Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 27, 2009

Saidapur PS Murder Case Accused Arrested

¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉƯÉUÁgÀgÀ §AzÀ£À : AiÀiÁzÀVÃgÀ vÁ®ÆQ£À ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ UÉÆAzÀqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¢:14-02-09 gÀ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ CqÀ« ªÀ¹ÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ ºÁUÉÆ §¸À£ÀUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀQÌgÀĪÀ PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÁgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À@²Ã£ÀÄ gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà 3-4 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ²ªÁgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀ ±ÀªÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ²Ã¤ªÁ¸À£À vÁ¬Ä ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ºÉÆA¢ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ ©¢ÝzÀÄÝ EvÀÄÛ .

F §UÉÎ ²æäªÁ¸À ZËzsÀj gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 11/2009 PÀ®A 302,201,307 ¸ÀA 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÉ®ÄV£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ §UÉÎ D¥sï ZÀr Ø& §¤AiÀÄ£ï zsÀj¹zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ §UÉÎ ¤RgÀªÁzÀ ¸ÀĽªÀÅ PÉÆnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ.

F ¸ÀĽ«£À eÁqÀÄ »rzÀÄ ²æà ©.J.¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À L¦J¸ï , J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ²æà JªÀiï.r.ºÀÄ°ªÀĤ r.J¸ï.¦. AiÀiÁzÀVÃgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ vÀAqÀzÀ°è ²æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¹.¦.L UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï, ²æà J£ï.¯ÉÆÃPÉñÀ ¹.¦.L, ²æäªÁ¸À ºÉZï¹, ²æà ©üêÀÄgÀrØ ¦.¹, ¨sÁUÀtÚ ¦.¹, ®PÀëöät ¦.¹, «±Àé£ÁxÀ ¦.¹, »ÃUÉ gÀa¹zÀÄÝ EvÀÄÛ.

¸ÀzÀj vÀAqÀzÀªÀgÀÄ J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¹PÀÌ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹zÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj vÀAqÀ ¨ÁwäzÁgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢: 27-02-2009 gÀAzÀÄ1) §¸Áìöå @ §¸ÀªÀgÁd ªÀ:38 ªÀµÀð,2)    ¥À¯Áå vÀA ±ÀAPÀgÀ ªÀ:22 ªÀµÀð, 3)    AiÀÄAPÁå @ AiÀÄAPÀmÁå ªÀ: 48 ªÀµÀð, 4)    gÀªÀiÁå @ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 18 ªÀµÀð , F 4 d£À WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ,

    F WÀl£É AiÀiÁzÀVÃgÀ vÁ®ÆQ£À°è ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ ªÁvÀªÀgÀt ¤«Äð¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ CqÀ« ªÀ¹ÛAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄUÀ¸ÀægÁVzÀÝgÀÄ. F DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À¢AzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀægÁVgÀĪÀgÀ®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀj DvÀä ¸ÉÜöÊxÀå vÀÄA©gÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District : Daily Crime Update, 27-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-02-2009


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É §®vÁÌgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 324,504,376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸À.¹/J¸À.n ¦.N.J JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀªÀÄPÁ®PÀgÀ ªÀiÁ¼ÀVªÀĤ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà, ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ £ÁUÀuÉÚ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ PÀĸÀÄ© PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¹zÁæªÀÄ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/02/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr gÉÊdgï ¨Éèqï ¢AzÀ vÀ£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïzÁ½ : 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 26-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ J¸À.f. PÀ½îUÀÄqÁØ ¦.L ¯Álj ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj zÀ¼À ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ «PÁ¸À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á¼À ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ½AzÀ 40 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 4000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ dUÀ¼À : LªÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¦¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ zÀA¥ÀwUÀ½§âgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 323,324,504,447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAVÃAiÀiÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄqÀV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ MqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý AiÀiÁPÉ CAzÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ §¸ïì rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:: 24.02.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤¯ÉãÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃl¯ï JzÀÄj¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ §¸ïì £ÀA PÉ.J.33/2568 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAÄzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ,ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà -¨ÉÊPï rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26.02.09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á-¨ÉlÖ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃlÖ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸À ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-37/ JZï-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.33/1441 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̪ÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . CªÀgÀ ºÀtÂÚUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀåQÛ : ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¸ÉéÃvÁ gÁt JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ EUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ¸ÉßúÁ JA§ ºÉ¸Àj£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÀAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃWÀgÁd ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý F ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¸À® ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀÛgÉUÀ¼À°è E¯ÁdÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÁªÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ PÀºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ zÁjºÉÆÃPÀ£À£ÀÄß rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 26/02/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1855 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà dmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÉÆzÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAJ¦-28/J£ï-5934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.Raichur District Reported Crimes

: ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸Á®UÀÄAzÁUÁæªÀĤªÁ¹, ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§ 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀªÀÄä -ºÀĸÉãÀ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 14 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¼ÀÄîªÀÅzÁV, CªÀ¼À ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¢£ÁAPÀ: 18.02.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C®è°è wgÀÄUÁr, £ÁªÀÅ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÉÆÃtªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀħAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àn¹, §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®Q¬ÄAzÀ «µÀAiÀÄw½zÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ: 26.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ C¸ÀA:43/2009 PÀ®A: 376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ, ¨Á®Q zÀÆgÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸Á®UÀÄAzÁUÁæªÀĤªÁ¹,±ÁQÃgÀ vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§ 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.02.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ°è C¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ SÁeÁªÀ° EªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ CªÀ¼ÀªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ®°è §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹,»A¢¤AzÀºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®Q ¢£ÁAPÀ: 26.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ C¸ÀA:44/2009 PÀ®A: 376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ºÀ¯Éè, £ÉÆAzÀ AiÀÄĪÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀĹÌvÁAqÁ¤ªÁ¹, µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà eÁzÀªï, 26 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ CzÉà vÁAqÁ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ qÁPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃóµÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ:25.02.2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è µÀtÄäR¥Àà¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÀÆ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥ÀªÀiÁr, ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹¸ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ µÀtÄäR¥Àà£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ C£ÀߥÀÆtð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 26.02.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä gÁªÀĪÀé PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ C¸ÀA:18/2009 PÀ®A: 306 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀĤªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 40 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¦ümïì §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖvÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2009 gÀAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®QëöäÃzÉë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA: 04/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl: 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 1500/- d¦Û

²æà ²æà QgÀt J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2009gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÃgÀ£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯É ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt : 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉC.¸ÀÀA.30/2009 PÀ®A:87 PÉ.¦.CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.             

: C£À¢üPÀÈvÀ °PÀ̸Àð ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : gÀÆ:1274/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À :

²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.02.2009 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¢AzÀ §¸ï£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå 30 ªÀµÀð, ¸Á: CgÉÆðUÁæªÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀ槸勞ÁÝtzÀ°è §A¢ü¹, CªÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ:1274/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ C¸ÀÀA: 43/2009 PÀ®A:32,34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À : 53 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û :

²æà JA.ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZË¢æ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï C¨ÁÌj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj¤µÉÃzsÀ zÀ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.02.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹ÃPÀ¯ï vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÉñÀ¥Àà @ PÉñÀ gÁoÉÆÃqï, 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¹ÃPÀ¯ïvÁAqÁ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß §A¢ü¹, 53 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 PÉf ¨É®è, ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀÝ 5000 °Ãlgï ¨É®èzÀPÉÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ C¸ÀA:54/2009 PÀ®A:32,34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÉñÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ E£ÁöåªÀÅzÉà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀnÖAiÀiÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¨É£Àß »AzÉ ®ÄAVAiÀÄ vÀÄAr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ PÀ®è£ÀÄß PÀnÖ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁeÁ¸Á§ £ÀªÀ£ÀQÌ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 337, 427 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: zÀ£À PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÀuÉÚ¥Àà£À MAzÀÄ zÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì UÁªÀiÁ £ÀA: PÉ.J-28/ JA-2587 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®UÀÄqÀzÀ¥Àà £ÁnÃPÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ ¸Á: ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

DgÉƦ ¸ÀĨsÁ¸À §eÉÃAwæ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¥ÁgÀªÀé¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁgÀªÀé EPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀiÁgÀÄw §eÉÃAwæ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀ ¹Öïï dVΤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A. 420 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î gÉÆÃqÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 03 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CA. 25 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀðzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀjzÉÝêÉ, FUÀ Hj£À°è ©ºÁgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ, ºÁUÉ®è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ©qÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ 04 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 50,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀAvÉ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À §zÀ¯ÁV 02 qÀĦèPÉÃmï §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ ºÁQ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.