Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 23/04/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-04-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.05/2011, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀzÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: PÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸ï ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ CAzÁdÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀzÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸ï ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¸ÀzÀå DtzÀÆgï EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DtzÀÆgï UÁæªÀÄzÀ ²æÃzÉë EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ J°è ºÉÆÃVzÁÝ¼É UÉÆwÛ¯Áè, FUÀ £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÃUÉ ¸À®ÄèªÀÅzÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 23-04-11 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ¤AzÀ ¨É¼ÀUÉÎ 8 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ vÀ£Àß ºÉArÛ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀzÉ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DtzÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ dUÀvÁ§ ¸Á|| LAiÀÄgÀªÁr UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 21-04-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É SÁzÀj ZËPï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ32 J 9062 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.