊಟೇಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಸೂರ, ವಯ|| 33, || ಹೊಟೇಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ, ಸಾ|| ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಂದ ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ನ ಬಾಟಲಿಗಳು,  ಓಲ್ಡ ಟಾವರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇತರೆ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು  ||ಕಿ|| 1,50,240/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದವುಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:38/2013 ಕಲಂ: 32, 34 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 188 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶೃದ್ದಾನಂದ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ ವ:63 ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 39 ಜನತಾ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೌಸಿಂಗ ಸೋಸಾಯಿಟಿ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ದಿನಾಂಕ:25/03/2013  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-25 ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರುಣೇಶ್ವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ್ 15 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೇಟ ಸರ್ 14 ಗ್ರಾಂ  ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.ಬಂಗಾರದ ಒಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 75,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಶೃದ್ದಾನಂದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 46/2013 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.