Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 18, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:17.07.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §²Ãgï CºÀäzï vÀAzÉ CºÀäzï ¸Á¨ï, £À¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á¨ï 26 ªÀµÀð, zÁªÀÇzïC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á¨ï, R°Ã¯ï ¸Á¨ï §rUÉÃgï vÀAzÉ UÀ¤¸Á¨ï, ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ CºÀäzï¸Á¨ï, ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï, SÁd¸Á¨ï ªÀiË° vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï 53 ªÀµÀð ªÁå¥Áj, C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï, ¨ÁµÀ vÀAzÉ WÀ¤¸Á¨ï, gÀ¦ü vÀAzÉ WÀ¤¸Á¨ï, £ÀfÃgï vÀAzÉ gÁeÁPï ¸Á¨ï mÉîgï 48 ªÀµÀð, §AzÉ£ÀªÁeï vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á¨ï 46 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÄ ¸Á:CgÀPÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ F »AzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ SÁdºÀĸÉãï vÀAzÉ C§Äݯï PÀjêÀiï ¸Á¨ï 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ¤ß ºÁUÀÆ vÀ§°Pï vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ «µÀAiÀÄ zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄfÃzïzÀ°è £ÀªÀiÁeï ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ SÁdºÀĸÉÃ£ï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ SÁdºÀĸÉãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ £À¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï 26 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :17.07.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C§Äݯï RjêÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨Áì¨ï 45 ªÀµÀð G:PÁ¥ÉðAlgï, AiÀÄÆ£ÀƸï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï 40 ªÀµÀð ªÁå¥Áj, AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á¨ï 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, SÁdºÀĸɣï vÀAzÉ C§ÄݯïRjêÀiï 40 ªÀµÀð, ºÉÊzÀgï vÀAzÉ AiÀÄÆ£ÀƸÁì¨ï 21 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, zÁªÀÇzï vÀAzÉ £À©¸Á¨ï 30 ªÀµÀð ªÁå¥Áj, zÁªÀÇzï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï, gÀ»ªÀiÁ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï 40 ªÀµÀð ªÁå¥Áj, ªÀĺÀäzïgÀ¦ü vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÀ 20 ªÀµÀð PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À, zÁªÀÇzï vÀAzÉ SÉÊgÀÄ¢Ýãï 40 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï 50 ªÀµÀð ªÁå¥Áj, C§Äݯï gÀ»ªÀiï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï 28 ªÀµÀð ªÁå¥Áj, C¤Ã¥sï vÀAzÉ gÀ»ªÀiï¸Á¨ï 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, UÀ¤¸Á¨ï vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£ï ¸Á¨ï 40 ªÀµÀð MPÀÌ®vÀ£À, ±Á«ÄÃzï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï 22 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÁ¹ªÀiï vÀAzÉ zÁªÀ¯ï ¸Á¨ï 20 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀĺɧƨï vÀAzÉ E¨Á滪Àiï ¸Á¨ï 20 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀĺÀäzï ºÀ¸À£ï vÀAzÉ C§Äݯï RjêÀiï¸Á¨ï 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀĺɧƨï vÀAzÉ SÉÊgÀÄ¢Þãï 20 ªÀµÀð QèãÀgï, J¯ÁègÀÄ ¸Á: CgÀPÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ F »AzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¶Ãgï CºÀäzï vÀAzÉ CºÀäzï ¸Á¨ï 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ¤ß ºÁUÀÆ vÀ§°Pï vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄfÃzï zÀ°è £ÀªÀiÁeï ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ §¶Ãgï CºÀäzï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, EArPÁ PÁj£ÀÀ UÁdÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ UÁågÉÃeï ±Àlgï ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §¶Ãgï CºÀäzï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, zÁªÀÇzï vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. .

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁdUÁgÀ¥ÉÃl §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¥ÁæuÉñÀgÁªï vÀAzÉ ±ÉõÀVj gÁªï ¤ªÀÈvÀÛ G¥À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ ¥ÀÄvÀæ §zÀj£ÁxÀ¤UÉ 1993 gÀ°è VÃvÁ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ, MAzÀÄ UÀAqÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ, §¼Áîj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï£À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §zÀj£ÁxÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ 1995 jAzÀ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:16.07.2011 gÀAzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀ vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ ¥ÁæuÉñÀgÁªï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ, ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀݪÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 40 ªÀµÀð EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁr¢Ý ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛAiÀiÁ, ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀqÉ ªÀÄ®UÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¹zÀݪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.07.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀlÄÖ £ÁUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ
EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ wªÀÄä¥Àà E§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛÃj CAvÁ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÉįÉà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ UÉÆëAzÀ£À vÀ¯ÉUɺÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ UÉÆëAzÀ£À vÀAVUÉ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆëAzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17.07.2011 gÀAzÀÄ 1.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ¹Ì £ÀUÀgÀzÀ CgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät AiÀÄgÀzÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: PÉJ 36 JªÀiï 8288 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢rØAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.07.2011 gÀAzÀÄ 13.20 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï.©.J£ï ¸ÉÆøÉÊn ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸ï£ÀA: PÉJ.36 J¥sï 774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÀÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà 8 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄVUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀÀâ¹ì£À UÁ°AiÀÄ°è ¹PÀÄÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ: 17.07.2011 gÀAzÀÄ 033.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÆègÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ J£ï.«. NAPÀĪÀiÁgÀ zÁ¸ï ¸Á:ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä r¥ÉÆà §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.25,J¥sï.2636 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ §¸ï dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ UÉÆëAzÀAiÀÄå ¸Á:UÉÆÃzÁªÀj (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÁR¯ÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

¢£ÁAPÀ:17.07.2011 gÀAzÀÄ 12.30 gÀAzÀÄ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ºÉÆl¯ï ºÀwÛgÀ C£À¢PÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ PÉñÀ¥Àà 51 ªÀµÀð ¸Á: J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q. 75/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 100/- MnÖ gÀÆ:175/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAr DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 18.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ »ÃgɺÀtV UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è 2 mÁmÁ J.¹AiÀÄ°è 5 JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ JA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUɦ.J¸ï.L. PÀ«vÀ¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹ «ZÀgÀ¹®Ä D ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ. 36/J 872 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiË£ÉñÀ ¸Á; vÀqÀPÀ®UÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀƽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ EzÉà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀªÀÅ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á§ªÀÄä ¸Á¼À ¨ÁåUÀªÁl CAvÁ w½¹ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ fãÀÆgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CAvÁ ºÉý JªÉÄäUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÁzÀÄzÀÝjAzÀ E£ÉÆßAzÀĪÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ.36/8554 £ÉÃzÀÝgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ £À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï CAvÁ ºÉý JªÉÄäUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®èªÁzÀÄzÀÝjAzÀ 5JªÉÄä 1.00.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ CgÀgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊJPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2011 gÀAzÀÄ 173 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr: 43,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 409 L¦¹ :-
¢:16/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ G¥ÁgÀ G: ¥Áæ.PÀÈ.¥À.¸À. ¨ÁåAPÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ. DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¢:02/06/2011 jAzÀ 23/06/2011 gÀ ªÀgÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀĺÁgÀeÁV ¦.PÉ.¦.J¸À.zÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 98,283/- gÀÆ zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àqɹ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/11 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁºÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ ¹vÉÆÃ¼É ªÀAiÀĸÀì 35 G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : JPÀ¯Á¸À¥ÀÄgÀªÁr ¸ÀzÀå : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨Á°Ì EªÀgÀ UÀÄr¹°UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ E§âjUÉ ¤ªÀÄUÉ E°è AiÀiÁgÀÄ eÁUÀ PÉÆnÖzÁÝgÉ EgÀ°PÉÌ EzÀÄ J£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À eÁUÀ EzÉ CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2011 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ²æêÀÄw ±ÁºÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ ¹vÉÆÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÁxÀ ¹vÉÆÃ¼É E§âgÀÄ ¸Á : JPÀ¯Á¸À¥ÀÄgÀªÁr ¸ÀzÀå : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð eÁ : ®A¨Át ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ CtÚ gÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 17/07/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2011 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/7/2011 gÀAzÀÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨Ál® ±ÉgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1905 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ PÁl£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr 1935 UÀAmÉUÉ ºÀoÁvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÁl£ÀzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ½gÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ 180 JªÀiï.J¯ï £À 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ Q. 1920/- gÀÆ EzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಮ್. ದೇವಯ್ಯಾ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 200 ಐವಾನ-ಎ-ಶಾಹಿ ಎರಿಯಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 17.07.11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆಎ 02 , ಎಮ್ ಎ 4699 ನೇದ್ದರ ಕಾರ್ ಟೇಪ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಶ ಬೋರ್ಡನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿ.ಡಿ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಅ||ಕಿ|| 15,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ:
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 18-07-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೂಸನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಜಿ ದಾಬಾ ಮುಂದುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರ ಸಾಬ ತಂದೆ ಮದರಸಾಬ ಗೌರ ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾಃ ಆಳಂದ ರವರು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಗದು ಹಣ 240-00 ರೂ. ಹಾಗು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 17/07/2011 ರಂದು ಪಿಸಿ 29 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಮ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಎನೆಂದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಾಜ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಯು,ಡಿ,ಆರ್. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯ 70 ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದು, ಎತ್ತರ 5.6 ಇಂಚ್ ಸಾದಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು ಯಾವದೋ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮೃತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08472-263618 ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಂ: 08472-263604 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2011 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ zÁ½PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-111, 04, 90, ¦.¹-199, 39, 116, 351, 230, 49, 111, 22, 309, 388 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ¥Àæ¨sÀÄgÁd ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ¸Á:ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï 2] SÁd¸Á§ PÀªÀ®ÆgÀ ¸Á: ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ,PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ fÃ¥ï £ÀA- PÉ.J-37/f-205 £ÉÃzÀÝgÀ°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ £ÉÆA¢UÉ ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PɼÀUÉ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr 1] SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ºÀdgÀvï¸Á§ PÀ¥Á° ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï 2] zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉÆýî£À ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:ºÉÆÃl¯ï ¸Á:²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥À༠ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 30,620=00 dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ 52 E¸ÉàÃmï J¯É, 7 ªÉÆèÉʯï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.146/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA.JA.ºÉZï-16/J.E.6079 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ J.¦.04/«.5154 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀħævÉÆ£ï £ÁxÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ n¥Ààj£À°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ §®PÀ¥Á½£À ZÀªÀÄð ºÀjzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37/PÉ.4895 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÉgÉUÀ°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£ÀPÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀgÀÄUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀAd£Á EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 63/2011 PÀ®A 309 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 16-07-2011 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ §¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ vÉÆArºÁ¼À ªÀ:18 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁåyð ¸Á: ºÉƸÀ½î DgÉÆævÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. E¢ÝÃAiÀiÁ zÉÆqÀØ «zÁå¨sÁå¸À CzÀÄ ZÀ£ÁßV NzÀÄ C°è E°è ¤AvÀÄ PÁ®PÀ½¨ÉÃqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉƦvÀ¼ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÉä£À ¥ÀÄr ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2011 PÀ®A 341,323,324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀ¼É PÀlÄÖwzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA.1,2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉÆ¸É DgÉÆæ £ÀA.3 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ£ÁqÀĪÀ¢zÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ¢zÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ, 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-23/JA-3638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄUÀAr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÉÆÃr£À §®¨ÁUÀPÉÌ EzÀÝ PÉ.E.©.PÀA§PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÖ£ÀÄ, EzÀjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ £À£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ G½zÀ 9 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£ÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 66/2011 PÀ®A 504, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð, eÁw-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| 5£Éà ªÁqÀð PÀ£ÀPÀVj vÁ||UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À ¸Á|| E§âgÀÆ PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥Áèmï£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ¨ÉƸÀÆr ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CtÚ ªÀÄÄPÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄAzÀÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ದ್ವಾರಕದಾಸ ಸೇವಲಾನಿ ಸಾ: ಶರಣನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 17/07/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ 8 ಜನರು ಅಪರಿಚಿತರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗು. ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಡವೆ ಬಂಗಾರ ಹಣ ಎಲ್ಲವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರೆಗೆ ಹೊಗದಂತೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಚಿರಾಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಜು ಬಾಜು ಜನರು ಬಂದಾಗ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕಿರಣ ತಂದೆ ರಾಮು ಜಾದವ ಸಾ|| ಒಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಭಗತಸಿಂಗ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17/07/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೇಟ್ರೋಲ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗ ರತನ ಇತನ ಜೋತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಹೊದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 7-8 ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನೀನು ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಾಗು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಶಂದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.